Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chính trực

Sáng Thế Ký - Chương 18 -
19Thật vậy, Ta đã chọn nó, để nó truyền cho con cái nó và gia tộc nó sau này phải giữ đường lối của ĐỨC CHÚA mà thực hiện điều công minh chính trực; như thế ĐỨC CHÚA sẽ làm cho Áp-ra-ham điều Người đã phán về nó."
Đệ Nhị Luật - Chương 32 -
4Người là Núi Đá: sự nghiệp Người hoàn hảo,
vì mọi đường lối Người đều thẳng ngay.
Chúa tín thành, không mảy may gian dối,
Người quả là chính trực công minh.
 
Samuel II - Chương 8 -
15Vua Đa-vít trị vì toàn thể Ít-ra-en. Vua Đa-vít thực hiện điều chính trực công minh cho toàn dân.
Các Vua I - Chương 11 -
33Vì nó đã bỏ Ta mà thờ lạy thần Át-tô-rét của dân Xi-đôn, thần Cơ-mốt của Mô-áp, thần Min-côm của con cái Am-mon, và không đi theo đường lối của Ta, là thi hành điều chính trực trước nhan Ta, cũng như các giới răn và luật pháp của Ta như Đa-vít thân phụ nó.
Các Vua I - Chương 11 -
38Nếu ngươi vâng nghe tất cả những điều Ta truyền cho ngươi và bước đi theo đường lối của Ta, thi hành điều chính trực trước nhan Ta mà tuân giữ các giới răn và mệnh lệnh của Ta như Đa-vít tôi tớ Ta đã làm, thì Ta sẽ ở với ngươi và xây cho ngươi một ngôi nhà bền vững như Ta đã xây cho Đa-vít, và Ta sẽ trao Ít-ra-en cho ngươi.
Sử Biên Niên I - Chương 18 -
14Vua Đa-vít trị vì toàn thể Ít-ra-en và thực hiện điều chính trực công minh cho toàn dân.
 
Sử Biên Niên I - Chương 29 -
17Lạy Thiên Chúa của con, con biết Ngài là Đấng dò xét tâm can và ưa thích điều chính trực. Vì thế, với tấm lòng thành, con đã tự nguyện dâng hiến Ngài tất cả những của đó. Và bây giờ con vui mừng nhận thấy rằng dân của Ngài đang có mặt nơi đây cũng tự nguyện dâng hiến cho Ngài như vậy.
Sử Biên Niên II - Chương 31 -
20Vua Khít-ki-gia đã làm như thế trong toàn cõi Giu-đa. Vua đã làm điều thiện hảo, ngay thẳng và chính trực trước mặt ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của vua.
Tôbia - Chương 3 -
2"Lạy Chúa, Ngài là Đấng công chính,
mọi việc Ngài làm đều chính trực,
tất cả đường lối Ngài đều là từ bi và chân thật;
chính Ngài xét xử thế gian.
 
Tôbia - Chương 13 -
7Vậy giờ đây,
hãy chiêm ngưỡng việc Chúa đã làm cho anh em
mà lớn tiếng xưng tụng Người.
Hãy chúc tụng Người, là Chúa công minh chính trực,
suy tôn Người, là vua hiển trị thiên thu.
 
Tôbia - Chương 14 -
6Mọi dân tộc trên toàn trái đất sẽ trở về với Thiên Chúa, và thật sự kính sợ Người. Họ sẽ từ bỏ các ngẫu tượng đã từng lôi kéo họ theo con đường lầm lạc dối gian. Với tấm lòng chính trực, họ sẽ chúc tụng Thiên Chúa hằng hữu.
Tôbia - Chương 3 -
2"Lạy Chúa, Ngài là Đấng công chính,
mọi việc Ngài làm đều chính trực,
tất cả đường lối Ngài đều là từ bi và chân thật;
chính Ngài xét xử thế gian.
 
Tôbia - Chương 13 -
7Vậy giờ đây,
hãy chiêm ngưỡng việc Chúa đã làm cho anh em
mà lớn tiếng xưng tụng Người.
Hãy chúc tụng Người, là Chúa công minh chính trực,
suy tôn Người, là vua hiển trị thiên thu.
 
