Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bánh hằng sống, từ trời

    BÁNH HẰNG SỐNG, BÁNH TỪ TRỜI


    Xuất Hành - Chương 16 -
    4ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê: "Này, Ta sẽ làm cho bánh từ trời mưa xuống cho các ngươi ăn. Dân sẽ ra lượm lấy khẩu phần cho mình, ngày nào cho ngày đó; Ta muốn thử lòng chúng như vậy xem chúng có tuân theo Luật của Ta hay không.


    Gioan - Chương 6 -
    33vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian."


    Gioan - Chương 6 -
    41Người Do-thái liền xầm xì phản đối, bởi vì Đức Giê-su đã nói: "Tôi là bánh từ trời xuống."


    Gioan - Chương 6 -
    50Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết.


    Gioan - Chương 6 -
    51Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống."


    
    Gioan - Chương 6 -
    58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời."
    


    www.thanhlinh.net