Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Công bằng

Macabê II - Chương 10 -
12Ông Pơ-tô-lê-mai cũng gọi là Mác-rôn, thấy người ta bất công với dân Do-thái, nên ông là người đầu tiên đã đối xử công bằng với họ, và cố gắng lấy tinh thần hiếu hoà mà cai trị họ.

 

Châm Ngôn - Chương 17 -
26Phạt vạ chính nhân thì không phải lẽ,
đánh người khả kính là ngược với công bằng.
 

Mát-thêu - Chương 20 -
4Ông cũng bảo họ: "Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng."

 

Thư Côlôxê - Chương 4 -
1Người làm chủ hãy đối xử công bằng và đồng đều với các nô lệ, vì biết rằng cả anh em nữa cũng có một Chủ ở trên trời.
 

Thư Phêrô 2 - Chương 2 -
13họ đã ăn ở bất chính thì được trả công bằng sự bất chính. Họ coi việc sống phóng đãng giữa ban ngày như một khoái lạc, họ là những người đầy khuyết điểm và tỳ ố, thích thú vì những chuyện lừa gạt của mình, trong lúc vui vẻ với anh em.

 


www.thanhlinh.net