Tôbia - Chương 14 -
6Mọi dân tộc trên toàn trái đất sẽ trở về với Thiên Chúa, và thật sự kính sợ Người. Họ sẽ từ bỏ các ngẫu tượng đã từng lôi kéo họ theo con đường lầm lạc dối gian. Với tấm lòng chính trực, họ sẽ chúc tụng Thiên Chúa hằng hữu.
Étte - Chương 4 -
17n) Nay chúng con đã phạm tội trước nhan Ngài,
và Ngài đã trao nộp chúng con vào tay kẻ thù địch
vì chúng con đã thờ các thần minh của chúng.
Lạy Chúa, Ngài công minh chính trực xiết bao!
 
Macabê I - Chương 2 -
29Bấy giờ, nhiều người Do-thái muốn sống công minh chính trực đã xuống hoang địa và lập cư tại đó ;
Macabê I - Chương 2 -
60Đa-ni-en, vì chính trực nên đã thoát khỏi nanh sư tử.
 
Gióp - Chương 8 -
3Phải chăng Thiên Chúa bẻ quặt công minh?
Phải chăng Đấng Toàn Năng uốn cong chính trực?
 
Gióp - Chương 11 -
2Kẻ nhiều lời, phải chăng không ai đối đáp nổi?
Khéo ăn khéo nói là chính trực hay sao?
 
Gióp - Chương 34 -
5Quả thật, ông Gióp nói: "Tôi là người công chính,
thế mà Thiên Chúa lại gạt bỏ sự chính trực của tôi;
 
Gióp - Chương 34 -
6tôi ăn ở chính trực mà lại bị coi là dối trá,
tôi bị bắn trọng thương mặc dù không phạm tội."
 
Gióp - Chương 35 -
2Ông tưởng mình chính trực hay sao
khi nói rằng: "Tôi công chính hơn Thiên Chúa"
 
Gióp - Chương 36 -
7để mắt trông nom người chính trực.
Người đặt các vua lên ngai vàng,
cho họ được cầm quyền mãi mãi.
Nhưng rồi họ tự cao tự đại,
 
Gióp - Chương 37 -
23Người là Đấng Toàn Năng, ta chẳng sao vươn tới,
Người cao cả, vì Người hùng mạnh và công minh.
Người quyền năng, vì Người chính trực,
nhưng chẳng áp bức ai.
 
Thánh Vịnh - Chương 7 -
18Tôi xin tạ ơn CHÚA, bởi vì Người công minh chính trực,
tôi đàn ca mừng danh CHÚA Tối Cao.
 
Thánh Vịnh - Chương 9 -
9Người xét xử thế giới theo lẽ công minh,
cai trị muôn dân theo đường chính trực.
 
Thánh Vịnh - Chương 11 -
7Quả thật CHÚA là Đấng công chính,
ưa thích điều chính trực; những kẻ sống ngay lành
được chiêm ngưỡng Thánh Nhan.
 
Thánh Vịnh - Chương 17 -
2Con xin được Thánh Nhan soi xét
vì mắt Ngài thấy rõ điều chính trực.
 
Thánh Vịnh - Chương 17 -
15Về phần con, sống công minh chính trực,
con sẽ được trông thấy mặt Ngài,
khi thức giấc, được thoả tình chiêm ngưỡng Thánh Nhan.
 
Thánh Vịnh - Chương 25 -
8CHÚA là Đấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân,
 
Thánh Vịnh - Chương 33 -
5Chúa yêu thích điều công minh chính trực,
tình thương CHÚA chan hoà mặt đất.
 
Thánh Vịnh - Chương 34 -
16nhưng để mắt nhìn người chính trực
và lắng tai nghe tiếng họ kêu.
 
Thánh Vịnh - Chương 37 -
14Phường ác nhân tuốt gươm giương nỏ
nhằm hạ kẻ nghèo hèn, và giết người chính trực;
 
Thánh Vịnh - Chương 37 -
28Bởi vì CHÚA yêu thích điều chính trực,
chẳng bỏ rơi những bậc hiếu trung.
Quân bất chính sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt,
dòng giống ác nhân rồi cũng phải tru di.
 
