Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Làm chủ

 

LÀM CHỦ

Sáng Thế Ký - Chương 27 -
29Các dân phải làm tôi con, các nước phải sụp xuống lạy con.

Con hãy làm chủ các anh em con,

và các con của mẹ con phải sụp xuống lạy con.

Kẻ nguyền rủa con sẽ bị nguyền rủa,

kẻ chúc phúc cho con sẽ được chúc phúc."
 
Sáng Thế Ký - Chương 27 -
37Ông I-xa-ác đáp lại Ê-xau: "Con xem, cha đã đặt nó làm chủ con và đã khiến tất cả các anh em nó làm tôi nó. Cha đã liệu cho nó có lúa mì rượu mới. Vậy cha làm gì được cho con, con ơi! "
Sáng Thế Ký - Chương 49 -
10Vương trượng sẽ không rời khỏi Giu-đa,

gậy chỉ huy sẽ không lìa đầu gối nó,

cho tới khi người làm chủ vương trượng đến,

người mà muôn dân phải vâng phục.
 
Dân Số - Chương 27 -
11Còn nếu cha người đó không có anh em, thì sẽ trao gia nghiệp cho thân nhân gần nhất trong thị tộc; người này sẽ làm chủ gia nghiệp đó. Đối với con cái Ít-ra-en, đó sẽ là một quy tắc pháp lý, như ĐỨC CHÚA đã truyền cho ông Mô-sê."
 
Đệ Nhị Luật - Chương 10 -
14ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), làm chủ cõi trời và các tầng trời cao nhất, cõi đất và muôn loài trong đó.
Giô-suê - Chương 24 -
11Các ngươi đã qua sông Gio-đan và tới Giê-ri-khô. Những người làm chủ Giê-ri-khô giao chiến với các ngươi: đó là người E-mô-ri, Pơ-rít-di, Ca-na-an, Khết, Ghia-ga-si, Khi-vi và Giơ-vút. Nhưng Ta đã nộp chúng vào tay các ngươi.
Sử Biên Niên I - Chương 4 -
22Giô-kim, các người Cô-dê-va, Giô-át và Xa-ráp, những người đã làm chủ Mô-áp, rồi lại trở về Bê-lem. Đó là (chuyện xưa).
Étte - Chương 1 -
22Vua cho gửi thư đến mọi miền, miền nào theo chữ viết của miền ấy, dân nào theo tiếng nói của dân ấy, để mọi người đàn ông làm chủnhà mình và nói tiếng dân mình.
 
Étte - Chương 8 -
12p) Nhưng ta nhận thấy rằng dân Do-thái mà tên cực kỳ gian ác đó muốn tận diệt không phải là những tội phạm, trái lại họ chính là những người có luật lệ rất công minh hướng dẫn. (12q) Họ là con cái Thiên Chúa Tối Cao, vĩ đại, hằng sống, Đấng vẫn giữ gìn cho vương quốc của ta và của tổ tiên ta được hưng thịnh. (12r) Vậy không thi hành những công văn mà Ha-man, con của Hăm-mơ-đa-tha đã gửi là chư khanh làm đúng, vì kẻ thảo ra các công văn đó đã bị treo cổ cùng với cả nhà y tại cửa thành Su-san. Thế là Thiên Chúa, chủ tể muôn loài, đã xét xử công minh mà không trì hoãn. (12s) Bản sao sắc chỉ này, chư khanh phải công khai niêm yết khắp nơi, đồng thời chư khanh phải để cho người Do-thái sống theo luật lệ riêng của họ; cũng phải tăng cường lực lượng giúp họ đẩy lui những kẻ sẽ đến tấn công họ trong ngày gian truân, ngày mười ba tháng thứ mười hai tức là tháng A-đa. (12t) Quả thật, Thiên Chúa, Đấng làm chủ vạn vật, đã biến ngày ấy thành ngày hoan lạc cho dân tộc được tuyển chọn thay thế ngày tận diệt dân tộc này. (12u) Còn các ngươi, hỡi người Do-thái, hãy tổ chức các cuộc liên hoan mà mừng ngày đặc biệt ấy như một trong những ngày lễ trọng của các ngươi. Như thế, trong hiện tại cũng như tương lai, đối với ta và những người Ba-tư thành tâm thiện chí, ngày ấy trở thành ngày kỷ niệm cuộc giải thoát; còn đối với những kẻ âm mưu chống lại ta, ngày ấy sẽ là ngày nhắc nhở cảnh diệt vong của chúng.
 
