Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bền vững, vững bền

    BỀN VỮNG - VỮNG BỀN


    Samuel I - Chương 13 -
    13Ông Sa-mu-en nói với vua Sa-un: "Ngài đã hành động ngu xuẩn! Ngài đã không giữ mệnh lệnh ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngài, đã truyền. Nếu ngài đã giữ thì bây giờ ĐỨC CHÚA đã làm cho vương quyền của ngài được vững bền mãi mãi.


    Samuel II - Chương 7 -
    12Khi ngày đời của ngươi đã mãn và ngươi đã nằm xuống với cha ông, Ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi -một người do chính ngươi sinh ra-, và Ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền.


    Samuel II - Chương 7 -
    13 Chính nó sẽ xây một nhà để tôn kính danh Ta, và Ta sẽ làm cho ngai vàng của nó vững bền mãi mãi.


    Samuel II - Chương 7 -
    16 Nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ tồn tại mãi mãi trước mặt Ta; ngai vàng của ngươi sẽ vững bền mãi mãi."


    
    Samuel II - Chương 7 -
    26 Danh Ngài sẽ vĩ đại mãi mãi và người ta sẽ nói: "ĐỨC CHÚA các đạo binh là Thiên Chúa thống trị Ít-ra-en. Nhà của tôi tớ Ngài là Đa-vít sẽ vững bền trước nhan Ngài.


    Các Vua I - Chương 2 -
    45 Còn vua Sa-lô-môn thì được chúc phúc, và ngai báu của Đa-vít bền vững trước nhan ĐỨC CHÚA đến muôn đời."


    Các Vua I - Chương 11 -
    38 Nếu ngươi vâng nghe tất cả những điều Ta truyền cho ngươi và bước đi theo đường lối của Ta, thi hành điều chính trực trước nhan Ta mà tuân giữ các giới răn và mệnh lệnh của Ta như Đa-vít tôi tớ Ta đã làm, thì Ta sẽ ở với ngươi và xây cho ngươi một ngôi nhà bền vững như Ta đã xây cho Đa-vít, và Ta sẽ trao Ít-ra-en cho ngươi.


    Sử Biên Niên I - Chương 17 -
    11Khi ngươi được mãn phần mà về với tổ tiên, Ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi -tức là một trong số các con ngươi-, và Ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền.


    Sử Biên Niên I - Chương 17 -
    12 Chính nó sẽ xây nhà cho Ta, còn Ta sẽ làm cho ngai báu của nó vững bền mãi mãi.


    Sử Biên Niên I - Chương 17 -
    24Vâng, nguyện cho lời Ngài tồn tại và danh Ngài được tán dương đến muôn đời. Ước chi người người đều nói: "ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa của Ít-ra-en, Người thật là Thiên Chúa Ít-ra-en thờ! " Ngài sẽ cho nhà của Đa-vít tôi tớ Ngài vững bền trước nhan Ngài.


    Sử Biên Niên II - Chương 9 -
    8Chúc tụng ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngài, Đấng đã ưu ái đặt ngài trên ngôi báu của Người để ngài làm vua phục vụ ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngài. Vì Thiên Chúa của ngài yêu thương Ít-ra-en, muốn cho dân này được muôn đời bền vững, nên đã đặt ngài làm vua cai trị họ, để ngài thi hành luật pháp và công lý."


    Nơkhemia - Chương 9 -
    13 Chúa đã ngự xuống núi Xi-nai,
    từ trời cao Ngài đã phán dạy
    ban cho họ quyết định công minh, ban luật lệ vững bền
    cùng thánh chỉ và lệnh truyền trọn hảo.


    
    Tôbia - Chương 13 -
    17vì Người sẽ xây dựng lại thành Giê-ru-sa-lem
    cùng với thánh điện vững bền mãi mãi.
    Thật phúc cho tôi, nếu trong dòng dõi tôi còn ai sống sót
    để nhìn thấy vinh quang của Giê-ru-sa-lem
    và xưng tụng Đức Vua trên trời! . ..
    Cửa thành thánh Giê-ru-sa-lem
    sẽ làm bằng ngọc xanh, ngọc biếc,
    mọi bức tường, toàn đá quý xây lên.
    Người ta sẽ dùng vàng để xây tường thành Giê-ru-sa-lem,
    lấy vàng ròng đắp nên thành luỹ.
    Đường phố Giê-ru-sa-lem sẽ lát đá Ô-phia và hồng ngọc.