Thánh Vịnh - Chương 37 -
30Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan,
và lưỡi họ nói lên điều chính trực.
 
Thánh Vịnh - Chương 37 -
37Hãy xem kẻ thiện toàn, cứ nhìn người chính trực,
ai hiếu hoà sẽ được con dòng cháu giống.
 
Thánh Vịnh - Chương 45 -
8ngài ưa điều chính trực, ghét điều gian ác.
Chính vì vậy, Thiên Chúa là Thiên Chúa của ngài
đã tôn phong ngài vượt trổi các đồng liêu
mà xức cho dầu thơm hoan lạc.
 
Thánh Vịnh - Chương 58 -
2Hỡi những kẻ quyền thế,
có thực các người phán quyết công minh,
xét xử người ta theo đường chính trực?
 
Thánh Vịnh - Chương 64 -
11Người công chính sẽ vui mừng trong CHÚA
và ẩn náu bên Người.
Mọi tấm lòng chính trực đều lấy thế làm vinh.
 
Thánh Vịnh - Chương 67 -
5Ước gì muôn nước reo hò mừng rỡ,
vì Chúa cai trị cả hoàn cầu theo lẽ công minh,
Người cai trị muôn nước theo đường chính trực
và lãnh đạo muôn dân trên mặt đất này.
 
Thánh Vịnh - Chương 71 -
15Miệng con công bố Ngài chính trực,
suốt ngày tường thuật ơn cứu độ Ngài ban,
ơn của Ngài, nhiều khôn xiết kể!
 
Thánh Vịnh - Chương 71 -
16Con thuật lại bao chiến công của CHÚA,
nhắc nhở rằng: chỉ mình Ngài chính trực công minh.
 
Thánh Vịnh - Chương 71 -
19Lạy Thiên Chúa, đức chính trực của Ngài cao vời vợi,
Ngài đã làm những việc lớn lao,
lạy Thiên Chúa, nào ai sánh tày!
 
Thánh Vịnh - Chương 89 -
15Bệ ngai vàng: này công minh chính trực,
quân tiền phong: đây tín nghĩa ân tình.
 
Thánh Vịnh - Chương 92 -
1Ca tụng ĐỨC CHÚA, Đấng chính trực công minh
Thánh Vịnh - Chương 94 -
15công lý rồi ra sẽ trở lại pháp đình,
mọi tâm hồn chính trực sẽ tuân theo.
 
Thánh Vịnh - Chương 97 -
2Mây u ám bao phủ quanh Người,
bệ ngai rồng là công minh chính trực.
 
Thánh Vịnh - Chương 97 -
6Trời xanh tuyên bố Người là Đấng chính trực,
hết mọi dân được thấy vinh quang Người.
 
Thánh Vịnh - Chương 99 -
4Ngài là vua uy dũng yêu chuộng công bình,
chính Ngài ấn định đường ngay lẽ phải;
trong nhà Gia-cóp, Ngài thực hiện điều chính trực công minh.
 
Thánh Vịnh - Chương 106 -
3Hạnh phúc thay người giữ đức công minh
và hằng thực thi điều chính trực!
 
Thánh Vịnh - Chương 107 -
42Người chính trực thấy thế mà mừng rỡ,
bọn gian tà chẳng dám hé môi.
 
Thánh Vịnh - Chương 113 -
5CHÚA là Đấng nhân từ chính trực,
Thiên Chúa chúng ta một dạ xót thương,
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
121Con đã làm điều chính trực công minh,
xin đừng bỏ mặc con cho bọn người ức hiếp.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
137Lạy CHÚA, Ngài quả là chính trực,
quyết định của Ngài thật công minh.
 
Châm Ngôn - Chương 1 -
3đón nhận lời nghiêm huấn để biết cách xử sự khôn ngoan :
biết sống công bình, công minh và chính trực.
 
