Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Âm mưu, Mưu toan

 

ÂM MƯU, MƯU TOAN

Sáng Thế Ký - Chương 27: 35 Ông nói: "Em con đã dùng mưu gian mà đến, và đoạt lời chúc của con."
Sáng Thế Ký - Chương 34: 13 Khi trả lời cho Si-khem và ông Kha-mo, cha cậu, các con trai ông Gia-cóp đã dùng mưu mà nói, vì cậu đã xâm phạm tiết hạnh của Đi-na, em gái họ.
Sáng Thế Ký - Chương 37: 18 Họ thấy cậu từ xa, và trước khi cậu tới gần họ thì họ lập mưu giết chết cậu.
Xuất Hành - Chương 21: 13 Nhưng nếu không có mưu tính trước, mà chỉ vì Thiên Chúa đã để lỡ tay, thì Ta sẽ chỉ cho ngươi một nơi mà kẻ giết người có thể vào trú ẩn.
Xuất Hành - Chương 21: 14 Nếu có ai cố tình hại người thân cận tới mức dùng mưu mà giết nó, thì ngươi sẽ lôi kẻ ấy ra khỏi bàn thờ của Ta mà giết chết.
 
Dân Số - Chương 25: 18 Vì chúng đã tấn công các ngươi, và dùng mưu mô quỷ quyệt đối với các ngươi trong vụ Pơ-o và vụ Cót-bi, con gái một thủ lãnh Ma-đi-an, chị em của chúng, kẻ đã bị đâm chết ngày xảy ra tai ương trong vụ Pơ-o."
 
Đệ Nhị Luật - Chương 31: 21 Khi nhiều tai hoạ, nhiều cơn ngặt nghèo xảy ra cho chúng, thì bài ca này sẽ làm chứng cáo tội nó, vì dòng dõi chúng sẽ không quên lặp lại bài ca này. Thật vậy, Ta biết ý định nó đang mưu tính hôm nay, ngay cả trước khi Ta đưa nó vào đất mà Ta đã thề hứa."
Giô-suê - Chương 8: 1 
1Mưu kế của ông Giô-suê
Giô-suê - Chương 9 - Mưu của người Ghíp-ôn
Giô-suê - Chương 9: 4 Thì cũng dùng mưu. Chúng lên đường, mang theo lương thực, và cho lừa chở những chiếc bị cũ, những bầu rượu bằng da cũ, thủng và được vá lại,
Thủ Lãnh - Chương 9: 31 Ông lập mưu sai sứ đến nói với A-vi-me-léc rằng: "Này, Ga-an, con của E-vét, và anh em y đã đến Si-khem và đang khích động thành này chống lại ông.
Samuel I - Chương 22: 8 Sao tất cả các ngươi đã âm mưu chống lại ta? Không có ai tiết lộ cho ta, khi con ta lập giao ước với thằng con của Gie-sê; không ai trong các ngươi buồn cho ta, khi con ta xui người đầy tớ của ta nổi lên gài bẫy hại ta, như hôm nay! "
 
Samuel I - Chương 22: 13 Vua Sa-un nói với ông: "Tại sao ngươi và thằng con của Gie-sê, các ngươi đãâm mưu chống lại ta? Ngươi đã cho nó bánh và gươm, lại thỉnh ý Thiên Chúa cho nó, để nó nổi lên gài bẫy hại ta, như hôm nay? "
Samuel I - Chương 23: 9 Ông Đa-vít biết rằng chính để hại ông mà vua Sa-un đang ngầm mưu điều ác, ông bảo tư tế Ép-gia-tha: "Đem ê-phốt lại đây! "
Samuel I - Chương 24: 12 Thưa cha, xin nhìn xem, vâng, xin nhìn xem vạt áo choàng của cha trong tay con. Vì con đã cắt áo choàng của cha và không giết cha, thì xin cha biết và thấy cho rằng tay con không làm điều ác, điều lỗi, và con đã không phạm tội hại cha, trong khi cha mưu toan lấy mạng sống con.
Samuel II - Chương 15: 12 Khi dâng các hy lễ, Áp-sa-lôm sai người đi tìm A-khi-thô-phen, người thành Ghi-lô, cố vấn của vua Đa-vít, và triệu y về từ thành của y là Ghi-lô. Bọn mưu phản thêm mạnh và dân theo Áp-sa-lôm ngày càng đông.
 
Samuel II - Chương 15: 31 Người ta báo tin cho vua Đa-vít rằng: "A-khi-thô-phen ở trong đám những người âm mưu cùng với Áp-sa-lôm." Vua Đa-vít nói: "Lạy ĐỨC CHÚA, xin làm cho lời bàn của A-khi-thô-phen ra vô hiệu! "
 
Samuel II - Chương 22: 27 Ngài ở liêm khiết cùng người liêm khiết, nhưng dùng mưu mẹo với kẻ gian ngoan.
 
Các Vua I - Chương 1: 1 Tuổi già của vua Đa-vít và những âm mưu của A-đô-ni-gia-hu
Các Vua I - Chương 1: 1 Âm mưu của ông Na-than và bà Bát Se-va
Các Vua I - Chương 15: 27 Ba-sa, con ông A-khi-gia, thuộc nhà Ít-xa-kha âm mưu chống lại vua. Khi vua Na-đáp và toàn dân Ít-ra-en bao vây Ghíp-bơ-thôn, ông Ba-sa đã giết vua tại Ghíp-bơ-thôn thuộc Phi-li-tinh.
Các Vua I - Chương 16: 9 Dim-ri, bầy tôi của vua, chỉ huy phân nửa chiến xa, đã âm mưu chống lại vua. Khi vua uống rượu say ở Tia-xa, tại nhà ông Ác-xa, quản đốc hoàng cung tại Tia-xa,
Các Vua I - Chương 16: 16 Đang khi bao vây và nghe biết ông Dim-ri mưu phản, hơn nữa đã giết cả vua, thì dân liền tôn ông Om-ri, tổng chỉ huy quân đội Ít-ra-en, lúc bấy giờ đang ở trong doanh trại, lên làm vua.
Các Vua II - Chương 9: 14 Ông Giê-hu, con ông Giơ-hô-sa-phát, cháu ông Nim-si, âm mưu chống lại vua Giô-ram. Lúc đó, vua Giô-ram và toàn thể Ít-ra-en đang bảo vệ Ra-mốt Ga-la-át chống lại vua A-ram là Kha-da-ên.
Các Vua II - Chương 10: 9 Sáng hôm sau, ông ra ngoài, đứng nói với toàn dân: "Các ngươi đều vô can! Chính tôi đã âm mưu hại chủ của tôi và đã giết ông ấy! Nhưng ai đã hạ sát tất cả những người này?
Các Vua II - Chương 10: 19 Vậy bây giờ, hãy triệu tập lại đây cho tôi tất cả các ngôn sứ của thần Ba-an, mọi tín đồ và tư tế của thần, đừng có ai vắng mặt, vì tôi sẽ dâng một hy lễ lớn kính thần Ba-an. Ai vắng mặt, sẽ không được sống." Ông Giê-hu lập mưu diệt trừ những kẻ phụng sự thần Ba-an.
Các Vua II - Chương 12: 21 Các thuộc hạ của vua Giô-át đứng lên, âm mưu chống lại vua và hạ sát vua ở Bết Mi-lô, khi vua xuống Xi-la.
Các Vua II - Chương 14: 19 Người ta âm mưu hại vua ở Giê-ru-sa-lem, nên vua chạy trốn về hướng La-khít, nhưng người ta sai người đuổi theo vua đến tận La-khít và giết vua ở đó.
Các Vua II - Chương 15: 10 Ông Sa-lum, con ông Gia-vết, âm mưu hại vua. Ông đã đánh chết vua trước mặt dân, rồi lên ngôi thay vua.
Các Vua II - Chương 15: 15 Những truyện còn lại của vua Sa-lum và cuộc âm mưu vua đã chủ xướng, những sự việc ấy đã được ghi chép trong sách Sử biên niên các vua Ít-ra-en.
Các Vua II - Chương 15: 25 Giám mã của vua là ông Pe-các, con ông Rơ-man-gia-hu, âm mưu chống lại vua và hạ sát vua ở Sa-ma-ri, trong tháp chính của đền vua... Có năm mươi người dân Ga-la-át cùng theo ông. Ông giết vua và lên ngôi thay thế.
 