    
    Tôbia - Chương 13 -
    17 vì Người sẽ xây dựng lại thành Giê-ru-sa-lem
    cùng với thánh điện vững bền mãi mãi.
    Thật phúc cho tôi, nếu trong dòng dõi tôi còn ai sống sót
    để nhìn thấy vinh quang của Giê-ru-sa-lem
    và xưng tụng Đức Vua trên trời! . ..
    Cửa thành thánh Giê-ru-sa-lem
    sẽ làm bằng ngọc xanh, ngọc biếc,
    mọi bức tường, toàn đá quý xây lên.
    Người ta sẽ dùng vàng để xây tường thành Giê-ru-sa-lem,
    lấy vàng ròng đắp nên thành luỹ.
    Đường phố Giê-ru-sa-lem sẽ lát đá Ô-phia và hồng ngọc.


    
    Thánh Vịnh - Chương 33 -
    11Chương trình CHÚA ngàn năm bền vững,
    ý định của lòng Người vạn kiếp trường tồn.


    
    Thánh Vịnh - Chương 89 -
    38trước mặt Ta, ngai báu Người bền vững tựa thái dương
    muôn đời kiên cố như vầng nguyệt
    đứng giữa trời cao làm nhân chứng trung thành."


    
    Thánh Vịnh - Chương 93 -
    5 Lạy CHÚA, thánh chỉ Ngài thật là bền vững,
    nơi đền vàng rực lên toàn thánh thiện
    triền miên qua mọi thời.


    
    Thánh Vịnh - Chương 111 -
    8 bền vững đến muôn đời muôn thuở,
    căn cứ vào sự thật lẽ ngay.


    
    Thánh Vịnh - Chương 117 -
    2Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt,
    lòng thành tín của Người bền vững muôn năm. Ha-lê-lui-a.


    
    Thánh Vịnh - Chương 119 -
    89Muôn lạy CHÚA, lời Ngài bền vững
    đến ngàn đời, trên cõi trời cao.


    
    Châm Ngôn - Chương 10 -
    25Cuồng phong thổi qua, ác nhân đâu còn nữa,
    nhưng người ngay chính vẫn bền vững ngàn năm.


    
    Châm Ngôn - Chương 11 -
    18Kẻ làm điều ác lãnh đồng lương hư ảo,
    người gieo công chính được phần thưởng vững bền.


    
    Châm Ngôn - Chương 12 -
    12Lưới dò của kẻ xấu lôi cuốn ác nhân,
    cội rễ của người công chính thì bền vững.


    
    Châm Ngôn - Chương 16 -
    12Làm điều dữ là chuyện vua ghê tởm,
    vì nhờ sống công chính mà ngai báu vững bền.


    
    Châm Ngôn - Chương 20 -
    28Nhân nghĩa và tín thành gìn giữ đức vua,
    nhờ nhân ái, ngai vàng người bền vững.


    
    Châm Ngôn - Chương 29 -
    14 Vua theo sự thật mà xét xử người nghèo
    thì ngai vàng sẽ bền vững thiên thu.


    
    Huấn Ca - Chương 3 -
    9 Vì phúc lành của người cha
    làm cho cửa nhà con cái bền vững,
    lời nguyền rủa của người mẹ
    làm cho trốc rễ bật nền.


    
    Huấn Ca - Chương 42 -
    17các thánh của Đức Chúa
    không tài nào kể lại mọi kỳ công của Người.
    Đó là những kỳ công Đức Chúa toàn năng đã thực hiện
    cho vũ trụ được bền vững
    (trước tôn nhan) vinh hiển của Người.


    
    Huấn Ca - Chương 47 -
    13Vua Sa-lô-môn nắm quyền trị nước trong thời bình,
    Thiên Chúa đã cho ông được bốn bề yên ổn
    để ông dựng một ngôi nhà dâng kính Thánh Danh,
    và chuẩn bị xây một đền thánh bền vững muôn đời.


    
    Isaia - Chương 9 -
    6 Người sẽ mở rộng quyền bính, và lập nền hoà bình vô tận
    cho ngai vàng và vương quốc của vua Đa-vít.
    Người sẽ làm cho vương quốc được kiên cố vững bền
    trên nền tảng chính trực công minh,
    từ nay cho đến mãi muôn đời.
    Vì yêu thương nồng nhiệt,
    ĐỨC CHÚA các đạo binh sẽ thực hiện điều đó.


