Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chấp nhận

Xuất Hành - Chương 22 -
10thì đôi bên phải đến trước mặt ĐỨC CHÚA: người giữ con vật phải thề không có đụng tới của cải người thân cận. Chủ con vật phải chấp nhận lời thề và người kia không phải bồi thường.

 

Các Vua II - Chương 23 -
3Đứng trên bệ cao, vua lập giao ước trước nhan ĐỨC CHÚA, cam kết đi theo ĐỨC CHÚA và hết lòng hết dạ tuân giữ các mệnh lệnh, chỉ thị và quy tắc của Người, để chu toàn các khoản của Giao Ước được ghi chép trong sách đó. Toàn dân chấp nhận giao ước.


 

Sử Biên Niên II - Chương 30 -
27Các tư tế Lê-vi đứng lên chúc lành cho dân, tiếng họ kêu cầu được Thiên Chúa chấp nhận và lời cầu nguyện của họ thấu đến tận nơi thánh của Người, đến tận trời cao.


 

Macabê II - Chương 7 -
29Con đừng sợ tên đao phủ này; nhưng hãy tỏ ra xứng đáng với các anh con, mà chấp nhận cái chết, để đến ngày Chúa thương xót, Người sẽ trả con và các anh con cho mẹ."


 

Macabê II - Chương 13 -
23Hay tin Phi-líp-phê đã được vua để lại ở An-ti-ô-khi-a lo việc triều chính, nay làm loạn, nên vua bối rối. Vì thế, vua xin đầu hàng người Do-thái và thề chấp nhận mọi điều kiện chính đáng; vua cũng ký hoà ước, làm lễ tế, tôn trọng Đền Thờ và dâng cúng hậu hỹ cho Nơi Thánh.


 

Thánh Vịnh - Chương 20 -
4Mong Chúa hằng nhớ đến mọi lễ phẩm ngài dâng,
và hoan hỷ chấp nhận lễ toàn thiêu của ngài.


 

Thánh Vịnh - Chương 141 -
2Ước chi lời con nguyện
như hương trầm bay toả trước Thánh Nhan,
và tay con giơ lên
được chấp nhận như của lễ ban chiều.


 

Châm Ngôn - Chương 1 -
25Các ngươi đã coi thường mọi lời ta khuyên nhủ,
đã không chấp nhận lời sửa dạy của ta.


 

Châm Ngôn - Chương 1 -
30vì chúng không chấp nhận lời ta khuyên răn,
và khinh nhờn điều ta sửa dạy,


 

Giảng Viên - Chương 4 -
4Tôi nhận thấy rằng trong công việc, con người chấp nhận mọi gian khổ và vận dụng hết tài năng chỉ vì muốn ganh đua với nhau. Nhưng việc đó cũng chỉ là phù vân, là công dã tràng xe cát !


 

Isaia - Chương 29 -
24Những người tâm trí lầm lạc sẽ có được sự hiểu biết,
và những kẻ ương ngạnh sẽ chấp nhận lời răn dạy.


 

Giêrêmia - Chương 7 -
28Bấy giờ ngươi sẽ nói: Đây là dân tộc không biết nghe tiếng ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của mình, không chấp nhận lời sửa dạy: sự chân thật đã tiêu tan và biến khỏi miệng nó.


d. Lại lên án phụng tự bất chính. Lưu đày, một mối đe doạ.


 

Giêrêmia - Chương 17 -
23Cha ông các ngươi đã chẳng đoái hoài, không chịu lắng tai nghe. Chúng cứng đầu cứng cổ, không chịu nghe theo, không chấp nhận lời sửa dạy.

 

Giêrêmia - Chương 49 -
12Quả vậy, ĐỨC CHÚA phán thế này: Ai không chấp nhận án phạt là uống chén ấy, sẽ cứ phải uống; phần ngươi, chẳng lẽ ngươi lại thoát khỏi hình phạt? Ngươi không thoát khỏi hình phạt đâu, ngươi sẽ phải uống!

 

Baruc - Chương 6 -
56Vậy, làm sao chấp nhận hoặc nghĩ rằng chúng là thần được?


 

Đanien - Chương 1 -
14Quan chấp nhận lời các cậu ấy xin và thử trong mười ngày.

 

Luca - Chương 4 -
24Người nói tiếp: "Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.


 

Gioan - Chương 6 -
61Nhưng Đức Giê-su tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: "Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư?

 

Tông Đồ Công Vụ - Chương 15 -
8Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi tâm can đã chứng tỏ Người chấp nhận họ, khi ban Thánh Thần cho họ cũng như đã ban cho chúng ta.

 

Tông Đồ Công Vụ - Chương 16 -
21và họ truyền bá những tập tục mà người Rô-ma chúng ta không được phép chấp nhận và thi hành."

 

Thư Rôma - Chương 15 -
31để tôi thoát khỏi tay những người miền Giu-đê không chịu tin và để dân thánh vui lòng chấp nhận những gì tôi mang đến Giê-ru-sa-lem phục vụ họ.

 

Thư Côrintô 2 - Chương 10 -
18Người được chấp nhận không phải là kẻ tự cao tự đại, nhưng là người được Chúa đề cao.


 

Thư Do Thái - Chương 11 -
4Nhờ đức tin, ông A-ben đã dâng lên Thiên Chúa một hy lễ cao quý hơn hy lễ của ông Ca-in: nhờ tin như vậy, ông A-ben đã được chứng nhận là người công chính, bởi vì Thiên Chúa đã chấp nhận những lễ phẩm ông dâng. Và cũng nhờ tin như thế, mà tuy đã chết rồi, ông vẫn còn lên tiếng.


 

Thư Phêrô 1 - Chương 2 -
19Thật vậy, chấp nhận những nỗi khổ phải chịu một cách bất công vì lòng tôn kính Thiên Chúa, thì đó là một ân huệ.