Châm Ngôn - Chương 2 -
8giữ gìn đường nẻo người chính trực,
bảo vệ lối đi kẻ tín trung.
 
Châm Ngôn - Chương 2 -
9Bấy giờ con sẽ hiểu thế nào là công bình,
thế nào là chính trực công minh :
đó là đường đưa tới hạnh phúc.
 
Châm Ngôn - Chương 3 -
32Vì đối với ĐỨC CHÚA, kẻ gian tà là đồ ghê tởm ;
còn những ai chính trực, thì Người nhận làm bạn tâm giao.
 
Châm Ngôn - Chương 3 -
33ĐỨC CHÚA giáng lời chúc dữ xuống nhà kẻ gian ác,
nhưng tuôn đổ phúc lành
trên nơi ở của những người chính trực công minh.
 
Châm Ngôn - Chương 8 -
20Ta bước đi trên lối công bình,
đi giữa nẻo công minh chính trực,
 
Châm Ngôn - Chương 11 -
3Đức liêm khiết của người chính trực sẽ dẫn lối họ đi,
còn mưu mô của kẻ lọc lừa khiến chúng bị tiêu diệt.
 
Châm Ngôn - Chương 13 -
5Người chính trực ghét lời dối trá lọc lừa,
kẻ gian ác làm điều xấu xa ô nhục.
 
Châm Ngôn - Chương 13 -
9Ánh sáng người chính trực đem lại niềm vui,
ngọn đèn của ác nhân sẽ bị dập tắt.
 
Châm Ngôn - Chương 16 -
17Nẻo đường người chính trực tránh xa điều ác ;
ai để mắt nhìn lối mình đi thì sinh mạng an toàn.
 
Châm Ngôn - Chương 21 -
3Thực thi điều công minh chính trực
thì đẹp lòng ĐỨC CHÚA hơn là dâng hy lễ.
 
Châm Ngôn - Chương 23 -
16Môi miệng con nói những lời chính trực
thì tâm hồn thầy sẽ mừng rỡ hân hoan.
 
Châm Ngôn - Chương 29 -
10Người lương thiện bị quân khát máu căm thù,
nhưng lại được người chính trực tìm kiếm.
 
Châm Ngôn - Chương 29 -
27Chính nhân kinh tởm kẻ sống bất công,
ác nhân kinh tởm người theo đường chính trực.
 
Khôn Ngoan - Chương 5 -
6Thực ra, chính chúng ta mới lạc xa con đường sự thật ;
đối với chúng ta, đức chính trực đã không toả sáng
và mặt trời đã chẳng mọc lên.
 
Khôn Ngoan - Chương 10 -
5Trong cảnh hỗn loạn, khi thiên hạ nhất tề làm điều ác,
thì cũng Đức Khôn Ngoan nhận ra ai là người chính trực
và gìn giữ ông được vẹn toàn trước mặt Thiên Chúa,
ban cho ông sức mạnh giúp ông vượt cả tình cha con.
 
Khôn Ngoan - Chương 16 -
17Ngược đời thay, tuy nước có thể dập tắt mọi sự,
nhưng lửa lại cháy mạnh hơn trong đó.
Quả vậy, trời đất cũng bênh đỡ người chính trực.
 
Khôn Ngoan - Chương 18 -
7Dân Chúa đã trông đợi đêm ấy
như đêm cứu thoát người chính trực và tiêu diệt kẻ địch thù.
 
Huấn Ca - Chương 35 -
18Họ sẽ không rời đi bao lâu Đấng Tối Cao chưa đoái nhìn,
chưa xét xử cho người chính trực và thi hành công lý.
 
Isaia - Chương 1 -
21Đô thị vốn trung tín xưa kia
sao nay lại trở thành con điếm?
Đô thị xưa kia vốn chính trực,
vốn là nơi ngự trị của đức công minh,
sao nay lại đầy lũ giết người?
 
Isaia - Chương 1 -
27Xi-on sẽ được giải thoát nhờ lẽ chính trực,
và dân thành hối cải trở về sẽ được giải thoát nhờ đức công minh.
 
