Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Cầu cứu

 

Dân Số - Chương 22 -
1Sau đó con cái Ít-ra-en lại lên đường và đóng trại ở thảo nguyên Mô-áp, bên kia sông Gio-đan, đối diện với Giê-ri-khô.
Vua Mô-áp cầu cứu ông Bi-lơ-am


 

Thủ Lãnh - Chương 12 -
2Ông Gíp-tác nói với họ: "Tôi và dân tôi phải tranh chấp ác liệt với con cái Am-mon. Tôi đã cầu cứu các người, mà các người đã chẳng cứu tôi khỏi tay chúng.

 

Samuel II - Chương 22 -
7Lúc ngặt nghèo tôi kêu cầu ĐỨC CHÚA, kêu cầu Người là Thiên Chúa của tôi.
Từ thánh điện, Người nghe tiếng tôi cầu cứu,
lời tôi khẩn nguyện vọng đến tai Người.
 

 

Các Vua II - Chương 8 -
3Sau bảy năm, người phụ nữ bỏ xứ người Phi-li-tinh trở về. Bà đi cầu cứu với vua về chuyện nhà cửa ruộng đất của bà.


 

Các Vua II - Chương 8 -
5Giê-kha-di đang kể cho vua nghe chuyện ông Ê-li-sa đã làm cho người chết sống lại thế nào, thì người phụ nữ có đứa con trai ông đã làm sống lại, đến cầu cứu với vua về chuyện nhà cửa ruộng đất của bà. Giê-kha-di liền trình vua: "Thưa đức vua, chúa thượng của con, đây là người phụ nữ, và đây là người con trai mà ông Ê-li-sa đã làm cho sống lại."

 

Các Vua II - Chương 19 -
1Cầu cứu ngôn sứ I-sai-a (Es 37:1-7)

 

Macabê I - Chương 9 -
63Được tin ấy, Bắc-khi-đê tập hợp toàn thể quân lực và cầu cứu đồng minh ở miền Giu-đê.

 

Gióp - Chương 30 -
28Tôi bước đi trong tăm tối không ánh mặt trời,
giữa lòng đại hội, tôi đứng lên cầu cứu.


 

Thánh Vịnh - Chương 5 -
3Lạy Đức Vua là Thiên Chúa con thờ,
xin Ngài nghe tiếng con đang cầu cứu.


 

Thánh Vịnh - Chương 18 -
7Lúc ngặt nghèo tôi kêu cầu CHÚA,
kêu lên Người là Thiên Chúa của tôi.
Từ thánh điện, Người đã nghe tiếng tôi cầu cứu,
lời tôi khấn nguyện vọng đến tai Người.


 

Thánh Vịnh - Chương 22 -
1Gặp đau khổ, người lành cầu cứu, và ĐỨC CHÚA đã nhậm lời

 

Thánh Vịnh - Chương 22 -
25Bởi vì Chúa đã chẳng coi thường,
chẳng khinh miệt kẻ nghèo hèn khốn khổ,
cũng không đành ngoảnh mặt làm ngơ,
nhưng đã thương nghe lời cầu cứu.
 

 

Thánh Vịnh - Chương 28 -
2Khi con hướng về nơi cực thánh
giơ đôi tay cầu cứu van nài,
xin Ngài nghe tiếng con khấn nguyện.


 

Thánh Vịnh - Chương 56 -
10Địch thù phải tháo lui vào ngày tôi cầu cứu.
Tôi biết rằng: Thiên Chúa ở bên tôi.


 

Thánh Vịnh - Chương 102 -
3Buổi con gặp gian truân, xin Ngài đừng ẩn mặt,
trong ngày con cầu cứu, xin Ngài lắng tai nghe
và mau mau đáp lời.


 

Thánh Vịnh - Chương 106 -
44Chúa thấy họ truân chuyên ngàn nỗi,
nghe thấy lời cầu cứu van xin.


 

Huấn Ca - Chương 40 -
26Giàu sang và sức mạnh khiến người ta tin tưởng,
nhưng lòng kính sợ Đức Chúa còn trổi vượt hơn.
Có lòng kính sợ Đức Chúa thì chẳng thiếu gì.
Kính sợ Chúa rồi, không cần phải cầu cứu ai nữa.


 

Isaia - Chương 37 -
1Cầu cứu ngôn sứ I-sai-a (2 V 19:1-7);

 

Isaia - Chương 58 -
9Bấy giờ, ngươi kêu lên, ĐỨC CHÚA sẽ nhận lời,
ngươi cầu cứu, Người liền đáp lại: "Có Ta đây! "
Nếu ngươi loại khỏi nơi ngươi ở
gông cùm, cử chỉ đe doạ và lời nói hại người,


 

Ai Ca - Chương 3 -
8Tôi kêu la cầu cứu, Người cũng bịt miệng tôi,
không để tôi khẩn nguyện.
 

 

Hôsê - Chương 7 -
7cả đám phừng phực như hoả lò
đốt tiêu tan các quan toà của chúng;
hết thảy các vua đều gục ngã
mà không ai trong chúng kêu cầu Ta.
Ít-ra-en điêu tàn vì cầu cứu ngoại bang


 

Hôsê - Chương 7 -
11Ép-ra-im vô tâm vô trí tựa bồ câu khờ dại.
Chúng cầu cứu Ai-cập, chạy đến với Át-sua.


 

Hôsê - Chương 8 -
7Chúng gieo gió thì phải gặt bão.
Chúng là cây lúa không làm đòng, là hạt lúa lép không có bột,
nhưng giả như có bột, thì ngoại bang cũng sẽ nuốt hết.
Ít-ra-en bị tiêu diệt vì cầu cứu ngoại bang


 

Hôsê - Chương 14 -
4Chúng con sẽ không cầu cứu với Át-sua,
sẽ không cậy nhờ vào chiến mã,
cũng chẳng gọi là thần những sản phẩm tay chúng con làm ra,
vì chỉ ở nơi Ngài kẻ mồ côi mới tìm được lòng thương cảm."


 

Giôna - Chương 2 -
3Ông nói:
Từ cảnh ngặt nghèo, tôi kêu lên ĐỨC CHÚA,
Người đã thương đáp lời.
Lạy Chúa, từ lòng âm phủ, con cầu cứu, Ngài đã nghe tiếng con.


 


www.thanhlinh.net