Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đạo binh

Xuất Hành - Chương 12 -
17Các ngươi sẽ giữ tục lệ mừng lễ Bánh Không Men, vì vào chính ngày đó, Ta đã đưa các đạo binh của các ngươi ra khỏi đất Ai-cập. Qua mọi thế hệ, các ngươi phải giữ tục lệ mừng ngày lễ ấy: đó là điều luật vĩnh viễn.
Xuất Hành - Chương 12 -
41Vào đúng ngày chấm dứt bốn trăm ba mươi năm đó, toàn thể các đạo binh của ĐỨC CHÚA đã ra khỏi đất Ai-cập.
Giô-suê - Chương 5 -
14Người ấy nói: "Không, ta là tướng chỉ huy đạo binh của ĐỨC CHÚA, bây giờ ta đến. .." Ông Giô-suê sấp mặt xuống đất, sụp lạy và nói: "Ngài muốn dạy tôi tớ ngài điều gì? "
Giô-suê - Chương 5 -
15Vị tướng chỉ huy đạo binh của ĐỨC CHÚA nói với ông Giô-suê: "Cởi dép ở chân ra, vì nơi ngươi đang đứng là nơi thánh! " Và ông Giô-suê đã làm như vậy.
 
Samuel I - Chương 1 -
3Hằng năm, người ấy từ thành mình lên thờ lạy và dâng hy lễ cho ĐỨC CHÚA các đạo binh tại Si-lô. Ở đó có hai con trai ông Ê-li là Khóp-ni và Pin-khát làm tư tế của ĐỨC CHÚA.
 
Samuel I - Chương 1 -
11Bà khấn hứa rằng: "Lạy ĐỨC CHÚA các đạo binh, nếu Ngài đoái nhìn đến nỗi khổ cực của nữ tỳ Ngài đây, nếu Ngài nhớ đến con và không quên nữ tỳ Ngài, nếu Ngài cho nữ tỳ Ngài một mụn con trai, thì con sẽ dâng nó cho ĐỨC CHÚA mọi ngày đời nó, và dao cạo sẽ không đụng tới đầu nó."
 
Samuel I - Chương 4 -
4Dân sai người đi Si-lô; từ đó họ mang về Hòm Bia Giao Ước của ĐỨC CHÚA các đạo binh, Đấng ngự trên các thần hộ giá; ở đó, bên cạnh Hòm Bia Giao Ước của Thiên Chúa, có hai con ông Ê-li là Khóp-ni và Pin-khát.
Samuel I - Chương 15 -
2ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này: Ta sắp hạch tội A-ma-lếch về cách nó đã đối xử với Ít-ra-en khi chặn đường Ít-ra-en đang từ Ai-cập lên.
Samuel I - Chương 17 -
45Đa-vít bảo tên Phi-li-tinh: "Mày mang gươm, mang giáo, cầm lao mà đến với tao. Còn tao, tao đến với mày nhân danh ĐỨC CHÚA các đạo binh là Thiên Chúa các hàng ngũ Ít-ra-en mà mày thách thức.
Samuel II - Chương 5 -
10Vua Đa-vít ngày càng mạnh thế, và ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa các đạo binh, ở với vua.
 
Samuel II - Chương 6 -
2Từ Ba-a-lê Giu-đa, vua Đa-vít lên đường và cùng đi với toàn dân đang ở với vua, để đưa Hòm Bia Thiên Chúa từ đó lên, Hòm Bia mang danh ĐỨC CHÚA các đạo binh, Đấng ngự trên các thần hộ giá.
Samuel II - Chương 6 -
18Khi đã hoàn tất việc dâng các lễ toàn thiêu và lễ kỳ an, vua Đa-vít nhân danh ĐỨC CHÚA các đạo binh chúc phúc cho dân.
Samuel II - Chương 7 -
8Bây giờ ngươi hãy nói với tôi tớ Ta là Đa-vít như sau: ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này: Chính Ta đã cất nhắc ngươi, từ một kẻ lùa chiên ngoài đồng cỏ, lên làm người lãnh đạo dân Ta là Ít-ra-en.
Samuel II - Chương 7 -
26Danh Ngài sẽ vĩ đại mãi mãi và người ta sẽ nói: "ĐỨC CHÚA các đạo binh là Thiên Chúa thống trị Ít-ra-en. Nhà của tôi tớ Ngài là Đa-vít sẽ vững bền trước nhan Ngài.
Samuel II - Chương 7 -
27Thật vậy, lạy ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa của Ít-ra-en, chính Ngài đã mặc khải cho tôi tớ Ngài rằng: Ta sẽ xây cho ngươi một nhà. Vì thế tôi tớ Ngài đủ can đảm dâng lên Ngài lời cầu nguyện ấy.
Samuel II - Chương 10 -
7Vua Đa-vít nghe tin thì sai ông Giô-áp đi với toàn thể đạo binh các dũng sĩ.
Các Vua I - Chương 18 -
15Nhưng ông Ê-li-a nói: "Có ĐỨC CHÚA hằng sống của các đạo binh, Đấng tôi phục vụ! Ngay hôm nay tôi sẽ ra mắt vua."
 
Các Vua I - Chương 19 -
10Ông thưa: "Lòng nhiệt thành đối với ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa các đạo binh nung nấu con, vì con cái Ít-ra-en đã bỏ giao ước với Ngài, phá huỷ bàn thờ, dùng gươm sát hại các ngôn sứ của Ngài. Chỉ còn sót lại một mình con mà họ đang lùng bắt để lấy mạng sống con."
Các Vua I - Chương 19 -
14Ông thưa: "Lòng nhiệt thành đối với ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa các đạo binh, nung nấu con, vì con cái Ít-ra-en đã bỏ giao ước với Ngài, phá huỷ bàn thờ, dùng gươm sát hại các ngôn sứ của Ngài. Chỉ sót lại một mình con mà họ đang lùng bắt để lấy mạng con."
 
Các Vua II - Chương 7 -
6Vì ĐỨC CHÚA đã cho tiếng xe, tiếng ngựa, tiếng một đạo binh lớn vang lên trong trại quân A-ram. Chúng bảo nhau: "Này vua Ít-ra-en đã thuê các vua Khết và các vua Ai-cập vào đánh chúng ta."
Các Vua II - Chương 11 -
4Năm thứ bảy, ông Giơ-hô-gia-đa sai người đi mời các vị chỉ huy một trăm quân thuộc đạo binh Ca-ri và thuộc đoàn thị vệ. Ông cho họ vào trong Nhà ĐỨC CHÚA với ông. Ông kết ước với họ, bắt họ tuyên thệ trong Nhà ĐỨC CHÚA, và cho họ được thấy hoàng tử.
Các Vua II - Chương 18 -
17Từ La-khít, vua Át-sua sai tướng tổng tư lệnh, quan thái giám và quan chánh chước tửu, cùng với một đạo binh hùng hậu, đến gặp vua Khít-ki-gia ở Giê-ru-sa-lem. Họ tiến lên và đến Giê-ru-sa-lem. Họ đứng gần kênh dẫn nước của hồ trên, phía đường dẫn tới cánh đồng Thợ Nện Dạ.
Sử Biên Niên I - Chương 11 -
9Vua Đa-vít ngày càng thêm mạnh thế, vì ĐỨC CHÚA các đạo binh ở với vua.
 
Sử Biên Niên I - Chương 17 -
7Bây giờ, ngươi hãy nói với tôi tớ Ta là Đa-vít như sau: ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này: Chính Ta đã cất nhắc ngươi, từ một kẻ lùa chiên ngoài đồng cỏ, lên làm người lãnh đạo dân Ta là Ít-ra-en.
Sử Biên Niên I - Chương 17 -
24Vâng, nguyện cho lời Ngài tồn tại và danh Ngài được tán dương đến muôn đời. Ước chi người người đều nói: "ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa của Ít-ra-en, Người thật là Thiên Chúa Ít-ra-en thờ! " Ngài sẽ cho nhà của Đa-vít tôi tớ Ngài vững bền trước nhan Ngài.
Sử Biên Niên I - Chương 19 -
8Vua Đa-vít nghe tin thì sai ông Giô-áp đi với cả một đạo binh gồm toàn các dũng sĩ.
Nơkhemia - Chương 9 -
6Chính Ngài là ĐỨC CHÚA, là ĐỨC CHÚA duy nhất.
Chính Ngài đã tạo dựng các tầng trời,
các tầng trời cao ngất, cùng toàn thể thiên binh;
chính Ngài đã tạo dựng trái đất với muôn vật khắp nơi,
biển khơi cùng muôn loài trong đó.
Chính Ngài ban sự sống cho muôn vật muôn loài;
và đạo binh thiên quốc phủ phục trước Thánh Nhan.
 
Giuđitha - Chương 13 -
4Sau khi mọi người từ lớn chí bé đã rời khỏi lều của tướng Hô-lô-phéc-nê, không còn ai ở lại trong phòng ngủ nữa, thì bà Giu-đi-tha đứng bên cạnh giường của ông, thầm nghĩ trong lòng rằng:
"Lạy Đức Chúa là Thiên Chúa các đạo binh.
Giờ đây xin nhìn xem các việc tay con sắp làm
để Giê-ru-sa-lem được tán dương ca tụng.
 
Étte - Chương 1 -
3Năm thứ ba của triều đại, vua cho dọn tiệc thết đãi tất cả các khanh tướng và quần thần. Các tướng lãnh trong đạo binh Ba-tư và Mê-đi, các nhà quý tộc và các tổng đốc đều tề tựu lại trước mặt vua.
Macabê I - Chương 2 -
44Họ hợp thành một đạo binh ; họ phẫn nộ đánh quân tội lỗi và căm tức đánh phường vô đạo. Đám còn lại thì trốn sang phía dân ngoại để được sống.
Diễm Ca - Chương 6 -
4Bạn tình của anh hỡi, nàng đẹp tựa Tia-xa,
duyên dáng tựa Giê-ru-sa-lem,
oai hùng như đạo binh chỉnh tề hàng ngũ.
 
Diễm Ca - Chương 6 -
10"Kìa bà nào xuất hiện như rạng đông,
diễm kiều như vầng nguyệt, lộng lẫy tựa thái dương,
oai hùng như đạo binh chỉnh tề hàng ngũ ?"
 
Huấn Ca - Chương 43 -
8Người ta lấy chữ nguyệt mà đặt tên cho tháng,
theo chu kỳ tuyệt diệu, trăng cứ mãi tròn thêm,
làm đèn hiệu cho đạo binh trên chốn cao vời.
Khắp bầu trời, vầng trăng toả sáng.
Các ngôi sao
 
Isaia - Chương 1 -
9Nếu ĐỨC CHÚA các đạo binh
chẳng để lại cho chúng ta một ít người sống sót,
thì chúng ta đã ra như Xơ-đôm, đã giống Gô-mô-ra.
 