Isaia - Chương 5 -
7Vườn nho của ĐỨC CHÚA các đạo binh,
chính là nhà Ít-ra-en đó;
cây nho Chúa mến yêu quý chuộng,
ấy chính là người xứ Giu-đa.
Người những mong họ sống công bình,
mà chỉ thấy toàn là đổ máu;
đợi chờ họ làm điều chính trực,
mà chỉ nghe vẳng tiếng khóc than.
 
Isaia - Chương 9 -
6Người sẽ mở rộng quyền bính, và lập nền hoà bình vô tận
cho ngai vàng và vương quốc của vua Đa-vít.
Người sẽ làm cho vương quốc được kiên cố vững bền
trên nền tảng chính trực công minh,
từ nay cho đến mãi muôn đời.
Vì yêu thương nồng nhiệt,
ĐỨC CHÚA các đạo binh sẽ thực hiện điều đó.
 
Isaia - Chương 16 -
5thì ngai báu sẽ được vững bền nhờ lòng nhân nghĩa.
Trong lều vua Đa-vít,
một vị thẩm phán sẽ ngự trên ngai nhờ đức tín thành.
Vị ấy lo tìm kiếm điều chính trực,
và mau mắn thực hiện lẽ công minh.
 
Isaia - Chương 28 -
17Giây đo của Ta là công minh, mực thước của Ta là chính trực.
Nhưng mưa đá sẽ phá tan hầm dối trá,
nước lũ sẽ cuốn trôi nơi trú ẩn.
 
Isaia - Chương 32 -
1Này đây, một vua sẽ trị vì theo lẽ công minh,
các thủ lãnh sẽ cầm quyền theo đường chính trực.
 
Isaia - Chương 32 -
16Lẽ chính trực sẽ ở trong sa mạc,
và đức công minh trong vườn cây ăn trái.
 
Isaia - Chương 33 -
5ĐỨC CHÚA được suy tôn, vì Người ngự trên chốn cao vời.
Người làm cho Xi-on được đầy chính trực công minh.
 
Isaia - Chương 33 -
15Kẻ theo đường chính trực, hằng ăn nói thẳng ngay,
của chiếm đoạt không màng, tay xua quà hối lộ.
Lời độc địa, bưng tai chẳng muốn nghe,
việc xấu xa, bịt mắt chẳng thèm nhìn.
 
Isaia - Chương 45 -
8Trời cao hỡi, nào hãy gieo sương,
mây hãy đổ mưa, mưa đức công chính;
đất mở ra đi cho nẩy mầm ơn cứu độ,
đồng thời chính trực sẽ vươn lên.
Ta là ĐỨC CHÚA, Ta đã làm điều ấy.
 
Isaia - Chương 45 -
19Khi Ta phán, Ta đâu có ẩn mình
ở nơi nào trong vùng đất tối tăm.
Ta không bảo giống nòi Gia-cóp:
Hãy tìm Ta trong cảnh hoang vu.
Chính Ta là ĐỨC CHÚA
phán dạy lẽ công minh, loan báo điều chính trực.
Thiên Chúa làm chủ toàn thể vũ trụ
 
Isaia - Chương 56 -
1ĐỨC CHÚA phán như sau: Hãy tuân giữ điều chính trực,
thực hành điều công minh, vì ơn cứu độ của Ta đã gần tới,
và đức công chính của Ta sắp được biểu lộ.
 
Isaia - Chương 59 -
8Chúng không biết đường dẫn tới bình an,
đường lối chúng chẳng có gì chính trực,
chúng làm cho đường mình đi nên quanh co khúc khuỷu,
ai đi theo đường đó, không hề được bình an.
 
Isaia - Chương 59 -
9Vì thế, đức chính trực vẫn còn xa chúng ta,
lẽ công chính không gần chúng ta được!
Chúng ta mong ánh sáng, thì này đây bóng tối,
mong xán lạn huy hoàng, lại bước đi trong mù mịt tối tăm.
 
