Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bảo vệ , bao bọc

    BẢO VỆ - BAO BỌC


    Đệ Nhị Luật - Chương 24 -
    1Biện pháp bảo vệ


    Đệ Nhị Luật - Chương 33 -
    7Về Giu-đa, đây là điều ông nói:
    Lạy ĐỨC CHÚA, xin nghe tiếng của Giu-đa,
    xin đưa nó trở về với dân nó,
    và để nó tự tay bảo vệ chính mình,
    xin Ngài phù trợ nó chống lại đối phương.


    
    Samuel I - Chương 19 -
    5Anh đã liều mạng và hạ được tên Phi-li-tinh, và ĐỨC CHÚA đã thắng lớn để bảo vệ toàn thể Ít-ra-en. Ngài đã thấy và đã vui mừng. Vậy sao ngài lại phạm tội đổ máu vô tội, mà vô cớ giết Đa-vít? "


    Samuel I - Chương 22 -
    23Ông cứ ở lại với tôi, đừng sợ: ai tìm hại mạng sống ông là tìm hại mạng sống tôi. Ở bên tôi, ông sẽ được bảo vệ."


    
    Samuel I - Chương 25 -
    16Họ đã là thành luỹ bảo vệ chúng tôi, cả đêm lẫn ngày, suốt thời gian chúng tôi ở với họ mà chăn chiên dê.


    Samuel II - Chương 22 -
    3Lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn,
    là khiên mộc, là Đấng cứu độ quyền năng,
    là thành trì bảo vệ, là chốn con nương mình,
    là Đấng cứu độ con, Ngài cứu con khỏi quân tàn bạo.


    
    Các Vua I - Chương 5 -
    17"Ngài biết là Đa-vít thân phụ tôi không thể xây Đền Thờ kính danh ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của người được, vì chiến tranh bao bọc tư bề, bao lâu ĐỨC CHÚA chưa cho người đè bẹp quân thù dưới chân.


    Các Vua II - Chương 9 -
    14Ông Giê-hu, con ông Giơ-hô-sa-phát, cháu ông Nim-si, âm mưu chống lại vua Giô-ram. Lúc đó, vua Giô-ram và toàn thể Ít-ra-en đang bảo vệ Ra-mốt Ga-la-át chống lại vua A-ram là Kha-da-ên.


    Sử Biên Niên I - Chương 11 -
    14nhưng các ông đã đứng giữa cánh đồng để bảo vệ thửa đất và đánh giết quân Phi-li-tinh. ĐỨC CHÚA đã thực hiện một cuộc chiến thắng lẫy lừng.


    
    Étra - Chương 8 -
    22Vì tôi sẽ hổ thẹn, nếu phải xin vua cấp cho một đội quân và những người kỵ mã, để bảo vệ chúng tôi khỏi tay kẻ thù trong lúc đi đường; quả vậy, chúng tôi có thưa với đức vua: "Bàn tay của Thiên Chúa chúng tôi che chở tất cả những ai tìm kiếm Người và giáng phúc cho họ, nhưng sức mạnh và cơn thịnh nộ của Người đè nặng trên mọi kẻ lìa bỏ Người."


    Nơkhemia - Chương 8 -
    10Ông Ét-ra còn nói với dân chúng rằng: "Anh em hãy về ăn thịt béo, uống rượu ngon và gửi phần cho những người không sẵn của ăn, vì hôm nay là ngày thánh hiến cho Chúa chúng ta. Anh em đừng buồn bã, vì niềm vui của ĐỨC CHÚA là thành trì bảo vệ anh em."


    Giuđitha - Chương 5 -
    21còn nếu dân ấy không làm gì nên tội, thì xin chủ tướng bỏ qua, kẻo Đức Chúa là Thiên Chúa của chúng sẽ bảo vệ chúng và chúng ta sẽ nên trò cười cho bàn dân thiên hạ."