Macabê I - Chương 6 -
63Rồi vua vội vã lên đường trở về An-ti-ô-khi-a. Thấy ông Phi-líp-phê đang làm chủ thành, vua đã giao chiến với ông và dùng võ lực chiếm lại thành.
 
Macabê I - Chương 8 -
10Hay tin ấy, người Rô-ma phái một tướng duy nhất đến tấn công ; họ đã giao chiến với chúng và phía chúng có nhiều người bị tử thương. Họ bắt vợ con chúng đi đày, cướp phá tài sản, làm chủ đất đai, triệt hạ các pháo đài của chúng và bắt chúng làm nô lệ cho đến ngày nay.
Macabê I - Chương 10 -
52"Tôi đã trở về vương quốc của tôi và đã ngự trên ngai vàng của tổ tiên tôi. Tôi đã lên nắm quyền, đã đập tan Đê-mết-ri-ô và làm chủ được miền đất của chúng tôi.
Macabê I - Chương 10 -
76dân thành hoảng sợ liền mở cửa, và ông Giô-na-than đã làm chủ được Gia-phô.
Macabê I - Chương 11 -
49Khi thấy người Do-thái đã làm chủ được thành phố như ý họ muốn, thì dân cư trong thành phố mất tinh thần ; họ kêu xin với vua :
Macabê I - Chương 15 -
29Các ông đã tàn phá lãnh thổ các thành ấy, gây ra đại hoạ trong xứ và làm chủ nhiều nơi trong vương quốc của tôi.
Macabê I - Chương 15 -
30Vậy bây giờ các ông hãy nộp các thành đã chiếm và vật triều cống của những nơi các ông đang làm chủ ở ngoài ranh giới miền Giu-đê.
Macabê II - Chương 14 -
46mặc dù mất gần hết máu, ông cũng móc ruột xổ ra, cầm cả hai tay quăng vào đám đông. Ông khẩn cầu Đấng làm chủ sự sống và hơi thở, xin Người một ngày kia ban lại cho ông sự sống và hơi thở. Ông qua đời như thế đó.
 
Macabê II - Chương 15 -
37Các sự kiện liên quan đến Ni-ca-no đã xảy ra như vậy. Kể từ thời kỳ ấy, người Híp-ri hoàn toàn làm chủ thành Giê-ru-sa-lem. Tôi cũng xin kết thúc tác phẩm ở đây.
Thánh Vịnh - Chương 8 -
7cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo,
đặt muôn loài muôn sự dưới chân:
 
Thánh Vịnh - Chương 12 -
5Bọn chúng nói: "Sức mạnh ta là ba tấc lưỡi,
với môi mép này, ai làm chủ được ta? "
 
Thánh Vịnh - Chương 24 -
1Thánh vịnh. Của vua Đa-vít
CHÚA làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài,
làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư.
 
Thánh Vịnh - Chương 50 -
12Ta mà đói, Ta đâu cần nói ngươi hay,
vì trái đất với mọi loài, chính Ta làm chủ.
 
Thánh Vịnh - Chương 82 -
8Tâu Thượng Đế, xin Ngài đứng dậy mà xét xử địa cầu,
vì chính Ngài làm chủ muôn dân.
 
Thánh Vịnh - Chương 105 -
21rồi đặt ông làm tể tướng triều đình,
làm chủ mọi tài sản hoàng gia.
 
Giảng Viên - Chương 8 -
8Chẳng ai làm chủ được sinh khí của mình để mà cầm giữ lại ;
và chẳng ai làm chủ được ngày chết !
Chẳng ai được miễn cuộc chiến đấu này,
và tội ác không cứu nổi ác nhân.
 
Khôn Ngoan - Chương 9 -
2dùng sự khôn ngoan Chúa mà cấu tạo con người,
để con người làm chủ mọi loài Chúa dựng nên,
 
Khôn Ngoan - Chương 12 -
18Nhưng Chúa xử khoan hồng vì Ngài làm chủ được sức mạnh.
Ngài lấy lượng từ bi cao cả mà cai quản chúng con,
nhưng có thể sử dụng quyền năng bất cứ khi nào Ngài muốn.
 
Huấn Ca - Chương 32 -
1Được đặt làm chủ toạ ư? Con đừng có lên mặt:
giữa thực khách, hãy xử sự như một người đồng bàn;
lo cho người ta, rồi mới ngồi vào chỗ.
 
