Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Cứu mạng

Sáng Thế Ký - Chương 19 -
17Khi đưa ông ra ngoài rồi, một vị nói: "Ông hãy trốn đi để cứu mạng sống mình! Đừng ngoái lại đằng sau, đừng dừng lại chỗ nào cả trong cả Vùng. Hãy trốn lên núi kẻo bị chết lây."
Macabê II - Chương 7 -
25Nhưng vì người thiếu niên không thèm để ý gì tới, nên vua mới cho gọi bà mẹ đến và nhờ bà khuyên nhủ hầu cứu mạng cho anh.
Gióp - Chương 2 -
4Và Xa-tan thưa lại với ĐỨC CHÚA: "Da đổi da! Tất cả những gì người ta có, người ta đều sẵn sàng cho đi để cứu mạng sống mình.
Thánh Vịnh - Chương 17 -
13Lạy CHÚA, xin đứng dậy,
ra nghênh chiến, quật ngã quân thù,
vung bảo kiếm, cứu mạng con cho khỏi ác nhân.
 
Thánh Vịnh - Chương 22 -
21Xin cứu mạng khỏi sa lưỡi kiếm,
gỡ thân con thoát miệng chó rừng,
 
Thánh Vịnh - Chương 34 -
23CHÚA cứu mạng các người tôi tớ,
ai ẩn thân bên Chúa không bị phạt bao giờ.
 
Thánh Vịnh - Chương 35 -
17Lạy Chúa, sao Chúa đành nhìn như vậy mãi?
Xin cứu mạng con khỏi thú dữ đang gầm gừ,
cứu mạng duy nhất này khỏi bầy sư tử.
 
Thánh Vịnh - Chương 56 -
14vì Ngài cứu mạng con khỏi chết,
lại ngăn ngừa kẻo phải hụt chân,
để con bước đi trước mặt Ngài trong ánh sáng dành cho kẻ sống.
 
Thánh Vịnh - Chương 69 -
19Mong Chúa tiến lại gần và thương cứu mạng,
ban ơn giải thoát, vì có kẻ ghét con.
 
Thánh Vịnh - Chương 120 -
2Lạy CHÚA, xin Ngài cứu mạng con
khỏi môi miệng điêu ngoa, tấc lưỡi phỉnh phờ.
 
Thánh Vịnh - Chương 144 -
10Chính Ngài cho các vua thắng trận,
cứu mạng Đa-vít, kẻ trung thần,
khỏi lưỡi gươm ác nghiệt.
 
Khôn Ngoan - Chương 16 -
9Chúng chết vì châu chấu cắn, vì mòng đốt,
mà không tìm được thuốc để cứu mạng sống mình,
bởi chúng đáng chịu phạt do những con vật ấy.
 
Huấn Ca - Chương 29 -
16Ân huệ người bảo lãnh, kẻ tội lỗi không đếm xỉa gì;
người đã cứu mạng mình, đứa vô ơn không buồn nghĩ tới.
 
Isaia - Chương 47 -
14Này chúng sẽ như cọng rơm bị lửa đốt cháy,
không sao cứu mạng khỏi hoả hào.
Đó không phải là than hồng để sưởi ấm,
cũng chẳng là ánh lửa để ngồi bên.
 
Isaia - Chương 49 -
25Thế mà, ĐỨC CHÚA phán như sau:
Tù nhân của người hùng sẽ được trả về,
chiến lợi phẩm của kiêu binh sẽ được gỡ lại.
Đứa gây chiến với ngươi, chính Ta sẽ gây chiến với nó,
con cái ngươi, chính Ta sẽ cứu mạng cho.
 
Giêrêmia - Chương 51 -
45Hỡi dân Ta, hãy ra khỏi đó;
ai nấy hãy lo cứu mạng mình
cho khỏi cơn lôi đình thịnh nộ của ĐỨC CHÚA.
 
Mát-thêu - Chương 16 -
25Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy.
Mác-cô - Chương 3 -
4Rồi Người nói với họ: "Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi? " Nhưng họ làm thinh.
Mác-cô - Chương 8 -
35Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.
Luca - Chương 6 -
9Đức Giê-su nói với họ: "Tôi xin hỏi các ông: ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt? "
Luca - Chương 9 -
24Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.
Thư Rôma - Chương 16 -
4hai anh chị đã liều mất đầu để cứu mạng tôi. Không chỉ mình tôi, mà còn các Hội Thánh trong dân ngoại cũng phải mang ơn anh chị.