Isaia - Chương 59 -
14Đức chính trực đã bị bỏ rơi, lẽ công minh sao xa vời quá!
Vì nơi quảng trường, lòng thành tín phải đành nghiêng ngả,
sự liêm chính không thể chen chân.
 
Isaia - Chương 59 -
15Lòng thành tín đã không còn nữa,
kẻ xa điều gian ác bị cướp bóc liền tay.
ĐỨC CHÚA thấy rồi và gai cả mắt, vì chẳng có chi là chính trực.
 
Isaia - Chương 61 -
10Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ ĐỨC CHÚA,
nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao!
Vì Người mặc cho tôi hồng ân cứu độ,
choàng cho tôi đức chính trực công minh,
như chú rể chỉnh tề khăn áo, tựa cô dâu lộng lẫy điểm trang.
 
Giêrêmia - Chương 9 -
23Ai tự hào thì hãy tự hào về điều này, là hiểu biết Ta.
vì Ta là ĐỨC CHÚA, Đấng thực thi nhân nghĩa,
công bình và chính trực trên mặt đất.
Phải, Ta ưa thích những điều này. - Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA."
 
Giêrêmia - Chương 12 -
1Lạy ĐỨC CHÚA, Ngài quả là chính trực,
con đâu dám tranh luận với Ngài,
nhưng chỉ xin thưa về một vài phán quyết:
Tại sao kẻ gian ác thịnh đạt trên đường đời,
tại sao mọi quân phản bội cứ bình an vô sự?
 
Giêrêmia - Chương 22 -
3ĐỨC CHÚA phán như sau: Hãy thực thi lẽ công minh và điều chính trực; hãy giải thoát người bị bóc lột khỏi tay kẻ áp bức; đừng ngược đãi ngoại kiều, trẻ mồ côi và người goá bụa; đừng cưỡng bức và đổ máu người vô tội ở nơi đây.
Giêrêmia - Chương 22 -
13Khốn thay kẻ xây nhà xây cửa
mà không đếm xỉa đến lẽ công bình.
Khốn thay kẻ xây lầu son gác tía
mà chẳng màng chi đến điều chính trực.
Khốn thay kẻ bắt anh em mình làm lụng vất vả
mà không tính công sá, không trả thù lao.
 
Giêrêmia - Chương 22 -
15Phải chăng ngươi tỏ mình làm vua cai trị
khi ưa thích xài gỗ bá hương?
Cha ngươi lại chẳng ăn chẳng uống hay sao?
Nhưng ông đã thực thi lẽ công bình, đã làm điều chính trực;
chính vì vậy mà mọi sự nên xuôi xắn cho ông.
 
Giêrêmia - Chương 23 -
5Này, sẽ tới những ngày - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA -
Ta sẽ làm nẩy sinh cho nhà Đa-vít
một chồi non chính trực.
Vị vua lên ngôi trị vì sẽ là
người khôn ngoan tài giỏi
trong xứ sở, vua sẽ thi hành điều chính trực công minh.
 
Giêrêmia - Chương 33 -
15Trong những ngày ấy, vào thời đó,
Ta sẽ cho mọc lên một mầm non,
một Đấng Công Chính để nối nghiệp Đa-vít;
Người sẽ trị nước theo lẽ công bình chính trực.
 
Ai Ca - Chương 1 -
18"Đấng chính trực công minh là ĐỨC CHÚA,
còn tôi, tôi chống lại lời Người.
Nghe đi nào, mọi dân, mọi nước,
và thấy cho nỗi khổ cực của tôi.
Con cái tôi, thanh niên, thiếu nữ, bị bắt đi lưu đày.
 
Êdêkien - Chương 13 -
22Bởi vì các ngươi đã dùng điều dối trá mà làm cho tâm hồn người chính trực phải buồn phiền, trong lúc Ta không muốn làm cho nó phải buồn phiền, bởi vì các ngươi đã tiếp tay cho kẻ gian ác đến nỗi nó không từ bỏ con đường xấu xa của mình mà được sống,
Êdêkien - Chương 14 -
20dù có Nô-ê, Đa-ni-en và Gióp ở trong xứ, Ta lấy mạng sống Ta mà thề - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng -, chúng cũng chẳng cứu nổi con trai con gái mình, chỉ mình chúng được cứu thoát vì đã sống công minh chính trực.
 
