Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đáp lời

Sáng Thế Ký - Chương 23 -
5Đáp lời ông Áp-ra-ham, con cái ông Khết nói rằng:
Sáng Thế Ký - Chương 35 -
3Nào ta hãy đứng dậy và lên Bết Ên! Tại đó tôi sẽ làm một bàn thờ để kính Thiên Chúa, Đấng đã đáp lời tôi ngày tôi gặp bước gian truân, và đã ở với tôi trong chuyến đi tôi đã thực hiện."
Samuel I - Chương 7 -
9Ông Sa-mu-en bắt một con chiên sữa và dâng toàn bộ làm lễ toàn thiêu lên ĐỨC CHÚA. Rồi ông Sa-mu-en kêu lên ĐỨC CHÚA cho Ít-ra-en và ĐỨC CHÚA đã đáp lời ông.
Samuel I - Chương 8 -
18Ngày ấy, anh em sẽ kêu than vì vua của anh em mà anh em đã chọn cho mình, nhưng ngày ấy ĐỨC CHÚA sẽ không đáp lời anh em."
 
Samuel II - Chương 22 -
42Chúng kêu cứu mà không ai cứu chữa,
kêu lên ĐỨC CHÚA, nhưng Chúa chẳng đáp lời.
 
Các Vua I - Chương 18 -
26Vậy, họ lấy con bò người ta đưa cho họ, làm thịt, rồi kêu cầu danh thần Ba-an từ sáng tới trưa: "Lạy thần Ba-an, xin đáp lời chúng tôi! " Nhưng không một tiếng nói, không một ai trả lời, và họ nhảy khập khiễng bên cạnh bàn thờ họ đã dựng.
Các Vua I - Chương 18 -
37Xin đáp lời con, lạy ĐỨC CHÚA, xin đáp lời con, để dân này nhận biết Ngài là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa thật, và Ngài đã khiến họ thay lòng đổi dạ."
Các Vua II - Chương 7 -
2Viên giám mã đỡ tay vua đáp lời người của Thiên Chúa: "Cho dù ĐỨC CHÚA có mở cống trên trời, điều đó liệu có xảy ra không? " Ông Ê-li-sa nói: "Chính ông sẽ thấy tận mắt, nhưng sẽ không được ăn! "
 
Sử Biên Niên I - Chương 21 -
26Vua Đa-vít xây một bàn thờ kính ĐỨC CHÚA ở đấy, rồi dâng của lễ toàn thiêu và kỳ an. Vua kêu cầu ĐỨC CHÚA và Người đã đáp lời, cho lửa từ trời xuống trên bàn thờ toàn thiêu.
Sử Biên Niên I - Chương 21 -
28Khi vua Đa-vít thấy ĐỨC CHÚA đã đáp lời tại sân lúa của ông Oóc-nan người Giơ-vút, thì vua đã sát tế tại đó,
Gióp - Chương 19 -
7Nếu tôi kêu lên: "Tàn bạo quá! ", chẳng có ai đáp lời,
và nếu tôi có van nài đi nữa, cũng chẳng ai phân xử cho tôi.
 
Thánh Vịnh - Chương 4 -
2Lạy Thiên Chúa là đèn trời soi xét,
khi con kêu, nguyện Chúa đáp lời.
Lúc ngặt nghèo, Chúa đã mở lối thoát cho con,
xin thương xót nghe lời con cầu khẩn.
 
Thánh Vịnh - Chương 17 -
6Con kêu lên Ngài, lạy Thiên Chúa, vì Ngài đáp lời con.
Xin lắng tai và nghe tiếng con cầu.
 
Thánh Vịnh - Chương 18 -
42Chúng kêu cứu mà không ai cứu chữa,
kêu đến Chúa nhưng CHÚA chẳng đáp lời.
 
