Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa Nhật V Mùa Chay Năm B

 

Chúa Nhật V Mùa Chay Năm B

 

Bài Ðọc I:       Gr 31, 31-34

"Ta sẽ ký kết giao ước mới và Ta sẽ không còn nhớ tội lỗi nữa".

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

 

Chúa phán: "Ðây tới ngày Ta ký kết giao ước mới với nhà Israel và nhà Giuđa, giao ước này không giống như giao ước Ta đã ký kết với tổ phụ của chúng trong ngày Ta cầm tay chúng dắt ra khỏi đất Ai-cập; giao ước ấy chính chúng đã phản bội, mặc dầu Ta thống trị chúng". Chúa phán: "Ðây là giao ước Ta sẽ ký kết với nhà Israel sau những ngày đó. Ta sẽ đặt lề luật của Ta trong đáy lòng chúng, và sẽ ghi trong tâm hồn chúng; Ta sẽ là Chúa của chúng, và chúng sẽ là dân của Ta". Chúa phán: "Người này sẽ không còn phải dạy người nọ, anh sẽ không còn phải dạy em rằng: "Ngươi hãy nhìn biết Chúa", vì mọi người từ nhỏ chí lớn đều nhìn biết Ta, vì Ta sẽ tha tội ác của chúng, và sẽ không còn nhớ đến tội lỗi của chúng".

Ðó là lời Chúa.Ðáp Ca:  Tv 50, 3-4. 12-13. 14-15

Ðáp: Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch   (c. 12a).

Xướng:

1) Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa,
xoá tội con theo lượng cả đức từ bi.
Xin rửa con tuyệt gốc lỗi lầm,
và tẩy con sạch lâng tội ác.                                                                           

2) Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch,
và canh tân tinh thần cương nghị trong người con.
Xin đừng loại con khỏi thiên nhan Chúa,
chớ thu hồi Thánh Thần Chúa ra khỏi con.                                                     

3) Xin ban lại cho con niềm vui ơn cứu độ,
với tinh thần quảng đại, Chúa đỡ nâng con.
Con sẽ dạy kẻ bất nhân đường nẻo Chúa,
và người tội lỗi sẽ trở về với Ngài.                                                              Bài Ðọc II:    Dt 5, 7-9

"Người đã học vâng phục và đã trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời".

Trích thư gởi tín hữu Do-thái.

 

Khi còn sống ở đời này, Chúa Kitô đã lớn tiếng và rơi lệ dâng lời cầu xin khẩn nguyện lên Ðấng có thể cứu Người khỏi chết, và vì lòng thành tín, Người đã được nhậm lời. Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã học vâng phục do những đau khổ Người chịu, và khi hoàn tất, Người đã trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời cho tất cả những kẻ tùng phục Người.

Ðó là lời Chúa.Câu Xướng Trước Phúc Âm:   Ga 12, 26

Chúa phán: "Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó".Phúc Âm:    Ga 12, 20-33

"Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

Khi ấy, trong số những người lên dự lễ, có mấy người Hy-lạp. Họ đến gặp Philipphê quê ở Bêtania, xứ Galilêa, và nói với ông rằng: "Thưa ngài, chúng tôi muốn gặp Ðức Giêsu". Philip-phê đi nói với Anrê, rồi Anrê và Philipphê đến thưa Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đáp: "Ðã đến giờ Con Người được tôn vinh. Quả thật, quả thật, Ta nói với các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình; nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh nó. Bây giờ linh hồn Ta xao xuyến, và biết nói gì? Lạy Cha, xin cứu Con khỏi giờ này. Nhưng chính vì thế mà Con đã đến trong giờ này. Lạy Cha, xin hãy làm vinh danh Cha". Lúc đó có tiếng từ trời phán: "Ta đã làm vinh danh Ta và Ta còn làm vinh danh Ta nữa". Ðám đông đứng đó nghe thấy và nói đó là tiếng sấm. Kẻ khác lại rằng: "Một thiên thần nói với Ngài". Chúa Giêsu đáp: "Tiếng đó phán ra không phải vì Ta, nhưng vì các ngươi. Chính bây giờ là lúc thế gian bị xét xử, bây giờ là lúc thủ lãnh thế gian bị khai trừ và khi nào Ta chịu đưa lên cao khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta". Người nói thế để chỉ Người phải chết cách nào.

Ðó là lời Chúa.

 

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN


Chúa Giêsu đã vâng lời đến chết trên khổ giá cho chúng ta được sống. Chúng ta thành tâm cảm tạ Chúa và khẩn khoản cầu xin.

1. Hội Thánh có sứ mạng rao giảng Chúa Giêsu chết khổ giá để cứu độ loài người. Xin cho mọi người sẵn lòng nghe lời Hội Thánh mà tin kính Chúa để được cứu rỗi.
Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

2. Chúa Giêsu đã chấp nhận làm hạt lúa chết đi, để đem lại hoa trái là ơn cứu rỗi cho mọi người. Xin cho chúng ta vui lòng chịu gian lao khốn khó vì Chúa, để được sinh bông trái là phần rỗi muôn đời.
Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

3. Chúa Giêsu suốt đời sống chết vì chúng ta. Xin cho chúng ta biết sống cho Chúa, hằng ngày nhiệt thành phụng sự Chúa và phục vụ mọi người.
Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

4. Chúa Giêsu vâng lời Chúa Cha cho đến chết. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết noi gương Chúa, luôn vâng nghe và làm theo Lời Chúa dạy.
Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã cho Con Một Chúa chịu chết cho chúng con được sống. Xin cho chúng con suốt đời nhớ ơn Chúa, sống chết vì Chúa và vì mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.