Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bất hòa, bất bình

    BẤT HÒA, BẤT BÌNH


    Đệ Nhị Luật - Chương 3 -
    26 Vì anh em, ĐỨC CHÚA bất bình với tôi, Người không nghe tôi; ĐỨC CHÚA phán với tôi: "Đủ rồi! Đừng bao giờ nói với Ta về chuyện ấy nữa!


    Thủ Lãnh - Chương 9 -
    23 Rồi Thiên Chúa gây một thần khí bất hoà giữa A-vi-me-léc và các thân hào Si-khem, khiến các thân hào Si-khem phản lại A-vi-me-léc.


    Tôbia - Chương 4 -
    13 Và giờ đây, hỡi con, hãy yêu thương anh em con, và lòng con chớ coi rẻ anh em con, cũng như con trai con gái của dân tộc con, mà không tìm vợ trong số những người ấy. Thật vậy, kiêu ngạo sinh ra nhiều đổ vỡ và bất hoà, và ở dưng đưa tới túng thiếu và nghèo mạt, vì ở dưng là mẹ của đói khát.


    
    Tôbia - Chương 4 -
    13Và giờ đây, hỡi con, hãy yêu thương anh em con, và lòng con chớ coi rẻ anh em con, cũng như con trai con gái của dân tộc con, mà không tìm vợ trong số những người ấy. Thật vậy, kiêu ngạo sinh ra nhiều đổ vỡ và bất hoà, và ở dưng đưa tới túng thiếu và nghèo mạt, vì ở dưng là mẹ của đói khát.


    
    Macabê I -
Chương 3 -
    29 Vậy khi vua thấy bạc trong các kho không đủ, phẩm vật các miền triều cống lại ít, do những mối bất hoà và tai ương vua gây ra trong xứ này vì đã dẹp bỏ các tục lệ có từ xưa,

 


    Macabê II - Chương 4 -
    35 Chính vì thế, không những người Do-thái mà cả nhiều người ngoại bang cũng phẫn uất và bất bình về tội sát hại của con người ấy.


    
    Thánh Vịnh - Chương 78 -
    62 Quá bất bình với dân được chọn làm gia sản
    Người phó mặc họ cho lưỡi gươm hung tàn.


    
    Châm Ngôn - Chương 6 -
    14Nó toan tính trong lòng mọi chước độc mưu thâm,
    lúc nào cũng gieo bất hoà, xung khắc.


    
    Châm Ngôn - Chương 15 -
    17Thà bữa rau bữa cháo mà yêu thương nhau
    còn hơn mâm cao cỗ đầy mà bất hoà bất thuận.


    
    Châm Ngôn
- Chương 16 -
    28Kẻ dối gian gây bất hoà tranh chấp,
    tên mách lẻo chuyên chia rẽ bạn bè.


    
    Châm Ngôn - Chương 17 -
    1Thà ăn mẩu bánh khô mà được êm ấm
    còn hơn đầy yến tiệc mà nhà cửa bất hoà.


    
    Huấn Ca - Chương 28 -
    9Người tội lỗi làm cho bè bạn nên bất hoà,
    gây chia rẽ giữa những người hoà thuận.


    
    Khabacúc - Chương 2 -
    1Tôi sẽ ra đứng ở chòi canh, đứng gác trên tường luỹ
    canh chừng xem Người nói với tôi điều gì
    và đáp lại nỗi bất bình của tôi ra sao!


    
    Mát-thêu - Chương 5 -
    23Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh,


    Mác-cô - Chương 11 -
    25Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho họ, để Cha của anh em là Đấng ngự trên trời, cũng tha lỗi cho anh em.


    Thư Galát - Chương 5 -
    20thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hoà, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái,


    Thư Giacôbê - Chương 4 -
    1Tránh những mối bất hoà

 


    www.thanhlinh.net