Isaia - Chương 1 -
24Vì thế, đây là sấm ngôn của Chúa Thượng,
ĐỨC CHÚA các đạo binh, Đấng vạn năng của Ít-ra-en:
"Nào! Ta sẽ phạt quân đối nghịch Ta, cho hả dạ,
sẽ báo oán những kẻ thù của Ta.
 
Isaia - Chương 2 -
12Vì ĐỨC CHÚA các đạo binh đã dành sẵn một ngày
để trị tất cả những gì kiêu căng ngạo nghễ,
trị tất cả những gì tự cao tự đại: chúng sẽ bị hạ xuống,
 
Isaia - Chương 3 -
1Này đây Chúa là ĐỨC CHÚA các đạo binh, cất khỏi Giê-ru-sa-lem và Giu-đa mọi chỗ nương chỗ tựa:
chỗ tựa chỗ nương là bánh và nước,
 
Isaia - Chương 3 -
15Cớ sao các ngươi lại chà đạp dân Ta,
làm tan nát mặt mày những kẻ nghèo khó? "
Sấm ngôn của Chúa Thượng, ĐỨC CHÚA các đạo binh!
 
Isaia - Chương 5 -
7Vườn nho của ĐỨC CHÚA các đạo binh,
chính là nhà Ít-ra-en đó;
cây nho Chúa mến yêu quý chuộng,
ấy chính là người xứ Giu-đa.
Người những mong họ sống công bình,
mà chỉ thấy toàn là đổ máu;
đợi chờ họ làm điều chính trực,
mà chỉ nghe vẳng tiếng khóc than.
 
Isaia - Chương 5 -
9Tai tôi nghe tiếng ĐỨC CHÚA các đạo binh thề rằng:
nhà cửa có nhiều cũng sẽ tan hoang,
có lớn và đẹp cũng không người ở.
 
Isaia - Chương 5 -
16ĐỨC CHÚA các đạo binh sẽ được suy tôn,
khi Người phán quyết,
và Thiên Chúa chí thánh
sẽ biểu dương sự thánh thiện của Người,
khi Người bày tỏ đức công minh.
 
Isaia - Chương 5 -
24Vì thế, như lưỡi lửa thiêu rơm,
và cỏ khô tiêu tan trong ngọn lửa,
rễ chúng sẽ ra như mục nát,
và nụ hoa của chúng sẽ bay lên như bụi,
vì chúng đã khinh thường luật của ĐỨC CHÚA các đạo binh,
và coi nhẹ lời của Đức Thánh Ít-ra-en.
 
Isaia - Chương 6 -
3Các vị ấy đối đáp tung hô:
"Thánh! Thánh! Chí Thánh!
ĐỨC CHÚA các đạo binh là Đấng Thánh!
Cả mặt đất rạng ngời vinh quang Chúa! "
 
Isaia - Chương 6 -
5Bấy giờ tôi thốt lên:
"Khốn thân tôi, tôi chết mất!
Vì tôi là một người môi miệng ô uế,
tôi ở giữa một dân môi miệng ô uế,
thế mà mắt tôi đã thấy Đức Vua là ĐỨC CHÚA các đạo binh! "
 
Isaia - Chương 8 -
13Chính ĐỨC CHÚA các đạo binh là Đấng các ngươi
phải nhìn nhận là thánh.
Chính Người là Đấng các ngươi phải sợ,
chính Người là Đấng các ngươi phải kinh hãi.
 
Isaia - Chương 8 -
18Này tôi và những đứa con mà ĐỨC CHÚA đã ban cho tôi,
trong Ít-ra-en, chúng tôi là những dấu chỉ điềm báo,
do ĐỨC CHÚA các đạo binh, Đấng ngự trên núi Xi-on gửi đến.
 
Isaia - Chương 9 -
6Người sẽ mở rộng quyền bính, và lập nền hoà bình vô tận
cho ngai vàng và vương quốc của vua Đa-vít.
Người sẽ làm cho vương quốc được kiên cố vững bền
trên nền tảng chính trực công minh,
từ nay cho đến mãi muôn đời.
Vì yêu thương nồng nhiệt,
ĐỨC CHÚA các đạo binh sẽ thực hiện điều đó.
 
Isaia - Chương 9 -
12Thế mà dân vẫn không quay về với Đấng đánh phạt chúng,
và chẳng tìm kiếm Chúa các đạo binh,
 
Isaia - Chương 9 -
18Bởi ĐỨC CHÚA các đạo binh nổi giận,
mà đất nước cháy bừng và dân nên như mồi cho lửa,
anh em chẳng còn xót thương nhau.
 
Isaia - Chương 10 -
16Bởi thế, ĐỨC CHÚA các đạo binh là Chúa Thượng
sẽ làm cho những kẻ lực lưỡng của nó gầy đi;
từ dưới cảnh vinh hoa phú quý của nó,
một ngọn lửa sẽ bốc lên như ngọn lửa một đám cháy.
 
Isaia - Chương 10 -
23Quả thế, quyết định tận diệt này,
Chúa Thượng là ĐỨC CHÚA các đạo binh
sẽ thi hành trên toàn cõi đất.
 
Isaia - Chương 10 -
24Vì vậy, ĐỨC CHÚA các đạo binh là Chúa Thượng phán thế này:
"Hỡi dân Ta đang sống ở Xi-on,
đừng sợ Át-sua, kẻ đánh ngươi bằng roi
và giơ gậy đập ngươi như người Ai-cập thuở trước;
 
Isaia - Chương 10 -
26ĐỨC CHÚA các đạo binh sẽ quất roi,
Người đánh nó như đã đánh Ma-đi-an tại tảng đá Ô-rếp;
Người sẽ vung gậy trên biển cả như đã giơ lên ở Ai-cập ngày xưa.
 
Isaia - Chương 10 -
33Này đây Chúa Thượng là ĐỨC CHÚA các đạo binh
dùng uy vũ chặt lá cành:
ngọn cao sẽ bị đốn, đỉnh kiêu kỳ bị hạ.
 
Isaia - Chương 13 -
3Chính Ta đã truyền cho đạo binh thánh của Ta, Ta cũng đã triệu tập các dũng sĩ,
những kẻ chiến thắng kiêu hùng của Ta,
để chúng cho thấy cơn thịnh nộ của Ta.
 
Isaia - Chương 13 -
4Trên núi non có tiếng ồn ào nhộn nhịp
như tiếng một đoàn dân đông đảo.
Có tiếng náo động xôn xao của các vương quốc,
của các dân tộc họp lại cùng nhau:
ĐỨC CHÚA các đạo binh duyệt binh ra trận.
 
Isaia - Chương 13 -
13Vì thế, Ta sẽ làm cho trời chấn động, đất chuyển rung dời chỗ
trong cơn giận của ĐỨC CHÚA các đạo binh,
vào ngày Người nổi cơn lôi đình.
 
Isaia - Chương 14 -
22Ta sẽ đứng lên chống lại chúng, sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh; Ta sẽ loại trừ khỏi Ba-by-lon tên tuổi và những người sống sót, con cái và cháu chắt, sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.
Isaia - Chương 14 -
23Ta sẽ biến đất ấy thành hang ổ của loài nhím, thành ao tù, và sẽ dùng cây chổi huỷ diệt mà quét sạch đất ấy. Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh.
 
Isaia - Chương 14 -
24ĐỨC CHÚA các đạo binh đã thề rằng:
"Quả thật, Ta định làm sao, sẽ nên như thế;
Ta quyết thế nào, sẽ thành như vậy.
 
Isaia - Chương 14 -
27Vì khi ĐỨC CHÚA các đạo binh đã quyết định, ai có thể cản ngăn,
cánh tay Người đã giơ ra, ai có thể làm cho rút lại?
 
Isaia - Chương 17 -
3Ép-ra-im không còn tuyến phòng thủ,
Đa-mát mất vương quyền, số người của A-ram còn sót lại
cũng sẽ giống như vinh quang của con cái Ít-ra-en.
Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh.
 
Isaia - Chương 18 -
7Bấy giờ, lễ phẩm kính dâng ĐỨC CHÚA các đạo binh sẽ do một dân có thân hình to lớn và nước da bóng nhẫy, một dân xa gần ai cũng sợ, một dân hùng cường nắm quyền bá chủ, một miền đất sông ngòi chảy dọc ngang, đem đến nơi danh ĐỨC CHÚA các đạo binh ngự, tức là núi Xi-on.
 
Isaia - Chương 19 -
4Ta sẽ nộp Ai-cập vào tay các bạo chúa;
chúng sẽ bị một vua độc ác cai trị.
Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh là Chúa Thượng.
 
Isaia - Chương 19 -
12Bậc hiền nhân của ngươi nay đâu rồi?
Ước chi chúng cứ thông báo cho ngươi
và ước chi mọi người được biết
điều ĐỨC CHÚA các đạo binh đã quyết định về Ai-cập!
 
Isaia - Chương 19 -
16Ngày ấy, Ai-cập sẽ giống như đàn bà run rẩy sợ hãi, khi thấy tay ĐỨC CHÚA các đạo binh vung lên, giơ ra đánh nó.
Isaia - Chương 19 -
17Đất Giu-đa sẽ trở thành nỗi kinh hoàng cho Ai-cập. Mỗi lần nghe nhắc tới Giu-đa là nó run sợ, vì kế hoạch mà ĐỨC CHÚA các đạo binh đã quyết định để hại nó.
Isaia - Chương 19 -
18Ngày ấy, trong xứ Ai-cập sẽ có năm thành nói tiếng Ca-na-an và thề ước với ĐỨC CHÚA các đạo binh; một trong năm thành ấy sẽ được gọi là Thành Mặt Trời.
Isaia - Chương 19 -
20Đối với ĐỨC CHÚA các đạo binh, tại đất Ai-cập, bàn thờ và trụ đá đó sẽ là dấu hiệu và bằng chứng nói lên rằng: mỗi khi gặp kẻ áp bức mà họ kêu lên ĐỨC CHÚA, thì Người sẽ phái một Đấng cứu tinh đến bảo vệ và giải thoát họ.
Isaia - Chương 19 -
25mà ĐỨC CHÚA các đạo binh sẽ ban cho khi Người phán: "Ta giáng phúc cho Ai-cập, dân của Ta, cho Át-sua, công trình tay Ta làm ra, và cho Ít-ra-en, cơ nghiệp của Ta."
 
Isaia - Chương 21 -
10Hỡi dân tôi là những kẻ bị chà đạp
như lúa bị người ta đập trên sân,
tôi xin báo lại cho các người điều tôi đã được nghe nói,
do ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa của Ít-ra-en.
 
Isaia - Chương 22 -
5Quả thế, đó là ngày ĐỨC CHÚA các đạo binh là Chúa Thượng
khiến cho thung lũng Thị Kiến đâm rối loạn,
người người hốt hoảng giày xéo lên nhau.
Tường thành sụp đổ, tiếng kêu cứu vang lên đỉnh núi.
 
