Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

An nghỉ

 

AN NGHỈ

Các Vua I - Chương 1: 21 Thành ra khi đức vua chúa thượng của tiện thiếp đã an nghỉ với tổ tiên, thì tiện thiếp cùng với Sa-lô-môn con của tiện thiếp sẽ phải mang tội.
 
Các Vua I - Chương 2: 10 Vua Đa-vít đã an nghỉ với tổ tiên ông, và được chôn cất trong Thành vua Đa-vít.
Các Vua I - Chương 11: 21 Đang khi ở Ai-cập, Ha-đát nghe tin vua Đa-vít đã an nghỉ với tổ tiên và tướng Giô-áp chỉ huy quân đội cũng đã chết, thì thưa với Pha-ra-ô: "Xin để tôi về đất nước tôi."
Các Vua I - Chương 11: 43 Vua Sa-lô-môn đã an nghỉ với tổ tiên và được chôn cất trong Thành Đa-vít thân phụ vua; và thái tử Rơ-kháp-am lên ngôi kế vị vua.
 
Các Vua I - Chương 14: 31 Vua Rơ-kháp-am đã an nghỉ với tổ tiên và được chôn cất với các ngài trong Thành Đa-vít. Thân mẫu của vua là bà Na-a-ma, người Am-mon. Con vua là A-vi-giam lên ngôi kế vị.
 
Các Vua I - Chương 15: 8 Vua A-vi-giam đã an nghỉ với tổ tiên, và được chôn cất trong Thành Đa-vít; con vua là A-xa lên ngôi kế vị.
 
Các Vua I - Chương 22: 40 Vua A-kháp an nghỉ với tổ tiên. Con vua là A-khát-gia-hu lên ngôi kế vị.
 
Các Vua I - Chương 22: 51 Vua Giơ-hô-sa-phát an nghỉ với tổ tiên, và được chôn cất với các ngài trong Thành vua Đa-vít, tổ phụ vua. Con vua là Giơ-hô-ram lên ngôi kế vị.
 
Các Vua II - Chương 8: 24 Vua Giô-ram đã an nghỉ với tổ tiên và được chôn cất với các ngài trong Thành Đa-vít. Ông A-khát-gia-hu, con của vua, lên ngôi kế vị vua cha.
 
Các Vua II - Chương 13: 13 Vua Giô-át đã an nghỉ với tổ tiên, và vua Gia-róp-am lên ngôi. Vua Giô-át được chôn cất ở Sa-ma-ri bên cạnh các vua Ít-ra-en.
Ngôn sứ Ê-li-sa qua đời
 
Các Vua II - Chương 14: 16 Vua Giô-át đã an nghỉ với tổ tiên và được chôn cất ở Sa-ma-ri bên cạnh các vua Ít-ra-en. Con vua là Gia-róp-am lên ngôi kế vị.
 
Các Vua II - Chương 14: 22 Chính vua đã tái thiết Ê-lát và trả lại cho Giu-đa, sau khi vua A-mát-gia-hu an nghỉ bên cạnh tổ tiên.
 
Các Vua II - Chương 15: 38 Vua Giô-tham đã an nghỉ với tổ tiên và được chôn cất bên cạnh tổ tiên trong Thành Đa-vít, tổ phụ vua. Con vua là A-khát lên ngôi kế vị.
 
Các Vua II - Chương 16: 20 Vua A-khát đã an nghỉ với tổ tiên và được chôn cất bên cạnh tổ tiên trong Thành Đa-vít. Con vua là Khít-ki-gia-hu lên ngôi kế vị.
 
Các Vua II - Chương 20: 21 Vua Khít-ki-gia đã an nghỉ với tổ tiên. Con vua là Mơ-na-se, lên ngôi kế vị.
 
Các Vua II - Chương 21: 18 Vua Mơ-na-se đã an nghỉ với tổ tiên và được chôn cất trong vườn thuộc cung điện vua, vườn của ông Út-da. Con vua là A-môn lên ngôi kế vị.
 
Các Vua II - Chương 24: 6 Vua Giơ-hô-gia-kim đã an nghỉ với tổ tiên, và con vua là Giơ-hô-gia-khin lên ngôi kế vị.
 

 
Sử Biên Niên II - Chương 9: 31 Vua Sa-lô-môn đã an nghỉ với tổ tiên và được chôn cất trong Thành Đa-vít thân phụ vua, và thái tử Rơ-kháp-am lên ngôi kế vị vua.
 
Sử Biên Niên II - Chương 12: 16 Vua Rơ-kháp-am an nghỉ với tổ tiên và được chôn cất trong Thành Đa-vít. Con vua là A-vi-gia lên ngôi kế vị.
 
Sử Biên Niên II - Chương 13: 23 Vua A-vi-gia đã an nghỉ với tổ tiên và được chôn cất trong Thành Đa-vít; con vua là A-xa lên ngôi kế vị.
 
Sử Biên Niên II - Chương 16: 13 Vua A-xa an nghỉ với tổ tiên. Vua qua đời sau bốn mươi mốt năm trị vì.
Sử Biên Niên II - Chương 21: 1 Vua Giơ-hô-sa-phát an nghỉ với tổ tiên và được chôn cất với các ngài trong Thành Đa-vít. Con vua là Giơ-hô-ram lên ngôi kế vị.
 
Sử Biên Niên II - Chương 26: 2 Chính vua đã tái thiết Ê-lát và trả lại thành ấy cho Giu-đa sau khi vua A-mát-gia-huan nghỉ bên cạnh tổ tiên.
Sử Biên Niên II - Chương 27: 9 Vua Giô-tham đã an nghỉ với tổ tiên và được chôn cất trong Thành vua Đa-vít. Con vua là A-khát lên ngôi kế vị.
 
