Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thánh Râymunđô Penyafort, linh mục Ngày 7/1

 

Ngày 7 tháng 1

Thánh Râymunđô Penyafort, linh mục

 

Các bài đọc lấy ở lễ chung các Thánh mục tử, tr. 1398-1416,
đặc biệt đọc:

 

BÀI ĐỌC I:  2 Cr 5, 14-20

 

"Thiên Chúa đã trao nhiệm vụ giải hoà cho chúng tôi".

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

 

Anh em thân mến, lòng mến Đức Kitô thối thúc chúng tôi nghĩ rằng: nếu một người đã chết cho mọi người, tức là mọi người đã chết; và Đức Kitô đã chết cho mọi người, để những ai đang sống không còn sống cho mình, nhưng là cho Đấng đã chết và sống lại cho mình.

 

Bởi thế, từ nay chúng tôi không còn biết ai theo huyết nhục nữa, cho dầu có một thời chúng tôi đã biết Đức Kitô theo phương diện huyết nhục, thì bây giờ chúng tôi không biết Người như vậy nữa. Ai ở trong Đức Kitô là một thọ sinh mới: những gì cũ đã biến đi: này mọi sự đã được đổi mới. Và mọi sự đều do Thiên Chúa là Đấng giải hoà chúng ta với Người nhờ Đức Kitô, và đã trao chức vụ giải hoà cho chúng tôi. Chính Thiên Chúa ở trong Đức Kitô đã giải hoà thế gian với Người, không còn quy trách tội lỗi cho họ nữa và đã đặt lời giải hoà trên môi miệng chúng tôi. Vậy chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Kitô, như là Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên bảo vậy. Nhân danh Đức Kitô, chúng tôi van nài anh em hãy làm hoà với Thiên Chúa.

Đó là lời Chúa.

 

 

ĐÁP CA:  Tv 102, 1-2. 3-4. 8-9. 13-14. 17-18a

 Đáp:Lòng yêu thương của Chúa vẫn còn tồn tại từ thuở này tới thuở kia / cho những ai kính sợ Người (c. 17).

 

Xướng: 1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, toàn thể con người tôi, hãy chúc tụng thánh danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và chớ khá quên mọi ân huệ của Người.    -  Đáp.                      

2)         Người đã tha thứ cho ngươi mọi điều sai lỗi, và chữa ngươi khỏi mọi tật nguyền. Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong thân; Người đội đầu ngươi bằng mão từ bi, ân sủng.    -  Đáp. 

3)         Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết sức khoan nhân. Người không chấp tranh triệt để, cũng không đời đời giữ thế căm hờn.    -  Đáp.

4)         Cũng như người cha yêu thương con cái, Chúa yêu thương những ai kính sợ Người. Người hiểu biết chỗ gây hình của chúng tôi, Người nhớ rằng tro bụi là tụi chúng tôi!    -  Đáp.         

5)         Nhưng lòng yêu thương của Chúa vẫn còn tồn tại, từ thuở này đến thuở kia cho những ai kính sợ Người, và đức công minh Chúa còn dành để cho con cháu họ, cho những ai giữ lời minh ước của Người.    -  Đáp. 

__________________________________________________________