Các Vua II - Chương 15: 30 Ông Hô-sê, con ông Ê-la, âm mưu chống lại vua Pe-các, con ông Rơ-man-gia-hu, đánh chết vua và lên ngôi thay thế, vào năm thứ hai mươi triều vua Giô-tham, con vua Út-di-gia.
 
Các Vua II - Chương 17: 4 Nhưng vua Át-sua khám phá ra là vua Hô-sê âm mưu phản loạn: vua đã sai sứ giả đến với vua Ai-cập là Xô, và không còn triều cống vua Át-sua như hằng năm trước đây. Vua Át-sua cho bắt vua Hô-sê, xiềng lại và bỏ tù.
 
Các Vua II - Chương 18: 20 Ông tưởng rằng trong cuộc chiến, lời nói suông ngoài miệng thay thế được cho mưu kế và sức mạnh sao? Giờ đây, ông tin tưởng vào ai mà dám nổi loạn chống ta?
Các Vua II - Chương 21: 23 Các thuộc hạ vua A-môn đã âm mưu chống lại vua và giết chết vua trong cung điện.
Các Vua II - Chương 21: 24 Dân trong xứ hạ sát mọi kẻ đã âm mưu chống lại vua A-môn, và tôn con vua là Giô-si-gia lên ngôi kế vị.
 
Sử Biên Niên II - Chương 25: 27 Từ khi vua A-mát-gia-hu bỏ ĐỨC CHÚA, người ta cũng âm mưuchống lại vua tại Giê-ru-sa-lem. Vua phải trốn chạy về La-khít; nhưng bị quân binh rượt đuổi đến tận La-khít và bị giết tại đây.
Sử Biên Niên II - Chương 32: 3 Nên bàn mưu với các thủ lãnh và dũng sĩ của mình ngăn chặn các mạch suối ở bên ngoài thành. Và họ đã ủng hộ vua.
Sử Biên Niên II - Chương 33: 24 Các thuộc hạ của vua đã âm mưu chống lại và giết chết vua trong cung điện.
Sử Biên Niên II - Chương 33: 25 Dân trong xứ hạ sát mọi kẻ đã âm mưu chống lại vua A-môn; và tôn con vua là Giô-si-gia-hu lên ngôi kế vị.
 
Étra - Chương 9: 12 Và giờ đây, các ngươi đừng gả con gái các ngươi cho con trai chúng, và đừng cưới con gái chúng cho con trai các ngươi. Các ngươi đừng bao giờ mưu cầu bình an và hạnh phúc cho chúng. Như thế, các ngươi sẽ được mạnh sức, được hưởng dùng của cải trong xứ và trối lại cho con cái các ngươi làm gia tài mãi mãi.
 
Nơkhemia - Chương 6: 1 Địch thù âm mưu chống lại ông Nơ-khe-mi-a. Công việc tu bổ tường thành hoàn tất.
Nơkhemia - Chương 6: 2 Thì Xan-ba-lát và Ghe-sem cử người đến nói với tôi: "Mời ông đến, chúng ta sẽ gặp nhau ở Cơ-phi-rim, trong thung lũng Ô-nô." Nhưng bọn họ mưu hại tôi.
Nơkhemia - Chương 6: 6 Trong thư có viết: "Theo lời ông Gát-mu nói, người ta nghe đồn trong các dân tộc rằng ông và người Do-thái âm mưu nổi loạn; vì thế, ông mới xây tường thành, và theo các tin đồn đó, ông sẽ lên làm vua cai trị họ.
Giuđitha - Chương 9: 13 Xin làm cho lời con nói và mưu chước của con gây thương tích và sát hại những kẻ mưu toan làm tội ác chống lại giao ước của Ngài, chống lại Nhà được thánh hiến và đỉnh núi Xi-on, cũng như Nhà của con cái Ngài.
 
Giuđitha - Chương 11: 8 "Thật thế, chúng tôi đã nghe biết ngài là người tài trí mưu lược: khắp cõi đất người ta loan truyền rằng trong toàn vương quốc, ngài là người hoàn hảo độc nhất vô nhị, kiến thức uyên bác, tài thao lược tuyệt vời.
Étte - Chương 1: 1 Âm mưu chống lại vua
Étte - Chương 1: 1m) Rồi ông Moóc-đo-khai nghỉ ngơi tại hoàng cung với hai viên thái giám của vua là Bi-gơ-than và Te-rét, những người canh gác hoàng cung. (1n) Sau khi nghe biết âm mưu và tìm hiểu cặn kẽ mối bận tâm của họ, lại được tin họ đang chuẩn bị tra tay hại vua Ác-tắc-sát-ta, ông liền báo cho vua biết các sự việc đó. (1o) Vua cho người điều tra về hai viên thái giám. Họ đã thú tội và bị hành quyết. (1p) Vua cho ghi chép các sự việc đó vào sách Sử biên niên; ông Moóc-đo-khai cũng ghi chép các sự việc đó. (1q) Rồi vua truyền cho ông Moóc-đo-khai phải nhận một chức vụ trong hoàng cung và ban quà tặng thưởng cho ông, vì các sự việc đó. (1r) Nhưng Ha-man, con ông Hăm-mơ-đa-tha, người Bu-ghê, là nhân vật cao sang quyền thế trong triều đình; ông tìm cách hại ông Moóc-đo-khai và dân của ông, vì vụ hai viên thái giám của vua.
 
Étte - Chương 4: 17q) Lạy Chúa, xin đừng trao phủ việt của Ngài cho những gì hư ảo cũng đừng để cho thù địch nhạo cười khi chúng con gục ngã. Nhưng xin lấy mưu đồ của chúng mà quật lại chúng đi. Và những kẻ manh tâm hại chúng con, xin đưa ra làm gương cho thiên hạ.
 
