Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hiền lành, hiền từ

Dân Số - Chương 12 -
3Ông Mô-sê là người hiền lành nhất đời.
 
Macabê II - Chương 15 -
12Đây là cảnh tượng ông thấy: ông Ô-ni-a, nguyên là thượng tế, một người lương thiện tốt lành đã xử sự nhã nhặn, đối đãi hiền từ, nói năng lịch sự và đã thực hành các nhân đức ngay từ buổi thiếu thời. Lúc ấy, ông dang tay cầu nguyện cho toàn thể cộng đồng Do-thái.
Thánh Vịnh - Chương 35 -
20Vì chúng chẳng nói đến hoà bình,
lại vu cáo những kẻ hiền lành trong xứ sở.
 
Huấn Ca - Chương 10 -
14Đức Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
và đặt kẻ hiền lành ngồi lên thay.
 
Giêrêmia - Chương 11 -
19Phần con, con khác nào con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt, con đâu biết chúng đang mưu tính hại con. Chúng bảo nhau: "Cây đương sức, nào ta chặt nó đi, loại nó ra khỏi đất dành cho kẻ sống, để không còn ai nhớ đến tên tuổi nó nữa! "
 
Mát-thêu - Chương 5 -
4Phúc thay ai hiền lành,
vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
 
Thư Êphêsô - Chương 4 -
2Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại; hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau.


www.thanhlinh.net