Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư tình yêu của Chúa Giêsu gởi bạn

Tác giả: 
thanhlinh.net

THƯ TÌNH YÊU CỦA CHÚA GIÊSU
JESUS' LOVE LETTER

 

Download Powerpoint: Tiếng Việt -  English
Download file dạng pdf: Tiềng Việt và tiếng Anh
Download Sách đã sắp sẵn in 2 mặt thành sách nhỏ: Tiếng Việt và tiếng Anh 

 

Hãy đọc để cảm nghiệm Lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ hôm xưa, cũng là Lời Chúa Giêsu đang nói với bạn hôm nay.

THƯ TÌNH YÊU CỦA CHÚA GIÊSU

(Theo Thánh Kinh Tân Ước)

 

Các con yêu dấu,

 

Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời; Ngôi Lời là Thiên Chúa và Ngôi Lời là Thầy (Ga 1:1). Ở nơi Thầy là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại (Ga 1:4). Thầy đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa các con (Ga 1:14), và thế gian đã nhờ Thầy mà có, nhưng lại không nhận biết Thầy (Ga 1:10b). Còn các con, các con thật có phúc vì mắt các con được thấy, tai các con được nghe (Mt 13:16). Cha Thầy yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để những ai tin vào Thầy thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời (Ga 3:16). Thật vậy, Cha Thầy đã sai Thầy đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Thầy, mà được cứu độ (Ga 3:17).

 

Thầy là sự sống lại và là sự sống, ai tin Thầy, dầu có chết cũng sẽ được sống. Các con có tin điều đó không? (Ga 11:25). Thầy là cây nho, các con là cành. Nếu các con ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong các con, thì các con sẽ sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, các con chẳng làm gì được (Ga 15:5). Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ lời Thầy và Cha Thầy sẽ yêu mến các con (Ga 14:23). Nếu các con phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, thì kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó (Ga 12:26a).

 

Các con yêu dấu,

 

Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con (Ga 15:16). Các con muốn theo Thầy, thì phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Thầy (Mt16:24).  Thầy đã đến mang lửa vào thế gian, và Thầy ước mong, phải chi lửa ấy được bùng cháy lên! (Lc 12:49). Các con hãy là muối cho đời (Mt 5:13), là ánh sáng cho trần gian (Mt 5:14).  Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con đi, như chiên đi vào giữa bầy sói (Mt10:16).  Thầy ban cho các con quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được các con (Lc 10:19). Tuy nhiên, các con chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục các con, nhưng hãy mừng vì tên các con đã được ghi trên trời (Lc 10:20).

 

Các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi, hãy tin vào Thầy (Ga 14:1). Một khi cùng chịu đau khổ với Thầy, các con sẽ được hưởng vinh quang với Thầy (Rm 8:17). Không một thử thách nào đã xảy ra cho các con mà lại vượt quá sức các con. Thầy là Đấng trung tín: Thầy sẽ không để các con bị thử thách quá sức (1Cor 10:13a).  Thầy luôn an ủi các con trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi đã được Thầy nâng đỡ, chính các con cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó (2Cor 1:4). Tôi tớ không hơn chủ, trò không hơn Thầy (Mt 10:24). Vì danh Thầy, các con sẽ bị người ta thù ghét (Lc 21:17). Phúc cho các con, vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều (Mt 5:11).  Trong thế gian, các con sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian (Ga 16:33). Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến (Lc 21:36).

 

Thầy để lại bình an, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không theo kiểu thế gian ban tặng, các con đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. (Ga 14:27). Như Cha Thầy đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến các con như vậy (Ga 15:9a). Thầy vẫn yêu thương các con là những kẻ thuộc về Thầy còn đang sống ở trần gian, và Thầy yêu thương các con đến cùng (Ga 13:1b), cho dù trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được các con ra khỏi tình yêu của Thầy (Rm 8:39). Thầy sẽ không để các con mồ côi (Ga 14:18a). Thầy chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên (Ga 10:11). Thầy bảo thật các con, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác (Ga 12:24). Các con yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn các con coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời (Ga 12:25).

 

Bây giờ, tâm hồn Thầy xao xuyến! Thầy biết nói gì đây? (Ga 12:27a) Thầy ban cho các con một điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con (Ga 13:34). Các con hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau; nếu trong các con, người này có điều gì phải trách móc người kia. Như Thầy đã tha thứ cho các con, thì các con cũng vậy, các con phải tha thứ cho nhau (Col 3:12).

