Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chương trình

Gióp - Chương 37 -
12Mây lang thang, xoay đủ mọi chiều,
theo đúng chương trình Người hoạch định,
để trên toàn cõi đất chúng thực thi mọi lệnh Người truyền.
 
Thánh Vịnh - Chương 33 -
10CHÚA đảo lộn chương trình muôn nước,
Người phá tan ý định chư dân.
 
Thánh Vịnh - Chương 33 -
11Chương trình CHÚA ngàn năm bền vững,
ý định của lòng Người vạn kiếp trường tồn.
 
Châm Ngôn - Chương 15 -
22Thiếu bàn bạc, chương trình đổ vỡ,
nhiều cố vấn, ắt sẽ thành công.
 
Isaia - Chương 25 -
1Lạy ĐỨC CHÚA, Ngài là Thiên Chúa của con,
con suy tôn Ngài, con xưng tụng danh Ngài,
vì Ngài thực hiện những kỳ công,
những chương trình tự ngàn xưa thật là bền vững.
 
Mikha - Chương 4 -
12Nhưng chúng nào có biết chương trình của ĐỨC CHÚA,
cũng chẳng hiểu chi ý định của Người.
Quả vậy, Người đã tập trung chúng lại như lúa trên sân phơi.