Étte - Chương 8: 12c) Có lắm kẻ khi được các bậc ân nhân lấy lòng từ ái bao la mà đối xử thì sinh thói kiêu căng. Chẳng những chúng mưu hại thần dân ta, mà vì chưa thoả mãn với danh vọng dư đầy, chúng còn nuôi ý đồ tra tay hại chính các ân nhân của mình. (12d) Chúng loại trừ tâm tình biết ơn ra khỏi lòng người. Không những thế, sau khi bị cuốn hút theo lời lẽ ba hoa của những kẻ không biết gì đến sự thiện, chúng còn cứ tưởng mình sẽ thoát được án công minh của Thiên Chúa là Đấng hằng nhìn thấy mọi sự và gớm ghét sự dữ. (12đ) Nhiều kẻ cầm quyền đã trao việc triều chính cho bạn bè tín cẩn, và biết bao phen vì nghe theo họ mà trở thành đồng loã trong việc đổ máu người vô tội để rồi bị lôi kéo vào những tai hoạ không sao thoát khỏi. (12e) Chẳng qua là vì những tên bịp bợm ấy đã dùng mưu mô thâm độc mà lừa dối các bậc cầm quyền vốn có lòng ưu ái chân thật. (12g) Không cần dùng những chuyện cổ xưa truyền lại, các khanh có thể nhìn vào những điều tai nghe mắt thấy ngày nay mà nhận ra rằng lũ ôn dịch nắm việc triều chính kia đã mưu toan phạm biết bao tội ác. (12h) Ta sẽ chú tâm đến tương lai, lo sao cho mọi người trong vương quốc được bình an thư thái. (12i) Ta sẽ thực hiện nhiều cải cách, luôn niềm nở tiếp nhận và xét xử những vụ sẽ đệ trình lên ta.
 
Étte - Chương 8: 12p) Nhưng ta nhận thấy rằng dân Do-thái mà tên cực kỳ gian ác đó muốn tận diệt không phải là những tội phạm, trái lại họ chính là những người có luật lệ rất công minh hướng dẫn. (12q) Họ là con cái Thiên Chúa Tối Cao, vĩ đại, hằng sống, Đấng vẫn giữ gìn cho vương quốc của ta và của tổ tiên ta được hưng thịnh. (12r) Vậy không thi hành những công văn mà Ha-man, con của Hăm-mơ-đa-tha đã gửi là chư khanh làm đúng, vì kẻ thảo ra các công văn đó đã bị treo cổ cùng với cả nhà y tại cửa thành Su-san. Thế là Thiên Chúa, chủ tể muôn loài, đã xét xử công minh mà không trì hoãn. (12s) Bản sao sắc chỉ này, chư khanh phải công khai niêm yết khắp nơi, đồng thời chư khanh phải để cho người Do-thái sống theo luật lệ riêng của họ; cũng phải tăng cường lực lượng giúp họ đẩy lui những kẻ sẽ đến tấn công họ trong ngày gian truân, ngày mười ba tháng thứ mười hai tức là tháng A-đa. (12t) Quả thật, Thiên Chúa, Đấng làm chủ vạn vật, đã biến ngày ấy thành ngày hoan lạc cho dân tộc được tuyển chọn thay thế ngày tận diệt dân tộc này. (12u) Còn các ngươi, hỡi người Do-thái, hãy tổ chức các cuộc liên hoan mà mừng ngày đặc biệt ấy như một trong những ngày lễ trọng của các ngươi. Như thế, trong hiện tại cũng như tương lai, đối với ta và những người Ba-tư thành tâm thiện chí, ngày ấy trở thành ngày kỷ niệm cuộc giải thoát; còn đối với những kẻ âm mưu chống lại ta, ngày ấy sẽ là ngày nhắc nhở cảnh diệt vong của chúng.
 
Étte - Chương 9: 2 Người Do-thái tụ họp lại trong các thành của họ, trong mọi miền thuộc quyền vua A-suê-rô, để tra tay hại những kẻ mưu hại họ. Không ai dám đương đầu với họ, vì các dân đều khiếp sợ người Do-thái.
Étte - Chương 9: 24 Quả thế, cừu địch của mọi người Do-thái là Ha-man, con ông Hăm-mơ-đa-tha người A-gác, đã âm mưu chống lại người Do-thái nhằm tận diệt họ; y đã gieo "Pua" (nghĩa là bắt thăm) để loại trừ và tận diệt họ.
Étte - Chương 9: 25 Nhưng khi bà Ét-te đến trước mặt vua, thì vua ban sắc chỉ truyền rằng: âm mưu độc ác Ha-man đã nghĩ ra để chống người Do-thái phải quay lại giáng xuống đầu y; y cùng với các con phải bị treo cổ lên giá.
Étte - Chương 10: 3 Quả thật ông Moóc-đo-khai người Do-thái, quan đệ nhị của vua A-suê-rô, là nhân vật có uy thế lớn đối với người Do-thái, và được đông đảo đồng bào của ông quý mến. Ông không ngừngmưu cầu lợi ích cho dân ông và hằng chăm lo cho cả nòi giống được hưởng thái bình.
 
Macabê I - Chương 2: 65 Đây Si-mê-ôn, người anh em của các con, cha biết nó là người mưu lược ; các con hãy luôn nghe lời nó : chính nó sẽ là cha của các con.
Macabê I - Chương 7: 12 Tuy vậy, một nhóm ký lục đã hội họp với An-ki-mô và Bắc-khi-đê để mưu tìm một giải pháp thoả đáng.
Macabê I - Chương 7: 31 Biết âm mưu bị lộ, Ni-ca-no đem quân nghênh chiến với ông Giu-đa ở gần Kha-phác-xa-la-ma.
Macabê I - Chương 8: 4 Họ đã chinh phục được cả vùng nhờ mưu lược và lòng kiên nhẫn - dù vùng ấy rất xa xôi đối với họ ; cả những vua từ tận cùng cõi đất tấn công họ, rốt cuộc cũng bị họ đánh tan, bị giáng cho một đòn chí tử. Còn những dân khác thì phải triều cống họ hàng năm.
Macabê I - Chương 9: 60 Ông này ra đi, dẫn theo đoàn quân đông đảo ; ông ta bí mật gửi thư cho tất cả các đồng minh ở miền Giu-đê, yêu cầu bắt Giô-na-than và những người theo ông. Nhưng công việc bất thành, vì âm mưu của chúng bị bại lộ.
Macabê I - Chương 9: 61 Phe ông Giô-na-than đã bắt được khoảng năm mươi người trong số những kẻmưu đồ chuyện xấu xa tại miền ấy. Họ đã đem chúng giết đi.
 