Isaia - Chương 22 -
12Ngày ấy, ĐỨC CHÚA các đạo binh là Chúa Thượng
đã kêu gọi các ngươi than van khóc lóc,
cạo đầu và quấn áo vải thô.
 
Isaia - Chương 22 -
14ĐỨC CHÚA các đạo binh đã cho tôi nghe lời mặc khải này:
"Tội này sẽ chẳng bao giờ được tha
cho đến khi các ngươi chết ",
ĐỨC CHÚA các đạo binh là Chúa Thượng phán như vậy.
 
Isaia - Chương 22 -
15ĐỨC CHÚA các đạo binh là Chúa Thượng phán:
Hãy đi gặp viên quan ấy là Sép-na, tể tướng triều đình, và nói:
 
Isaia - Chương 22 -
25Lời sấm của ĐỨC CHÚA các đạo binh: ngày ấy đinh đóng cột sẽ oằn, sẽ gãy, sẽ rơi xuống; bấy giờ, khối nặng treo ở đó sẽ tan tành. ĐỨC CHÚA phán như vậy.
 
Isaia - Chương 23 -
9ĐỨC CHÚA các đạo binh đã quyết định điều ấy
để làm nhục mọi đứa cao sang ngạo mạn
và hạ bệ mọi kẻ hiển danh trên mặt đất.
 
Isaia - Chương 24 -
21Ngày ấy, trên trời, ĐỨC CHÚA sẽ trừng trị đạo binh thiên quốc,
dưới đất, Người trừng trị vua chúa trần gian.
 
Isaia - Chương 24 -
23Vầng ô thẹn mặt, bóng nguyệt hổ mày,
vì ĐỨC CHÚA các đạo binh hiển trị trên núi Xi-on và tại Giê-ru-sa-lem;
và vinh quang Chúa tỏ rạng trước mặt các kỳ mục của Người.
 
Isaia - Chương 25 -
6Ngày ấy, trên núi này,
ĐỨC CHÚA các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc:
tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon,
thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế.
 
Isaia - Chương 28 -
5Trong ngày ấy, ĐỨC CHÚA các đạo binh
sẽ nên vương miện trang điểm và vòng hoa diễm lệ
cho số còn sót lại của dân Người,
 
Isaia - Chương 28 -
22Vậy giờ đây, các ngươi đừng nhạo báng nữa,
kẻo dây thừng trói các ngươi sẽ siết chặt thêm,
vì tôi đã được nghe: ĐỨC CHÚA các đạo binh là Chúa Thượng
đã quyết thi hành án tận diệt trên khắp mọi miền.
 
Isaia - Chương 28 -
29Những điều này cũng là do ĐỨC CHÚA các đạo binh.
Kế hoạch sao nhiệm mầu, sự khôn ngoan thật là cao cả!
 
Isaia - Chương 29 -
6ĐỨC CHÚA các đạo binh sẽ đến viếng thăm ngươi
giữa tiếng sấm rền vang,
tiếng đất chuyển động, tiếng nổ rầm trời,
trong gió gào, bão táp, lửa thiêu.
 
Isaia - Chương 31 -
4ĐỨC CHÚA phán với tôi thế này:
Khi sư tử hoặc sư tử con gầm gừ để giữ mồi của nó,
dù cả đám mục đồng được gọi đến tấn công,
nó cũng không run sợ vì tiếng hét tiếng hò,
chẳng kinh hoàng vì tiếng ồn ào náo động.
Cũng vậy, ĐỨC CHÚA các đạo binh sẽ ngự xuống chiến đấu
trên núi Xi-on, trên đồi của thành.
 
Isaia - Chương 31 -
5Như cánh chim bay đi lượn lại,
ĐỨC CHÚA các đạo binh sẽ bảo vệ Giê-ru-sa-lem,
Người sẽ bảo vệ và giải thoát, sẽ dung tha và cứu độ.
 
Isaia - Chương 34 -
2Này, ĐỨC CHÚA nổi giận với chư dân hết thảy,
Người thịnh nộ với toàn thể đạo binh của chúng,
cho chúng bị tru diệt và tiêu vong.
 
Isaia - Chương 34 -
4Toàn thể đạo binh trên trời tan rã.
Các tầng trời cuộn lại như cuốn sách.
Cả đạo binh của chúng lụi tàn
như lá nho rơi rụng, tựa lá vả lìa cành.
 
Isaia - Chương 36 -
2Từ La-khít, vua Át-sua sai quan chánh chước tửu cùng với một đạo binh hùng hậu đến gặp vua Khít-ki-gia ở Giê-ru-sa-lem. Viên chánh chước tửu đứng gần kênh dẫn nước vào hồ trên phía đường dẫn tới cánh đồng Thợ Nện Dạ.
Isaia - Chương 37 -
16"Lạy ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, Đấng ngự trên các kê-ru-bim, chính Ngài, và chỉ mình Ngài, mới là Thiên Chúa thống trị mọi vương quốc trần gian. Chính Ngài đã làm nên trời đất.
 
Isaia - Chương 37 -
32Vì từ Giê-ru-sa-lem, sẽ nảy sinh số còn sót lại,
và từ núi Xi-on, sẽ xuất hiện những người thoát chết.
Vì yêu thương cuồng nhiệt,
ĐỨC CHÚA các đạo binh sẽ thực hiện điều đó.
 
Isaia - Chương 39 -
5Bấy giờ ông I-sai-a nói với vua Khít-ki-gia: "Xin vua nghe lời ĐỨC CHÚA các đạo binh phán:
Isaia - Chương 40 -
26Hãy đưa mắt lên cao mà nhìn: Ai đã sáng tạo những vật đó?
Đấng tung ra toàn bộ đạo binh các tinh tú,
Người gọi đích danh từng ngôi một,
khiến không thiếu vắng một ngôi nào.
 
Isaia - Chương 44 -
6ĐỨC CHÚA là Vua, là Đấng cứu chuộc Ít-ra-en,
và là ĐỨC CHÚA các đạo binh, Người phán thế này:
Ta là khởi nguyên, Ta là cùng tận;
chẳng có thần nào hết, ngoại trừ Ta.
 
Isaia - Chương 45 -
13Ta là Đấng Công Chính, Ta đã cho người này xuất hiện,
Ta sẽ uốn cho thẳng mọi đường nẻo nó đi.
Thành trì của Ta, nó sẽ xây dựng lại,
dân Ta bị lưu đày, nó sẽ phóng thích
mà không đòi quà cáp hay tiền chuộc
- ĐỨC CHÚA các đạo binh phán như thế.
Dân ngoại trở lại
 
Isaia - Chương 47 -
4Đấng cứu chuộc chúng ta,
Đấng mang danh hiệu là ĐỨC CHÚA các đạo binh,
là Đức Thánh của Ít-ra-en, Người phán thế này:
 
Isaia - Chương 48 -
2Quả thế, chúng tự xưng là dân thành thánh
và đặt niềm tin vào Thiên Chúa của Ít-ra-en,
Đấng mang danh hiệu là ĐỨC CHÚA các đạo binh.
 
Isaia - Chương 51 -
15Chính Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa ngươi,
Đấng khuấy động biển khơi cho sóng gào gió thét,
Đấng mệnh danh là ĐỨC CHÚA các đạo binh.
 
Isaia - Chương 54 -
5Quả thế, Đấng cùng ngươi sánh duyên cầm sắt
chính là Đấng đã tác thành ngươi,
tôn danh Người là ĐỨC CHÚA các đạo binh;
Đấng chuộc ngươi về, chính là Đức Thánh của Ít-ra-en,
tước hiệu Người là Thiên Chúa toàn cõi đất.
 
Giêrêmia - Chương 2 -
19Sự gian ác của ngươi phải sửa trị ngươi,
hành vi phản bội của ngươi sẽ trừng phạt ngươi.
Ngươi phải biết, ngươi phải thấy rằng:
lìa bỏ ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi,
không còn kính sợ Người, thì thật là xấu xa và cay đắng
- sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh là Chúa Thượng.
 
Giêrêmia - Chương 5 -
14Thế nên, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa các đạo binh, phán như sau:
Các ngươi đã nói những lời đó,
thì này, Ta sẽ làm cho các lời của Ta thành lửa nơi miệng ngươi,
và sẽ biến dân này thành củi cho lửa ấy thiêu đốt.
 
Giêrêmia - Chương 6 -
6ĐỨC CHÚA các đạo binh phán như sau:
Hãy chặt cây, đắp ụ tiến vào Giê-ru-sa-lem.
Phải trừng phạt thành này, vì trong thành chỉ toàn áp bức.
 
Giêrêmia - Chương 6 -
9ĐỨC CHÚA các đạo binh phán: Như người mót cây nho,
hãy mót cho thật kỹ phần còn sót lại của Ít-ra-en;
như một kẻ hái nho, hãy đưa tay ra nữa
mà soát kỹ các ngành nho!
 
Giêrêmia - Chương 7 -
3ĐỨC CHÚA các đạo binh là Thiên Chúa của Ít-ra-en phán: Hãy cải thiện lối sống và hành động của các ngươi, Ta sẽ cho các ngươi lưu lại nơi này.
Giêrêmia - Chương 7 -
21ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán thế này: Cứ hiến tế lễ toàn thiêu thêm vào với lễ hy sinh của các ngươi, rồi cứ ăn thịt tế!
Giêrêmia - Chương 8 -
3Bấy giờ, đối với tất cả những ai sống sót trong cái dòng tộc xấu xa này ở khắp nơi mà Ta sẽ xua chúng tới, thì chết vẫn còn hơn sống - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh.
Đe doạ, than vãn, nhắn nhủ Ít-ra-en lầm lạc
 
Giêrêmia - Chương 9 -
6Bởi vậy, ĐỨC CHÚA các đạo binh phán như sau:
Này Ta sẽ tôi luyện và thử thách chúng, trước cô gái dân Ta, Ta làm gì được nữa?
 
Giêrêmia - Chương 9 -
14Bởi thế ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa của Ít-ra-en phán như sau: "Này đây Ta sẽ bắt dân này phải ngậm đắng nuốt cay và phải uống nước độc.
Giêrêmia - Chương 9 -
16ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này: Hãy suy nghĩ cho kỹ
và gọi tới đây các phụ nữ chuyên khóc mướn!
Hãy sai người đi tìm các phụ nữ thành thạo tới,
 
Giêrêmia - Chương 10 -
16Phần dành cho Gia-cóp thì không như thế,
vì tất cả đã được Người nắn ra,
và Ít-ra-en là chi tộc Người chọn làm gia nghiệp,
danh Người là ĐỨC CHÚA các đạo binh.
Nỗi kinh hoàng trong xứ sở
 
Giêrêmia - Chương 11 -
17Chính ĐỨC CHÚA các đạo binh, Đấng trồng ngươi, đã tuyên phán giáng hoạ phạt ngươi, vì sự dữ nhà Ít-ra-en và nhà Giu-đa đã làm để chọc giận Ta khi dâng hương kính thần Ba-an.
Ngôn sứ Giê-rê-mi-a bị ngược đãi ở A-na-thốt
 
Giêrêmia - Chương 11 -
20Nhưng, lạy ĐỨC CHÚA các đạo binh,
Ngài công minh khi xét xử,
Ngài thấu suốt tâm can từng gang tấc,
con thấy Ngài trị tội chúng thật là đích đáng,
vì con đã giãi bày cơ sự cùng Ngài.
 
