Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đặc sủng

 

ĐẶC SỦNG

Thư Rôma - Chương 12 -
6Chúng ta có những đặc sủng khác nhau, tuỳ theo ân sủng Thiên Chúa ban cho mỗi người. Được ơn làm ngôn sứ, thì phải nói sao cho phù hợp với đức tin.
Thư Côrintô 1 - Chương 7 -
7Tôi ước muốn mọi người đều như tôi; nhưng mỗi người được Thiên Chúa ban cho đặc sủng riêng, kẻ thế này, người thế khác.
Thư Côrintô 1 - Chương 12 -
1Ân huệ của Thần Khí hay đặc sủng
Thư Côrintô 1 - Chương 12 -
1Đặc sủng tuy nhiều, nhưng chung một gốc
Thư Côrintô 1 - Chương 12 -
4Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí.
Thư Côrintô 1 - Chương 12 -
9Kẻ thì được Thần Khí ban cho lòng tin; kẻ thì cũng được chính Thần Khí duy nhất ấy ban cho những đặc sủng để chữa bệnh.
Thư Côrintô 1 - Chương 12 -
28Trong Hội Thánh, Thiên Chúa đã đặt một số người, thứ nhất là các Tông Đồ, thứ hai là các ngôn sứ, thứ ba là các thầy dạy, rồi đến những người được ơn làm phép lạ, được những đặc sủng để chữa bệnh, để giúp đỡ người khác, để quản trị, để nói các thứ tiếng lạ.
Thư Côrintô 1 - Chương 12 -
1Thứ bậc các đặc sủng. Bài ca đức mến
Thư Côrintô 1 - Chương 14 -
1Thứ bậc các đặc sủng để mưu cầu ích chung
Thư Côrintô 1 - Chương 14 -
1Các đặc sủng. Quy luật thực tiễn
Thư Timôthê 1 - Chương 4 -
14Đừng thờ ơ với đặc sủng đang có nơi anh, đặc sủng Thiên Chúa đã ban cho anh nhờ lời ngôn sứ, khi hàng kỳ mục đặt tay trên anh.
Thư Timôthê 2 - Chương 1 -
6Vì lý do đó, tôi nhắc anh phải khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa, đặc sủng anh đã nhận được khi tôi đặt tay trên anh.