Isaia - Chương 14 -
2Các dân sẽ đón nhận và dẫn đưa họ về quê cha đất tổ. Trên đất của ĐỨC CHÚA, nhà Ít-ra-en sẽ làm chủ các dân ấy và bắt chúng làm tôi trai tớ gái. Họ sẽ bắt những người đã bắt họ, sẽ thống trị những kẻ đã hà hiếp họ trước kia.
 
Isaia - Chương 44 -
23Hò reo lên, hỡi các tầng trời, ĐỨC CHÚA đã ra tay.
Tung hô đi nào, hỡi vực sâu lòng đất;
vang tiếng hò reo, hỡi núi đồi,
hỡi rừng sâu với mọi thứ thảo mộc!
Vì ĐỨC CHÚA đã chuộc Gia-cóp,
đã tỏ vinh quang Người tại Ít-ra-en.
Thiên Chúa tạo thành thế giới và làm chủ lịch sử
 
Isaia - Chương 45 -
19Khi Ta phán, Ta đâu có ẩn mình
ở nơi nào trong vùng đất tối tăm.
Ta không bảo giống nòi Gia-cóp:
Hãy tìm Ta trong cảnh hoang vu.
Chính Ta là ĐỨC CHÚA
phán dạy lẽ công minh, loan báo điều chính trực.
Thiên Chúa làm chủ toàn thể vũ trụ
 
Giêrêmia - Chương 10 -
23Lạy ĐỨC CHÚA, con biết rằng:
Con đường mình đi, người ta không làm chủ,
bước chân mình tiến, lữ khách không thể định đoạt.
 
Baruc - Chương 2 -
34Rồi Ta sẽ đưa chúng trở về đất Ta đã thề hứa ban cho tổ tiên chúng là Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp; chúng sẽ làm chủ đất ấy. Ta sẽ làm cho chúng gia tăng và chúng sẽ không giảm bớt nữa.
Đanien - Chương 2 -
38Con cái loài người, thú vật ngoài đồng, chim chóc trên trời, dù chúng ở đâu thì Đức Chúa Trời cũng giao vào tay ngài và đặt ngài làm chủtể mọi loài. Cái đầu bằng vàng chính là ngài vậy.
Mát-thêu - Chương 12 -
8Quả thế, Con Người làm chủ ngày sa-bát."
 
Mác-cô - Chương 2 -
28Bởi đó, Con Người làm chủ luôn cả ngày sa-bát."
 
Luca - Chương 6 -
5Rồi Người nói: "Con Người làm chủ ngày sa-bát."
 
Thư Côrintô 1 - Chương 6 -
12"Tôi được phép làm mọi sự"; nhưng không phải mọi sự đều có ích. "Tôi được phép làm mọi sự"; nhưng tôi sẽ không để sự gì làm chủđược tôi.
Thư Côrintô 1 - Chương 6 -
13Thức ăn dành cho bụng, và bụng dành cho thức ăn. Thiên Chúa sẽ huỷ diệt cả cái này lẫn cái kia. Nhưng thân xác con người không phải để gian dâm, mà để phụng sự Chúa, vì Chúa làm chủ thân xác.
Thư Côrintô 1 - Chương 7 -
37Còn ai đứng vững, lòng không nao núng, cũng chẳng miễn cưỡng, lại làm chủ được ý chí của mình, và quyết tâm tôn trọng người trinh nữ, thì người ấy làm một việc tốt.
Thư Côrintô 1 - Chương 14 -
32Ngôn sứ thì làm chủ những cảm hứng tiên tri của mình,
Thư Êphêsô - Chương 6 -
9Người làm chủ cũng hãy đối xử như thế với nô lệ. Đừng doạ nạt nữa: anh em biết rằng Chúa của họ cũng là Chúa của anh em, Người ngự trên trời và không thiên vị ai.
 
Thư Côlôxê - Chương 4 -
1Người làm chủ hãy đối xử công bằng và đồng đều với các nô lệ, vì biết rằng cả anh em nữa cũng có một Chủ ở trên trời.
 
Thư Do Thái - Chương 2 -
5Thật vậy, Thiên Chúa đã không trao cho các thiên thần quyền làm chủ thế giới tương lai, thế giới mà chúng ta đang nói đến.
Khải Huyền - Chương 5 -
10Ngài cũng làm cho họ
thành một vương quốc, thành những tư tế,
để phụng thờ Thiên Chúa chúng ta,
và họ sẽ làm chủ mặt đất này."