Giêrêmia - Chương 11 -
22Bởi vậy, ĐỨC CHÚA các đạo binh phán như sau: Này Ta sẽ trừng phạt chúng, thanh niên sẽ chết vì gươm, con trai con gái chúng sẽ chết vì đói.
Giêrêmia - Chương 15 -
16Gặp được lời Chúa, con đã nuốt vào,
lời Ngài làm cho con hoan hỷ,
làm vui thoả lòng con, vì con được mang danh Ngài,
lạy ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa các đạo binh.
 
Giêrêmia - Chương 16 -
9Vì ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau: Ngay trước mắt các ngươi và trong đời các ngươi, Ta sẽ làm cho nơi này im bặt tiếng reo mừng hỷ hoan và tiếng hát của cô dâu chú rể.
 
Giêrêmia - Chương 19 -
3Ngươi sẽ nói: Hỡi các vua Giu-đa, hỡi dân cư Giê-ru-sa-lem, hãy nghe lời ĐỨC CHÚA. ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau: Này Ta sắp giáng tai hoạ xuống nơi đây, khiến cho bất cứ ai nghe nói cũng phải ù cả hai tai:
Giêrêmia - Chương 19 -
11rồi nói với chúng: ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này: Cũng vậy, Ta sẽ đập tan dân này và thành này như người ta đập vỡ cái vò của thợ gốm, mà không thể hàn gắn lại được nữa.
 
Giêrêmia - Chương 19 -
13Nhà cửa ở Giê-ru-sa-lem và cung điện các vua Giu-đa - những nhà nào chúng dâng hương trên mái để kính đạo binh trên trời và tưới rượu dâng các thần khác - tất cả sẽ nên ô uế như ở Tô-phét.
 
Giêrêmia - Chương 19 -
15ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau: Này Ta sắp giáng xuống thành này và mọi thành phụ thuộc tất cả tai hoạ Ta đã tuyên phạt, vì chúng cứng đầu cứng cổ không chịu nghe lời Ta."
 
Giêrêmia - Chương 20 -
12Lạy ĐỨC CHÚA các đạo binh,
Đấng dò xét người công chính, Đấng thấu suốt tâm can,
con sẽ thấy Ngài trị tội chúng đích đáng,
vì con đã giãi bày cơ sự cùng Ngài.
 
Giêrêmia - Chương 23 -
15Vì vậy, để lên án các ngôn sứ ấy,
ĐỨC CHÚA các đạo binh phán như sau:
Này Ta sắp bắt chúng ngậm ngải
và uống nước ngâm thuốc độc,
bởi vì chính từ các ngôn sứ ở Giê-ru-sa-lem
mà sự vô đạo đã lan tràn khắp xứ.
 
Giêrêmia - Chương 23 -
16ĐỨC CHÚA các đạo binh phán như sau:
đừng nghe lời các ngôn sứ tuyên sấm,
chúng phỉnh phờ các ngươi;
điều chúng nói chỉ là thị kiến do tưởng tượng,
chứ không phải do miệng ĐỨC CHÚA phán ra.
 
Giêrêmia - Chương 23 -
36Còn "Gánh nặng của ĐỨC CHÚA", các ngươi không được nói đến nữa, vì lời của ai sẽ là gánh nặng cho người ấy, bởi vì các người đã làm biến nghĩa lời của Thiên Chúa hằng sống, ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa chúng ta!
Giêrêmia - Chương 25 -
8Vì thế, ĐỨC CHÚA các đạo binh phán: Vì các ngươi đã không thèm nghe các lời của Ta,
Giêrêmia - Chương 25 -
27Ngươi sẽ nói với chúng: ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau: Hãy uống cho say! Hãy mửa ra và ngã vật xuống, không còn chỗi dậy nổi trước lưỡi gươm mà chính Ta phóng vào giữa các ngươi.
Giêrêmia - Chương 25 -
28Nếu chúng từ chối không nhận lấy chén từ tay ngươi mà uống, thì ngươi sẽ bảo chúng: ĐỨC CHÚA các đạo binh phán như sau: Thế nào các ngươi cũng phải uống!
Giêrêmia - Chương 25 -
29Vì này, cả chính thành kêu cầu Danh Ta, Ta còn gieo tai giáng hoạ, thì huống hồ các ngươi? Không! Các ngươi không được yên đâu, vì chính Ta cho phóng gươm để trừng phạt mọi dân cư trên cõi đất. Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh.
 
Giêrêmia - Chương 25 -
32ĐỨC CHÚA các đạo binh phán như sau:
Này tai hoạ lan tràn
từ dân tộc này đến dân tộc khác;
và một trận cuồng phong dữ dội nổi lên
từ những miền xa xăm của cõi đất.
 
Giêrêmia - Chương 26 -
18"Ông Mi-kha, người Mô-re-sét, đã tuyên sấm vào thời vua Giu-đa là Khít-ki-gia; ông ấy đã nói với toàn dân Giu-đa rằng: "ĐỨC CHÚA các đạo binh phán như sau: Xi-on sẽ thành ruộng cày, Giê-ru-sa-lem sẽ nên chốn tan hoang, và núi Đền Thờ hoá ra nơi cao rậm rạp! "
 
Giêrêmia - Chương 27 -
4Ngươi hãy truyền lệnh cho chúng phải thưa với chủ mình rằng: "ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán thế này: Các ông hãy thưa với chủ của các ông như sau:
Giêrêmia - Chương 27 -
18Còn nếu chúng là ngôn sứ, nếu có lời ĐỨC CHÚA ở với chúng, thì chúng chỉ việc xin ĐỨC CHÚA các đạo binh giữ các đồ dùng còn sót lại trong Nhà ĐỨC CHÚA, trong đền vua Giu-đa và ở Giê-ru-sa-lem khỏi bị đưa sang Ba-by-lon!
Giêrêmia - Chương 27 -
19Quả thật, ĐỨC CHÚA các đạo binh phán như sau về các trụ đồng, các bể nước, các giàn lăn và các đồ dùng khác còn sót lại trong thành này,
Giêrêmia - Chương 27 -
21Vì ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau về các đồ dùng còn sót lại trong Nhà ĐỨC CHÚA, trong đền vua Giu-đa và ở Giê-ru-sa-lem:
Giêrêmia - Chương 28 -
2"ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau: Ta sẽ bẻ gãy ách của vua Ba-by-lon.
Giêrêmia - Chương 28 -
14Quả thật, ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau: Ta sẽ quàng một cái ách bằng sắt vào cổ tất cả các dân tộc này, khiến chúng phải làm tôi Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, và chúng sẽ làm tôi nó. Ngay cả những giống vật ngoài đồng, Ta cũng trao cho nó."
 
Giêrêmia - Chương 29 -
4"ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán thế này với tất cả những người lưu đày mà Ta đã đưa từ Giê-ru-sa-lem sang Ba-by-lon:
Giêrêmia - Chương 29 -
8Quả vậy, ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau: Các ngươi chớ để cho mình bị lầm lạc vì các ngôn sứ đang ở giữa các ngươi, cũng như vì các tay bói toán; đừng tin theo mộng mị các ngươi mơ thấy,
Giêrêmia - Chương 29 -
17ĐỨC CHÚA các đạo binh phán như sau: Này Ta sắp gửi đến cho các ngươi gươm đao, đói kém và ôn dịch. Ta sẽ làm cho chúng nên như những trái vả hư, xấu đến nỗi không ăn được.
Giêrêmia - Chương 29 -
21ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán thế này về A-kháp con ông Cô-la-gia, cũng như về Xít-ki-gia-hu con ông Ma-a-xê-gia, những kẻ nhân danh Ta mà tuyên sấm điều dối trá cho các ngươi: Này, Ta sắp trao chúng vào tay Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon; nó sẽ hạ sát chúng ngay trước mắt các ngươi.
Giêrêmia - Chương 29 -
25ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán thế này: Bởi vì chính ngươi đã nhân danh mình gửi cho toàn dân ở Giê-ru-sa-lem, cho tư tế Xơ-phan-gia, con Ma-a-xê-gia và cho tất cả các tư tế, một bức thư như sau:
Giêrêmia - Chương 30 -
8(Trong ngày ấy - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh - Ta sẽ bẻ gãy ách đè trên cổ ngươi, sẽ tháo xiềng xích trói buộc ngươi. Ngoại bang sẽ không bắt ngươi làm tôi nữa;
Giêrêmia - Chương 31 -
23ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en phán thế này: Người ta sẽ còn nói lời sau đây trong đất Giu-đa và các thành của nó, khi Ta đổi vận mạng của chúng:
Xin ĐỨC CHÚA giáng phúc cho ngươi,
hỡi Núi thánh, nơi Đấng Công Chính ngự trị.
 
Giêrêmia - Chương 31 -
35ĐỨC CHÚA phán thế này: Đấng cho mặt trời soi sáng ban ngày,
đặt trăng sao soi sáng ban đêm,
Đấng khuấy động biển khơi cho ba đào gầm thét,
danh Người là ĐỨC CHÚA các đạo binh:
 
Giêrêmia - Chương 32 -
14ĐỨC CHÚA các đạo binh là Thiên Chúa của Ít-ra-en phán thế này: "Hãy lấy hai bản văn tự sở hữu đó, một bản đã niêm phong và một bản để ngỏ, rồi cất trong một chiếc bình sành, để giữ những thứ đó về lâu về dài.
Giêrêmia - Chương 32 -
15Vì ĐỨC CHÚA các đạo binh là Thiên Chúa phán thế này: "Người ta sẽ còn tậu nhà cửa, ruộng nương, vườn tược trong xứ này."
 
Giêrêmia - Chương 32 -
18Ngài tỏ lòng thương xót mọi người, nhưng phạt tội cha ông nơi đàn con cháu. Thiên Chúa vĩ đại và uy hùng, danh Ngài là ĐỨC CHÚA các đạo binh.
Giêrêmia - Chương 33 -
11tiếng reo mừng hỷ hoan, tiếng hát của cô dâu chú rể, tiếng của những kẻ mang lễ vật tạ ơn lên Nhà ĐỨC CHÚA mà nói: "Hãy tạ ơn ĐỨC CHÚA các đạo binh, vì Đức Chúa nhân lành, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương! " Vì Ta sẽ đổi vận mạng xứ này và làm cho nó lại được như thuở ban đầu, ĐỨC CHÚA phán.
 
