Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ẩn náu

    ẨN NÁU


    Đệ Nhị Luật - Chương 4: 1 Ba thành làm nơi ẩn náu


    Đệ Nhị Luật - Chương 4: 42 Làm nơi ẩn náu cho kẻ sát nhân đã ngộ sát người đồng loại, mà trước đó không thù ghét người ấy; nó sẽ vào ẩn náu tại một trong các thành ấy và sẽ được sống.


    Đệ Nhị Luật - Chương 19: 1 Kẻ sát nhân và các thành làm nơi ẩn náu (Đn 35: 9-28; Gs 20: 1-9)


    Đệ Nhị Luật - Chương 19: 3 Anh (em) hãy sửa sang đường sá; và lãnh thổ mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), cho anh (em) hưởng làm gia nghiệp, anh (em) hãy chia làm ba, để mọi kẻ sát nhân có thể ẩn náu ở đó.


    
    Đệ Nhị Luật - Chương 19: 4 Đây là những trường hợp mà kẻ sát nhân có thể đến đó ẩn náu và được sống: nếu nó vô ý giết người đồng loại mà trước đó nó không thù ghét.


    Đệ Nhị Luật - Chương 19: 5 Như một người vào rừng đốn cây với đồng loại, tay người ấy vung rìu lên để chặt cây và lưỡi rìu tuột khỏi cán, trúng người đồng loại và người này chết; người kia có thể vào ẩn náu tại một trong các thành ấy và sẽ được sống.


    Đệ Nhị Luật - Chương 19: 11 Nhưng nếu có ai giết người đồng loại của mình, rình rập, xông vào giết chết người ấy, và người ấy chết, rồi nó vào ẩn náu tại một trong các thành ấy,


    Đệ Nhị Luật - Chương 32: 38 Đâu rồi những kẻ ăn mỡ lễ tế của chúng, uống rượu tế chúng dâng? Các thần đó hãy đứng lên và phù trợ các ngươi, cho các ngươi có một nơi ẩn náu!


    
    Đệ Nhị Luật - Chương 33: 27 Thiên Chúa của thời thái cổ là một nơi ẩn náu; dưới đất này, cánh tay Người đã hành động từ xưa; Người xua đuổi kẻ thù cho khuất mắt ngươi, và Người phán: "Hãy tiêu diệt.


    
    Thủ Lãnh - Chương 9: 51 Có một ngọn tháp kiên cố ở giữa thành và tất cả đàn ông, đàn bà cùng toàn thể các thân hào trong thành đều trốn vào tháp ấy; họ ẩn náu bên trong và leo lên lầu của ngọn tháp.


    Rút - Chương 2: 12 Xin ĐỨC CHÚA trả công cho con vì những gì con đã làm! Chớ gì ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Ít-ra-en, thưởng công bội hậu cho con, Người là Đấng cho con ẩn náu dưới cánh Người! "


    Samuel I - Chương 22: 4 Ông dẫn họ đến trước mặt vua Mô-áp, và họ ở lại với vua suốt thời gian ông Đa-vít ở trong nơi ẩn náu.


    
    Samuel I - Chương 22: 5 Ngôn sứ Gát nói với Đa-vít: "Ông đừng ở lại trong nơi ẩn náu, hãy ra đi và trở về miền Giu-đa." Ông Đa-vít ra đi và đến rừng Khe-rét.


    
    Samuel I - Chương 24: 23 Ông Đa-vít thề với vua Sa-un. Rồi vua Sa-un đi về nhà, còn ông Đa-vít và người của ông thì đi lên nơi ẩn náu.


    
    Samuel II - Chương 5: 17 Khi quân Phi-li-tinh nghe biết là người ta đã xức dầu tấn phong vua Đa-vít làm vua Ít-ra-en, thì toàn thể quân Phi-li-tinh lên tìm bắt vua Đa-vít. Vua Đa-vít nghe tin liền xuống nơi ẩn náu.


