Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ơn lành

 

ƠN LÀNH

Xuất Hành - Chương 1 -
20Thiên Chúa ban ơn lành cho các bà đỡ; còn dân thì trở nên đông đúc và rất hùng mạnh.
Thánh Vịnh - Chương 84 -
12Thiên Chúa là vầng thái dương, là thuẫn đỡ,
CHÚA tặng ban ân huệ với vinh quang.
Ai sống đời trọn hảo, Người chẳng nỡ từ chối ơn lành.
 
Thánh Vịnh - Chương 113 -
7Hồn tôi hỡi, thôi bình tĩnh lại,
vì trên ngươi, CHÚA đã xuống ơn lành;
 
Thánh Vịnh - Chương 113 -
12Biết lấy chi đền đáp CHÚA bây giờ
vì mọi ơn lành Người đã ban cho?
 
Huấn Ca - Chương 2 -
9Hỡi ai kính sợ Đức Chúa, hãy đợi trông ơn lành,
niềm vui không cùng và lòng thương xót.
 
Huấn Ca - Chương 16 -
29Sau đó, Đức Chúa nhìn xem trái đất,
và ban cho nó đầy dẫy mọi ơn lành.
 
Giêrêmia - Chương 32 -
42Vì ĐỨC CHÚA phán như sau: Ta đã kéo xuống trên dân này tất cả mọi tai hoạ lớn lao như thế, thì chính Ta cũng sẽ đem lại cho chúng tất cả mọi ơn lành mà Ta đã hứa với chúng.
Thư Do Thái - Chương 13 -
21Xin Thiên Chúa ban cho anh em mọi ơn lành để có sức thi hành thánh ý Người. Xin Người thực hiện nơi anh em điều đẹp lòng Người, nhờ Đức Giê-su Ki-tô. Kính dâng Đức Ki-tô vinh quang đến muôn thuở muôn đời. A-men.
 
Thư Giacôbê - Chương 1 -
17Mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do từ trên, đều tuôn xuống từ Cha là Đấng dựng nên muôn tinh tú; nơi Người không hề có sự thay đổi, cũng không hề có sự chuyển vần khi tối khi sáng.