Macabê I - Chương 9: 71 Bắc-khi-đê chấp thuận và làm theo đề nghị của ông Giô-na-than ; ông ta cam kết rằng bao lâu còn sống sẽ không mưu hại ông Giô-na-than nữa.
Macabê I - Chương 11: 1 Vua Ai-cập là Pơ-tô-lê-mai tập trung quân lính đông như cát ngoài bãi biển và tập trung nhiều chiến thuyền ; vua mưu mô chiếm vương quốc của vua A-lê-xan-đê và sáp nhập vào vương quốc của mình.
Macabê I - Chương 11: 8 Còn vua Pơ-tô-lê-mai thì chiếm cứ các thành miền duyên hải cho đến cảng Xê-lêu-ki-a và tìm cách mưu hại vua A-lê-xan-đê.
Macabê I - Chương 11: 63 Ông Giô-na-than nghe biết là các tướng lãnh của vua Đê-mết-ri-ô đang ở Kê-đét thuộc miền Ga-li-lê, cùng với một đạo quân đông đảo ; họ mưu toan truất chức ông.
Macabê I - Chương 14: 4 Đất Giu-đa được yên hàn trong suốt thời gian ông Si-môn cai trị. Ông mưucầu lợi ích cho dân tộc mình, hết mọi ngày đời ông, ai cũng lấy làm vừa ý về uy quyền và vinh quang của ông.
 
Macabê I - Chương 15: 19 Vì vậy chúng tôi lấy làm hài lòng viết cho các vua và các xứ sở là đừng mưuhại họ, đừng tấn công họ và các thành cũng như xứ sở của họ và đừng liên minh với những ai tấn công họ.
Macabê I - Chương 16: 13 Ông ta sinh lòng tự cao, muốn chiếm lấy xứ và quyết định dùng mưu gian để tiêu diệt cha con ông Si-môn.
Macabê II - Chương 1: 13 Thật thế, tướng chỉ huy của chúng dẫn một đạo quân được coi là bách chiến bách thắng đến Ba-tư, đã bị đánh tan trong đền thờ nữ thần Na-nai-a vì chúng đã mắc phải mưu của các tư tế nữ thần.
Macabê II - Chương 3: 32 Thượng tế Ô-ni-a sợ vua hồ nghi người Do-thái bày mưu hãm hại ông Hê-li-ô-đô-rô, nên đã dâng hy lễ cầu xin Thiên Chúa cứu chữa ông.
Macabê II - Chương 3: 38 "Nếu vua có kẻ thù, hay người nào âm mưu phản quốc, thì xin sai đến đó; nếu nó còn sống sót mà trở về với vua thì cũng bị đánh tơi bời; vì quả thật, quyền năng cao cả của Thiên Chúa bao trùm Nơi Thánh.
Macabê II - Chương 4: 2 Ông Si-môn dám gọi vị ân nhân của thành phố, người bảo vệ đồng bào, người nhiệt thành với Lề Luật là kẻ mưu phản.
Macabê II - Chương 4: 26 Và như vậy ông Gia-xon đã mưu mô đoạt chức thượng tế của anh mình, thì giờ đây lại bị người khác mưu mô đoạt mất, nên bó buộc phải trốn sang miền Am-ma-ni-tít.
Macabê II - Chương 4: 34 Bởi thế, ông Mê-nê-la-ô đi gặp riêng ông An-rô-ni-cô và hối thúc ông này ra tay hạ sát ông Ô-ni-a. Vậy ông An-rô-ni-cô đến gặp ông Ô-ni-a, dùng mưu trấn an, giơ tay phải lên thề. Tuy ông Ô-ni-a có nghi ngờ, nhưng ông An-rô-ni-cô cũng đã thuyết phục được ông ra khỏi nơi trú ẩn an toàn. Lập tức ông thủ tiêu ông Ô-ni-a, chẳng kể gì công lý.
Macabê II - Chương 4: 39 Đã xảy ra nhiều vụ ăn trộm của Đền Thờ trong thành phố, do ông Ly-xi-ma-khô chủ mưu và ông Mê-nê-la-ô đồng loã. Tin đồn lan ra ngoài, dân chúng hùa nhau chống lại ông Ly-xi-ma-khô. Nhiều đồ vật bằng vàng đã bị lấy mất.
Macabê II - Chương 5: 7 Thực ra, ông ta không nắm được quyền hành, và cuối cùng vì âm mưu xảo quyệt mà phải chuốc lấy nhục nhã và lại phải trốn sang miền Am-ma-ni-tít.
Macabê II - Chương 14: 29 Nhưng vì không thể cưỡng lệnh vua, nên ông ta tìm dịp thuận tiện dùng mưukế thi hành chỉ thị ấy.
Macabê II - Chương 14: 31 Sau khi nhận ra mình bị mắc mưu ông Giu-đa, Ni-ca-no tiến lên Đền Thánh vĩ đại, đang lúc các tư tế dâng hy lễ như thường lệ. Ông ta truyền cho các tư tế phải trao nộp con người ấy.
Gióp - Chương 5: 12 Mưu đồ của hạng tinh khôn, Người phá vỡ, khiến tay chúng chẳng làm nên công trạng gì.
 
Gióp - Chương 5: 13 Người bắt kẻ khôn ngoan bằng chính những xảo kế của chúng, và đi trước mưutoan của phường quỷ quyệt.
 
Gióp - Chương 10: 3 Phải chăng Ngài thích thú khi đàn áp, khi coi rẻ công trình tay Ngài sáng tạo, và ủng hộ mưu đồ của bọn ác nhân?
 
Gióp - Chương 12: 13 Nhưng nơi Thiên Chúa có cả khôn ngoan lẫn sức mạnh, mưu lược cũng như tài thông hiểu đều thuộc về Người.
 
Gióp - Chương 12: 17 Người bắt các mưu sĩ phải đi chân đất, làm cho các thẩm phán ra điên rồ.
 
Gióp - Chương 18: 7 Bước đi của nó xưa kia vững chắc, giờ đây lảo đảo, mưu đồ của nó làm cho nó ngả nghiêng.
 
Thánh Vịnh - Chương 2: 2 Vua chúa trần gian cùng nổi dậy, vương hầu khanh tướng rập mưu đồ chống lại ĐỨC CHÚA, chống lại Đấng Người đã xức dầu phong vương.
 
Thánh Vịnh - Chương 5: 10 Môi miệng chúng chẳng có gì thành thật, lòng dạ đầy chước độc mưu thâm. Cửa họng chúng như nấm mồ mở rộng, khéo đẩy đưa ba tấc lưỡi phỉnh phờ.
 
Thánh Vịnh - Chương 5: 11 Lạy Chúa Trời, xin bắt chúng đền tội, chúng đã mưu mô thì xin cho chúng té nhào. Chúng quá nhiều tội lỗi, xin đuổi chúng đi, vì chúng đã phản nghịch cùng Chúa.
 
Thánh Vịnh - Chương 10: 2 Kẻ ác kiêu căng đuổi bắt người nghèo khổ: họ mắc phải mưu nó đã bày ra.
 
Thánh Vịnh - Chương 18: 27 Ở liêm khiết cùng ai liêm khiết, nhưng dùng mưu mẹo với kẻ gian ngoan.
 
Thánh Vịnh - Chương 21: 12 Cho dù chúng có chủ tâm hại ngài có bày mưu tính kế cũng chẳng làm được chi.
 
