Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hãm hại

HÃM HẠI

Macabê II - Chương 3 -
32Thượng tế Ô-ni-a sợ vua hồ nghi người Do-thái bày mưu hãm hại ông Hê-li-ô-đô-rô, nên đã dâng hy lễ cầu xin Thiên Chúa cứu chữa ông.
Thánh Vịnh - Chương 17 -
9cho khỏi tay lũ ác nhân hãm hại,
thoát bọn tử thù tứ phía bủa vây.
 
Thánh Vịnh - Chương 59 -
1Phần nhạc trưởng. "Xin đừng phá đổ." Của vua Đa-vít. Se sẽ. Khi vua Sa-un sai người canh giữ nhà ông để hãm hại ông.
 
Thánh Vịnh - Chương 59 -
4Kìa mạng con, chúng rình hãm hại,
lũ cường quyền xúm lại chống con.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
95Bọn gian ác rình hãm hại con,
thánh ý Ngài, con chú tâm suy gẫm.
 
Mikha - Chương 7 -
2Kẻ hiếu trung đã biệt dạng khỏi xứ;
không còn người lương thiện chốn dương gian.
Tất cả đều đợi dịp gây đổ máu,
người này đặt lưới dò hãm hại người kia.