 

Các con trong các con muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và các con muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như Thầy đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người (Mt 20:26-28). Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau (Ga 13:14).  Thầy bảo thật các con: mỗi lần các con làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Thầy đây, là các con đã làm cho chính Thầy vậy (Mt 25:40).

 

Các con yêu dấu,

 

Thầy không còn gọi các con là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho các con biết (Ga 15:15).  Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy (Ga 15:9b), và đây, Thầy  ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế (Mt 28:20).

 

Thầy của các con,

Giêsu

JESUS’ LOVE LETTER
 

(According to the New Testament)

In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was me (Jn 1:1).  Through me was life, and this life was the light of the human race (Jn 1:4).  I became flesh and lived among you (Jn 1:14).  I was in the world, and the world came to be through me, but the world did not know me. (Jn 1:10) But blessed are your eyes, because they see, and your ears, because they hear. (Mt 13:16). My Father so loved the world that he gave his only Son, so that you who believes in me might not perish but might have eternal life (Jn 3:16). My Father did not send me into the world to condemn the world, but that the world might be saved through me (Jn 3:17).

 

I am the resurrection and the life; if you believe in me, even if you die, you will live.  Do you believe this? (Jn 11:25) I am the vine, you are the branches. When you remain in me and I in you, you will bear much fruit, because without me you can do nothing. (Jn 15:5) If you love me, you will keep my word, and my Father will love you (Jn 14:23). If you serve me, you must follow me, and where I am, you will also be (Jn 12:26a).

 

My Beloved,

 

It was not you who chose me, but I who chose you (John 15:16).  Therefore, if you wish to come after me, you must deny yourself, take up your cross, and follow me (Mt 16:24).  I came to bring fire to the earth, and how I wish it were blazing! (Lk 12:49).  Be the salt of the earth (Mt 5:13) and the light of the world (Mt 5:14).  As the Father had sent me, I am sending you like sheep in the midst of wolves (Mt 10:16).  Look, I have given you power to tread down serpents and scorpions and the whole strength of the enemy; nothing shall ever hurt you (Lk 10:19). Yet do not rejoice that the spirits submit to you; rejoice instead that your name is written in heaven (Lk 10:20).

 

Do not let your hearts be troubled. Have faith in me (Jn 14:1). If you suffer with me, you will be glorified with me (Rm 8:17). None of the trials which have come upon you is more than a human being can stand. You can trust that I will not let you be put to the test beyond your strength (1 Cor 10:13a). I support you in every hardship, so that you can support others in their hardship (2 Cor 1:4). No disciple is above his teacher, no slave above his master (Mt 10:24).  Therefore, because of my name, you will be hated by all (Lk 21:17). Know that you are blessed when people abuse you and persecute you and speak all kinds of calumny against you falsely on my account (Mt 5:11). In the world you will have hardship, but be courageous: I have conquered the world. (Jn 16:33).  Be vigilant and pray at all times for the strength to survive all that is going to happen (Lk 21:36). 

 

Peace I bequeath to you, my own peace I give you, a peace which the world cannot give. Be not afraid (Jn 14:27). As the Father loves me, I also love you (Jn 15:9a) I love you who are mine living in the world, love you to the end (Jn 13:1b); there is neither height, nor depth, nor any other creature that can separate you from my love (Rom 8:39). I will not leave you orphans; I will come to you. (Jn 14:18a).

 

My beloved, I am the good shepherd. I lay down my life for my sheep (Jn 10:11). In all truth I tell you, unless a wheat grain falls into the earth and dies, it remains only a single grain; but if it dies it yields a rich harvest (Jn 12:24).  Thus, if you love your life, you will lose it; if you hate your life in this world, you will keep it for eternal life. (Jn 12:25).

 

I am troubled now. Yet what should I say? (Jn 12:27a)  I give you a new commandment: love one another. As I have loved you, you also should love one another (Jn 13:34).  Bear with one another; forgive each other if one of you has a complaint against another. I have forgiven you; now you must do the same. (Col 3:12).  Whoever wishes to be great among you shall be your servant; whoever wishes to be first among you shall be your slave.  Just so, I did not come to be served but to serve and to give my life as a ransom for many. (Mt 20:26-28). If I, therefore, the master and teacher, have washed your feet, you ought to wash one another's feet (Jn 13:14). Whatever you do for one of the least of my brothers, you did it for me (Mt 25:40). 

 

My Beloved,

 

I no longer call you servants, because a servant does not know the master's business; I call you my friend, because I have made known to you everything I have learnt from my Father (Jn 15:15).  Remain in my love (Jn 15:9b).  I am with you always; to the end of time (Mt 28:20).

 

Your teacher,

Jesus