Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Che chở

 

Đệ Nhị Luật - Chương 33 -
12Về Ben-gia-min, ông nói:
Là kẻ được ĐỨC CHÚA yêu thương, nó sống yên hàn ở bên Người,
Đấng suốt ngày che chở nó và ngự giữa núi đồi của nó.


 

Samuel I - Chương 17 -
46Ngay hôm nay ĐỨC CHÚA sẽ nộp mày vào tay tao, tao sẽ hạ mày và làm cho đầu mày lìa khỏi thân. Ngay hôm nay tao sẽ đem xác chết của quân đội Phi-li-tinh làm mồi cho chim trời và dã thú. Toàn cõi đất sẽ biết rằng có một Thiên Chúa che chở Ít-ra-en,

 

Samuel II - Chương 22 -
36Lạy Chúa, Ngài ban ơn cứu độ làm khiên mộc chở che con,
săn sóc ân cần giúp con lớn mạnh.


 

Các Vua II - Chương 19 -
34Vì Ta và vì Đa-vít, tôi tớ của Ta
chính Ta sẽ che chở và sẽ cứu thành này."


 

Các Vua II - Chương 20 -
6Ta sẽ cho ngươi sống thêm mười lăm năm nữa. Ta sẽ giải thoát ngươi cùng với thành này khỏi tay vua Át-sua, và sẽ che chở thành này, vì Ta và vì Đa-vít, tôi tớ của Ta."


 

Étra - Chương 7 -
6Chính ông Ét-ra này đã từ Ba-by-lon lên. Ông là một kinh sư thông Luật Mô-sê, mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Ít-ra-en đã ban. Vì bàn tay ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ông, che chở ông, nên tất cả những gì ông xin vua đều ban cho.

 

Étra - Chương 7 -
9Quả thế, ông đã ấn định ngày rời Ba-by-lon để đi lên đó vào mồng một tháng thứ nhất, và tới Giê-ru-sa-lem vào ngày mồng một tháng thứ năm: có bàn tay nhân lành Thiên Chúa của ông che chở ông.

 

Étra - Chương 7 -
28và đã làm cho đức vua, các cố vấn và mọi quan chức quyền thế nhất của đức vua tỏ lòng thương yêu tôi. Còn tôi thì lên tinh thần, vì bàn tay ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của tôi, che chở tôi. Tôi tập họp một số thủ lãnh Ít-ra-en lại, để họ cùng đi lên với tôi.


 

Étra - Chương 8 -
18Vì có bàn tay nhân lành của Thiên Chúa che chở chúng tôi, họ đem đến cho chúng tôi một người khôn ngoan, thuộc dòng dõi ông Mác-li, con ông Lê-vi, con ông Ít-ra-en, đó là ông Sê-rếp-gia, cùng với các con và anh em của ông, tất cả mười tám người,

 

Étra - Chương 8 -
22Vì tôi sẽ hổ thẹn, nếu phải xin vua cấp cho một đội quân và những người kỵ mã, để bảo vệ chúng tôi khỏi tay kẻ thù trong lúc đi đường; quả vậy, chúng tôi có thưa với đức vua: "Bàn tay của Thiên Chúa chúng tôi che chở tất cả những ai tìm kiếm Người và giáng phúc cho họ, nhưng sức mạnh và cơn thịnh nộ của Người đè nặng trên mọi kẻ lìa bỏ Người."

 

Étra - Chương 8 -
31Chúng tôi đã khởi hành từ sông A-ha-va ngày mười hai tháng thứ nhất, để đi Giê-ru-sa-lem. Bàn tay của Thiên Chúa chúng ta đã che chở chúng tôi, và cho chúng tôi thoát khỏi tay kẻ thù và những cạm bẫy trên đường đi.

 

Nơkhemia - Chương 2 -
8Cũng xin một chiếu thư cho ông A-xáp, quản đốc ngự lâm, để ông cấp gỗ cho thần làm khung cửa đồn luỹ ở sát Đền Thờ, làm tường thành và làm nhà cho thần đến ở." Vua ban cho tôi như thế, vì bàn tay nhân lành của Thiên Chúa tôi che chở tôi.


 

Nơkhemia - Chương 2 -
18Tôi cho họ biết bàn tay của Thiên Chúa tôi, bàn tay nhân lành, đã che chở tôi; tôi cũng cho họ biết những lời vua đã nói với tôi. Họ liền nói: "Đứng lên! Chúng ta cùng xây! " Và họ đã hăng hái bắt tay vào công việc tốt đẹp này.