    
    Giuđitha - Chương 6 -
    2"A-khi-ô, tên cầm đầu lính đánh thuê cho Ép-ra-im, ngươi là ai mà dám nói tiên tri giữa chúng ta hôm nay? Ngươi nói đừng giao chiến với nòi giống Ít-ra-en, vì Thiên Chúa của chúng sẽ bảo vệ chúng? Ai là Thiên Chúa nếu không phải là Na-bu-cô-đô-nô-xo? Chính người sẽ phái lực lượng của người tới tiêu diệt chúng khỏi mặt đất và Thiên Chúa của chúng sẽ chẳng cứu chúng đâu.


    Giuđitha - Chương 8 -
    15Giả như trong năm ngày ấy, Người không muốn cứu giúp chúng ta, thì vào những ngày Người muốn, Người vẫn thừa sức bảo vệ chúng ta hoặc tiêu diệt chúng ta trước mặt kẻ thù.


    Giuđitha - Chương 9 -
    11Vì sức mạnh của Ngài không dựa vào số đông,
    quyền lực của Ngài chẳng ở nơi người mạnh thế.
    Nhưng Ngài là Thiên Chúa của kẻ khiêm nhu,
    là Đấng cứu giúp người hèn mọn,
    Đấng đỡ nâng kẻ cô thế, Đấng bảo vệ người bị bỏ rơi,
    Đấng Cứu Tinh của những ai thất vọng.


    
    Étte - Chương 8 -
    11Vua cho người Do-thái ở trong bất cứ thành nào được quyền tụ họp để bảo vệ sinh mạng, để huỷ diệt, giết chết và tru diệt tất cả những kẻ mang vũ khí đến tấn công họ, cho dù bọn người này thuộc sắc dân nào hay ở miền nào đi nữa, kể cả vợ con chúng; họ cũng được quyền cướp đoạt của cải của bọn chúng.


    Étte - Chương 9 -
    16Những người Do-thái khác trong các miền thuộc quyền vua cũng tụ họp lại để tự bảo vệ tính mạng và sống yên ổn, không sợ địch thù nữa. Họ đã giết bảy mươi lăm ngàn kẻ thù ghét họ, nhưng không tra tay cướp của.


    Macabê I - Chương 2 -
    50Vậy giờ đây, hỡi các con, hãy bừng lửa nhiệt thành đối với Lề Luật và hãy hy sinh mạng sống để bảo vệ Giao Ước của tổ tiên chúng ta.
    


    Macabê I - Chương 3 -
    3Ông đã làm cho dân mình được tiếng tăm lừng lẫy.
    Ông mặc áo giáp như một vị anh hùng, mình mang đầy võ khí.
    Ông giao tranh nhiều trận và vung gươm bảo vệ trại quân.


    
    Macabê I - Chương 3 -
    43họ bảo nhau : "Ta phải phục hồi dân ta đang bị suy sụp và hãy chiến đấu để bảo vệ dân tộc và Nơi Thánh của ta."


    Macabê I - Chương 4 -
    7Họ thấy doanh trại của dân ngoại vừa hùng mạnh vừa được bố phòng, có kỵ binh bao bọc ; quân của chúng toàn là những người đã được huấn luyện để chiến đấu.


    
    Macabê I - Chương 6 -
    38Số kỵ binh còn lại, vua xếp cho đi hai bên đoàn quân để quấy rối quân của ông Giu-đa và bảo vệ quân của chúng.


    
    Macabê I - Chương 9 -
    44Ông Giô-na-than nói với những người thuộc phe ông : "Đứng lên ! Chúng ta hãy giao chiến để bảo vệ sinh mạng của chúng ta. Hôm nay không còn như những lần trước nữa :


    Macabê I - Chương 14 -
    32Bấy giờ, ông Si-môn đứng lên chiến đấu để bảo vệ dân tộc. Ông đã chi tiêu nhiều tiền của riêng để võ trang cho các chiến binh dũng cảm của dân tộc và cấp lương cho họ.


    Macabê I - Chương 16 -
    3Bây giờ, cha đã già ; còn các con, nhờ lòng Trời thương xót, các con đã khôn lớn, các con hãy thay cha và các anh em của cha đi chiến đấu để bảo vệ dân tộc chúng ta. Xin ơn trợ giúp từ Trời hằng ở với các con !"


