Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A

 

 

Chúa Nhật sau Lễ Hiện Xuống

Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A

 

Bài Ðọc I:    Xh 34, 4b-6. 8-9

"Thiên Chúa là Ðấng thống trị, từ bi và nhân hậu".

Trích sách Xuất Hành.

 

Ngày ấy, từ sáng sớm, Môsê chỗi dậy và lên núi Sinai, như Chúa đã truyền dạy cho ông, ông mang theo hai bia đá. Khi Thiên Chúa ngự trên đám mây, Môsê đứng trước mặt Chúa và kêu cầu danh Chúa.

Chúa đi qua trước mặt ông và hô: "Ðức Chúa! Ðức Chúa! Thiên Chúa thương xót và từ nhân, bao dung, đầy nhân nghĩa và tín thành". Môsê vội vã sấp mình xuống đất thờ lạy và thưa rằng: "Lạy Chúa, nếu con có ơn nghĩa trước nhan thánh Chúa, thì xin Chúa hãy đi cùng với chúng con, (vì dân này là dân cứng đầu), xin xoá mọi gian ác và tội lỗi chúng con, xin nhận chúng con làm cơ nghiệp của Chúa".

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca:   Ðn 3, 52. 53. 54. 55. 56

Ðáp: Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời     (c. 52b).

Xướng:

1) Lạy Chúa là Thiên Chúa cha ông chúng con,
Chúa đáng chúc tụng, đáng ca ngợi,
tôn vinh và tán tụng muôn đời.
Chúc tụng thánh danh vinh quang Chúa,
đáng ca ngợi, tôn vinh và tán tụng muôn đời.                                                 

2) Chúa đáng chúc tụng trong đền thánh vinh quang Chúa,
đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời.                                                                

3) Chúc tụng Chúa ngự trên ngai vương quyền Chúa,
đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời.                                                                 

4) Chúc tụng Chúa, Ðấng nhìn thấu vực thẳm
và ngự trên các Thần Vệ Binh,
đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời.                                                                

5) Chúc tụng Chúa ngự trên bầu trời,
đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời.                                                                 

 

Bài Ðọc II:    2 Cr 13, 11-13

"Ân sủng của Ðức Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Cha, và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần".

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rintô.

 

Anh em thân mến, anh em hãy vui lên, hãy nên trọn lành, hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí, và hoà thuận với nhau, thì Thiên Chúa, nguồn sự bình an và tình yêu, sẽ ở với anh em. Anh em hãy chào nhau bằng cái hôn thánh thiện. Tất cả các thánh ở đây gởi lời chào anh em. Nguyện xin ân sủng Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, và tình yêu của Chúa Cha, và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh em. Amen.

Ðó là lời Chúa.

 

Alleluia:  Kh 1, 8

Alleluia, alleluia! - Sáng danh Ðức Chúa Cha, và Ðức Chúa Con, và Ðức Chúa Thánh Thần; sáng danh Thiên Chúa Ðấng đang có, đã có và sẽ đến. - Alleluia.


Phúc Âm:  Ga 3, 16-18

"Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến để thế gian nhờ Người mà được cứu độ".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy, thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa".

Ðó là lời Chúa.

 

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN


Thiên Chúa là tình yêu. Người thương yêu chúng ta đến nỗi đã ban Con Một Người cho chúng ta. Chúng ta đồng thanh cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện.

1. Nhiều khi Ba Ngôi bị loài người từ chối, vì các thành phần Hội Thánh sống thiếu bác ái yêu thương. Xin cho dân Chúa khắp nơi sống bác ái hy sinh, để mọi người nhìn biết Thiên Chúa là Tình Yêu.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!2. Thiên Chúa Ba Ngôi là một tín điều và là một mầu nhiệm. Xin cho mọi người hết lòng tin kính để được cứu rỗi.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

 

3. Nhiều người trên thế giới hiện nay biết noi gương Chúa Ba Ngôi, thương yêu giúp đỡ kẻ nghèo khổ bệnh tật. Xin Chúa luôn thương yêu nâng đỡ họ.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

 

4. Mọi người là hình ảnh Thiên Chúa. Xin cho các giáo hữu xứ đạo chúng ta thành tâm yêu mến nhau, để tỏ lòng kính mến Chúa Ba Ngôi.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi là Tình yêu tuyệt đỉnh, xin cho chúng con hết lòng tin kính mến Chúa và thương yêu giúp đỡ mọi người, để được hưởng nhờ ơn cứu rỗi của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.