Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thánh Antôn, viện phụ Ngày 17 /1

 

Ngày 17 tháng 1

Thánh Antôn, viện phụ

Lễ nhớ

 

Các bài đọc lấy ở lễ chung các Thánh nam và các Thánh nữ (Thánh tu sĩ), trang 1435-1463, hoặc đọc bài Phúc Âm sau đây:

 

PHÚC ÂM:  Mt 19, 16-21    hay 16-26

 

"Nếu ngươi muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải rồi theo Ta".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, có một người đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy Đnhân lànhđ, tôi phải làm việc lành gì để được sống đời đời?" Người bảo kẻ ấy rằng: "Sao ngươi hỏi Ta về việc lành? Chỉ có một Đấng nhân lành là Thiên Chúa. Nếu ngươi muốn vào nơi hằng sống, ngươi hãy tuân giữ các giới răn". Người ấy hỏi rằng: "Những giới răn nào?" Chúa Giêsu đáp: "Ngươi chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cướp, chớ làm chứng dối. Hãy thảo kính cha mẹ, và yêu thương kẻ khác như chính mình". Người thanh niên thưa lại rằng: "Tất cả những điều đó, tôi đã giữ từ khi còn niên thiếu, vậy tôi thiếu sót gì nữa chăng?" Chúa Giêsu bảo anh: "Nếu ngươi muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải ngươi có và bố thí cho người nghèo khó, thì ngươi sẽ được kho tàng trên trời, rồi đến mà theo Ta".

 

Khi người thanh niên nghe lời đó thì buồn rầu mà bỏ đi: vì anh có nhiều sản nghiệp. Bấy giờ, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Ta bảo thật các con: Người giàu có thật khó mà vào nước trời. Ta còn bảo các con rằng: Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước trời". Các môn đệ nghe vậy thì bỡ ngỡ quá mà thưa rằng: "Vậy thì ai có thể được cứu độ?" Chúa Giêsu nhìn các ông mà phán rằng: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được".

Đó là lời Chúa.