Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chia rẽ

 

Sáng Thế Ký - Chương 25 -
23ĐỨC CHÚA phán với bà:
"Có hai dân tộc trong lòng ngươi,
hai dân từ dạ ngươi sinh ra và sẽ chia rẽ nhau.
Dân này sẽ mạnh hơn dân kia, đứa lớn sẽ làm tôi đứa bé."


 

Châm Ngôn - Chương 16 -
28Kẻ dối gian gây bất hoà tranh chấp,
tên mách lẻo chuyên chia rẽ bạn bè.


 

Huấn Ca - Chương 28 -
9Người tội lỗi làm cho bè bạn nên bất hoà,
gây chia rẽ giữa những người hoà thuận.


 

Huấn Ca - Chương 28 -
13Đáng nguyền rủa thay kẻ nói xấu, nói hành, kẻ nói lời hai ý,
gây chia rẽ giữa bao người đang hoà thuận.


 

Mát-thêu - Chương 10 -
1Đức Giê-su đến để gây chia rẽ (Lc 12: 51 -53 )

 

Mát-thêu - Chương 10 -
35Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng.

 

Luca - Chương 11 -
17Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói: "Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia.

 

Luca - Chương 11 -
18Nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được? ... bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.

 

Luca - Chương 12 -
10 Thầy đến để gây chia rẽ (Mt 10,34 -36)

 

Luca - Chương 12 -
52Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba.

 

Luca - Chương 12 -
53Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng."


 

Gioan - Chương 10 -
19Người Do-thái lại chia rẽ nhau vì những lời đó.

 

Thư Rôma - Chương 16 -
17Thưa anh em, tôi khuyên nhủ anh em hãy coi chừng những kẻ gây chia rẽ và làm cớ vấp ngã, vì đi ngược lại với đạo lý anh em đã học hỏi; anh em hãy xa lánh họ.

 

Thư Côrintô 1 - Chương 1 -
1I. CHIA RẼ VÀ GƯƠNG XẤU

 

Thư Côrintô 1 - Chương 1 -
1Các tín hữu chia rẽ nhau

 

Thư Côrintô 1 - Chương 1 -
10Thưa anh em, nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, tôi khuyên tất cả anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hoà thuận, một lòng một ý với nhau.

 

Thư Côrintô 1 - Chương 11 -
18Thật thế, trước tiên tôi nghe rằng khi họp cộng đoàn, anh em chia rẽ nhau, và tôi tin là điều ấy có phần nào đúng.

 

Thư Côrintô 1 - Chương 11 -
19Những sự chia rẽ giữa anh em, thế nào cũng có, nhưng nhờ vậy mới rõ ai là người đạo đức chắc chắn.

 

Thư Côrintô 1 - Chương 12 -
25Như thế, không có chia rẽ trong thân thể, trái lại các bộ phận đều lo lắng cho nhau.