Thánh Vịnh - Chương 31: 14 Con nghe thấy những lời độc địa của bao người, nhìn chung quanh: toàn những điều khủng khiếp. Chúng toa rập chống con, và mưu toan lấy mạng.
 
Thánh Vịnh - Chương 31: 21 Bên Thánh Nhan, Ngài giấu họ kỹ càng khỏi người đời mưu hại. Ngài che chở họ trong lều thánh, xa tầm lưỡi thị phi.
 
Thánh Vịnh - Chương 36: 5 Nằm trên giường, hắn bày ra chước độc mưu thâm, hắn đứng lỳ trên nẻo đường bất hảo, không còn chê ghét việc gian tà.
 
Thánh Vịnh - Chương 37: 12 Kẻ gian ác mưu hại người công chính, và hậm hực nghiến răng.
 
Thánh Vịnh - Chương 37: 32 Kẻ gian ác rình mò, mưu giết người công chính.
 
Thánh Vịnh - Chương 38: 13 Kẻ tìm giết con bủa giăng cạm bẫy, đứa mưu hại con buông lời độc địa, suốt ngày chúng nghĩ kế phỉnh gạt con.
 
Thánh Vịnh - Chương 52: 9 Nhạo cười rằng: nó đích thị là người chẳng lấy Chúa làm nơi ẩn náu, nhưng chỉ tin cậy vào đống tiền đống của và khoe khoang mưu độc của mình.
 
Thánh Vịnh - Chương 55: 12 Khắp nội thành, toàn bất công bạo tàn xảo kế, nơi phố phường, chẳng hề vắng chước độc mưu thâm.
 
Thánh Vịnh - Chương 62: 5 Con người ấy, chúng chỉ mưu hạ bệ, chúng thoả lòng vì đã nói dối nói gian. Miệng thì chúc phúc cầu an, mà lòng nguyền rủa chứa chan những lời.
 
Thánh Vịnh - Chương 64: 3 Này kẻ ác mưu đồ, chúng ồn ào tác hại, xin giấu kỹ con đi.
 
Thánh Vịnh - Chương 64: 7 Bày kế lập mưu làm điều ác, chúng hoàn thành kế hoạch đã mưu toan. Thâm hiểm biết bao lòng dạ người đời!
 
Thánh Vịnh - Chương 71: 10 Vì thù địch nặng lời chống đối, quân rình hại mạng con đã nhất trí bày mưu,
 
Thánh Vịnh - Chương 73: 7 Xác đầy mỡ tiết ra toàn gian ác, và tâm địa chan chứa những mưu mô.
 
Thánh Vịnh - Chương 83: 4 Chúng lập kế chống lại dân Ngài, bày mưu chống những kẻ Ngài bảo trợ.
 
Thánh Vịnh - Chương 83: 6 Chúng đồng lòng bày mưu lập kế, liên minh chống lại Ngài:
 
Thánh Vịnh - Chương 105: 25 Người khiến chúng thay lòng đổi dạ, mà đâm ra thù ghét, dùng mưu mô chống lại các tôi tớ Người.
 
Thánh Vịnh - Chương 119: 23 Mặc quan quyền họp nhau mưu hại, tôi tớ Ngài đây cứ gẫm suy thánh chỉ.
 
Thánh Vịnh - Chương 140: 3 Lòng chúng bày chước độc mưu thâm, cả ngày chỉ biết gây xung đột.
 
Thánh Vịnh - Chương 140: 9 Lạy CHÚA, xin đừng để ác nhân toại ý, đừng để nó thực hiện mưu đồ.
 
Thánh Vịnh - Chương 146: 9 CHÚA phù trợ những khách ngoại kiều, Người nâng đỡ cô nhi quả phụ, nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân.
 
Châm Ngôn - Chương 3: 29 Đừng mưu hại tha nhân, hại người đang cùng con sống yên ổn.
 
Châm Ngôn - Chương 6: 14 Nó toan tính trong lòng mọi chước độc mưu thâm, lúc nào cũng gieo bất hoà, xung khắc.
 
Châm Ngôn - Chương 6: 18 Lòng mưu tính những chuyện xấu xa, chân mau mắn chạy đi làm điều dữ,
 
Châm Ngôn - Chương 7: 10 Kìa người phụ nữ ấy ra đón chàng, ăn mặc như gái điếm, lòng ẩn chứamưu gian.
 
Châm Ngôn - Chương 8: 12 "Ta là Khôn Ngoan, ta làm bạn cùng mưu trí, ta biết đường suy tính đắn đo.
 
Châm Ngôn - Chương 8: 14 Ta nắm mưu lược và thành công, ta có hiểu biết và sức mạnh.
 
Châm Ngôn - Chương 11: 3 Đức liêm khiết của người chính trực sẽ dẫn lối họ đi, còn mưu mô của kẻ lọc lừa khiến chúng bị tiêu diệt.
 
Châm Ngôn - Chương 11: 5 Đức công chính của người sống vẹn toàn sẽ giúp họ thẳng đường tiến bước, còn ác nhân lại sa vào chính mưu độc của nó.
 
Châm Ngôn - Chương 12: 2 ĐỨC CHÚA quý chuộng người lương thiện, nhưng Người kết án kẻ mưumô.
 
Châm Ngôn - Chương 12: 5 Người ngay chính chỉ nghĩ chuyện công minh, kẻ gian tà luôn bày mưulường gạt.
 
Châm Ngôn - Chương 12: 20 Lòng kẻ mưu điều ác chất đầy chuyện lừa đảo, người cổ vũ hoà bình được chan chứa niềm vui.
 
Châm Ngôn - Chương 14: 17 Người nóng tính làm những điều dại dột, đứa mưu mô bị kẻ ghét người khinh.
 
Châm Ngôn - Chương 14: 22 Kẻ mưu toan điều ác lại chẳng lầm lạc sao ? Người toan làm điều thiện sẽ gặp được nhân nghĩa tín thành.
 
Châm Ngôn - Chương 14: 35 Bầy tôi mưu trí được hưởng ơn vua, bầy tôi bất tài làm vua thịnh nộ.
 
Châm Ngôn - Chương 15: 26 ĐỨC CHÚA ghê tởm những mưu đồ xấu xa, còn lời lẽ nhân hậu thì thuần khiết.
 
Châm Ngôn - Chương 17: 11 Ác nhân chỉ mưu tìm nổi loạn, nhưng một sứ giả dữ dằn sẽ được sai đến trừng trị nó.
 
Châm Ngôn - Chương 24: 8 Kẻ mưu tính những chuyện gian tà sẽ bị gọi là vua bịp bợm.
 
Châm Ngôn - Chương 24: 9 Kẻ ngu si chỉ mưu toan tội lỗi, quân chế nhạo bị kẻ ghét người khinh.
 
Châm Ngôn - Chương 26: 26 Nó mưu mô che đậy lòng ghen ghét, nhưng ác tâm của nó bị đại hội vạch trần.
 
Khôn Ngoan - Chương 1: 9 Mưu đồ kẻ ác sẽ bị thẩm tra, lời nó nói ra, rồi sẽ đến tai Chúa, và tội lỗi nó sẽ bị trừng trị.
 