    Macabê II - Chương 1 -
    26Xin đón nhận hy tế chúng con dâng để cầu cho toàn thể Ít-ra-en; xin bảo vệ và thánh hoá phần gia nghiệp của Ngài.


    Macabê II - Chương 3 -
    40Đó là truyện ông Hê-li-ô-đô-rô và việc bảo vệ kho tàng.


    
    Macabê II - Chương 4 -
    2Ông Si-môn dám gọi vị ân nhân của thành phố, người bảo vệ đồng bào, người nhiệt thành với Lề Luật là kẻ mưu phản.


    Macabê II - Chương 5 -
    5Nhưng có tin đồn thất thiệt là vua An-ti-ô-khô băng hà, nên ông Gia-xon đem khoảng một ngàn người, bất ngờ đến tấn công thành Giê-ru-sa-lem. Quân bảo vệ tường thành bị đẩy lui, rốt cuộc thành đã bị chiếm và ông Mê-nê-la-ô phải chạy trốn vào Ắc-rô-pô-li.


    Macabê II - Chương 8 -
    36Con người này vốn huênh hoang là sẽ bán tù binh ở Giê-ru-sa-lem lấy tiền chu toàn phận sự triều cống người Rô-ma. Nay hắn phải tuyên bố rằng người Do-thái có vị thần nào đó bảo vệ, nên không thể bị hại bao lâu họ còn sống theo Lề Luật Vị ấy truyền.
    


    Macabê II - Chương 13 -
    14Vì thế, sau khi phó thác quyết định cho Đấng Tạo Hoá càn khôn, và khích lệ quân binh chiến đấu anh dũng cho đến chết để bảo vệ Lề Luật, Đền Thờ, Thành Thánh, tổ quốc và thể chế, ông Giu-đa đóng quân gần thành Mô-đin.


    Gióp - Chương 1 -
    10Chẳng phải chính Ngài đã bao bọc, chở che nó tư bề, nó cũng như nhà cửa và tài sản của nó sao? Ngài đã ban phúc lành cho công việc do tay nó làm, và các đàn súc vật của nó lan tràn khắp xứ.


    Gióp - Chương 26 -
    8Người bao bọc nước trong đám mây,
    nhưng mây không rã tan trong nước,


    
    Gióp - Chương 29 -
    4như những ngày mùa thu thịnh vượng,
    khi Thiên Chúa bảo vệ lều tôi ở,
    


    Gióp - Chương 40 -
    22Nó được sen lấy bóng chở che,
    và liễu ven suối rủ ngành bao bọc.


    
    Thánh Vịnh -
Chương 3 -
    1ĐỨC CHÚA là Đấng bảo vệ người công chính


    Thánh Vịnh - Chương 5 -
    1Lời kinh sáng xin ĐỨC CHÚA bảo vệ


    Thánh Vịnh - Chương 5 -
    12Còn những người trú ẩn bên Chúa,
    ước chi họ đều được hỷ hoan
    và reo vui mãi tới muôn đời.
    Chúa bảo vệ những người mến yêu Danh Thánh,
    nhờ Ngài, họ phấn khởi mừng vui.


    
    Thánh Vịnh - Chương 9 -
    5Chúa là vị thẩm phán chí công, Ngài ngự toà xét xử,
    bênh vực và bảo vệ quyền lợi con.
    


    Thánh Vịnh - Chương 12 -
    8Vâng lạy CHÚA, Ngài bảo vệ chúng con,
    giữ cho khỏi bọn này mãi mãi.


    
    Thánh Vịnh - Chương 18 -
    3lạy CHÚA là núi đá, là thành luỹ, là Đấng giải thoát con;
    lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn,
    là khiên mộc, là Đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bảo vệ.


    
    Thánh Vịnh - Chương 23 -
    4Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u
    con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng.
    Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.


    
    Thánh Vịnh - Chương 27 -
    1Của vua Đa-vít
    CHÚA là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi,
    tôi còn sợ người nào?
    CHÚA là thành luỹ bảo vệ đời tôi,
    tôi khiếp gì ai nữa?
    