Thánh Vịnh - Chương 20 -
2Ngày đức vua gặp bước gian truân,
xin CHÚA đáp lời ngài.
Nguyện danh Chúa Trời nhà Gia-cóp
khấng phù hộ chở che.
 
Thánh Vịnh - Chương 20 -
7Giờ đây tôi biết rằng: CHÚA đã ban chiến thắng
cho đấng Chúa xức dầu tấn phong.
Từ thánh cung cao thẳm, Chúa đã đáp lời người,
mà ra tay thực hiện những chiến thắng oai hùng.
 
Thánh Vịnh - Chương 20 -
10Lạy CHÚA, xin giúp vua toàn thắng;
ngày chúng con cầu khẩn, nguyện xin Chúa đáp lời.
 
Thánh Vịnh - Chương 38 -
16Lạy CHÚA, nơi Ngài con trông cậy;
lạy Chúa là Thiên Chúa của con, chính Chúa sẽ đáp lời.
 
Thánh Vịnh - Chương 60 -
7Xin ra tay cứu độ, và đáp lời chúng con,
để những kẻ Ngài yêu thương được ơn giải thoát.
 
Thánh Vịnh - Chương 81 -
8Lúc ngặt nghèo, ngươi đã kêu lên,
Ta liền giải thoát.
Giữa mây mù sấm chớp, Ta đã đáp lời,
bên mạch nước Mơ-ri-va, Ta thử lòng ngươi.
 
Thánh Vịnh - Chương 86 -
1Lời cầu khẩn. Của vua Đa-vít.
Lạy CHÚA, xin lắng tai và đáp lời con,
vì thân con nghèo hèn túng quẫn.
 
Thánh Vịnh - Chương 86 -
7Lâm cảnh ngặt nghèo, con kêu lên Chúa,
vì Chúa vẫn đáp lời.
 
Thánh Vịnh - Chương 102 -
3Buổi con gặp gian truân, xin Ngài đừng ẩn mặt,
trong ngày con cầu cứu, xin Ngài lắng tai nghe
và mau mau đáp lời.
 
Thánh Vịnh - Chương 108 -
7Xin ra tay cứu độ, và đáp lời chúng con,
để những kẻ Ngài yêu thương được ơn giải thoát.
 
Thánh Vịnh - Chương 118 -
5Giữa cảnh gian truân, tôi đã kêu cầu CHÚA,
CHÚA đáp lời và giải thoát tôi.
 
Thánh Vịnh - Chương 118 -
21Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài
vì đã đáp lời con và thương cứu độ.
 
Thánh Vịnh - Chương 120 -
1Ca khúc lên Đền.
Lúc ngặt nghèo, tôi kêu lên cùng CHÚA,
Chúa đã thương đáp lời.
 
Thánh Vịnh - Chương 143 -
7Xin mau đáp lời con, lạy CHÚA, hơi thở con nay đã hầu tàn.
Xin đừng ẩn mặt đi, kẻo con hoá ra người thiên cổ.
 
Châm Ngôn - Chương 1 -
28Lúc ấy thiên hạ sẽ kêu đến ta, nhưng ta chẳng đáp lời,
sẽ kiếm tìm ta, nhưng không sao gặp được.
 
Châm Ngôn - Chương 21 -
13Kẻ bịt tai trước tiếng kêu của người cô thế,
đến lúc nó kêu, sẽ chẳng được đáp lời.
 
Isaia - Chương 41 -
17Những ai nghèo hèn, khốn khổ,
tìm nước không ra, lưỡi khô vì khát,
Ta, ĐỨC CHÚA, Ta sẽ đáp lời, Ta, Thiên Chúa của Ít-ra-en,
Ta sẽ không bỏ rơi chúng.
 
Isaia - Chương 46 -
7Chính chúng nâng tượng thần lên vai,
mang nó đi, đặt nó vào vị trí của nó.
Tượng đứng yên, không rời chỗ.
Thế nhưng giả như có ai kêu, nó chẳng đáp lời,
cũng chẳng cứu ai khỏi cơn khốn quẫn.
 
