Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bệnh tật, bị bệnh

    BỆNH TẬT, BỊ BỆNH


    Sáng Thế Ký - Chương 48 -
    1Sau các việc đó, người ta nói với ông Giu-se: "Cha ông bị bệnh." Ông đưa hai con trai là Mơ-na-se và Ép-ra-im đến.


    Xuất Hành - Chương 23 -
    25Các ngươi phải thờ phượng ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa các ngươi; Người sẽ chúc phúc cho bánh ngươi ăn, cho nước ngươi uống. Ta sẽ đẩy bệnh tật xa ngươi.


    Lê Vi - Chương 15 -
    32Đó là luật về người bị bệnh lậu và người xuất tinh và bởi vậy ra ô uế,


    Đệ Nhị Luật - Chương 7 -
    15ĐỨC CHÚA sẽ đẩy xa anh (em) mọi bệnh tật, mọi dịch tễ khốc hại của Ai-cập mà anh (em) từng biết; Người sẽ không giáng những thứ đó xuống anh (em), nhưng sẽ bắt những kẻ ghét anh (em) phải chịu.


    
    Đệ Nhị Luật - Chương 29 -
    21Khi thấy các vết thương của miền đất này và những bệnh tật ĐỨC CHÚA giáng xuống trên đó, thì thế hệ tương lai, tức là con cái anh em đứng lên sau anh em, và người nước ngoài đến từ một miền đất xa xôi, sẽ nói:


    Các Vua I - Chương 8 -
    37Khi trong xứ có nạn đói kém, dịch hạch, khi mùa màng hư hoại, khi có nạn châu chấu cào cào, khi quân thù vây hãm một thành nào của họ, trong bất cứ tai hoạ hay bệnh tật nào;


    Các Vua II - Chương 8 -
    7Ông Ê-li-sa vào Đa-mát. Vua A-ram là Ben Ha-đát đang bị bệnh. Người ta báo tin cho vua: "Người của Thiên Chúa đã đến tận đây."


    Các Vua II - Chương 8 -
    29Vua Giô-ram đã quay về Gít-rơ-en để chữa trị, vì các thương tích quân A-ram đã gây cho vua ở Ra-ma, trong lúc giao chiến với vua A-ram là Kha-da-ên. Vua Giu-đa là A-khát-gia-hu, con vua Giơ-hô-ram, đã xuống Gít-rơ-en thăm vua Giô-ram, con vua A-kháp, vì vua này đang bị bệnh.


    
    Các Vua II - Chương 20 -
    12Khi ấy, vua Ba-by-lon là Mơ-rô-đác Ba-la-đan, con ông Ba-la-đan, sai người đem thư và quà tặng cho vua Khít-ki-gia, vì nghe tin vua bị bệnh.


    Sử Biên Niên II - Chương 6 -
    28Khi trong xứ có nạn đói kém, dịch hạch, khi mùa màng hư hoại, khi có nạn châu chấu cào cào, khi quân thù vây hãm một thành nào của họ, trong bất cứ tai hoạ hay bệnh tật nào,


    Gióp - Chương 18 -
    13 Bệnh tật làm hao mòn da thịt nó,
    tử thần lấy đi nhiều phần thân thể.


    
    Thánh Vịnh - Chương 103 -
    3CHÚA tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi,
    thương chữa lành các bệnh tật ngươi.


    
    Châm Ngôn
- Chương 12 -
    4Có vợ đảm đang như được mang ngọc miện,
    có vợ hư hỏng như bị bệnh mục xương.


    
    Huấn Ca - Chương 30 -
    17Chết còn hơn là sống cay cực,
    yên giấc ngàn thu còn hơn bị bệnh suốt đời.


    
    Huấn Ca - Chương 31 -
    22Con ơi, hãy nghe ta, chớ có khinh thường,
    sau này con sẽ thấy là ta nói đúng:
    Trong mọi việc con làm, hãy giữ chừng giữ mực,
    thì chẳng bệnh tật nào chạm tới con.