 

Tôbia - Chương 11 -
14Rồi ông nói:
"Chúc tụng Thiên Chúa!
Chúc tụng Danh cao trọng của Người.
Chúc tụng mọi thiên sứ thánh thiện của Người!
Ước gì Danh cao trọng của Người che chở chúng ta!
Chúc tụng mọi thiên sứ đến muôn đời!
Vì tôi đã bị Người đánh phạt,
nhưng nay lại được thấy Tô-bi-a, con tôi! "


 

Macabê I - Chương 6 -
37Trên mỗi con vật có một cái tháp kiên cố bằng gỗ để che chở cho nó. Tháp được cột vào con vật bằng những sợi dây đai. Trong mỗi tháp có ba người lính có thể giao chiến trên mình con vật ; ngoài ra còn có một quản tượng.

 

Macabê II - Chương 3 -
39Quả vậy Đấng ngự trên trời luôn giữ gìn che chở nơi ấy; Người sẽ quật ngã và tiêu diệt những ai đến đó làm điều ác."

 

Macabê II - Chương 10 -
30Các vị này kéo ông Ma-ca-bê vào giữa, lấy áo giáp của mình che chở cho ông, giữ gìn ông cho khỏi bị thương tích. Họ nhắm quân địch mà bắn tên tung chớp, khiến chúng loà mắt chạy tán loạn và bị đánh tan tành.

 

Macabê II - Chương 13 -
17lúc ấy ngày vừa bắt đầu. Cuộc tấn công đã kết thúc nhờ có Đức Chúa che chở phù trợ ông Giu-đa.


 

Gióp - Chương 1 -
10Chẳng phải chính Ngài đã bao bọc, chở che nó tư bề, nó cũng như nhà cửa và tài sản của nó sao? Ngài đã ban phúc lành cho công việc do tay nó làm, và các đàn súc vật của nó lan tràn khắp xứ.

 

Gióp - Chương 5 -
21Anh sẽ được chở che khi bị lăng nhục,
tai hoạ có đến, anh cũng chẳng sợ chi.


 

Gióp - Chương 8 -
6nếu anh trong sạch và ngay thẳng,
ngay từ bây giờ, Người sẽ chở che anh,
Người sẽ hoàn trả lại cho anh
địa vị của một người công chính.


 

Gióp - Chương 40 -
22Nó được sen lấy bóng chở che,
và liễu ven suối rủ ngành bao bọc.


 

Thánh Vịnh - Chương 1 -
6Vì CHÚA hằng che chở nẻo đường người công chính,
còn đường lối ác nhân đưa tới chỗ diệt vong.


 

Thánh Vịnh - Chương 7 -
11Khiên mộc che chở tôi là Thiên Chúa,
Đấng cứu độ những ai có lòng ngay thẳng.


 

Thánh Vịnh - Chương 9 -
10CHÚA là thành che chở người bị áp bức,
là thành che chở trong những lúc ngặt nghèo.


 

Thánh Vịnh - Chương 17 -
8Xin giữ gìn con như thể con ngươi,
dưới bóng Ngài, xin thương che chở,


 

Thánh Vịnh - Chương 18 -
36Lạy Chúa, Ngài ban ơn cứu độ làm khiên mộc chở che con,
Ngài đưa tay uy quyền nâng đỡ,
săn sóc ân cần giúp con lớn mạnh.


 

Thánh Vịnh - Chương 20 -
2Ngày đức vua gặp bước gian truân,
xin CHÚA đáp lời ngài.
Nguyện danh Chúa Trời nhà Gia-cóp
khấng phù hộ chở che.
 

Thánh Vịnh - Chương 25 -
21Ước gì lòng trong sạch và ngay thẳng
che chở giữ gìn con, vì con trông cậy Chúa.


 

Thánh Vịnh - Chương 27 -
5Ngày tôi gặp tai ương hoạn nạn,
Người che chở tôi trong lều thánh,
đem giấu tôi thật kín trong nhà,
đặt an toàn trên tảng đá cao.


 

Thánh Vịnh - Chương 28 -
7CHÚA là sức mạnh, là khiên mộc chở che tôi,
lòng tôi đặt tin tưởng nơi Người.
Tôi đã được Người thương trợ giúp,
nên lòng tôi vui mừng hoan hỷ, cất cao tiếng hát tạ ơn Người.


 

Thánh Vịnh - Chương 31 -
21Bên Thánh Nhan, Ngài giấu họ kỹ càng
khỏi người đời mưu hại.
Ngài che chở họ trong lều thánh, xa tầm lưỡi thị phi.