Khôn Ngoan - Chương 16: 14 Vì người phàm có thể dùng mưu gian mà giết chết, nhưng sinh khí đã ra đi, hắn không sao đưa về linh hồn mà âm phủ đã nhận, hắn không tài nào giải thoát.
 
Khôn Ngoan - Chương 16: 24 Quả thế, loài thọ tạo tuân phục Ngài là Tạo Hoá khi thẳng tay trừng phạt bọn bất lương, nhưng lại nương tay nhằm mưu ích cho những ai tin tưởng vào Ngài.
 
Huấn Ca - Chương 1: 30 Đừng tự cao tự đại, kẻo ngã mà chuốc lấy tủi hổ vào thân. Đức Chúa sẽ phơi bày những bí ẩn của con, và hạ bệ con giữa nơi công hội, vì con không bước đi trên đường kính sợ Đức Chúa, và lòng con đầy những mưu gian.
 
Huấn Ca - Chương 9: 4 Đừng đi lại với một ả đào, kẻo con mắc phải mưu mô của nó.
 
Huấn Ca - Chương 11: 29 Đừng bạ ai cũng đưa về nhà, vì kẻ xảo quyệt có trăm mưu ngàn kế.
 
Huấn Ca - Chương 11: 31 Nó mưu toan đổi tốt thành xấu, trong những cái hay nhất, nó cũng thấy tỳ ố đáng chê.
 
Huấn Ca - Chương 11: 32 Một tia lửa làm cả đống than cháy bừng, con người tội lỗi mưu toan chuyện đổ máu.
 
Huấn Ca - Chương 11: 33 Hãy đề phòng kẻ gian ác, vì nó mưu đồ chuyện xấu xa; đừng để nó làm cho con ô danh đến muôn đời.
 
Huấn Ca - Chương 19: 22 Nhưng biết điều dữ đâu phải khôn ngoan, và mưu toan của quân tội lỗi đâu phải là lanh trí.
 
Huấn Ca - Chương 19: 26 Có kẻ xấu, (bên ngoài) thì lom khom, rầu rĩ, mà (trong) lòng lại đầy xảo trámưu mô.
 
Huấn Ca - Chương 27: 22 Kẻ nháy mắt thì mưu đồ điều xấu xa, và không ai làm cho nó bỏ được.
 
Isaia - Chương 7: 5 Vì A-ram cùng với Ép-ra-im và người con Rơ-man-gia-hu đã mưu tính hại ngài và nói:
Isaia - Chương 8: 10 Hãy bày mưu lập kế, mưu kế đó sẽ bị phá vỡ, hãy ra lệnh, lệnh đó sẽ không được thi hành, vì Thiên Chúa ở cùng chúng tôi."
 
Isaia - Chương 8: 12 "Các ngươi đừng gọi là âm mưu tất cả những gì dân này gọi là âm mưu; điều chúng sợ, các ngươi đừng sợ, và đừng kinh hãi.
 
Isaia - Chương 11: 2 Thần khí ĐỨC CHÚA sẽ ngự trên vị này: thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khímưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ ĐỨC CHÚA.
 
Isaia - Chương 19: 3 Ai-cập sẽ mất hết nhuệ khí trong lòng. Ta sẽ làm rối loạn mưu đồ của nó. Chúng sẽ thỉnh ý các tà thần, những tay phù thuỷ, những kẻ lên đồng và những tên bói toán.
 
Isaia - Chương 19: 11 Các thủ lãnh Xô-an ngu si đần độn, những mưu sĩ khôn ngoan nhất của Pha-ra-ô bày mưu kế điên rồ. Sao các ngươi lại nói với Pha-ra-ô: "Tôi là con của bậc hiền nhân, thuộc dòng dõi tiên đế"?
 
Isaia - Chương 32: 6 Quả thế, kẻ ngu xuẩn nói điều ngu xuẩn, và lòng dạ mưu đồ chuyện xấu xa: nó làm chuyện vô luân, nói điều sai lạc phạm đến ĐỨC CHÚA; người đói thì nó để bụng không, còn kẻ khát thì chẳng cho nước uống.
 
Isaia - Chương 32: 7 Người quỷ quyệt dùng trò quỷ quyệt xấu xa, nó bày ra mưu thâm chước độc, dùng những lời giả dối hại kẻ nghèo hèn, hại người cùng khổ ngay khi họ đòi quyền lợi của mình.
 
Isaia - Chương 36: 5 Ông tưởng rằng trong cuộc chiến, lời nói suông ngoài miệng thay thế được chomưu kế và sức mạnh sao? Giờ đây ông tin tưởng vào ai mà dám nổi loạn chống ta?
Isaia - Chương 47: 13 Ngươi đã kiệt quệ vì trăm mưu nghìn kế. Đâu cả rồi, mấy ông xem số tử vi, mấy thầy chiêm tinh, mấy kẻ cứ đến kỳ tân nguyệt lại báo cho ngươi rõ những gì sẽ xảy đến? Tất cả hãy đứng lên nào, hãy cứu chữa ngươi đi!
 
Isaia - Chương 51: 13 Chẳng lẽ ngươi lại quên ĐỨC CHÚA, Đấng đã dựng nên ngươi, Đấng căng bầu trời và đắp nền trái đất, để suốt ngày ngươi không ngừng run sợ trước những kẻ áp bức đang hằm hằm giận dữ, mưu tính huỷ diệt ngươi? Nhưng đâu rồi, cơn giận của những kẻ áp bức?
 
Isaia - Chương 54: 15 Vậy, nếu có âm mưu nào, Ta sẽ không dự phần vào đó; có ai mưu tính chuyện hại ngươi, trước mặt ngươi, nó sẽ té nhào.
 
Isaia - Chương 56: 11 Chúng còn là lũ chó đói, ăn chẳng biết no. Thế mà chúng lại là mục tử, thứ mục tử chẳng biết phân biệt gì. Cả bọn - chẳng trừ ai - mạnh ai theo đường nấy, chỉ mưu tìm lợi lộc cho riêng mình.
 
Isaia - Chương 59: 13 Chúng con đã phạm tội, đã lìa bỏ ĐỨC CHÚA, đã lìa xa Thiên Chúa chúng con, còn nói lời thâm độc và nổi loạn với Chúa, ngấm ngầm mưu tính và lẩm nhẩm thốt lời điêu ngoa.
 
Giêrêmia - Chương 11: 9 ĐỨC CHÚA còn phán với tôi: "Đã thấy có âm mưu toa rập giữa người Giu-đa và dân ở Giê-ru-sa-lem.
Giêrêmia - Chương 11: 15 Người Ta yêu quý, kẻ từng ấp ủ những mưu đồ đen tối, còn đến làm gì trong Nhà Ta nữa? Liệu những lời khấn nguyền và thịt dâng tế có giúp ngươi thoát khỏi tai ương khiến ngươi được vui mừng hoan hỷ?
 