Êdêkien - Chương 18 -
5Người nào ăn ở công chính, thi hành điều công minh chính trực,
Êdêkien - Chương 18 -
19Nhưng các ngươi nói: "Tại sao con không mang lấy tội của cha? " Đứa con một khi đã thi hành điều chính trực công minh, đã tuân giữ cùng thi hành mọi quy tắc của Ta, chắc chắn nó sẽ sống.
Êdêkien - Chương 18 -
21Nhưng nếu kẻ gian ác từ bỏ mọi tội lỗi mình đã phạm mà tuân giữ mọi quy tắc của Ta, cùng thi hành điều chính trực công minh, thì chắc chắn nó sẽ sống, nó không phải chết.
Êdêkien - Chương 18 -
27Còn nếu kẻ gian ác từ bỏ điều dữ nó đã làm, mà thi hành điều chính trực công minh, thì nó sẽ cứu được mạng sống mình.
Êdêkien - Chương 22 -
29Dân trong xứ đã bóc lột người khác, cướp giật của người ta, ngược đãi kẻ bần cùng nghèo đói, bóc lột ngoại kiều, không đếm xỉa gì đến lẽ chính trực.
Êdêkien - Chương 33 -
14Hoặc giả Ta nói với kẻ gian ác: "Chắc chắn ngươi phải chết", nhưng nếu nó từ bỏ tội lỗi mà trở lại và thực hành điều công minh chính trực,
Êdêkien - Chương 33 -
19Còn khi kẻ gian ác từ bỏ sự gian ác mà thi hành điều công minh chính trực, nó sẽ được sống.
Êdêkien - Chương 34 -
16Con nào bị mất, Ta sẽ đi tìm; con nào đi lạc, Ta sẽ đưa về; con nào bị thương, Ta sẽ băng bó; con nào bệnh tật, Ta sẽ làm cho mạnh; con nào béo mập, con nào khoẻ mạnh, Ta sẽ canh chừng. Ta sẽ theo lẽ chính trực mà chăn dắt chúng.
 