Giêrêmia - Chương 33 -
12ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này: Tại nơi đây, nơi hoang tàn không có người cũng không có vật, và trong tất cả các thành của nó, sẽ vẫn còn có những đồng cỏ cho các mục đồng thả chiên nằm nghỉ.
Giêrêmia - Chương 33 -
22Cũng như không thể đếm được đạo binh trên trời và chẳng sao kể hết cát dưới biển, Ta sẽ làm cho dòng dõi Đa-vít, tôi tớ Ta và các thầy Lê-vi phục vụ Ta, tăng nhiều như thế.
 
Giêrêmia - Chương 35 -
13ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán thế này: Hãy đi nói với người Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem: Các ngươi không đón nhận bài học là vâng nghe lời Ta sao? Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.
Giêrêmia - Chương 35 -
17Vì thế ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa các đạo binh, Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán như sau: Này Ta sẽ giáng xuống Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem tất cả những tai hoạ Ta đã đe phạt chúng: bởi vì Ta phán với chúng, mà chúng không nghe, Ta gọi mà chúng không trả lời."
 
Giêrêmia - Chương 35 -
18Còn với nhà Rê-kháp, ông Giê-rê-mi-a nói: "ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán thế này: Vì các ngươi đã vâng nghe mệnh lệnh của tổ phụ các
 
Giêrêmia - Chương 35 -
19nên ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán thế này: Giô-na-đáp, con của Rê-kháp, sẽ không bao giờ thiếu người đứng trực trước nhan Ta."
 
Giêrêmia - Chương 38 -
17Ông Giê-rê-mi-a nói với vua Xít-ki-gia-hu: "ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa các đạo binh, phán thế này: Nếu ngươi chịu ra đầu hàng các tướng lãnh của vua Ba-by-lon, tính mạng ngươi sẽ được bảo toàn, thành này sẽ không bị phóng hoả, ngươi và gia đình sẽ được sống.
Giêrêmia - Chương 39 -
16"Ngươi hãy đi nói với E-vét Me-léc, người Cút rằng: ĐỨC CHÚA các đạo binh phán như sau: Này Ta sắp tuyên phán những lời của Ta về thành này để giáng hoạ, chứ không phải giáng phúc. Ngày đó, các lời ấy sẽ thành sự thực trước mắt ngươi.
Giêrêmia - Chương 42 -
15thì, hãy nghe lời ĐỨC CHÚA, hỡi những người Giu-đa còn sót lại: ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán thế này: Nếu các ngươi cứ nhất định lên đường đi tới Ai-cập và trú ngụ tại đó,
Giêrêmia - Chương 42 -
18Quả thật, ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán thế này: Cũng như Ta đã nổi cơn lôi đình thịnh nộ với dân cư Giê-ru-sa-lem thế nào, thì Ta cũng nổi cơn thịnh nộ với các ngươi như thế, nếu các ngươi sang Ai-cập. Các ngươi sẽ trở nên lời nguyền rủa, nên đồ kinh tởm, nên lời chúc dữ, nên trò ô nhục, và sẽ không còn nhìn thấy chốn này nữa.
Giêrêmia - Chương 43 -
10Rồi ngươi hãy nói với chúng: "ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau: Này, Ta sẽ cho vời Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, tôi tớ của Ta đến; Ta sẽ đặt ngai vàng của nó bên trên những tảng đá Ta đã vùi đi, và nó sẽ giương lều trên những tảng đá ấy.
Giêrêmia - Chương 44 -
2ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán thế này: Các ngươi đã chứng kiến mọi tai hoạ Ta giáng xuống Giê-ru-sa-lem và tất cả các thành Giu-đa: Này, các thành ấy hiện vẫn còn hoang tàn, không ai cư ngụ.
Giêrêmia - Chương 44 -
7Giờ đây, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán thế này: Tại sao các ngươi lại gây cho mình một tai hoạ lớn lao như thế, là diệt hết đàn ông, đàn bà, trẻ con và hài nhi khỏi Giu-đa, không để sót lại một người nào?
Giêrêmia - Chương 44 -
11Vì thế ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau: Này Ta sắp quay mặt mà giáng hoạ trên các ngươi, và tiêu diệt toàn thể Giu-đa.
Giêrêmia - Chương 44 -
25ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán thế này: Các ngươi cùng với vợ các ngươi, miệng đã nói, tay đã làm. Các ngươi đã nói: Chúng tôi cứ thực hiện những lời chúng tôi đã khấn hứa là dâng hương cho Thiên Nữ Hoàng và làm các lễ tưới kính thần ấy. Hãy cứ đi mà chu toàn những lời các người đã khấn hứa.
Giêrêmia - Chương 46 -
2Về Ai-cập.
Chống lại đạo binh của Pha-ra-ô Nơ-khô, vua Ai-cập, đóng tại bờ sông Êu-phơ-rát ở Các-cơ-mít. Pha-ra-ô Nơ-khô đã bị Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, đánh bại vào năm thứ tư đời Giơ-hô-gia-kim, con Giô-si-gia, vua Giu-đa.
 
Giêrêmia - Chương 46 -
10Ngày ấy là ngày của Chúa Thượng, ĐỨC CHÚA các đạo binh,
ngày báo oán trị tội các đối phương của Người.
Gươm sẽ ăn no thoả, kiếm uống máu say sưa,
vì đó là hy lễ dâng Chúa
Thượng, ĐỨC CHÚA các đạo binh,
tại đất Bắc, trên bờ sông Êu-phơ-rát.
 
Giêrêmia - Chương 46 -
18Đây là lời sấm của Đức Vua,
danh Người là ĐỨC CHÚA các đạo binh:
Ta lấy mạng sống Ta mà thề!
Như núi Ta-bo nằm giữa các ngọn núi,
như núi Các-men nhô ra vùng biển,
quân xâm lăng cũng sẽ đến như vậy!
 
Giêrêmia - Chương 46 -
25ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa của Ít-ra-en, đã phán: "Này Ta sắp trừng trị thần A-môn thành Nô, Pha-ra-ô và Ai-cập, các thần và các vua Ai-cập, Pha-ra-ô và những kẻ đặt tin tưởng vào nó.
Giêrêmia - Chương 48 -
1Về Mô-áp. ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán thế này:
Khốn cho Nơ-vô, vì nó đã bị phá tan!
Kia-gia-tha-gim phải hổ ngươi, vì đã bị chiếm đóng,
thành kiên cố phải mất mặt, vì đã bị phá huỷ.
 
Giêrêmia - Chương 48 -
15Mô-áp đã bị phá tan.
Người ta tấn công các thành của nó,
các tinh binh trẻ phải vào lò sát sinh
- sấm ngôn của Đức Vua, ĐỨC CHÚA các đạo binh là danh Người.
 
Giêrêmia - Chương 49 -
5Này đây, từ tứ phía, Ta cho kinh hoàng ập xuống trên ngươi
- sấm ngôn của Chúa Thượng, ĐỨC CHÚA các đạo binh.
Các ngươi sẽ bị xua đuổi đi, mỗi người một ngả,
và sẽ chẳng còn ai quy tụ những người đã chạy trốn.
 
Giêrêmia - Chương 49 -
7Về Ê-đôm.
ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này:
Ở Tê-man, phải chăng không còn khôn ngoan nữa,
bậc thông thái đã hết mưu trí sao?
Chẳng lẽ họ đã mất khôn ngoan rồi?
 
Giêrêmia - Chương 49 -
26Vì thế các thanh niên sẽ ngã gục trên các quảng trường, và tất cả các chiến binh sẽ phải tiêu vong trong ngày đó - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh.
 
Giêrêmia - Chương 49 -
35ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này:
Này Ta sắp bẻ gãy cây cung của Ê-lam,
nguồn dũng lực của chúng.
 
Giêrêmia - Chương 50 -
18Vì thế, ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau: Này Ta sắp trừng phạt vua Ba-by-lon và xứ sở của nó như Ta đã trừng phạt vua Át-sua.
 
Giêrêmia - Chương 50 -
25ĐỨC CHÚA đã mở kho của Người,
và đưa ra những vũ khí để trút cơn giận dữ.
Đó chính là việc Chúa Thượng, ĐỨC CHÚA các đạo binh,
sẽ thực hiện trong xứ sở người Can-đê!
 
Giêrêmia - Chương 50 -
31Này Ta chống lại ngươi, hỡi tên "Ngạo Mạn"
- sấm ngôn của Chúa Thượng là ĐỨC CHÚA các đạo binh -,
vì đã tới ngày, tới thời ngươi bị trừng phạt.
 
Giêrêmia - Chương 50 -
33ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này:
con cái Ít-ra-en cùng với con cái Giu-đa bị áp bức;
mọi kẻ bắt chúng làm tôi muốn giữ chúng lại,
không chịu thả chúng về.
 
Giêrêmia - Chương 50 -
34Nhưng Đấng cứu chuộc chúng thật hùng mạnh,
danh Người là ĐỨC CHÚA các đạo binh;
Người đích thân đứng ra bênh vực chúng,
để cho đất nước được yên hàn,
và khiến dân cư Ba-by-lon run rẩy.
 
Giêrêmia - Chương 51 -
5Quả thật, Ít-ra-en và Giu-đa không goá bụa,
vì không còn Thiên Chúa, không còn ĐỨC CHÚA các đạo binh,
dù xứ sở của chúng tràn đầy tội lỗi
xúc phạm đến Đấng Thánh của Ít-ra-en.
 
Giêrêmia - Chương 51 -
14ĐỨC CHÚA các đạo binh đã lấy chính mạng sống Người mà thề:
Ta sẽ cho một đoàn người đông như châu chấu,
tràn ngập và chống lại ngươi;
chúng cất tiếng hò reo chiến thắng!
 
Giêrêmia - Chương 51 -
19Phần dành cho Gia-cóp thì không như thế,
vì tất cả đã được Người nắn ra,
và Ít-ra-en là chi tộc Người chọn làm gia nghiệp,
danh Người là ĐỨC CHÚA các đạo binh.
Cái búa của ĐỨC CHÚA và quả núi hùng vĩ
 
Giêrêmia - Chương 51 -
33Quả vậy, ĐỨC CHÚA các đạo binh,
Thiên Chúa Ít-ra-en phán như sau:
Cô gái Ba-by-lon như sân phơi, vào thời đạp lúa;
chẳng còn bao lâu, mùa gặt sẽ đến với cô.
 