Isaia - Chương 65 -
12Ta sẽ để cho các ngươi bị gươm đâm,
tất cả các ngươi sẽ phải quỵ ngã và bị sát hại,
bởi vì Ta đã kêu gọi mà các ngươi không đáp lời,
Ta đã phán dạy mà các ngươi chẳng buồn nghe.
Các ngươi cứ làm điều dữ trái mắt Ta,
điều Ta không thích, các ngươi lại chọn.
 
Isaia - Chương 65 -
24Trước khi chúng kêu Ta, chính Ta đã đáp lời,
chúng hãy còn đang nói thì Ta đã nghe rồi.
 
Giêrêmia - Chương 11 -
5để giữ trọn lời Ta đã thề hứa với cha ông các ngươi, là ban cho họ đất tràn trề sữa và mật như ngày hôm nay." Tôi đã đáp lời và thưa: "A-men, lạy ĐỨC CHÚA! "
Đanien - Chương 2 -
10Những nhà chiêm tinh đáp lời vua và tâu rằng: "Không có người nào trên mặt đất này có thể tỏ bày chuyện của nhà vua, bởi vì không có vị vua nào, dù cao cả quyền uy mấy đi nữa, lại đem một chuyện như thế ra hỏi nhà phù thuỷ, pháp sư và nhà chiêm tinh.
Đanien - Chương 2 -
27Ông Đa-ni-en đáp lời vua và nói: "Điều bí nhiệm mà đức vua hỏi thì các nhà thông thái, các pháp sư, các thầy phù thủy và các thầy bói không thể nào trình bày cho đức vua được.
Đanien - Chương 2 -
47Vua đáp lời ông Đa-ni-en và nói: "Thiên Chúa của ngươi quả là Thần các thần, là Chúa Tể các vua, và là Đấng mặc khải những điều bí ẩn; nhờ thế ngươi mới có thể tỏ lộ điều bí ẩn này."
Giôna - Chương 2 -
3Ông nói:
Từ cảnh ngặt nghèo, tôi kêu lên ĐỨC CHÚA,
Người đã thương đáp lời.
Lạy Chúa, từ lòng âm phủ, con cầu cứu, Ngài đã nghe tiếng con.
 
Mikha - Chương 3 -
4Bấy giờ chúng kêu lên cùng ĐỨC CHÚA,
nhưng Người chẳng đáp lời.
Thời ấy, Người ngoảnh mặt làm ngơ
vì chúng đã làm điều gian ác.
 
Mikha - Chương 3 -
7Các nhà chiêm thị sẽ xấu hổ, bọn bói toán sẽ bẽ mặt hổ ngươi,
tất cả bọn chúng phải che môi bịt miệng
vì Thiên Chúa không đáp lời.
 
Dacaria - Chương 10 -
6Ta sẽ làm cho nhà Giu-đa nên hùng mạnh,
và sẽ cứu thoát nhà Giu-se.
Ta sẽ đưa chúng trở về vì Ta đã chạnh lòng thương xót,
như thể chưa bao giờ chúng bị Ta ruồng bỏ,
vì chính Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của chúng,
chính Ta sẽ đáp lời.
 
Dacaria - Chương 13 -
9Ta sẽ đưa một phần ba này qua lửa,
sẽ luyện chúng như người ta luyện bạc,
và thử chúng như thử vàng.
Chính chúng sẽ kêu cầu danh Ta, và Ta, Ta sẽ đáp lời chúng;
Ta sẽ nói: "Chúng là dân của Ta",
chúng thưa lại: "ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của chúng tôi."
 
Mác-cô - Chương 15 -
9Đáp lời họ yêu cầu, ông Phi-la-tô hỏi: "Các ông có muốn ta phóng thích cho các ông vua dân Do-thái không? "


www.thanhlinh.net