 

Thánh Vịnh - Chương 33 -
20Tâm hồn chúng tôi đợi trông CHÚA,
bởi Người luôn che chở phù trì.


 

Thánh Vịnh - Chương 37 -
39Còn chính nhân được CHÚA thương cứu độ
và bảo vệ chở che trong buổi ngặt nghèo.


 

Thánh Vịnh - Chương 61 -
5Ước gì con được ở mãi trong lều thánh,
được chở che dưới cánh tay Ngài.


 

Thánh Vịnh - Chương 61 -
8hiển trị muôn đời trước Nhan Thánh,
được ân tình tín nghĩa chở che.


 

Thánh Vịnh - Chương 62 -
3duy Người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi,
là thành luỹ chở che: tôi chẳng hề nao núng.


 

Thánh Vịnh - Chương 62 -
7duy Người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi,
là thành luỹ chở che: tôi chẳng hề nao núng.


 

Thánh Vịnh - Chương 63 -
9Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó,
giơ tay quyền lực, Ngài che chở phù trì.


 

Thánh Vịnh - Chương 84 -
10Lạy Chúa là khiên mộc chở che,
xin thương xem nhìn đến
gương mặt đấng Ngài đã xức dầu.


 

Thánh Vịnh - Chương 91 -
2hãy thưa với CHÚA rằng:
"Lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn,
là đồn luỹ chở che, con tin tưởng vào Ngài."


 

Thánh Vịnh - Chương 91 -
4Chúa phù trì che chở, dưới cánh Người, bạn có chỗ ẩn thân:
lòng Chúa tín trung là khiên che thuẫn đỡ.


 

Thánh Vịnh - Chương 94 -
22Nhưng CHÚA là thành luỹ chở che,
Chúa tôi thờ là núi đá cho tôi trú ẩn.


 

Thánh Vịnh - Chương 121 -
5Chính CHÚA là Đấng canh giữ bạn,
chính CHÚA là Đấng vẫn chở che,
Người luôn luôn ở gần kề.


 

Thánh Vịnh - Chương 125 -
1ĐỨC CHÚA che chở Dân Người

 

Thánh Vịnh - Chương 144 -
2Chúa là đồng minh, là đồn luỹ che chở,
là thành trì bảo vệ, là Đấng giải thoát tôi.
Chúa là khiên mộc cho tôi ẩn núp,
Người bắt chư dân quy phục quyền tôi.


 

Châm Ngôn - Chương 4 -
6Con chớ bao giờ lìa bỏ khôn ngoan,
thì khôn ngoan sẽ giữ gìn con mãi.
Hãy yêu mến khôn ngoan,
khôn ngoan sẽ chở che bảo vệ.


 

Châm Ngôn - Chương 10 -
29Đường lối của ĐỨC CHÚA là thành luỹ chở che người liêm chính,
nhưng lại khiến kẻ làm điều ác phải tiêu vong.


 

Châm Ngôn - Chương 25 -
28Người không biết tự chủ
ví như thành bỏ ngỏ, không tường luỹ chở che.


 

Khôn Ngoan - Chương 5 -
16Quả vậy, họ sẽ lãnh nhận triều thiên vinh quang
dành cho bậc vương giả,
và ngọc miện rực rỡ chói ngời từ bàn tay Đức Chúa.
Vì họ sẽ được tay hữu Người phù hộ
và cánh tay Người như khiên thuẫn chở che.


 

Khôn Ngoan - Chương 10 -
12giữ gìn ông thoát khỏi tay kẻ thù,
che chở ông khỏi những người giăng bẫy,
tuyên bố ông là người chiến thắng trong trận đấu gay go,
để ông biết được rằng lòng đạo đức mạnh hơn tất cả.


 

Khôn Ngoan - Chương 19 -
8Có tay Ngài che chở, toàn dân đã đi qua
và chứng kiến bao điềm thiêng dấu lạ.
 

 

Huấn Ca - Chương 2 -
13Khốn thay quả tim nao núng vì không tin tưởng:
chính vì vậy nó không được chở che.


 

Huấn Ca - Chương 14 -
26Nó sẽ đặt con cái dưới sự che chở của khôn ngoan,
và dưới tán lá của khôn ngoan, nó sẽ trú ẩn.
 

 

Huấn Ca - Chương 22 -
25Che chở một người bạn, tôi không chút hổ ngươi,
chẳng việc gì mà phải lánh mặt.


