Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bái lạy

 

BÁI LẠY

Sử Biên Niên I - Chương 29 -
20Vua Đa-vít nói với toàn thể đại hội: "Hãy chúc tụng ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa các ngươi! " Và toàn thể đại hội chúc tụng ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của cha ông họ, rồi họ phủ phục bái lạyĐỨC CHÚA và đức vua.
 
Sử Biên Niên II - Chương 29 -
30Rồi vua Khít-ki-gia và các thủ lãnh ra lệnh cho các thầy Lê-vi tán tụng ĐỨC CHÚA bằng những lời lẽ mà vua Đa-vít và thầy thị kiến A-xáp, đã soạn ra; họ hân hoan tán tụng và cúi mình bái lạy.
Étte - Chương 3 -
2Quần thần nhất nhất đều cúi chào bái lạy ông Ha-man vì vua đã truyền như thế. Nhưng ông Moóc-đo-khai đã chẳng cúi chào, cũng không bái lạy.
Étte - Chương 3 -
5Khi thấy ông Moóc-đo-khai chẳng cúi chào, cũng không bái lạy mình, ông Ha-man hết sức phẫn nộ.
Étte - Chương 4 -
17d) Lạy Chúa, Ngài biết mọi sự, Ngài biết rõ:
Không phải vì xấc xược, kiêu kỳ hoặc háo danh
mà con làm thế,
đã không bái lạy tên Ha-man ngạo mạn kiêu căng.
Quả thật, để cứu Ít-ra-en,
thì có phải hôn bàn chân hắn, con đây cũng sẵn sàng.
 
Étte - Chương 4 -
17đ) Nhưng con đã làm thế để khỏi đặt cái vinh của người phàm
trên vinh quang Thiên Chúa.
Con sẽ không bái lạy một ai, ngoại trừ Ngài, lạy Chúa,
và con sẽ không làm thế vì kiêu ngạo.
 
Étte - Chương 8 -
12k) Riêng Ha-man, con của Hăm-mơ-đa-tha người Ma-kê-đô-ni-a, y thực là một người xa lạ đối với đồng bào Ba-tư, lại còn xa lạ hơn nữa đối với một người có lòng từ ái như ta, nhưng đã được ta đón tiếp như một khách quý. (12l) Y còn được hưởng lòng nhân nghĩa ta vốn dành cho mọi dân tộc đến mức được công khai gọi là quốc phụ và được mọi người bái lạy như nhân vật chiếm địa vị thứ hai sau ngai vàng. (12m) Nhưng vì không thắng nổi tính kiêu căng, y đã tìm cách làm cho ta mất cả quyền bính lẫn tính mạng. (12n) Y đã dùng những thủ đoạn tinh vi và những lập luận quanh co mà xin tiêu diệt vị cứu tinh và ân nhân của ta là Moóc-đo-khai; đồng thời, với chính những thủ đoạn và lập luận trên, y còn tiêu diệt con người đức hạnh đã cùng ta chia sẻ địa vị cao sang trong vương quốc là Ét-te, và xin tiêu diệt cả dân tộc của hai nhân vật đó. (12o) Hành động như thế, y tưởng có thể đưa ta vào thế cô lập và phải chuyển quyền cai trị của người Ba-tư sang tay người Ma-kê-đô-ni-a.
 
Thánh Vịnh - Chương 22 -
30Mọi kẻ ngủ yên trong lòng đất
sẽ đều bái lạy một mình Người,
phàm những ai trở về cát bụi
sẽ cùng phủ phục trước Thánh Nhan.
Phần tôi, nguyện sẽ sống cho Chúa,
 
Isaia - Chương 45 -
14ĐỨC CHÚA phán thế này: Tài sản của Ai-cập, lợi tức của Cút,
cùng với những người Xơ-va cao lớn
đều sẽ về tay ngươi, ngươi sẽ được sở hữu.
Chúng sẽ theo sau ngươi, mang gông xiềng lũ lượt về với ngươi,
chúng sẽ bái lạy ngươi và khẩn khoản:
"Thiên Chúa chỉ ở với ngài, không còn Thiên Chúa nào khác,
chẳng có thần minh nào nữa."
 
Isaia - Chương 49 -
7Với người bị thiên hạ khinh chê, bị dân mình kinh tởm,
với người làm tôi mọi cho bạo chúa,
ĐỨC CHÚA là Đấng Cứu Chuộc và là Đức Thánh của Ít-ra-en,
Người phán thế này:
Vua chúa sẽ thấy và đứng lên, chư hầu sẽ thấy và bái lạy
vì uy quyền của ĐỨC CHÚA là Đấng trung thành,
là Đức Thánh của Ít-ra-en, Đấng đã tuyển chọn ngươi.
 
Isaia - Chương 49 -
23Bậc vua chúa sẽ làm dưỡng phụ cho ngươi,
hàng công nương sẽ làm nhũ mẫu.
Trước mặt ngươi, chúng sẽ sấp mình xuống đất mà bái lạy,
sẽ liếm bụi dưới gót chân ngươi.
Ngươi sẽ rõ Ta là ĐỨC CHÚA,
và ai trông cậy Ta sẽ không phải hổ thẹn bao giờ.
 
Mát-thêu - Chương 2 -
1Các nhà chiêm tinh đến bái lạy Đức Giê-su Hài Nhi
Mát-thêu - Chương 2 -
2và hỏi: "Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người."
Mát-thêu - Chương 2 -
8Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: "Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người."
Mát-thêu - Chương 4 -
9và bảo rằng: "Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi."
Mát-thêu - Chương 4 -
10Đức Giê-su liền nói: "Xa-tan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi."
 
Mát-thêu - Chương 8 -
2Bỗng có một người phong hủi tiến lại, bái lạy Người và nói: "Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch."
Mát-thêu - Chương 9 -
18Người còn đang nói với họ như thế, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lạy Người và nói: "Con gái tôi vừa mới chết. Nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống."
Mát-thêu - Chương 14 -
33Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: "Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa! "
 
Mát-thêu - Chương 15 -
25Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi! "
Mát-thêu - Chương 18 -
26Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: "Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết."
Mát-thêu - Chương 20 -
20Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê-su, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu xin Người một điều.
Mát-thêu - Chương 28 -
9Bỗng Đức Giê-su đón gặp các bà và nói: "Chào chị em! " Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân, và bái lạy Người.
Mát-thêu - Chương 28 -
17Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi.
Mác-cô - Chương 5 -
6Thấy Đức Giê-su tự đàng xa, anh ta chạy đến bái lạy Người
Mác-cô - Chương 15 -
19Chúng lấy cây sậy đập lên đầu Người, khạc nhổ vào Người, và quỳ gối bái lạy.
Luca - Chương 4 -
7Vậy nếu ông bái lạy tôi, thì tất cả sẽ thuộc về ông."
Luca - Chương 4 -
8Đức Giê-su đáp lại: "Đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi."
 
Luca - Chương 24 -
52Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ,
Tông Đồ Công Vụ - Chương 10 -
25Khi ông Phê-rô bước vào, thì ông Co-nê-li-ô liền ra đón và phủ phục dưới chân ông mà bái lạy.