    Samuel II - Chương 22: 31 Đường lối Thiên Chúa quả là toàn thiện, lời ĐỨC CHÚA hứa được chứng nghiệm tỏ tường. Chính Người là khiên che thuẫn đỡ cho những ai ẩn náu bên Người.


    
    Samuel II - Chương 23: 14 Vua Đa-vít bấy giờ đang ở nơi ẩn náu, còn người Phi-li-tinh bấy giờ đóng đồn ở Bê-lem.


    Sử Biên Niên I - Chương 11: 16 Bấy giờ vua Đa-vít đang ở nơi ẩn náu và tại Bê-lem bấy giờ có một đồn quân Phi-li-tinh.


    Sử Biên Niên II - Chương 22: 12 Cậu cùng với họ ẩn náu trong Nhà Thiên Chúa sáu năm trời, suốt thời bà A-than-gia cai trị xứ sở.


    
    Macabê I - Chương 10: 14 Chỉ có ở Bết Xua là còn sót lại một số người đã bỏ Lề Luật và các lệnh truyền ; bởi vì đó là nơi họ ẩn náu.


    
    Macabê I - Chương 10: 84 Nhưng ông Giô-na-than phóng hoả đốt Át-đốt và các thành chung quanh ; ông thu lấy chiến lợi phẩm rồi phóng hoả đốt đền thờ Đa-gôn và những người đang ẩn náu bên trong.


    Gióp - Chương 38: 26 Khiến mưa rơi xuống miền đất không người, xuống sa mạc không một ai ẩn náu,


    
    Thánh Vịnh - Chương 2: 12 Hãy khiếp run phủ phục dưới chân Người! Kẻo Chúa nổi lôi đình là các ngươi mạt lộ, lửa giận của Người giây lát sẽ bừng lên! Còn những ai ẩn náu bên Người, thật hạnh phúc dường bao!


    
    Thánh Vịnh
- Chương 7: 2 Lạy CHÚA là Thiên Chúa của con, con ẩn náu bên Ngài. Xin cứu vớt và giải thoát con khỏi tay mọi người đang đuổi bắt,


    
    Thánh Vịnh - Chương 14: 6 Các ngươi chế giễu dự tính của người nghèo, nhưng CHÚA là nơi họ ẩn náu.


    
    Thánh Vịnh - Chương 16: 1 Se sẽ. Của vua Đa-vít Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ẩn náu.


    
    Thánh Vịnh - Chương 18: 31 Đường lối Thiên Chúa quả là toàn thiện, lời CHÚA hứa được chứng nghiệm tỏ tường. Chính Người là khiên che thuẫn đỡ cho những ai ẩn náu bên Người.


    
    Thánh Vịnh - Chương 25: 20 Xin bảo toàn sinh mạng và giải thoát con, đừng để con tủi nhục, bởi vì con ẩn náu bên Ngài.


    
    Thánh Vịnh - Chương 31: 2 Con ẩn náu bên Ngài, lạy CHÚA, xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ. Bởi vì Ngài công chính, xin giải thoát con,


    
    Thánh Vịnh - Chương 32: 7 Chính Chúa là nơi con ẩn náu, giữ gìn con khỏi bước ngặt nghèo. Khắp bốn bề, Chúa làm trổi vang lên những khúc ca mừng con được giải thoát.


    
    Thánh Vịnh - Chương 34: 1 ĐỨC CHÚA là nơi người lành ẩn náu

 


    Thánh Vịnh - Chương 34: 9 Hãy nghiệm xem CHÚA tốt lành biết mấy: hạnh phúc thay kẻ ẩn náu bên Người!


    
    Thánh Vịnh - Chương 37: 40 CHÚA phù trợ và Người giải thoát, giải thoát khỏi ác nhân và thương cứu độ, bởi vì họ ẩn náu bên Người.


    
    Thánh Vịnh - Chương 46: 1 Thiên Chúa là nơi ẩn náu và sức mạnh của người tín hữu

 


    Thánh Vịnh - Chương 46: 2 Thiên Chúa là nơi ta ẩn náu, là sức mạnh của ta. Người luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ khi ta phải ngặt nghèo.