Sử Biên Niên II - Chương 28: 27 Vua A-khát đã an nghỉ với tổ tiên và được chôn cất trong Thành, ở Giê-ru-sa-lem; bởi vì người ta không đưa vua về nơi chôn cất của các vua Ít-ra-en. Con vua là Khít-ki-gia đã lên ngôi kế vị.
 
Sử Biên Niên II - Chương 32: 33 Vua Khít-ki-gia an nghỉ với tổ tiên và được chôn cất gần con đường đi lên phần mộ con cái vua Đa-vít. Khi vua chết, toàn thể Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem đã đến viếng vua. Con vua là Mơ-na-se lên ngôi kế vị.
 
Sử Biên Niên II - Chương 33: 20 Vua Mơ-na-se đã an nghỉ với tổ tiên và được chôn cất trong cung điện của vua. Con vua là A-môn lên ngôi kế vị.
 
Nơkhemia - Chương 2: 3 Bèn tâu vua: "Đức vua vạn vạn tuế! Sắc mặt của thần không buồn sao được, khi mà thành đô, nơi tổ tiên của thần an nghỉ, đã ra hoang tàn, và cửa thành bị thiêu huỷ."
Macabê II - Chương 12: 45 Nhưng vì ông nghĩ đến phần thưởng rất tốt đẹp dành cho những người đã an nghỉ trong tinh thần đạo đức.
Thánh Vịnh - Chương 55: 7 Con tự nhủ: "Phải chi được đôi cánh bồ câu để bay bổng tìm nơi an nghỉ!
 
Giảng Viên - Chương 6: 5 Ngay ánh mặt trời, nó không hề thấy, cũng chẳng hề biết. Nhưng chính nó mới là người được an nghỉ, chứ đâu phải người kia.
 
Khôn Ngoan - Chương 4: 7 Người công chính dù có chết non, cũng vẫn được an nghỉ.
 
Huấn Ca - Chương 46: 12 Ước chi từ nơi an nghỉ, xương cốt các ngài lại nở hoa! Ước chi tên tuổi của những con người hiển hách này được lưu truyền nơi con cháu!
 
Huấn Ca - Chương 46: 20 Ngay cả khi đã an nghỉ, ông vẫn còn tuyên sấm, báo cho vua biết hậu vận của vua; từ lòng đất, ông vẫn còn lên tiếng nói lời sấm để xoá đi sự gian ác của dân.
 
Huấn Ca - Chương 47: 23 Rồi vua Sa-lô-môn an nghỉ với cha ông, để lại một người nối ngôi thuộc dòng dõi mình, một kẻ điên khùng nhất trong dân, chẳng một chút thông minh hiểu biết: đó là vua Rơ-kháp-am, kẻ đã thúc đẩy dân nổi loạn. Vua Gia-róp-am
 
Huấn Ca - Chương 48: 11 Phúc cho ai được nhìn thấy ông, và cho kẻ được an nghỉ trong tình yêu Thiên Chúa, vì cả chúng tôi, chắc chắn cũng sẽ được sống.
 
Huấn Ca - Chương 49: 10 Phần mười hai ngôn sứ khác, ước chi từ nơi an nghỉ, xương cốt các ông lại nở hoa. Quả vậy, các ông đã ủi an và giải thoát nhà Gia-cóp, vì các ông luôn vững lòng trông cậy.
 
Isaia - Chương 14: 18 Mọi vua chúa các dân tộc đều an nghỉ trong vinh quang, ai có mồ người nấy.
 
Giêrêmia - Chương 45: 3 Anh đã nói: "Khốn thân tôi, vì ĐỨC CHÚA đã chất thêm buồn sầu lên nỗi đau khổ của tôi. Tôi kiệt lực vì than vãn, tôi chẳng tìm được sự an nghỉ! "
Đanien - Chương 12: 2 "Trong số những kẻ an nghỉ trong bụi đất, nhiều người sẽ trỗi dậy: người thì để hưởng phúc trường sinh, kẻ thì để chịu ô nhục và bị ghê tởm muôn đời.
Đanien - Chương 12: 13 Phần ngươi, hãy đi cho tới cùng. Ngươi sẽ được an nghỉ, rồi sẽ đứng lên lãnh phần dành cho ngươi khi thời gian chấm dứt."
 
Mát-thêu - Chương 27: 52 Mồ mả bật tung, và xác của nhiều vị thánh đã an nghỉ được trỗi dậy.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 7: 60 Rồi ông quỳ gối xuống, kêu lớn tiếng: "Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này." Nói thế rồi, ông an nghỉ.
 
Tông Đồ Công Vụ - Chương 13: 36 Thế mà vua Đa-vít, sau khi phục vụ ý định của Thiên Chúa trong đời ông, đãan nghỉ, đã được chôn cất bên cạnh tổ tiên và phải hư nát.
Thư Côrintô 1 - Chương 15: 6 Sau đó, Người đã hiện ra với hơn năm trăm anh em một lượt, trong số ấy phần đông hiện nay còn sống, nhưng một số đã an nghỉ.
Thư Côrintô 1 - Chương 15: 18 Hơn nữa, cả những người đã an nghỉ trong Đức Ki-tô cũng bị tiêu vong.
Thư Phêrô 2 - Chương 3: 4 Họ nói: "Đâu rồi lời Người hứa sẽ quang lâm? Vì từ ngày các bậc cha ông an nghỉ, mọi sự vẫn y nguyên như khi trời đất mới được tạo thành."