Êdêkien - Chương 45 -
9ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán như sau: Thế là quá lắm rồi, hỡi các ông hoàng Ít-ra-en! Hãy đẩy xa bạo lực và tàn phá, hãy thi hành chính trực công minh và cất đi khỏi dân Ta những hành vi quấy nhiễu của các ngươi - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng.
Đanien - Chương 3 -
(25) A-da-ri-a đứng giữa đám lửa và cất tiếng cầu nguyện rằng :
(26) Lạy Chúa là Thiên Chúa tổ tiên chúng con, xin chúc tụng và ca ngợi Chúa, cùng tôn vinh Danh Thánh mãi muôn đời,
(27) vì trong hết mọi việc Chúa làm cho chúng con, Chúa đã xử công minh chính trực. Mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin, đường lối Chúa quả là ngay thẳng, mọi phán quyết của Ngài thật công minh.
(30) Chúng con đã bất tuân, đã không hành động theo lệnh Ngài truyền, nên không được hưởng nhờ ơn phúc.
(31) Phải, mọi sự Ngài đã bắt chúng con phải chịu, mọi sự Ngài đã làm cho chúng con, Ngài đã làm tất cả thật chính trực công minh.
(90) Hỡi tất cả những ai kính sợ Chúa, hãy chúc tụng Chúa là Thần các thần, hãy dâng lời tạ ơn và ca tụng, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương." (24) Rồi giữa ngọn lửa, họ vừa đi lại, vừa ngợi khen chúc tụng Thiên Chúa. (25) A-da-ri-a đứng giữa đám lửa và cất tiếng cầu nguyện rằng : (26) Lạy Chúa là Thiên Chúa tổ tiên chúng con, xin chúc tụng và ca ngợi Chúa, cùng tôn vinh Danh Thánh mãi muôn đời, (27) vì trong hết mọi việc Chúa làm cho chúng con, Chúa đã xử công minh chính trực. Mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin, đường lối Chúa quả là ngay thẳng, mọi phán quyết của Ngài thật công minh.
(31) Phải, mọi sự Ngài đã bắt chúng con phải chịu, mọi sự Ngài đã làm cho chúng con, Ngài đã làm tất cả thật chính trực công minh. (32) Ngài đã nộp chúng con vào tay bọn địch thù gian ác là những kẻ ngoại giáo ác ôn. Ngài đã nộp chúng con cho một vua bất chính xấu xa nhất trên đời. (33) Bây giờ, chúng con đâu còn dám mở miệng, vì phải cùng chịu nhục nhằn xấu hổ với những ai phục vụ và phụng thờ Ngài.
Đanien - Chương 9 -
14ĐỨC CHÚA đã tỉnh thức trông chừng, đã giáng tai hoạ xuống trên chúng con, vì ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng con, là Đấng công minh chính trực trong mọi việc Ngài làm, và chúng con đã không nghe tiếng Ngài.
Đanien - Chương 9 -
16Lạy Chúa, chiếu theo mọi hành động chính trực của Ngài, xin nguôi cơn giận, xin ngừng cơn thịnh nộ đối với Giê-ru-sa-lem là thành đô, là núi thánh của Ngài, bởi vì tội của chúng con và lỗi của cha ông chúng con đã khiến Giê-ru-sa-lem và dân Ngài trở thành mối sỉ nhục đối với hết mọi kẻ sống chung quanh chúng con.
Đanien - Chương 9 -
18Lạy Thiên Chúa của con, xin lắng tai nghe, xin ghé mắt nhìn cảnh hoang tàn của chúng con và thành đô đã được thánh hiến cho Ngài. Chúng con không dựa vào những hành động chính trực của chúng con, nhưng dựa vào lượng hải hà của Ngài mà dâng lời khẩn nguyện lên trước Tôn Nhan.
Hôsê - Chương 2 -
21Ta sẽ lập với ngươi một hôn ước vĩnh cửu,
Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong công minh và chính trực,
trong ân tình và xót thương;
 
Mikha - Chương 2 -
7Nhà Gia-cóp hỡi, liệu có thể nói:
ĐỨC CHÚA đã hết kiên nhẫn rồi sao?
Lẽ nào Người lại hành động như thế? "
Những điều tôi nói chẳng sinh ích lợi
cho những kẻ theo đường chính trực hay sao?
 
Khabacúc - Chương 1 -
13Mắt của Ngài thật quá tinh tuyền
không thể chịu được điều gian ác,
Ngài không thể nhìn xem cảnh khốn cùng, tại sao Ngài cứ đứng nhìn quân phản bội, sao Ngài lặng thinh
khi kẻ gian ác nuốt trửng người chính trực hơn mình?
 
Dacaria - Chương 8 -
8Ta sẽ dẫn chúng về, cho cư ngụ ở giữa Giê-ru-sa-lem.
Chúng sẽ là dân của Ta;
còn Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng,
sẽ cai trị chúng theo lẽ công minh chính trực.
 
Dacaria - Chương 9 -
9Nào thiếu nữ Xi-on, hãy vui mừng hoan hỷ!
Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, hãy vui sướng reo hò!
Vì kìa Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi:
Người là Đấng Chính Trực, Đấng Toàn Thắng,
khiêm tốn ngồi trên lưng lừa,
một con lừa con vẫn còn theo mẹ.
 
Thư Philípphê - Chương 4 -
8Ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý.
Thư Do Thái - Chương 1 -
9Ngài ưa điều chính trực, ghét điều gian ác. Chính vì vậy, Thiên Chúa là Thiên Chúa của Ngài đã tôn phong Ngài vượt trổi các đồng liêu, mà xức cho dầu thơm hoan lạc.
Thư Phêrô 1 - Chương 3 -
12vì Chúa để mắt nhìn người chính trực và lắng tai nghe tiếng họ kêu xin, nhưng Người ngoảnh mặt đi, không nhìn kẻ làm điều ác.