Giêrêmia - Chương 51 -
57Các tướng lãnh, các nhà khôn ngoan,
các toàn quyền, các khâm sai, các anh hùng của chúng,
Ta cho uống say sưa, đến nỗi phải mê mệt,
chúng nằm ngủ li bì, không bao giờ dậy nữa
- sấm ngôn của Đức Vua, danh Người là ĐỨC CHÚA các đạo binh.
Ba-by-lon bị huỷ diệt
 
Giêrêmia - Chương 51 -
58ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này:
các tường luỹ Ba-by-lon vĩ đại, bị sụp đổ hoàn toàn,
các cổng thành to lớn sẽ bị thiêu rụi.
Thế là các dân phải vất vả luống công,
các nước kiệt quệ làm mồi cho lửa.
Lời sấm được ném xuống sông Êu-phơ-rát
 
Đanien - Chương 4 -
32Trước nhan Người, dân cư trên mặt đất đều bị kể như không.
Theo ý muốn của Người,
Người điều khiển cả đạo binh trên trời, lẫn cư dân dưới đất.
Chẳng có ai cản được tay Người,
và dám hỏi rằng: Ngài làm gì thế? "
 
Đanien - Chương 8 -
10Nó vươn cao tới tận các đạo binh trên trời, làm cho một phần đạo binh đó và một phần các tinh tú phải nhào xuống đất, rồi nó đạp chân lên.
Đanien - Chương 8 -
11Nó còn vươn lên tận vị Thống Lãnh đạo binh, và của lễ thường tiến dâng lên Người bị tước đoạt, thánh điện của Người bị phá đổ.
Đanien - Chương 8 -
12Do tội ác mà đạo binh bị trao nộp cùng với của lễ thường tiến; cái sừng ấy đã quăng sự thật xuống đất. Nó đã làm và đã thành công.
 
Đanien - Chương 8 -
13Tôi đã nghe một vị thánh lên tiếng và một vị thánh khác bảo vị đã lên tiếng kia: "Thị kiến này còn kéo dài đến bao giờ: của lễ thường tiến bị tước đoạt, tội ác tàn phá hoành hành, nơi thánh và đạo binh bị chà đạp dưới chân? "
Đanien - Chương 11 -
7một mầm non cùng gốc với nàng sẽ mọc lên thay thế vua cha. Nó sẽ tiến đánh đạo binh, vào thành trì kiên cố của vua Phương Bắc. Nó sẽ tấn công họ và chiến thắng.
Đanien - Chương 11 -
13Vua Phương Bắc lại chiêu mộ một đoàn quân đông đúc hơn trước. Sau đó vài năm, ông đến, kéo theo một đạo binh lớn cùng với thật nhiều quân trang.
Hôsê - Chương 12 -
6ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa các đạo binh:
danh hiệu Người là ĐỨC CHÚA.
 
Giôen - Chương 2 -
11Tiếng ĐỨC CHÚA đã vang lên trước đạo binh của Người,
vì binh đội của Người rất đông đảo,
kẻ thi hành lời Người thật hùng mạnh,
và Ngày của ĐỨC CHÚA thật lớn lao và rất đáng sợ!
Nào ai chịu nổi?
 
Giôen - Chương 2 -
25"Ta sẽ bù lại cho các ngươi
những năm mất mùa vì sạt sành và hoàng trùng,
cào cào và châu chấu: đó là đạo binh lớn
chính Ta sai đến đánh phạt các ngươi.
 
Amốt - Chương 3 -
13Hãy nghe đây và đứng ra tố cáo nhà Gia-cóp
- sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng,
Thiên Chúa các đạo binh.
 
Amốt - Chương 4 -
13Này đây, Đấng tạo ra núi non, dựng nên gió bão,
Đấng tỏ cho con người biết ý định của mình,
Đấng làm ra bình minh và bóng tối,
Đấng ngự giá trên những đỉnh cao của địa cầu,
danh hiệu của Người là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa các đạo binh.
 
Amốt - Chương 5 -
14Hãy tìm điều lành chứ đừng tìm điều dữ,
rồi các ngươi sẽ được sống,
và như vậy ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa các đạo binh
sẽ ở cùng các ngươi, như lời các ngươi nói.
 
Amốt - Chương 5 -
15Hãy ghét điều dữ và chuộng điều lành,
nơi cửa công, hãy thiết lập công lý;
biết đâu, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa các đạo binh,
sẽ dủ lòng thương số còn sót của Giu-se.
 
Amốt - Chương 5 -
16Vì thế, ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa các đạo binh
và là Chúa Thượng, phán thế này:
Từ mọi quảng trường, sẽ vẳng lên những tiếng khóc than,
trên mọi phố phường, người ta kêu trời kêu đất;
người ta mời nông dân đến bày tỏ lòng thương tiếc,
mời người khóc mướn đến khóc than;
 
Amốt - Chương 5 -
27Còn Ta, Ta sẽ đày các ngươi đi xa hơn Đa-mát
- ĐỨC CHÚA phán như vậy,
danh Người là Thiên Chúa các đạo binh.
 
Amốt - Chương 6 -
8ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng
đã lấy mạng sống Người mà thề rằng
- sấm ngôn của ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa các đạo binh -:
Ta ghê tởm tính kiêu căng của Gia-cóp,
Ta chán ghét các đền đài của nó,
vậy Ta sẽ đem nộp thành và mọi sự trong thành.
 
Amốt - Chương 6 -
14Nhưng này Ta đây, hỡi nhà Ít-ra-en
- sấm ngôn của ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa các đạo binh -,
Ta cho một dân nổi lên đánh các ngươi.
Nó sẽ xâm lấn các ngươi
từ Cửa Ải Kha-mát cho đến suối A-ra-va.
 
Amốt - Chương 9 -
5ĐỨC CHÚA các đạo binh là Chúa Thượng,
Người chạm đến địa cầu là địa cầu rung chuyển,
và toàn thể dân cư lâm cảnh tang tóc;
cả mặt đất dâng lên như thể sông Nin,
rồi xẹp xuống tựa Con Sông bên Ai-cập.
 
Mikha - Chương 4 -
4Mỗi người sẽ ngồi dưới cây vả cây nho của mình,
không còn ai quấy phá.
Miệng ĐỨC CHÚA các đạo binh đã phán như vậy.
 
Nakhum - Chương 2 -
14Đây, chính Ta đánh phạt ngươi
- sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh.
Ta sẽ đốt xe trận của ngươi thành mây khói,
gươm sẽ xâu xé các sư tử con của ngươi.
Ta sẽ tiêu diệt khỏi xứ sở những con mồi ngươi đã vồ bắt;
chẳng ai thèm nghe tiếng các sứ giả của ngươi.
 
Nakhum - Chương 3 -
5Này, chính Ta đánh phạt ngươi
- sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh.
Ta sẽ vén áo ngươi lên tới mặt,
sẽ cho các dân tộc thấy ngươi loã lồ,
cho các vương quốc thấy nỗi ô nhục của ngươi.
 
Khabacúc - Chương 2 -
13Các dân vất vả để làm mồi cho lửa thiêu,
các nước kiệt quệ mà chẳng được ích gì,
đó chẳng phải là do ĐỨC CHÚA các đạo binh sao?
 
Xôphônia - Chương 2 -
9Vì thế, Ta lấy mạng sống Ta mà thề
- sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa của Ít-ra-en -
Mô-áp sẽ trở nên như Xơ-đôm
và con cái Am-mon sẽ nên như Gô-mô-ra.
Đó là một mảnh đất hoang cỏ mọc, một hầm muối,
một hoang địa cho đến muôn đời.
Số dân còn sót lại của Ta sẽ cướp phá chúng,
số còn sống sót của dân Ta
sẽ chiếm đất đai chúng làm gia nghiệp.
 
Xôphônia - Chương 2 -
10Đó là giá chúng phải trả cho sự kiêu ngạo của mình.
Quả thật, chúng đã nhạo báng
và đắc chí nhạo cười dân của ĐỨC CHÚA các đạo binh.
 
Khácgai - Chương 1 -
2ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này: Dân đó dám nói: "Bây giờ chưa phải là lúc tái thiết Đền Thờ kính ĐỨC CHÚA."
Khácgai - Chương 1 -
5Vậy giờ đây, ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này: Các ngươi hãy để tâm suy cho kỹ về lối sống của các ngươi.
Khácgai - Chương 1 -
7ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này: Các ngươi hãy để tâm suy cho kỹ về lối sống của các ngươi.
Khácgai - Chương 1 -
9Các ngươi mong đợi nhiều, nhưng mùa màng chẳng được bao nhiêu. Các ngươi có đem được những thứ đó về nhà, Ta cũng sẽ thổi bay đi hết. Vì sao vậy? Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh - vì Nhà của Ta vẫn còn tan hoang, trong khi đó các ngươi ai nấy bận rộn lo cho nhà riêng của mình.
Khácgai - Chương 1 -
14ĐỨC CHÚA tác động thần trí tổng đốc xứ Giu-đa là Dơ-rúp-ba-ven con ông San-ti-ên, và thần trí thượng tế Giê-su-a, con ông Giơ-hô-xa-đắc, cũng như thần trí tất cả những người còn sót lại trong dân. Họ đã đến và làm việc trong Đền Thờ ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa của họ.
Khácgai - Chương 2 -
4Vậy bây giờ, hỡi Dơ-rúp-ba-ven, hãy mạnh bạo lên! Này thượng tế Giê-su-a, con ông Giơ-hô-xa-đắc, mạnh bạo lên nào! Toàn dân trong xứ hãy mạnh bạo lên! Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA. Hãy bắt tay vào việc, vì chính Ta ở với các ngươi. Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh.
Khácgai - Chương 2 -
6Quả thật, ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này: Chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi, Ta sẽ làm rung chuyển trời đất, biển khơi và đất liền.
Khácgai - Chương 2 -
7Ta sẽ làm cho tất cả các dân tộc phải chấn động và các kho tàng của các dân tộc sẽ đổ về, rồi Ta sẽ làm cho Đền Thờ này rực rỡ vinh quang. ĐỨC CHÚA các đạo binh phán.
Khácgai - Chương 2 -
8Bạc là của Ta, vàng là của Ta - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh.
Khácgai - Chương 2 -
9Vinh quang của Đền Thờ lúc này sẽ rạng ngời hơn khi trước, ĐỨC CHÚA các đạo binh phán; tại nơi này Ta sẽ ban tặng bình an - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh."
 
Khácgai - Chương 2 -
11ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này: "Ngươi hãy thử hỏi các tư tế về khoản luật:
Khácgai - Chương 2 -
23Ngày ấy, - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh - hỡi Dơ-rúp-ba-ven con San-ti-ên, Ta sẽ chọn ngươi làm tôi tớ của Ta - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA -, Ta sẽ đặt ngươi làm ấn tín, vì Ta đã chọn ngươi - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh."
 
Dacaria - Chương 1 -
3Ngươi hãy bảo chúng: ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này: Hãy trở lại với Ta - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh - và Ta sẽ trở lại với các ngươi, ĐỨC CHÚA các đạo binh phán.
Dacaria - Chương 1 -
4Đừng như cha ông các ngươi, những người đã được các ngôn sứ thời xưa cảnh cáo: "ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này: Hãy từ bỏ lối sống xấu xa và những hành vi gian ác của các ngươi mà trở lại." Nhưng chúng chẳng nghe, chẳng lưu ý đến Ta - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA -.
Dacaria - Chương 1 -
6Thế nhưng các lời và các thánh chỉ Ta đã truyền cho các tôi tớ của Ta là các ngôn sứ, lại chẳng theo sát cha ông các ngươi hay sao? Bấy giờ họ đã trở lại và nói: "ĐỨC CHÚA các đạo binh đã quyết định xử với chúng tôi căn cứ vào lối sống và hành vi của chúng tôi thế nào, thì Người đã hành động như vậy."
 