    Thánh Vịnh - Chương 31 -
    4Núi đá và thành luỹ bảo vệ con, chính là Chúa.
    Vì danh dự Ngài, xin dẫn đường chỉ lối cho con.
    


    Thánh Vịnh - Chương 37 -
    39Còn chính nhân được CHÚA thương cứu độ
    và bảo vệ chở che trong buổi ngặt nghèo.


    
    Thánh Vịnh - Chương 41 -
    3CHÚA bảo vệ và giữ gìn mạng sống,
    lại ban cho hạnh phúc trên đời,
    không trao họ cho địch thù hung hãn.


    
    Thánh Vịnh - Chương 42 -
    10Con thưa cùng Thiên Chúa,
    là núi đá bảo vệ đời con: "Chúa quên con sao đành?
    Sao con phải lang thang tiều tuỵ,
    bị quân thù áp bức mãi không thôi? "


    
    Thánh Vịnh
- Chương 43 -
    2Chính Ngài là Thiên Chúa bảo vệ con,
    sao Ngài đành xua đuổi?
    Sao con phải lang thang tiều tuỵ,
    bị quân thù áp bức mãi không thôi?


    
    Thánh Vịnh - Chương 46 -
    4dầu cho sóng biển ầm ầm sôi sục,
    núi đồi có lảo đảo khi thủy triều dâng,
    ta cũng chẳng sợ gì.
    (Chính Chúa Tể càn khôn ở cùng ta luôn mãi,
    Thiên Chúa nhà Gia-cóp là thành bảo vệ ta.)
    


    Thánh Vịnh - Chương 46 -
    8Chính Chúa Tể càn khôn ở cùng ta luôn mãi,
    Thiên Chúa nhà Gia-cóp là thành bảo vệ ta.


    
    Thánh Vịnh - Chương 46 -
    12Chính Chúa Tể càn khôn ở cùng ta luôn mãi,
    Thiên Chúa nhà Gia-cóp là thành bảo vệ ta.


    
    Thánh Vịnh -
Chương 48 -
    1Thiên Chúa, Đấng giải thoát và bảo vệ Xi-on


    Thánh Vịnh - Chương 59 -
    10Lạy Thiên Chúa là sức mạnh của con,
     con ngước mắt nhìn Ngài,
      bởi Ngài là thành luỹ bảo vệ con.
    


    Thánh Vịnh - Chương 59 -
    18Lạy Chúa là sức mạnh của con, xin đàn hát mừng Ngài,
    bởi Ngài là thành luỹ bảo vệ con,
    lạy Thiên Chúa, Đấng đầy lòng yêu mến.


    
    Thánh Vịnh - Chương 71 -
    3Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn,
    như thành trì để cứu độ con,
    núi đá và thành trì bảo vệ con, chính là Ngài.


    
    Thánh Vịnh -
Chương 80 -
    16 bảo vệ cây tay hữu Chúa đã trồng,
    và chồi non được Ngài ban sức mạnh.


    
    Thánh Vịnh - Chương 89 -
    19Đấng bảo vệ chúng con là người của ĐỨC CHÚA,
    vua chúng con thuộc quyền Đức Thánh của Ít-ra-en.


    
    Thánh Vịnh - Chương 103 -
    4Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt,
    bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà,


    
    Thánh Vịnh -
Chương 121 -
    1ĐỨC CHÚA là Đấng bảo vệ Dân
    Thánh Vịnh - Chương 125 -
    2Như núi đồi bao bọc thành Giê-ru-sa-lem,
    CHÚA bao bọc dân Người bây giờ và mãi mãi.


    
    Thánh Vịnh - Chương 139 -
    5Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước,
    bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con.


    
    Thánh Vịnh - Chương 140 -
    1ĐỨC CHÚA là Đấng bảo vệ người khốn khổ khó nghèo


    Thánh Vịnh - Chương 140 -
    5Lạy CHÚA, xin bảo vệ con khỏi tay người tội lỗi,
    giữ gìn con khỏi kẻ bạo tàn đang tìm kế làm con ngã quỵ.


