Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bắt bớ

    BẮT BỚ


    Đệ Nhị Luật - Chương 30 -
    7ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), sẽ giáng mọi lời nguyền rủa này trên quân thù anh (em), những kẻ ghét và bắt bớ anh (em).


    Macabê I - Chương 9 -
    26Bọn này truy lùng và bắt bớ các bạn hữu ông Giu-đa và điệu họ đến cho Bắc-khi-đê ; ông ta đã trừng phạt và nhạo báng họ.


    Thánh Vịnh - Chương 35 -
    3vung gươm giáo chống lại những người bắt bớ con,
    xin nói với con rằng: "Ta là Đấng cứu độ ngươi."


    
    Thánh Vịnh - Chương 119 -
    157Những kẻ bắt bớ hành hạ con thật là nhiều,
    nhưng thánh ý Ngài, con chẳng lìa xa.


    
    Gioan - Chương 15 -
    20Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em.

 


    Tông Đồ Công Vụ - Chương 8 -
    1Phần ông Sao-lô, ông tán thành việc giết ông Tê-pha-nô.
    Hồi ấy, Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem trải qua một cơn bắt bớ dữ dội. Ngoài các Tông Đồ ra, mọi người đều phải tản mác về các vùng quê miền Giu-đê và Sa-ma-ri.


    
    Tông Đồ Công Vụ
- Chương 9 -
    4Ông ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với ông: "Sa-un, Sa-un, tại sao ngươi bắt bớ Ta? "


    Tông Đồ Công Vụ - Chương 22 -
    4Tôi đã bắt bớ Đạo này, không ngần ngại giết kẻ theo Đạo, đã đóng xiềng và tống ngục cả đàn ông lẫn đàn bà,

 


    Tông Đồ Công Vụ - Chương 22 -
    7Tôi ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với tôi: "Sa-un, Sa-un, tại sao ngươi bắt bớ Ta?

 


    Tông Đồ Công Vụ - Chương 26 -
    11Nhiều lần tôi đã rảo khắp các hội đường, dùng cực hình cưỡng bức họ phải nói lộng ngôn. Tôi đã giận dữ quá mức đến nỗi sang cả các thành nước ngoài mà bắt bớ họ.


    
    Tông Đồ Công Vụ -
Chương 26 -
    14Tất cả chúng tôi đều ngã nhào xuống đất, và tôi nghe có tiếng nói với tôi bằng tiếng Híp-ri: "Sa-un, Sa-un, tại sao ngươi bắt bớ Ta? Đá lại mũi nhọn thì khốn cho ngươi!


    Thư Rôma - Chương 12 -
    14Hãy chúc lành cho những người bắt bớ anh em, chúc lành chứ đừng nguyền rủa:


    Thư Galát - Chương 1 -
    23Họ chỉ nghe nói rằng: "Người trước đây bắt bớ chúng ta, bây giờ lại loan báo đức tin mà xưa kia ông những muốn tiêu diệt",


    Thư Thêxalônica 1 - Chương 2 -
    15Những người này đã giết Chúa Giê-su và các ngôn sứ, đã bắt bớ chúng tôi, họ không đẹp lòng Thiên Chúa và chống lại tất cả mọi người;


    Thư Thêxalônica 2 - Chương 1 -
    4Bởi thế, chúng tôi hãnh diện về anh em trước mặt các Hội Thánh của Thiên Chúa, vì anh em kiên nhẫn và có lòng tin mỗi khi bị bắt bớ hay gặp cảnh gian truân.


    Thư Timôthê 2 - Chương 3 -
    11anh đã biết những cơn bắt bớ, những sự đau khổ tôi đã gặp ở An-ti-ô-khi-a, I-cô-ni-ô, Lýt-ra, đã biết tôi chịu bắt bớ như thế nào. Nhưng Chúa đã giải thoát tôi khỏi tất cả.