 

Huấn Ca - Chương 40 -
27Lòng kính sợ Đức Chúa như địa đàng đầy dư phúc lộc,
che chở phù trì hơn mọi thứ vinh quang.
Ăn xin


 

Isaia - Chương 26 -
1Ngày ấy, trong xứ Giu-đa, người ta sẽ hát bài ca này:
Chúng ta có thành trì vững chắc:
Chúa đã đặt tường trong luỹ ngoài để chở che.


 

Isaia - Chương 27 -
5Kẻ nào bám lấy Ta để được che chở,
thì hãy làm lành với Ta; với Ta, nó hãy làm lành.


 

Isaia - Chương 30 -
2Chúng đâu thỉnh ý Ta khi lên đường đi xuống Ai-cập
tìm sự che chở của Pha-ra-ô, và núp bóng Ai-cập.


 

Isaia - Chương 30 -
3Nhưng sự che chở của Pha-ra-ô
sẽ khiến các ngươi phải thẹn thùng,
và việc ẩn núp dưới bóng Ai-cập
sẽ làm cho các ngươi phải nhuốc hổ.


 

Isaia - Chương 37 -
35Vì Ta và vì Đa-vít, tôi tớ của Ta,
chính Ta sẽ che chở, và sẽ cứu thành này.


 

Isaia - Chương 38 -
6Ta sẽ giải thoát ngươi cùng với thành này khỏi tay vua Át-sua, sẽ che chở thành này."
 

 

Giêrêmia - Chương 26 -
24Còn ông Giê-rê-mi-a thì được ông A-khi-cam con ông Sa-phan ra tay che chở cho khỏi rơi vào tay dân mà bị giết.


 

Êdêkien - Chương 28 -
14Ta đặt ngươi làm Kê-rúp chở che;
ngươi ở trên núi thánh của Thiên Chúa,
đi đi lại lại giữa than hồng rực lửa.


 

Êdêkien - Chương 28 -
16Vì làm ăn buôn bán thịnh đạt
nên ngươi chất đầy mình bạo lực và tội lỗi.
Bởi thế, Ta làm cho ngươi ra phàm tục,
không cho ở trên núi của Thiên Chúa.
Hỡi Kê-rúp chở che,
Ta tiêu diệt ngươi khỏi chốn than hồng rực lửa.


 

Êdêkien - Chương 38 -
11Ngươi nói: "Ta sẽ tiến đánh một xứ không phòng bị, sẽ xông đánh những con người hiền hoà, đang sống yên ổn: hết thảy đang cư ngụ trong những thành không tường luỹ chở che, không cửa đóng then cài."

 

Đanien - Chương 12 -
1"Thời đó, Mi-ca-en sẽ đứng lên. Người là vị chỉ huy tối cao, là đấng vẫn thường che chở dân ngươi. Đó sẽ là thời ngặt nghèo chưa từng thấy, từ khi có các dân cho đến bây giờ. Thời đó, dân ngươi sẽ thoát nạn, nghĩa là tất cả những ai được ghi tên trong cuốn sách của Thiên Chúa.


 

Nakhum - Chương 1 -
7ĐỨC CHÚA thật tốt lành, chính Người là thành luỹ chở che
trong những ngày khốn quẫn.
Người biết những ai ẩn náu bên Người,


 

Xôphônia - Chương 2 -
3Hỡi tất cả những ai nghèo hèn trong xứ sở,
những kẻ thi hành mệnh lệnh của ĐỨC CHÚA,
anh em hãy tìm kiếm Người;
hãy tìm sự công chính, hãy tìm đức khiêm nhường
thì may ra anh em sẽ được che chở
trong ngày thịnh nộ của ĐỨC CHÚA.


 

Dacaria - Chương 9 -
15ĐỨC CHÚA các đạo binh sẽ che chở họ,
khiến họ nghiền nát và chà đạp những viên đá phóng,
họ sẽ uống máu như uống rượu
và đầy ứ như những chiếc bình rảy, như các góc bàn thờ.


 

Dacaria - Chương 12 -
8Ngày ấy, ĐỨC CHÚA sẽ che chở dân cư Giê-ru-sa-lem; và ngày ấy kẻ yếu sức nhất trong đám dân ấy cũng sẽ nên như Đa-vít, và nhà Đa-vít sẽ nên như Thiên Chúa, như vị thần sứ của ĐỨC CHÚA trước mặt đám dân ấy.


 

Mác-cô - Chương 6 -
20Thật vậy, vua Hê-rô-đê biết ông Gio-an là người công chính thánh thiện, nên sợ ông, và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe.
 


www.thanhlinh.net