    
    Huấn Ca - Chương 38 -
    1Nghề thuốc và bệnh tật


    Isaia - Chương 39 -
    1Khi ấy vua Ba-by-lon là Mơ-rô-đác Ba-la-đan, con ông Ba-la-đan, sai người đem thư và quà tặng cho vua Khít-ki-gia, vì nghe tin vua bị bệnh và đã bình phục.


    Isaia - Chương 53 -
    3Người bị đời khinh khi ruồng rẫy,
    phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật.
    Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn,
    bị chúng ta khinh khi, không đếm xỉa tới.


    
    Isaia - Chương 53 -
    4Sự thật, chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta,
    đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta,
    còn chúng ta, chúng ta lại tưởng người bị phạt,
    bị Thiên Chúa giáng hoạ, phải nhục nhã ê chề.


    
    Êdêkien - Chương 34 -
    4Chiên đau yếu, các ngươi không làm cho mạnh; chiên bệnh tật, các ngươi không chữa cho lành; chiên bị thương, các ngươi không băng bó; chiên đi lạc, các ngươi không đưa về; chiên bị mất, các ngươi không chịu đi tìm. Các ngươi thống trị chúng một cách tàn bạo và hà khắc.


    Êdêkien - Chương 34 -
    16Con nào bị mất, Ta sẽ đi tìm; con nào đi lạc, Ta sẽ đưa về; con nào bị thương, Ta sẽ băng bó; con nào bệnh tật, Ta sẽ làm cho mạnh; con nào béo mập, con nào khoẻ mạnh, Ta sẽ canh chừng. Ta sẽ theo lẽ chính trực mà chăn dắt chúng.


    
    Malakhi - Chương 1 -
    8Khi các ngươi tiến dâng một con vật mù để làm lễ tế, đó chẳng phải là xấu sao? Và khi các ngươi dâng một con vật què hay bệnh tật, đó chẳng phải là xấu sao? Hãy dâng con vật ấy cho tổng đốc của ngươi, liệu nó có bằng lòng với ngươi chăng? Hay nó có sẵn sàng đón nhận ngươi không? - ĐỨC CHÚA các đạo binh phán.


    Malakhi - Chương 1 -
    13Các ngươi nói: Thật là phiền! Và các ngươi coi thường Ta, - ĐỨC CHÚA các đạo binh phán. Các ngươi mang tới của ăn cướp, con vật què hay bệnh tật. Các ngươi đem dâng lễ vật ấy, liệu Ta có ưng nhận lễ vật từ tay các ngươi tiến dâng chăng? - ĐỨC CHÚA phán.

 


    Mác-cô - Chương 1 -
    34Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai.


    
    Luca - Chương 5 -
    17 Một hôm, khi Đức Giê-su giảng dạy, có mấy người Pha-ri-sêu và luật sĩ ngồi đó; họ từ khắp các làng mạc miền Ga-li-lê, Giu-đê và từ Giê-ru-sa-lem mà đến. Quyền năng Chúa ở với Người, khiến Người chữa lành các bệnh tật.


    Luca - Chương 6 -
    18 đến để nghe Người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành.


    Luca - Chương 9 -
   1 Đức Giê-su tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật.


    Luca - Chương 13 -
    32Người bảo họ: "Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này: "Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất.


    Gioan - Chương 4 -
    46 Vậy Đức Giê-su trở lại Ca-na miền Ga-li-lê, là nơi Người đã làm cho nước hoá thành rượu. Bấy giờ có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Ca-phác-na-um.


    Tông Đồ Công Vụ - Chương 19 -
    12 đến nỗi người ta lấy cả khăn cả áo đã chạm đến da thịt ông mà đặt trên người bệnh, và bệnh tật biến đi, tà thần cũng phải xuất.


    
    Thư Do Thái - Chương 11 -
    34 dập tắt lửa hồng mãnh liệt, thoát khỏi lưỡi gươm. Các ngài đã lướt thắng bệnh tật mà trở nên mạnh mẽ, đã tỏ ra dũng cảm tại chiến trường, và đẩy lui được quân ngoại xâm.

 


    www.thanhlinh.net