Giêrêmia - Chương 11: 18 ĐỨC CHÚA đã báo cho tôi và tôi đã biết. Bấy giờ Người cho tôi thấy âm mưucủa chúng.
Giêrêmia - Chương 11: 19 Phần con, con khác nào con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt, con đâu biết chúng đang mưu tính hại con. Chúng bảo nhau: "Cây đương sức, nào ta chặt nó đi, loại nó ra khỏi đất dành cho kẻ sống, để không còn ai nhớ đến tên tuổi nó nữa! "
 
Giêrêmia - Chương 18: 1 Ngôn sứ Giê-rê-mi-a bị mưu hại
Giêrêmia - Chương 18: 18 Chúng nói: "Hãy đến đây ta cùng nhau bàn mưu tính kế hại Giê-rê-mi-a. Vì thiếu tư tế, lề luật không chết, thiếu hiền nhân, không thiếu ý kiến, thiếu ngôn sứ, không thiếu lời dạy bảo. Đến đây, ta hãy dùng lời nó mà hại nó, và phải hết sức để ý đến mọi lời nó nói."
 
Giêrêmia - Chương 18: 23 Lạy ĐỨC CHÚA, mọi âm mưu chúng bày ra để hại con chính Ngài biết rõ. Lỗi lầm chúng, xin Ngài đừng bỏ qua, tội lỗi chúng sờ sờ trước Thánh Nhan, xin Ngài đừng xoá sạch. Trước Thánh Nhan, xin cho chúng phải thất điên bát đảo, và đến lúc Ngài nổi trận lôi đình, xin cứ thẳng tay trừng trị chúng.
 
Giêrêmia - Chương 29: 7 Hãy mưu tìm thịnh vượng cho thành mà Ta đã đày các ngươi tới; hãy cầu nguyện cùng ĐỨC CHÚA cho thành ấy, vì sự thịnh vượng của nó cũng là sự thịnh vượng của các ngươi.
Giêrêmia - Chương 38: 4 Các thủ lãnh thưa với vua: "Xin ngài cho giết con người ấy đi, vì những luận điệu của ông ta đã làm nản lòng các binh sĩ còn lại trong thành này, cũng như toàn dân. Thật vậy, con người ấy chẳng mưu hoà bình cho dân này, mà chỉ gây tai hoạ."
Giêrêmia - Chương 48: 2 Niềm kiêu hãnh của Mô-áp, nay còn đâu! Ở Khét-bôn, người ta mưu toan gây tai hoạ cho nó: Nào ta hãy loại nó ra khỏi các dân nước! " Cả Mát-mên nữa, ngươi cũng sẽ bị tiêu vong, bị lưỡi gươm đuổi theo sát gót.
 
Giêrêmia - Chương 49: 7 Về Ê-đôm. ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này: Ở Tê-man, phải chăng không còn khôn ngoan nữa, bậc thông thái đã hết mưu trí sao? Chẳng lẽ họ đã mất khôn ngoan rồi?
 
Giêrêmia - Chương 49: 20 Vì thế, hãy nghe đây kế hoạch ĐỨC CHÚA đã mưu tính để lên án Ê-đôm, cũng như những toan tính Người đã dự định để lên án dân cư Tê-man. Quả thật, cả chiên dê nhỏ nhất cũng sẽ bị lôi đi! Quả thật, đồng cỏ của chúng cũng vì chúng mà phải kinh ngạc.
 
Giêrêmia - Chương 50: 45 Vì thế, hãy nghe đây kế hoạch ĐỨC CHÚA đã mưu tính để lên án Ba-by-lon, cũng như những toan tính Người đã dự định để lên án xứ sở người Can-đê: Quả thật, cả chiên dê nhỏ nhất cũng sẽ bị lôi đi! Quả thật, đồng cỏ của chúng cũng vì chúng mà phải kinh ngạc!
 
Ai Ca - Chương 3: 60 Ngài đã thấy chúng căm gan giận dữ, tìm mọi âm mưu chống lại con.
 
Ai Ca - Chương 3: 61 Lạy ĐỨC CHÚA, Ngài đã nghe những lời lăng nhục, và mọi điều chúng mưu tính hại con,
 
Êdêkien - Chương 11: 2 ĐỨC CHÚA phán với tôi: "Hỡi con người, đây là những người bày ra chước độc và toan tính mưu thâm trong thành này.
Êdêkien - Chương 22: 25 Các ngôn sứ trong xứ này âm mưu phản loạn. Tựa như con sư tử rống lên xé mồi, chúng đã nuốt trửng sinh mạng, cướp đoạt kho tàng, chiếm hữu đồ quý báu và tăng thêm số các goá phụ trong thành.
Êdêkien - Chương 38: 10 ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán thế này: Trong ngày ấy, ngươi sẽ nảy ra những tư tưởng, trong lòng ngươi mưu đồ kế hoạch độc ác.
Đanien - Chương 11: 23 Nhờ những cuộc liên minh với y, y sẽ dùng mưu mà hành động, và ngày càng mạnh thêm dù chỉ có ít thuộc hạ.
Đanien - Chương 11: 24 Y sẽ bất ngờ đi đến những vùng phì nhiêu trong tỉnh và làm những gì mà cha ông và tổ tiên chẳng hề làm. Chiến lợi phẩm, của đã chiếm đoạt và tài sản, y sẽ đem phân phát cho các thuộc hạ; y mưu tính đánh các thành trì, nhưng chỉ được một thời gian thôi.
 
Đanien - Chương 11: 25 Y dốc toàn tâm toàn lực, đem một đạo quân lớn chống lại vua Phương Nam. Vua này cũng sẽ dẫn một đạo quân lớn, hết sức hùng hậu, sẵn sàng lâm chiến, nhưng không đương đầu nổi, vì người ta mưu tính chống lại ông.
Hôsê - Chương 7: 6 Khi chúng bày những âm mưu xảo quyệt, lòng chúng chẳng khác chi hoả lò: suốt đêm cơn giận của chúng ngủ yên, nhưng bừng lên như ngọn hoả hào khi trời sáng;
 
Hôsê - Chương 7: 15 Ta vừa uốn nắn, vừa làm cho cánh tay chúng nên mạnh mẽ, nhưng chúng lại mưuđồ chống lại Ta.
 
Amốt - Chương 7: 10 Bấy giờ ông A-mát-gia, tư tế đền thờ Bết Ên, sai người đến gặp Gia-róp-am, vua Ít-ra-en, và thưa: "A-mốt âm mưu chống đức vua ngay trên lãnh thổ Ít-ra-en, và đất nước này không còn chịu nổi bất cứ lời nào của ông ta nữa.
Mikha - Chương 2: 1 Khốn thay những kẻ nằm trên giường toan tính chuyện xấu xa, lập mưu làm điều ác! Vừa tảng sáng đã đem ra thực hiện vì nắm sẵn quyền bính trong tay.
 
Nakhum - Chương 1: 9 Các ngươi mưu đồ gì chống lại ĐỨC CHÚA? Chính Người sẽ ra tay tiêu diệt; cơn khốn quẫn sẽ không xảy ra nữa.
 