    
    Thánh Vịnh - Chương 140 -
    13Con biết rằng: CHÚA bênh người khốn khổ,
    bảo vệ quyền lợi kẻ khó nghèo.


    
    Thánh Vịnh - Chương 144 -
    2Chúa là đồng minh, là đồn luỹ che chở,
    là thành trì bảo vệ, là Đấng giải thoát tôi.
    Chúa là khiên mộc cho tôi ẩn núp,
    Người bắt chư dân quy phục quyền tôi.


    
    Châm Ngôn - Chương 2 -
    8giữ gìn đường nẻo người chính trực,
    bảo vệ lối đi kẻ tín trung.


    
    Châm Ngôn - Chương 2 -
    11óc thận trọng sẽ giữ gìn con,
    trí hiểu biết sẽ như người bảo vệ,


    
    Châm Ngôn - Chương 4 -
    6Con chớ bao giờ lìa bỏ khôn ngoan,
    thì khôn ngoan sẽ giữ gìn con mãi.
    Hãy yêu mến khôn ngoan,
    khôn ngoan sẽ chở che bảo vệ.


    
    Châm Ngôn - Chương 7 -
    5Nhờ thế, con sẽ được bảo vệ
    khỏi người phụ nữ đã có chồng,
    khỏi người đàn bà trắc nết nói lời đường mật.


    
    Châm Ngôn - Chương 14 -
    3Miệng kẻ dại có mầm kiêu ngạo,
    môi người khôn bảo vệ người khôn.


    
    Châm Ngôn - Chương 27 -
    18Giữ cây vả thì được ăn trái vả,
    bảo vệ thầy ắt sẽ được kính yêu.


    
    Huấn Ca - Chương 34 -
    16Đức Chúa để mắt trông nom những ai yêu mến Người.
    Người là khiên mộc vững chắc, là sức mạnh đỡ nâng,
    là tàn che gió nóng, là bóng mát giữa trưa.
    Người giữ gìn cho khỏi vấp ngã, và bảo vệ cho khỏi té nhào.
    


    Huấn Ca - Chương 50 -
    4Vì lo lắng muốn bảo vệ dân khỏi bị tàn phá,
    ông đã củng cố thành phòng khi bị vây hãm.


    
    Huấn Ca - Chương 51 -
    2Ngài quả là Đấng bảo vệ và trợ giúp con,
    Ngài đã cứu thân con khỏi hư mất,
    xin cứu con thoát khỏi lưới dò
    của kẻ chuyên đặt điều vu khống, và kẻ ưa nói lời điêu ngoa.
    Khi con gặp kẻ thù chống đối,
    Ngài đã thương trợ giúp và giải thoát con.


    
    Isaia - Chương 19 -
    20Đối với ĐỨC CHÚA các đạo binh, tại đất Ai-cập, bàn thờ và trụ đá đó sẽ là dấu hiệu và bằng chứng nói lên rằng: mỗi khi gặp kẻ áp bức mà họ kêu lên ĐỨC CHÚA, thì Người sẽ phái một Đấng cứu tinh đến bảo vệ và giải thoát họ.


    Isaia - Chương 31 -
    5Như cánh chim bay đi lượn lại,
    ĐỨC CHÚA các đạo binh sẽ bảo vệ Giê-ru-sa-lem,
    Người sẽ bảo vệ và giải thoát, sẽ dung tha và cứu độ.


    
    Isaia - Chương 58 -
    8Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông,
    vết thương ngươi sẽ mau lành.
    Đức công chính ngươi sẽ mở đường phía trước,
    vinh quang ĐỨC CHÚA bao bọc phía sau ngươi.


    
    Baruc - Chương 6 -
    6"Vì, Thiên Chúa phán, thần sứ của Ta luôn ở với các ngươi, chính Người sẽ bảo vệ tính mạng các ngươi."


    
    Baruc - Chương 6 -
    13thần khác thì cầm trong tay phải vừa kiếm vừa rìu, nhưng không bảo vệ được mình cho khỏi địch thù hay trộm cướp.


    Baruc - Chương 6 -
    17Như người ta nhốt kín kẻ phạm tội khi quân, chờ lãnh án tử hình, không để nó trốn thoát, cũng vậy, các tư tế tăng cường bảo vệ các đền thờ của họ bằng cửa đóng then cài để tránh trộm cướp.


    Êdêkien - Chương 13 -
    5Các ngươi không lên lỗ hổng mà cũng chẳng xây tường bảo vệ nhà Ít-ra-en, để nó có thể cầm cự trong cuộc chiến đấu vào ngày của ĐỨC CHÚA.


    Êdêkien - Chương 21 -
    28Trước mắt dân chúng Giê-ru-sa-lem, đó chỉ là quẻ bói vô hiệu. Người ta đã long trọng thề là sẽ bảo vệ chúng. Nhưng quẻ bói ấy làm cho chúng nhớ lại các tội đã phạm khiến chúng sẽ bị bắt.


    Êdêkien - Chương 22 -
    30Ta đã tìm kiếm trong bọn chúng một người xây tường và đứng trước nhan Ta, nơi lỗ hổng, để bảo vệ xứ sở, nhằm ngăn cản Ta phá thành, nhưng Ta không tìm ra.


    Êdêkien - Chương 40 -
    5Này có một bức tường bên ngoài bao bọc khắp chung quanh Đền Thờ. Người ấy cầm trong tay một cây trượng để đo dài ba thước - tính bằng loại thước mà cứ nửa thước thì thêm một tấc. Người ấy đo bề dầy của công trình kiến trúc: một trượng, chiều cao: một trượng.
    


    Êdêkien - Chương 42 -
    12Cũng như các cửa phòng quay về phía nam, ở đầu mỗi lối đi đều có một cửa dành cho người ở ngoài đi vô; cửa này đối diện với bức tường bao bọc quay về phía đông.


    Êdêkien - Chương 42 -
    20Ở cả bốn cạnh, người ấy đều đo bức tường bao bọc khắp chung quanh: chiều dài hai trăm năm mươi và chiều rộng hai trăm năm mươi; bức tường đó dùng để phân cách nơi thánh thiêng với nơi phàm tục.


    
    Đanien -
Chương 11 -
    1Phần ta, năm thứ nhất đời vua Đa-ri-ô, người Mê-đi, ta đứng để trợ lực và bảo vệ người.


    Hôsê - Chương 5 -
    1Hỡi các tư tế, hãy nghe điều này, hỡi nhà Ít-ra-en, hãy chú ý,
    hỡi triều đình, hãy lắng tai!
    Các ngươi có bổn phận bảo vệ luật pháp,
    thế mà tại Mít-pa, các ngươi lại thành cái bẫy,
    thành chiếc lưới giăng trên núi Ta-bo.


    
    Hôsê - Chương 12 -
    1Ép-ra-im lấy giả dối,
    và nhà Ít-ra-en dùng lừa đảo mà bao bọc Ta.
    Giu-đa vẫn đi với Thiên Chúa,
    vẫn trung thành với Đấng Thánh của mình.


    
    Mikha - Chương 7 -
    9Vì tôi đắc tội với ĐỨC CHÚA,
    tôi sẽ phải gánh chịu cơn giận của Người,
    tới khi Người biện hộ và bảo vệ tôi.
    Người sẽ dẫn tôi ra ánh sáng,
    và tôi sẽ được thấy đức công chính của Người.


    
    Nakhum - Chương 2 -
    2Một tên phá hoại đến đánh ngươi.
    Hãy bảo vệ pháo đài, và canh phòng quan lộ.
    Hãy nai nịt gọn gàng và củng cố toàn quân.


    
    Thư Thêxalônica 2 - Chương 3 -
    3Nhưng Chúa là Đấng trung tín: Người sẽ làm cho anh em được vững mạnh, và bảo vệ anh em khỏi ác thần.


    Khải Huyền - Chương 7 -
    1Các tôi tớ Thiên Chúa sẽ được bảo vệ