Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đối nghịch

Xuất Hành - Chương 20 -
3Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với Ta.
 
Đệ Nhị Luật - Chương 5 -
7Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với Ta.
 
Étte - Chương 3 -
13b) Cai quản muôn dân nước, làm bá chủ toàn cõi địa cầu, ta không muốn say men quyền bính mà sinh thói kiêu căng, nhưng muốn luôn lãnh đạo sao cho khoan dung hiền hoà, không ngừng bảo đảm cho toàn dân một cuộc sống yên ổn, giúp cho vương quốc được thái bình thịnh vượng, ai nấy dễ dàng đi lại cho đến tận biên thuỳ, để phục hồi cảnh an hoà mọi người hằng mong ước. (13c) Để tìm cách thực hiện dự kiến trên, ta đã bàn hỏi các vị cố vấn. Trong số đó, quan Ha-man giữa chúng ta là một nhân vật khôn ngoan xuất chúng, đã tỏ ra luôn thành tâm thiện chí và hết dạ tín trung, nên trong vương quốc, đã lên tới địa vị thứ nhì. (13d) Ông đã cho ta thấy rằng có một dân đầy ác ý, sống trà trộn với trăm họ trên toàn cõi địa cầu, theo những luật lệ đối nghịch hẳn với các nước khác, chẳng hề đếm xỉa đến sắc dụ của các vua, khiến cho vương quốc không thể đạt tới sự thống nhất, vương quốc mà ta vẫn điều khiển một cách hoàn hảo, không ai chê trách được.
 
Thánh Vịnh - Chương 106 -
11Nước dìm quân đối nghịch, không một kẻ thoát thân.
 
Isaia - Chương 1 -
24Vì thế, đây là sấm ngôn của Chúa Thượng,
ĐỨC CHÚA các đạo binh, Đấng vạn năng của Ít-ra-en:
"Nào! Ta sẽ phạt quân đối nghịch Ta, cho hả dạ,
sẽ báo oán những kẻ thù của Ta.
 
Thư Philípphê - Chương 3 -
18Vì, như tôi đã nói với anh em nhiều lần, và bây giờ tôi phải khóc mà nói lại, có nhiều người sống đối nghịch với thập giá Đức Ki-tô:


www.thanhlinh.net