Nakhum - Chương 1: 11 Chính từ nơi ngươi sẽ xuất hiện một kẻ mưu toan làm điều dữ chống lại ĐỨC CHÚA, một kẻ thi hành ý định của Xa-tan. (Lời sấm về Giu-đa)
 
Nakhum - Chương 3: 1 Khốn cho thành vấy máu, toàn mưu chuyện lừa đảo, đầy những của cướp giật, chẳng bao giờ thiếu mồi!
 
Dacaria - Chương 7: 10 Đừng áp bức người goá bụa và trẻ mồ côi, người ngoại kiều và kẻ nghèo hèn, chớ để lòng mưu điều ác hại nhau.
Dacaria - Chương 8: 17 Chớ để lòng mưu điều ác hại nhau; đừng ưa chuộng thề gian, vì Ta ghét tất cả những điều đó. Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.
 
Mát-thêu - Chương 26: 1 Âm mưu hại Đức Giê-su (Mc 14: 1-2; Lc 22: 1-2; Ga 11: 45 -53 )
Mát-thêu - Chương 26: 4 Và cùng nhau quyết định dùng mưu bắt Đức Giê-su và giết đi.
Mác-cô - Chương 14: 1 Người Do-thái âm mưu hại Đức Giê-su (Mt 26: 1-5; Lc 22: 1-2; Ga 11: 45 -53 )
Mác-cô - Chương 14: 1 Hai ngày trước lễ Vượt Qua và lễ Bánh Không Men, các thượng tế và kinh sư tìm cách dùng mưu bắt Đức Giê-su và giết đi;
Luca - Chương 22: 1 Âm mưu hại Đức Giê-su. Giu-đa tìm cách nộp Thầy (Mt 26: 1-5,14 -16; Mc 14: 1-2,10 -11; Ga 11: 45 -53 )
Tông Đồ Công Vụ - Chương 4: 26 Vua chúa trần gian cùng nổi dậy, vương hầu khanh tướng rập mưuđồ, chống lại Đức Chúa, chống lại Đấng Người đã xức dầu phong vương.
 
Tông Đồ Công Vụ - Chương 9: 24 Nhưng ông biết được âm mưu của họ. Thậm chí người ta canh giữ các cửa thành ngày đêm, để giết ông.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 13: 10 Và nói: "Hỡi kẻ đầy mọi thứ mưu mô và mọi trò xảo trá, hỡi con cái ma quỷ và kẻ thù của tất cả những gì là công chính, ngươi không bỏ thói bẻ cong những đường lối ngay thẳng của Chúa sao?
Tông Đồ Công Vụ - Chương 14: 5 Những người ngoại và những người Do-thái, cùng với các thủ lãnh của họ, mưu toan làm nhục và ném đá hai ông.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 20: 3 Và ở lại đó ba tháng. Vì người Do-thái âm mưu hại ông, nên khi sắp xuống tàu sang miền Xy-ri, ông quyết định qua ngã Ma-kê-đô-ni-a mà về.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 20: 19 Khi phục vụ Chúa, tôi đã hết lòng khiêm tốn, đã nhiều lần phải rơi lệ, đã gặp bao thử thách do những âm mưu của người Do-thái.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 23: 1 Người Do-thái âm mưu giết ông Phao-lô
Tông Đồ Công Vụ - Chương 23: 12 Sáng ngày ra, người Do-thái âm mưu với nhau. Họ thề độc là sẽ không ăn không uống, bao lâu chưa giết được ông Phao-lô.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 23: 16 Nhưng người con trai của bà chị ông Phao-lô nghe biết âm mưu đó, liền đến đồn và vào báo tin cho ông Phao-lô.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 23: 30 Được báo là người ta âm mưu hại đương sự, tôi đã cho giải đương sự lên ngài ngay lập tức, một trật bảo nguyên cáo muốn kiện đương sự thì cứ lên ngài mà kiện."
 
Tông Đồ Công Vụ - Chương 24: 6 Y còn mưu toan xúc phạm đến Đền Thờ, và chúng tôi đã bắt y.
Thư Rôma - Chương 1: 29 Lòng họ đầy bất chính, xấu xa, tham lam, độc ác đủ thứ; nào là ganh tị, giết người, cãi cọ, mưu mô, thâm hiểm; nào là nói hành nói xấu,
Thư Côrintô 1 - Chương 3: 19 Vì sự khôn ngoan đời này là sự điên rồ trước mặt Thiên Chúa, như có lời chép rằng: Chúa bắt được kẻ khôn ngoan bằng chính mưu gian của chúng.
Thư Côrintô 1 - Chương 14: 1 Thứ bậc các đặc sủng để mưu cầu ích chung
Thư Côrintô 2 - Chương 4: 2 Trái lại, chúng tôi khước từ những cách hành động ám muội, đáng xấu hổ, và không dùng mưu mô mà xử trí, cũng chẳng xuyên tạc lời Thiên Chúa; nhưng chúng tôi giãi bày sự thật, và bằng cách đó, chúng tôi để cho lương tâm mọi người phê phán trước mặt Thiên Chúa.
Thư Côrintô 2 - Chương 11: 3 Nhưng tôi sợ rằng như xưa con rắn đã dùng mưu chước mà lừa dối bà E-và thế nào, thì nay trí lòng anh em cũng dần dần đâm ra hư hỏng, mất sự đơn sơ đối với Đức Ki-tô như vậy.
Thư Côrintô 2 - Chương 12: 16 Thế cũng được! Tôi đã không trở nên gánh nặng cho anh em; nhưng vốn là người xảo quyệt, tôi đã dùng mưu mà lừa gạt anh em.
Thư Êphêsô - Chương 4: 14 Như vậy, chúng ta sẽ không còn là những trẻ nhỏ, bị sóng đánh trôi giạt theo mọi chiều gió đạo lý, giữa trò bịp bợm của những kẻ giảo quyệt khéo dùng mưu ma chước quỷ để làm cho kẻ khác lầm đường.
Thư Êphêsô - Chương 6: 11 Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa, để có thể đứng vững trước những mưu chước của ma quỷ.
Thư Thêxalônica 1 - Chương 1: 5  Vì khi chúng tôi loan báo Tin Mừng cho anh em, thì không phải chỉ có lời chúng tôi nói, mà còn có quyền năng, có Thánh Thần, và một niềm xác tín sâu xa. Anh em biết, khi ở với anh em, chúng tôi đã sống thế nào để mưu ích cho anh em;
Thư Thêxalônica 2 - Chương 2: 10 Và đủ mọi mưu gian chước dối, nhằm hại những kẻ phải hư mất, vì đã không đón nhận lòng yêu mến chân lý để được cứu độ.
Thư Timôthê 2 - Chương 2: 10 Bởi vậy, tôi cam chịu mọi sự, để mưu ích cho những người Thiên Chúa đã chọn, để họ cũng đạt tới ơn cứu độ trong Đức Ki-tô Giê-su, và được hưởng vinh quang muôn đời.
 
Thư Do Thái - Chương 1: 14 Nào tất cả các vị đó không phải là những bậc thiêng liêng chuyên lo phụng thờ Chúa, được sai đi phục vụ để mưu ích cho những kẻ sẽ được thừa hưởng ơn cứu độ sao?