Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

MƯỜI ĐIỀU RĂN.

 


Đạo Đức Chúa Trời có mười điều răn:
1. Thứ nhất: thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự.
2. Thứ hai: chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ.
3. Thứ ba: giữ ngày Chúa nhật.
4. Thứ bốn: thảo kính cha mẹ.
5. Thứ năm: chớ giết người.
6. Thứ sáu: chớ làm sự dâm dục.
7. Thứ bảy: chớ lấy của người.
8. Thứ tám: chớ làm chứng dối.
9. Thứ chín: chớ muốn vợ chồng người.
10. Thứ mười: chớ tham của người.


Mười điều răn ấy tóm về hai điều này mà chớ: trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen.