Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bảo đảm

    BẢO ÐẢM


    Lê Vi - Chương 25 -
    1Thiên Chúa bảo đảm về năm sa-bát


    Dân Số - Chương 25 -
    13Đối với nó, cũng như con cháu nó sau này, đó sẽ là giao ước bảo đảm cho nó chức tư tế đời đời, bởi vì nó đã nổi ghen cho Thiên Chúa của nó, và làm cho con cái Ít-ra-en được xá tội."


    
    Giô-suê - Chương 9 -
    15Ông Giô-suê để chúng được bình an, và ký hiệp ước bảo đảm tính mạng của chúng. Và những người lãnh đạo cộng đồng thề ước với chúng.


    
    Các Vua I - Chương 11 -
    18Chúng rời Ma-đi-an và tới Pa-ran; từ Pa-ran chúng lấy một số người đi theo mình xuống Ai-cập, vào chầu Pha-ra-ô vua Ai-cập; vua này cung cấp cho chúng nhà ở, bảo đảm lương thực và cho chúng cả đất đai nữa.


    Étte - Chương 3 -
    13b) Cai quản muôn dân nước, làm bá chủ toàn cõi địa cầu, ta không muốn say men quyền bính mà sinh thói kiêu căng, nhưng muốn luôn lãnh đạo sao cho khoan dung hiền hoà, không ngừng bảo đảm cho toàn dân một cuộc sống yên ổn, giúp cho vương quốc được thái bình thịnh vượng, ai nấy dễ dàng đi lại cho đến tận biên thuỳ, để phục hồi cảnh an hoà mọi người hằng mong ước. (13c) Để tìm cách thực hiện dự kiến trên, ta đã bàn hỏi các vị cố vấn. Trong số đó, quan Ha-man giữa chúng ta là một nhân vật khôn ngoan xuất chúng, đã tỏ ra luôn thành tâm thiện chí và hết dạ tín trung, nên trong vương quốc, đã lên tới địa vị thứ nhì. (13d) Ông đã cho ta thấy rằng có một dân đầy ác ý, sống trà trộn với trăm họ trên toàn cõi địa cầu, theo những luật lệ đối nghịch hẳn với các nước khác, chẳng hề đếm xỉa đến sắc dụ của các vua, khiến cho vương quốc không thể đạt tới sự thống nhất, vương quốc mà ta vẫn điều khiển một cách hoàn hảo, không ai chê trách được.


    
    Macabê I - Chương 2 -
    54Ông Pin-khát, cha ông chúng ta, vì được lửa nhiệt thành nung nấu nên đã đón nhận giao ước bảo đảm chức tư tế đời đời.


    
    Macabê II - Chương 15 -
    1Ni-ca-no biết được ông Giu-đa và các người theo ông đang có mặt trong các miền thuộc xứ Sa-ma-ri, nên quyết định tấn công họ vào ngày nghỉ, để được bảo đảm an toàn.


    Gióp - Chương 17 -
    3Xin Ngài đứng ra bảo đảm cho con,
    vì ngoài Ngài ra, ai nào dám đưa tay cam kết?


    
    Châm Ngôn - Chương 20 -
    16Người nào dám bảo lãnh cho kẻ không quen,
    phải giữ lấy áo của người đó ;
    người nào muốn bảo đảm cho phụ nữ xa lạ,
    phải đòi người đó vật thế chân.
    


    Khôn Ngoan - Chương 6 -
    18Mà yêu mến là tuân giữ lề luật.
    Chú tâm tới lề luật của Đức Khôn Ngoan
    là bảo đảm được trường sinh bất tử.


    
    Huấn Ca - Chương 8 -
    13Đừng đứng ra bảo đảm điều gì vượt quá sức con,
    nếu đã bảo đảm, thì lo mà thanh toán.


    
    Huấn Ca - Chương 44 -
    22Với ông I-xa-ác, Người cũng bảo đảm như thế,
    vì ông Áp-ra-ham, thân phụ của ông.
    


    Giêrêmia - Chương 9 -
    1Cắt bì, một bảo đảm giả tạo
    Giêrêmia - Chương 32 -
    1Mua một thửa ruộng để bảo đảm một tương lai hạnh phúc


    Luca - Chương 12 -
    15Và Người nói với họ: "Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu."


    
    Tông Đồ Công Vụ - Chương 17 -
    31vì Người đã ấn định một ngày để xét xử thiên hạ theo công lý, nhờ một người mà Người đã chỉ định. Để bảo đảm điều ấy với mọi người, Thiên Chúa đã làm cho vị này sống lại từ cõi chết."


    
    Thư Rôma - Chương 5 -
    1Một khi nên công chính, con người được bảo đảm ơn cứu độ


    Thư Do Thái - Chương 6 -
    16Người ta thường lấy danh một người cao trọng hơn mình mà thề, và lời thề là một bảo đảm chấm dứt mọi tranh chấp giữa người ta với nhau.


    Thư Do Thái - Chương 6 -
    17Do đó, vì Thiên Chúa muốn chứng minh rõ hơn cho những người thừa hưởng lời hứa được biết về ý định bất di bất dịch của Người, nên Người đã dùng lời thề mà bảo đảm điều Người đã hứa.


    Thư Do Thái - Chương 7 -
    22Do đó, Đức Giê-su đã trở nên Đấng bảo đảm cho một giao ước tốt đẹp hơn.


    Thư Do Thái - Chương 11 -
    1Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy.