Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Cậy trông, cậy nhờ

 

Xuất Hành - Chương 23 -
6Ngươi không được làm thiệt hại đến quyền lợi của người nghèo cậy nhờ ngươi, khi họ có việc kiện tụng.

 

Macabê II - Chương 15 -
7thì ông Ma-ca-bê vẫn một lòng tin tưởng và cậy trông vào ơn phù trợ của Đức Chúa.

 

Macabê II - Chương 15 -
8Ông khuyên các người theo ông đừng sợ dân ngoại tấn công, nhưng hãy nhớ lại những ơn phù trợ xưa kia Chúa Trời đã ban cho họ, và bây giờ phải cậy trông vào Đấng Toàn Năng sẽ làm cho họ chiến thắng.

 

Gióp - Chương 6 -
11Sức tôi được ngần nào mà tôi dám cậy trông?
Kết cuộc tôi ra sao để cho tôi kiên nhẫn?


 

Thánh Vịnh - Chương 22 -
5Xưa tổ phụ vẫn hoài cậy Chúa,
họ cậy trông, Ngài đã độ trì,


 

Thánh Vịnh - Chương 25 -
5Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài
và bảo ban dạy dỗ,
vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con.
Sớm hôm con những cậy trông Ngài, bởi vì Ngài nhân ái.


 

Thánh Vịnh - Chương 27 -
1Tin tưởng và cậy trông vào ĐỨC CHÚA khi gặp gian nguy

 

Thánh Vịnh - Chương 27 -
14Hãy cậy trông vào CHÚA, mạnh bạo lên, can đảm lên nào!
Hãy cậy trông vào CHÚA.


 

Thánh Vịnh - Chương 31 -
25Hỡi mọi người cậy trông vào CHÚA,
mạnh bạo lên, can đảm lên nào!
 

 

Thánh Vịnh - Chương 42 -
6Hồn tôi hỡi, cớ sao phiền muộn,
xót xa phận mình mãi làm chi?
Hãy cậy trông Thiên Chúa, tôi còn tán tụng Người,
Người là Đấng cứu độ, là Thiên Chúa của tôi.


 

Thánh Vịnh - Chương 42 -
12Hồn tôi hỡi, cớ sao phiền muộn,
xót xa phận mình mãi làm chi?
Hãy cậy trông Thiên Chúa, tôi còn tán tụng Người,
Người là Đấng cứu độ, là Thiên Chúa của tôi.


 

Thánh Vịnh - Chương 43 -
5Hồn tôi hỡi, cớ sao phiền muộn,
xót xa phận mình mãi làm chi?
Hãy cậy trông Thiên Chúa, tôi còn tán tụng Người,
Người là Đấng cứu độ, là Thiên Chúa của tôi.


 

Thánh Vịnh - Chương 78 -
22vì họ đã không tin ở Chúa Trời,
chẳng cậy trông ơn Người cứu độ.


 

Thánh Vịnh - Chương 119 -
43Xin đừng cất khỏi miệng con lời chân lý,
vì quyết định của Ngài, con vẫn cậy trông.


 

Thánh Vịnh - Chương 119 -
147Hừng đông chưa xuất hiện, con đã kêu xin,
con hằng cậy trông ở lời Chúa.


 

Thánh Vịnh - Chương 130 -
5Mong đợi CHÚA, tôi hết lòng mong đợi,
cậy trông ở lời Người.
 

 

Thánh Vịnh - Chương 146 -
5Phúc thay người được Chúa Trời nhà Gia-cóp phù hộ
cậy trông CHÚA, Thiên Chúa họ thờ.


 

Châm Ngôn - Chương 11 -
7Khi ác nhân nằm xuống, mối hy vọng của nó tiêu tan,
và niềm cậy trông vào của cải cũng tan thành mây khói.


 

Châm Ngôn - Chương 11 -
28Ai cậy trông vào của cải, người ấy sẽ quỵ ngã,
còn chính nhân sẽ vươn lên như cành lá xanh tươi.


 

Châm Ngôn - Chương 20 -
22Bạn đừng nói : "Tôi sẽ báo thù !"
Hãy cậy trông ĐỨC CHÚA, Người sẽ cứu bạn.


 

Châm Ngôn - Chương 21 -
22Người khôn tấn công thành của quân thiện chiến,
và lật nhào đồn luỹ chúng cậy trông.


 

Châm Ngôn - Chương 29 -
25Nỗi sợ sệt khiến con người sa bẫy,
nhưng ai cậy trông ĐỨC CHÚA thì được an toàn.


 

Huấn Ca - Chương 32 -
24Ai tin tưởng Lề Luật thì gắn bó với lệnh truyền.
Kẻ cậy trông Đức Chúa sẽ chẳng hề thua thiệt.


 

Huấn Ca - Chương 34 -
13Những người kính sợ Đức Chúa sẽ được sống lâu dài,
vì họ cậy trông vào Đấng cứu thoát họ.


 

Huấn Ca - Chương 34 -
14Ai kính sợ Đức Chúa thì không sợ hãi gì,
họ không run rẩy, vì chính nơi Người, họ hằng cậy trông.
 

Huấn Ca - Chương 51 -
8Bấy giờ, lạy Đức Chúa, con nhớ lại lòng lân tuất của Ngài,
và tưởng nhớ bao việc Ngài làm từ muôn thuở:
Ngài đã giải thoát những ai cậy trông Ngài,
và cứu họ khỏi tay thù địch.


 

Isaia - Chương 40 -
31Nhưng những người cậy trông ĐỨC CHÚA
thì được thêm sức mạnh.
Như thể chim bằng, họ tung cánh.
Họ chạy hoài mà không mỏi mệt,
và đi mãi mà chẳng chùn chân.


 

Ai Ca - Chương 3 -
21Đây là điều con suy đi gẫm lại,
nhờ thế mà con vững dạ cậy trông:


 

Êdêkien - Chương 19 -
5Thấy hy vọng của mình tiêu tan,
niềm cậy trông của mình tan vỡ,
sư tử mẹ lại huấn luyện một con nhỏ khác thành một sư tử non.


 

Hôsê - Chương 14 -
4Chúng con sẽ không cầu cứu với Át-sua,
sẽ không cậy nhờ vào chiến mã,
cũng chẳng gọi là thần những sản phẩm tay chúng con làm ra,
vì chỉ ở nơi Ngài kẻ mồ côi mới tìm được lòng thương cảm."


 

Mikha - Chương 5 -
6Bấy giờ giữa chư dân, số còn sót lại của nhà Gia-cóp
sẽ như sương ĐỨC CHÚA gửi đến,
như sương móc trên đám cỏ xanh.
Nó không cậy trông ở người thế,
chẳng mong chi nơi con cái loài người.


 

Mikha - Chương 7 -
7Phần tôi, tôi ngóng đợi ĐỨC CHÚA,
tôi cậy trông Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi;
Thiên Chúa của tôi sẽ nghe tiếng tôi kêu cầu.


 

Xôphônia - Chương 3 -
2không nghe tiếng kêu mời, chẳng tiếp thu lời sửa dạy,
không cậy trông vào ĐỨC CHÚA,
chẳng đến gần Thiên Chúa của mình.


 

Thư Rôma - Chương 11 -
22Bạn hãy xem Thiên Chúa nhân từ và nghiêm khắc thế nào: Người nghiêm khắc với những kẻ sa ngã, nhưng nhân từ với bạn, cứ một mực cậy nhờ vào lòng nhân từ đó. Chẳng vậy, cả bạn nữa cũng sẽ bị chặt đi.

 

Thư Thêxalônica 2 - Chương 2 -
16Xin chính Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô, và xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, Đấng yêu thương chúng ta và đã dùng ân sủng mà ban cho chúng ta niềm an ủi bất diệt và niềm cậy trông tốt đẹp,