Dacaria - Chương 1 -
12Bấy giờ thần sứ của ĐỨC CHÚA lên tiếng nói: "Lạy ĐỨC CHÚA các đạo binh, Ngài không thương Giê-ru-sa-lem và các thành Giu-đa cho đến mãi bao giờ? Ngài thịnh nộ với chúng nay đã bảy mươi năm! "
Dacaria - Chương 1 -
14Bấy giờ, vị thần sứ đang nói với tôi bảo tôi: "Hãy công bố: ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này: "Vì yêu Giê-ru-sa-lem và Xi-on, Ta phát ghen lên dữ dội.
Dacaria - Chương 1 -
16Vì thế, ĐỨC CHÚA phán thế này: Ta sẽ trở về Giê-ru-sa-lem mà thương xót nó. Đền Thờ của Ta sẽ được xây dựng lại ở đó - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh - và dây đo sẽ lại được giăng trên Giê-ru-sa-lem.
Dacaria - Chương 1 -
17Ngươi còn phải công bố rằng: ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này: Các thành của Ta sẽ tràn ngập của cải. ĐỨC CHÚA sẽ lại an ủi Xi-on và Người lại chọn Giê-ru-sa-lem."
 
Dacaria - Chương 2 -
12Bởi vì, - sau khi tôi được vinh quang Chúa sai đến
với các dân tộc đã cướp phá các người, thì
- ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này:
"Kẻ nào động đến các ngươi
là động đến con ngươi mắt Ta.
 
Dacaria - Chương 2 -
13Quả thế, này Ta giơ tay chống lại chúng,
để chúng trở thành chiến lợi phẩm
cho những kẻ đã phải làm tôi chúng."
Bấy giờ các người sẽ nhận biết rằng
ĐỨC CHÚA các đạo binh đã sai tôi đi.
 
Dacaria - Chương 2 -
15Ngày ấy, nhiều dân tộc sẽ gắn bó cùng ĐỨC CHÚA:
Chúng sẽ thành dân thánh của Ta,
và Ta sẽ cư ngụ ở giữa ngươi."
Bấy giờ, (các) người sẽ nhận biết rằng
ĐỨC CHÚA các đạo binh đã phái tôi đến với (các) người.
 
Dacaria - Chương 3 -
7"ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này: Nếu ngươi sống theo đường lối Ta dạy và tuân giữ mệnh lệnh Ta truyền, thì chính ngươi sẽ xét xử Nhà của Ta, chính ngươi sẽ canh giữ Tiền Đình của Ta và Ta sẽ cho ngươi gia nhập hàng ngũ những kẻ đang đứng đây. 9a Vì này là phiến đá Ta đã đặt trước mặt Giê-su-a; trên phiến đá độc nhất này, có bảy con mắt; này, chính Ta sẽ khắc chữ lên đó, - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh."
 
Dacaria - Chương 3 -
10Ngày ấy - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh - các ngươi sẽ mời mọc nhau dưới bóng cây nho, cây vả."
 
Dacaria - Chương 4 -
6b) Đây là lời của ĐỨC CHÚA liên quan đến ông Dơ-rúp-ba-ven: Không phải nhờ thế lực, cũng chẳng phải nhờ sức mạnh mà nó hoàn thành công việc Ta giao phó, nhưng là nhờ thần khí của Ta, ĐỨC CHÚA các đạo binh phán.
 
Dacaria - Chương 4 -
9Chính tay Dơ-rúp-ba-ven đã đặt nền móng cho Đền Thờ này và cũng chính tay nó sẽ hoàn tất. Và các người sẽ nhận biết rằng ĐỨC CHÚA các đạo binh đã phái tôi đến với các người.
Dacaria - Chương 5 -
4Ta đã phán ra lời nguyền rủa đó - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh - để lời đó đi vào nhà kẻ trộm cắp và vào nhà đứa nhân danh Ta mà thề gian. Lời đó sẽ ở lại giữa nhà chúng mà huỷ diệt cả gỗ đá nhà chúng."
Thị kiến thứ bảy: người đàn bà trong cái thùng
 
Dacaria - Chương 6 -
12Ngươi hãy nói với nó rằng: ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này. Đây, một người mệnh danh là "chồi non"; từ nơi nó ở, nó sẽ đâm chồi. Nó sẽ xây Thánh Điện của ĐỨC CHÚA.
Dacaria - Chương 6 -
15Bấy giờ, những người ở xa sẽ đến xây Thánh Điện của ĐỨC CHÚA. Và các người sẽ nhận biết rằng ĐỨC CHÚA các đạo binh đã sai tôi đến với các người. Sẽ xảy ra như thế nếu các người thực sự vâng nghe tiếng ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của các người."
 
Dacaria - Chương 7 -
3Họ đến hỏi các tư tế đang phục vụ trong Nhà ĐỨC CHÚA các đạo binh và hỏi các ngôn sứ rằng: "Tôi có được than khóc và ăn chay vào tháng năm như tôi đã làm từ nhiều năm nay không? "
 
Dacaria - Chương 7 -
4Bấy giờ có lời ĐỨC CHÚA các đạo binh phán với tôi rằng:
Dacaria - Chương 7 -
9ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này: Hãy xét xử thật công minh, hãy lấy lòng nhân ái và thương xót mà xử sự với nhau.
Dacaria - Chương 7 -
12lòng chúng, chúng để cho chai cứng như kim cương để khỏi vâng giữ Lề Luật và lời dạy bảo mà ĐỨC CHÚA các đạo binh đã gửi đến nhờ thần khí của Người, qua trung gian các ngôn sứ thời xưa. Và chuyện xảy ra là ĐỨC CHÚA các đạo binh đã giáng xuống cơn thịnh nộ lớn lao.
Dacaria - Chương 7 -
13Chuyện còn xảy ra là: Ta đã kêu gọi, mà chúng không nghe thế nào, thì khi chúng kêu cầu, Ta cũng chẳng thèm nghe như thế. ĐỨC CHÚA các đạo binh phán.
Dacaria - Chương 8 -
1Có lời ĐỨC CHÚA các đạo binh phán như sau:
 
Dacaria - Chương 8 -
2ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này.
Vì Xi-on, Ta phát ghen dữ dội, Ta nổi giận đến tột cùng vì nó.
 
Dacaria - Chương 8 -
3ĐỨC CHÚA phán thế này:
Ta đã trở lại Xi-on, Ta sẽ ngự lại ở Giê-ru-sa-lem.
Giê-ru-sa-lem sẽ được gọi là Thành-trung-tín
và núi của ĐỨC CHÚA các đạo binh là Núi Thánh.
 
Dacaria - Chương 8 -
4ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này:
Trên những quảng trường Giê-ru-sa-lem
các cụ ông cụ bà ra ngồi nghỉ.
Ai nấy tay chống gậy vì tuổi thọ đã cao.
 
Dacaria - Chương 8 -
6ĐỨC CHÚA các đạo binh phán như sau:
Nếu đó là điều không thể được
đối với số dân còn sót lại - trong những ngày ấy -
thì cũng là điều không thể được với Ta chăng?
Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh.
 
Dacaria - Chương 8 -
7ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này:
Ta sẽ đưa dân Ta ra khỏi miền đất phía mặt trời mọc
và miền đất phía mặt trời lặn.
 
Dacaria - Chương 8 -
9ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này: Hỡi các ngươi là những kẻ trong những ngày này đang nghe lời các ngôn sứ nói vào lúc đặt móng Đền Thờ của ĐỨC CHÚA các đạo binh để tái thiết Thánh Điện, các ngươi hãy mạnh bạo lên!
Dacaria - Chương 8 -
11Nhưng bây giờ đối với số dân còn sót lại, Ta không xử như những ngày trước nữa, sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh.
Dacaria - Chương 8 -
14Quả thật, ĐỨC CHÚA các đạo binh phán như sau: Ta đã quyết định giáng hoạ cho các ngươi thế nào, khi cha ông các ngươi làm cho Ta nổi giận - ĐỨC CHÚA các đạo binh phán - và Ta đã không hối tiếc,
Dacaria - Chương 8 -
18Có lời ĐỨC CHÚA các đạo binh phán với tôi rằng:
 
Dacaria - Chương 8 -
19"ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này: Chay tháng tư, chay tháng năm, chay tháng bảy và chay tháng mười sẽ thành niềm phấn khởi, mối hân hoan và những ngày lễ hội cho nhà Giu-đa. Nhưng trên hết, hãy yêu chuộng chân lý và bình an."
Viễn ảnh ơn cứu độ thời Đấng Mê-si-a
 
Dacaria - Chương 8 -
20ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này: Các nước và dân cư trong các thành phố lớn vẫn còn tuôn đến.
Dacaria - Chương 8 -
21Dân thành này sẽ đến thành khác mà nói rằng: "Nào ta cùng đi làm cho nét mặt ĐỨC CHÚA dịu lại và tìm kiếm ĐỨC CHÚA các đạo binh; cả tôi nữa, tôi cũng đi! "
Dacaria - Chương 8 -
22Các dân đông đảo và các nước hùng cường sẽ đến tìm kiếm ĐỨC CHÚA các đạo binh ở Giê-ru-sa-lem và làm cho nét mặt ĐỨC CHÚA dịu lại.
 
Dacaria - Chương 8 -
23ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này: Trong những ngày ấy, mười người đàn ông thuộc mọi ngôn ngữ trong các dân tộc sẽ níu lấy áo của một người Giu-đa mà nói: "Chúng tôi muốn đi với anh em, vì chúng tôi đã nghe biết rằng Thiên Chúa ở với anh em."
PHẦN THỨ HAI
 
Dacaria - Chương 9 -
15ĐỨC CHÚA các đạo binh sẽ che chở họ,
khiến họ nghiền nát và chà đạp những viên đá phóng,
họ sẽ uống máu như uống rượu
và đầy ứ như những chiếc bình rảy, như các góc bàn thờ.
 
Dacaria - Chương 10 -
3Ta sẽ bừng bừng nổi giận đánh phạt các mục tử,
và sẽ hạch tội các con dê.
Khi ĐỨC CHÚA các đạo binh
viếng thăm đàn chiên của Người là nhà Giu-đa,
thì bấy giờ, Người sẽ làm cho chúng
nên như con ngựa chiến oai phong của Người.
 
Dacaria - Chương 12 -
5Bấy giờ, các thủ lãnh Giu-đa sẽ nhủ thầm: "Dân cư Giê-ru-sa-lem được mạnh sức là nhờ ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa của chúng."
Dacaria - Chương 13 -
2Ngày ấy, - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh -, Ta sẽ tiêu diệt khỏi xứ này tên tuổi các tượng thần: Người ta sẽ không còn nhắc đến chúng nữa. Cả những ngôn sứ và những thần ô uế, Ta cũng sẽ trục xuất ra khỏi xứ này.
Dacaria - Chương 13 -
7Này gươm, hãy đứng dậy mà đánh mục tử của Ta,
đánh đồng bào của Ta.
Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh.
Hãy đánh mục tử, thì đàn chiên sẽ tan tác.
Cả những con bé nhỏ, Ta cũng trở tay đánh phạt.
 