    
    Isaia - Chương 16 -
    5 thì ngai báu sẽ được vững bền nhờ lòng nhân nghĩa.
    Trong lều vua Đa-vít,
    một vị thẩm phán sẽ ngự trên ngai nhờ đức tín thành.
    Vị ấy lo tìm kiếm điều chính trực,
    và mau mắn thực hiện lẽ công minh.


    
    Isaia - Chương 25 -
    1 Lạy ĐỨC CHÚA, Ngài là Thiên Chúa của con,
    con suy tôn Ngài, con xưng tụng danh Ngài,
    vì Ngài thực hiện những kỳ công,
    những chương trình tự ngàn xưa thật là bền vững.


    
    Isaia - Chương 26 -
    4 Đến muôn đời, hãy tin vào ĐỨC CHÚA:
    chính ĐỨC CHÚA là Núi Đá bền vững ngàn năm,


    
    Isaia - Chương 28 -
    16Bởi thế, ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa phán như sau:
    "Này đây Ta sẽ đặt ở Xi-on một phiến đá, phiến đá hoa cương,
    phiến đá góc vô giá làm nền móng vững bền,
    ai tin tưởng sẽ không hề nao núng.


    
    Isaia - Chương 40 -
    8 cỏ héo, hoa tàn,
    nhưng lời của Thiên Chúa chúng ta đời đời bền vững."


    
    Isaia - Chương 45 -
    18 Đây là lời của ĐỨC CHÚA, Đấng tạo dựng trời cao
    - chính Người là Thiên Chúa nặn quả đất thành hình,
    củng cố cho bền vững;
    Người dựng nên quả đất mà không để hoang vu,
    nặn ra nó cho muôn loài cư ngụ -,
    Người phán thế này: Ta là ĐỨC CHÚA, chẳng còn chúa nào khác.


    
    Isaia - Chương 54 -
    14 Nền tảng vững bền của ngươi sẽ là đức công chính;
    ngươi sẽ thoát khỏi áp bức, không còn phải sợ chi,
    sẽ thoát khỏi kinh hoàng,
    vì kinh hoàng sẽ không đến gần ngươi nữa.


    
    Giêrêmia - Chương 33 -
    2 ĐỨC CHÚA, Đấng đã làm ra trái đất, đã nắn ra và làm cho nó được vững bền - danh Người là ĐỨC CHÚA - Người phán thế này:


    Ai Ca - Chương 5 -
    19 Còn Ngài, lạy ĐỨC CHÚA, Ngài muôn đời tồn tại,
    vương quyền Ngài bền vững thiên thu.


    
    Baruc - Chương 3 -
    32 Chỉ mình Đấng Toàn Tri mới biết đức khôn ngoan,
    chỉ có trí tuệ Người mới thông suốt được.
    Người đã thiết lập cõi đất cho bền vững muôn đời,
    đã cho thú vật tràn đầy mặt đất.


    
    Đanien - Chương 3 -
    33Những điềm thiêng dấu lạ của Người thật lớn lao!
    Những dấu lạ của Người thật kỳ diệu!
    Vương quốc của Người là vương quốc vĩnh cửu!
    Quyền thống trị của Người bền vững muôn đời!


    
    Mikha - Chương 6 -
    2Hãy nghe vụ kiện của ĐỨC CHÚA, hỡi các núi,
    hỡi nền tảng vững bền của cõi đất, nghe đây!
    Vì ĐỨC CHÚA đang kiện cáo dân Người,
    Người tranh luận với Ít-ra-en.


    
    Thư Do Thái - Chương 6 -
    19 Chúng ta có niềm hy vọng đó cũng tựa như cái neo chắc chắn và bền vững của tâm hồn, chìm sâu vào bên trong bức màn cung thánh.


    Thư Do Thái - Chương 10 -
    34Quả thật, anh em đã thông phần đau khổ với những người bị tù tội, và đã vui mừng để cho người ta tước đoạt của cải, bởi biết rằng mình có những của vừa quý giá hơn lại vừa bền vững.


    Thư Do Thái - Chương 12 -
    28 Cho nên, bởi vì chúng ta được lãnh nhận một vương quốc vững bền không lay chuyển, chúng ta phải biết ơn Thiên Chúa. Với lòng biết ơn đó, chúng ta hãy kính sợ mà phụng thờ Thiên Chúa cho đẹp lòng Người.


    Thư Do Thái - Chương 13 -
    14 Vì trên đời này, chúng ta không có thành trì bền vững, nhưng đang tìm kiếm thành trì tương lai.