Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thánh Catarina Siêna, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh Ngày 29 tháng 4

 

Ngày 29 tháng 4

Thánh Catarina Siêna, trinh nữ,
tiến sĩ Hội Thánh

Lễ nhớ

 

Các bài đọc lấy ở lễ chung các Thánh trinh nữ, tr. 1429-1434,
hoặc các Thánh tiến sĩ Hội Thánh, tr. 1417-1428, hoặc đọc bài sau đây
:

 

BÀI ĐỌC I:  1 Ga 1, 5 - 2, 2

 

"Máu Chúa Giêsu Kitô rửa chúng tôi sạch mọi tội lỗi".

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

 

Các con thân mến, đây là sứ điệp chúng tôi nhận được bởi Chúa, và chúng tôi loan truyền cho các con: Thiên Chúa là sự sáng và nơi Người không có sự tối tăm nào. Nếu chúng tôi nói rằng chúng tôi thông hảo với Người, mà chúng tôi đi trong đường tối tăm, thì chúng tôi nói dối, và chúng tôi không thực thi chân lý. Nếu chúng tôi đi trong ánh sáng, cũng như chính Người ở trong ánh sáng, thì chúng tôi có sự thông hảo với nhau; và máu Chúa Giêsu Kitô Con Ngài rửa chúng tôi sạch mọi tội lỗi.

 

Nếu chúng tôi nói rằng mình không có tội, thì chúng tôi lừa dối mình, và trong người chúng tôi không có chân lý. Nếu chúng tôi xưng tội mình ra, thì Người là Đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng tôi, và rửa sạch chúng tôi khỏi điều gian ác. Nếu chúng tôi nói rằng chúng tôi không phạm tội, thì chúng tôi coi Người là kẻ nói dối và lời của Người không ở trong chúng tôi.

 

Các con thân mến, cha viết những điều này cho các con,để các con đừng phạm tội, nhưng nếu có ai phạm tội, thì chúng ta có Đức Giêsu Kitô, Đấng công chính, làm trạng sư nơi Đức Chúa Cha. Chính Người là của lễ đền tội chúng ta, không nguyên đền tội chúng ta mà thôi, nhưng còn đền tội cho cả thế gian. 

Đó là lời Chúa.

 

 

ĐÁP CA:  Tv 102, 1-2. 3-4. 8-9. 13-14. 17-18a

 Đáp: Lòng yêu thương của Chúa vẫn còn tồn tại từ thuở này tới thuở kia, cho những ai kính sợ Người (c. 17).

 

Xướng: 1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa! Toàn thể con người tôi, hãy chúc tụng thánh danh Người! Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và chớ khá quên mọi ân huệ của Người!    -  Đáp.          

2)         Người đã tha thứ cho ngươi mọi điều sai lỗi, và chữa ngươi khỏi mọi tật nguyền. Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong thân; Người đội đầu ngươi bằng mão từ bi, ân sủng.    -  Đáp. 

3)         Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết sức khoan nhân. Người không chấp tranh triệt để, cũng không đời đời giữ thế căm hờn.    -  Đáp.

4)         Cũng như người cha yêu thương con cái, Chúa yêu thương những ai kính sợ Người. Người hiểu biết chỗ gây hình của chúng tôi, Người nhớ rằng tro bụi là tụi chúng tôi!    -  Đáp.         

5)         Nhưng lòng yêu thương của Chúa vẫn còn tồn tại, từ thuở này đến thuở kia cho những ai kính sợ Người, và đức công minh Chúa còn dành để cho con cháu họ, cho những ai giữ lời minh ước của Người.   -  Đáp.