Dacaria - Chương 14 -
16Sau đó, mọi người còn sót lại từ mọi dân tộc đã tiến đánh Giê-ru-sa-lem, hằng năm sẽ lên thờ lạy Đức Vua, tức là ĐỨC CHÚA các đạo binh, và mừng lễ Lều.
Dacaria - Chương 14 -
17Thị tộc nào trong các thị tộc trên cõi đất không lên Giê-ru-sa-lem thờ lạy Đức Vua, tức là ĐỨC CHÚA các đạo binh, thì sẽ không có mưa cho chúng.
Dacaria - Chương 14 -
21Mọi nồi niêu ở Giê-ru-sa-lem và ở Giu-đa sẽ được thánh hiến cho ĐỨC CHÚA các đạo binh. Tất cả những người dâng hy lễ sẽ đến lấy những nồi niêu đó mà nấu nướng. Ngày ấy, sẽ không còn lái buôn trong Nhà ĐỨC CHÚA các đạo binh nữa.
 
Malakhi - Chương 1 -
4Nếu Ê-đôm nói: "Chúng ta đã bị phá huỷ, nhưng chúng ta sẽ tái thiết từ những đống hoang tàn đổ nát." ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này: phần chúng, chúng cứ tái thiết; phần Ta, Ta sẽ phá đổ. Người ta sẽ gọi chúng là "lãnh thổ của gian ác" và "dân bị ĐỨC CHÚA giáng cơn thịnh nộ đến muôn đời."
Malakhi - Chương 1 -
6Con phải kính trọng cha; tôi tớ kính trọng chủ. Vậy nếu Ta là cha, thì đâu là lòng kính trọng Ta? Và nếu Ta là chủ, thì đâu là niềm kính sợ Ta? ĐỨC CHÚA các đạo binh phán với các ngươi là những tư tế khinh thường danh Ta. - Nhưng các ngươi nói: "Chúng con khinh thường danh Ngài ở chỗ nào? " -
Malakhi - Chương 1 -
8Khi các ngươi tiến dâng một con vật mù để làm lễ tế, đó chẳng phải là xấu sao? Và khi các ngươi dâng một con vật què hay bệnh tật, đó chẳng phải là xấu sao? Hãy dâng con vật ấy cho tổng đốc của ngươi, liệu nó có bằng lòng với ngươi chăng? Hay nó có sẵn sàng đón nhận ngươi không? - ĐỨC CHÚA các đạo binh phán.
Malakhi - Chương 1 -
9Vậy giờ đây, các ngươi hãy làm cho nét mặt Thiên Chúa dịu lại để Người đoái thương chúng ta - chính tay các ngươi làm như thế - liệu Người có sẵn sàng đón nhận không? - ĐỨC CHÚA các đạo binh phán.
Malakhi - Chương 1 -
10Ai trong các ngươi sẽ đóng cửa lại, để các ngươi khỏi uổng công đốt lửa trên bàn thờ của Ta? Ta chẳng hài lòng chút nào về các ngươi, - ĐỨC CHÚA các đạo binh phán -, và Ta chẳng ưng nhận lễ phẩm từ tay các ngươi dâng.
Malakhi - Chương 1 -
11Quả thật, từ đông sang tây, Danh Ta thật cao cả giữa chư dân; và ở khắp nơi, người ta dâng lễ hy sinh và lễ vật tinh tuyền kính Danh Ta, bởi vì Danh Ta thật cao cả giữa chư dân, - ĐỨC CHÚA các đạo binh phán.
Malakhi - Chương 1 -
13Các ngươi nói: Thật là phiền! Và các ngươi coi thường Ta, - ĐỨC CHÚA các đạo binh phán. Các ngươi mang tới của ăn cướp, con vật què hay bệnh tật. Các ngươi đem dâng lễ vật ấy, liệu Ta có ưng nhận lễ vật từ tay các ngươi tiến dâng chăng? - ĐỨC CHÚA phán.
Malakhi - Chương 1 -
14Thật đáng bị nguyền rủa kẻ xảo quyệt, kẻ có con vật đực trong đàn mà lại khấn dâng con vật mang tì tích làm lễ tế Chúa Thượng. Quả thật, chính Ta là Đức Vua cao cả, - ĐỨC CHÚA các đạo binh phán -, và danh Ta được kính sợ giữa chư dân.
 
Malakhi - Chương 2 -
2Nếu các ngươi không nghe và không lưu tâm tôn vinh Danh Ta, - ĐỨC CHÚA các đạo binh phán -, Ta sẽ khiến các ngươi mắc tai hoạ, Ta sẽ biến phúc lành của các ngươi thành tai hoạ. Phải, Ta biến phúc lành ấy thành tai hoạ, vì các ngươi chẳng lưu tâm gì cả.
Malakhi - Chương 2 -
4Bấy giờ các ngươi sẽ nhận biết rằng Ta gửi lệnh truyền này cho các ngươi, để giao ước của Ta với Lê-vi tồn tại, - ĐỨC CHÚA các đạo binh phán.
Malakhi - Chương 2 -
7Thật vậy, môi của tư tế chất chứa sự hiểu biết và người ta tìm điều Luật dạy nơi miệng nó; quả thế, nó là thần sứ của ĐỨC CHÚA các đạo binh.
Malakhi - Chương 2 -
8Nhưng các ngươi, các ngươi đã đi trệch đường và làm cho nhiều người lảo đảo trên đường Luật dạy. Các ngươi đã huỷ hoại giao ước với Lê-vi, - ĐỨC CHÚA các đạo binh phán.
Malakhi - Chương 2 -
12Kẻ nào làm như thế, xin ĐỨC CHÚA bứng nó khỏi lều Gia-cóp, cả người làm chứng, người bảo trợ cũng như người tiến dâng lễ vật kính ĐỨC CHÚA các đạo binh.
Malakhi - Chương 2 -
16Quả thật, Ta ghét việc rẫy vợ, - ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa Ít-ra-en phán -, và kẻ lấy thói bạo tàn làm áo che thân, - ĐỨC CHÚA các đạo binh phán. Hãy coi chừng và chớ phản bội.
 
Malakhi - Chương 3 -
1Này Ta sai sứ giả của Ta đến dọn đường trước mặt Ta. Và bỗng nhiên Chúa Thượng mà các ngươi tìm kiếm, đi vào Thánh Điện của Người. Kìa, vị sứ giả của giao ước mà các ngươi đợi trông đang đến, - ĐỨC CHÚA các đạo binh phán.
Malakhi - Chương 3 -
5Ta sẽ tới gần các ngươi mà xét xử; Ta sẽ mau mắn làm chứng chống lại các tên phù thuỷ, các kẻ ngoại tình, bọn thề gian cũng như quân bóc lột người làm công và cô nhi quả phụ; chống lại kẻ áp bức ngoại kiều cùng những kẻ chẳng kính sợ Ta, - ĐỨC CHÚA các đạo binh phán.
 
Malakhi - Chương 3 -
7Từ thời cha ông các ngươi, các ngươi đã trệch xa và không tuân hành các chỉ thị của Ta. Hãy trở lại với Ta và Ta sẽ quay lại với các ngươi. - ĐỨC CHÚA các đạo binh phán. Các ngươi nói: "Chúng tôi sẽ trở lại thế nào? " -
Malakhi - Chương 3 -
10Các ngươi hãy đem tất cả thuế thập phân vào nhà kho, để có lương thực trong Nhà Ta. Hãy làm thế thử xem Ta có mở cổng trời cho các ngươi, hoặc có tuôn đổ phúc lành dư dật xuống trên các ngươi không? - ĐỨC CHÚA các đạo binh phán.
Malakhi - Chương 3 -
11Vì các ngươi, Ta đã ngăn cản không cho cào cào phá hoại hoa màu ruộng đất của các ngươi, không để cho nho ngoài đồng không sinh trái, - ĐỨC CHÚA các đạo binh phán.
Malakhi - Chương 3 -
12Mọi dân tộc sẽ khen các ngươi có phúc, vì các ngươi sẽ là mảnh đất xinh đẹp, - ĐỨC CHÚA các đạo binh phán.
 
Malakhi - Chương 3 -
17Vào ngày Ta hành động, chúng sẽ thuộc về Ta như sở hữu riêng, - ĐỨC CHÚA các đạo binh phán, Ta sẽ xót thương chúng như người cha xót thương đứa con phụng dưỡng mình.
Malakhi - Chương 3 -
19Vì này Ngày ấy đến, đốt cháy như hoả lò. Mọi kẻ kiêu ngạo và mọi kẻ làm điều gian ác sẽ như rơm rạ. Ngày ấy đến sẽ thiêu rụi chúng - ĐỨC CHÚA các đạo binh phán - không còn chừa lại cho chúng một rễ hay cành nào.
Malakhi - Chương 3 -
21Các ngươi sẽ chà đạp những kẻ gian ác, vì chúng sẽ như bụi đất dưới bàn chân các ngươi vào ngày Ta hành động, - ĐỨC CHÚA các đạo binh phán.
 
Mát-thêu - Chương 26 -
53Hay anh tưởng là Thầy không thể kêu cứu với Cha Thầy sao? Người sẽ cấp ngay cho Thầy hơn mười hai đạo binh thiên thần!
Mác-cô - Chương 5 -
9Người hỏi nó: "Tên ngươi là gì? " Nó thưa: "Tên tôi là đạo binh, vì chúng tôi đông lắm."
Mác-cô - Chương 5 -
15Họ đến cùng Đức Giê-su và thấy kẻ bị quỷ ám ngồi đó, ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo -chính người này đã bị đạo binh quỷ nhập vào. Họ phát sợ.
Luca - Chương 8 -
30Đức Giê-su hỏi anh: "Tên anh là gì? " Anh thưa: "Đạo Binh", vì rất nhiều quỷ nhập vào anh.
Luca - Chương 21 -
20"Khi anh em thấy thành Giê-ru-sa-lem bị các đạo binh vây hãm, bấy giờ anh em hãy biết rằng đã gần đến ngày khốc hại của thành.
Thư Rôma - Chương 9 -
29Như ngôn sứ I-sai-a đã tiên báo: Nếu như Đức Chúa các đạo binh chẳng chừa lại cho chúng ta kẻ nối dõi, thì chúng ta đã trở nên như thành Xơ-đom, và giống như thành Gô-mô-ra rồi.
 
Thư Giacôbê - Chương 5 -
4Các người đã gian lận mà giữ lại tiền lương của những thợ đi cắt lúa trong ruộng của các người. Kìa, tiền lương ấy đang kêu lên oán trách các người, và tiếng kêu của những thợ gặt ấy đã thấu đến tai Chúa các đạo binh.