Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

CHÚA NHẬT 30 TN A

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

 

VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT XXX TN A

Mt 22, 34-40

 

34 Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. -35 Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng:36 "Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất? "37 Đức Giê-su đáp: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi.38 Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất.39 Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.40 Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy."

 

34 When the Pharisees heard that he had silenced the Sadducees, they gathered together,35 and one of them (a scholar of the law) tested him by asking,36 "Teacher, which commandment in the law is the greatest?"

 

37 He said to him,  "You shall love the Lord, your God, with all your heart, with all your soul, and with all your mind.

 

38 This is the greatest and the first commandment.

 

39 The second is like it: You shall love your neighbor as yourself.

 

40 The whole law and the prophets depend on these two commandments."

 

 

I. HÌNH TÔ MÀU CHÚA NHẬT XXX TN. A

 

 

* Chủ đề

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

* Bạn viết câu Tin Mừng thánh Mátthêu 22,37.39b

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

II. TRẮC NGHIỆM

CHÚA NHẬT XXX TN. A

 

01. Ai đã hỏi Đức Giêsu, trong sách luật Mô-sê, điều răn nào trọng nhất? (Mt 22,35)

a. Một người thông luật.

b. Một người thuộc nhóm Xa-đốc.

c. Một người thuộc phe Hê-rô-đê.

d. Một môn đệ.

 

02. Điều răn quan trọng nhất là : (Mt 22, 7)

a. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa  của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi.

b. Chớ kêu tên Đức Chúa vô cớ.

c. Phải yêu cha mẹ hết lòng

d. Chớ giết người

 

03. Điều răn thứ hai là gì? (Mt 22,39)

a. Phải giữ ngày Chúa nhật.

b. Phải từ bỏ ma quỷ.

c. Phải yêu người thân cận như chính mình.

d. Không được giết người.

 

04. Hai điều răn này gồm tóm tắt cả những điều gì? (Mt 22,40)

a. Những lời giáo huấn của Đức Giê-su.

b. Luật Mô-sê và các sách Ngôn sứ.

c. Những lời rao giảng của các tông đồ.

d. Những thư của thánh Phao-lô.

 

05. Ai đã dạy cho chúng ta biết phải yêu người thân cận như chính mình? (Mt 22,34-40)

a. Thánh Phê-rô.

b. Thánh Phao-lô.

c. Thánh Gio-an.

d. Đức Giê-su.

 

 

 

III.  Lời giải đáp Ô CHỮ

CHÚA NHẬT XXX TN. A

 

 

 

 

Những gợi ý

 

01. Với người thân cận, Đức Giê-su dạy phải làm gì như chính mình? (Mt 22,39)

 

02. Tất cả những luật nào đều tùy thuộc vào điều răn này? (Mt 22,40).

 

03. Ai đã dạy cho chúng ta biết phải yêu người thân cận như chính mình? (Mt 22,34-40).

 

04. Đức Giêsu dạy phải yêu ai như chính mình? (Mt 22,39).

 

05. Những người họp nhau lại để hỏi Đức Giêsu là ai? (Mt 22,34)

 

06. Đức Giêsu dạy ngươi phải yêu mến … … …, Thiên Chúa  của người, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi” (Mt 22,37)

 

07.  “Yêu thương là chu toàn lề luật” được trích từ thư nào của thánh Phao-lô?

 

08. Đức Giê-su dạy phải yêu người thân cận như thế nào? (Mt 22,30)

 

09. Tất cả luật Mô-sê và các sách nào đều tùy thuộc vào 2 điều răn này? (Mt 22,40)

 

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

 

 

IV. CÂU THÁNH KINH GHI NHỚ VÀ HỌC THUỘC LÒNG

 

"Ngươi phải yêu mến Đức Chúa,

 Thiên Chúa của ngươi,

 hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi

ngươi phải yêu người thân cận

như chính mình”.

Tin Mừng thánh Mátthêu 22,37.39b

 

 

NGUYỄN THÁI HÙNG

 

Lời giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT XXX TN A

 

I. HÌNH TÔ MÀU CHÚA NHẬT XXX TN. A

 

* Chủ đề

GIỚI RĂN YÊU THƯƠNG

 

* Tin Mừng thánh Mátthêu 22,37.39b

 

"Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi và ngươi phải yêu người thân cận như chính mình”.

 

II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM

CHÚA NHẬT XXX TN. A

 

01. Một người thông luật. (Mt 22, 35)

02. a. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa  của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi (Mt 22,37).

03. c. Phải yêu người thân cận như chính mình (Mt 22,39).

04. b. Luật Mô-sê và các sách Ngôn sứ (Mt 22,40).

05. d. Đức Giê-su (Mt 22,34-40).

 

III.  Lời giải đáp Ô CHỮ

CHÚA NHẬT XXX TN. A

 

01. Yêu (Mt 22,39)

02. Luật Mô-sê (Mt 22,40)

03. Đức Giê-su (Mt 22,34-40).

04. Người thân cận (Mt 22,39).

05. Người Pha-ri-sêu (Mt 22,34)

06. Đức Chúa (Mt 22,37)

07.  Thư Rô-ma 13,10

08. Chính mình (Mt 22,30)

09. Ngôn sứ (Mt 22,40).

 

Hàng dọc: Yêu Thương

 

NGUYỄN THÁI HÙNG