    
    Thánh Vịnh - Chương 52: 9 Nhạo cười rằng: nó đích thị là người chẳng lấy Chúa làm nơi ẩn náu, nhưng chỉ tin cậy vào đống tiền đống của và khoe khoang mưu độc của mình.


    
    Thánh Vịnh - Chương 57: 1 Ẩn náu bên Thiên Chúa

 


    Thánh Vịnh - Chương 57: 2 Xin thương xót con cùng, lạy Thiên Chúa, xin Ngài thương xót con, này con đến ẩn náu bên Ngài; dưới bóng Ngài, này con ẩn náu, tới khi nào hết tai hoạ khổ đau.


    
    Thánh Vịnh - Chương 62: 9 Hỡi dân ta, hãy tin tưởng vào Người luôn mãi, trước mặt Người, hãy thổ lộ tâm can: Thiên Chúa là nơi ta ẩn náu.


    
 Thánh   Vịnh- Chương 64: 11 Người công chính sẽ vui mừng trong CHÚA và ẩn náu bên Người. Mọi tấm lòng chính trực đều lấy thế làm vinh.


    
    Thánh Vịnh - Chương 71: 1 Con ẩn náu bên Ngài, lạy CHÚA, xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ.


    
    Thánh Vịnh - Chương 73: 26 Dẫu cho hồn xác suy tàn, thì nơi ẩn náu, kỷ phần lòng con, muôn đời là Chúa cao tôn.


    
    Thánh Vịnh - Chương 92: 16 Để loan truyền rằng: CHÚA thực là ngay thẳng, là núi đá cho tôi ẩn náu, nơi Người chẳng có chút bất công.


    
    Thánh Vịnh
- Chương 118: 9 Cậy vào thần thế vua quan, chẳng bằng ẩn náu ở bên CHÚA TRỜI


    
    Thánh Vịnh - Chương 119: 114 Chúa là nơi con ẩn náu, là thuẫn đỡ, con vẫn trông cậy ở lời Ngài.


    
    Thánh Vịnh - Chương 141: 8 Lạy CHÚA là Chúa Tể, con ngước mắt nhìn Ngài, bên Ngài con ẩn náu, đừng để con thiệt mạng.


    
    Châm Ngôn - Chương 14: 26 Kính sợ ĐỨC CHÚA sẽ được an toàn kiên vững, Người là nơi ẩn náu cho con cái Người.


    
    Châm Ngôn - Chương 30: 5 Mọi lời Thiên Chúa phán đều được chứng nghiệm. Người là khiên thuẫn cho ai tìm ẩn náu nơi Người.


    
    Isaia - Chương 20: 6 Ngày ấy, dân cư miền duyên hải này sẽ nói: "Đâu rồi niềm hy vọng của chúng ta, nơi chúng ta đến ẩn náu để được giúp đỡ hầu thoát khỏi tay vua Át-sua? Phần chúng ta, trốn ở đâu bây giờ? "


    
    Giêrêmia - Chương 16: 19 Lạy ĐỨC CHÚA là sức mạnh, là thành luỹ của con, là nơi con ẩn náu trong ngày khốn quẫn, từ khắp cùng cõi đất, các dân tộc sẽ đến với Ngài. Chúng sẽ nói: Cha ông chúng tôi đã chỉ được thừa hưởng sự dối trá, cùng những điều hão huyền vô tích sự.


    
    Nakhum - Chương 1: 7 ĐỨC CHÚA thật tốt lành, chính Người là thành luỹ chở che trong những ngày khốn quẫn. Người biết những ai ẩn náu bên Người,


    
    Thư Do Thái - Chương 6: 18 Như vậy, cả lời hứa lẫn lời thề đều bất di bất dịch, và khi thề hứa, Thiên Chúa không thể nói dối được. Do đó, chúng ta là những kẻ ẩn náu bên Thiên Chúa, chúng ta được mạnh mẽ khuyến khích nắm giữ niềm hy vọng dành cho chúng ta.