Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Địa cầu, trái đất

Isaia - Chương 34 -
1Chư dân hỡi, hãy lại mà nghe, các sắc tộc, nào cùng lưu ý.
Hãy nghe đây, hỡi trái đất và mọi loài trên đó,
hỡi địa cầu cùng muôn vật từ đất nảy sinh:
 
Giêrêmia - Chương 10 -
12Đấng dùng sức mạnh làm ra trái đất,
lấy lẽ khôn ngoan thiết lập địa cầu,
cũng là Đấng dùng sự thông suốt
trải rộng các tầng trời.
 
Giêrêmia - Chương 51 -
15Đấng dùng sức mạnh làm ra trái đất,
lấy lẽ khôn ngoan thiết lập địa cầu,
cũng là Đấng dùng sự thông suốt trải rộng các tầng trời.
 


www.thanhlinh.net