Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hiếu thảo, thảo kính

Tôbia - Chương 4 -
3Vậy ông kêu Tô-bi-a, con ông lại; cậu đến gần ông, và ông nói với cậu: "Con hãy chôn cất cha cho tử tế. Hãy thảo kính mẹ con và đừng bỏ rơi người bao lâu người còn sống. Con hãy ăn ở đẹp lòng người và đừng làm điều chi phiền lòng người cả.
Tôbia - Chương 4 -
3Vậy ông kêu Tô-bi-a, con ông lại; cậu đến gần ông, và ông nói với cậu: "Con hãy chôn cất cha cho tử tế. Hãy thảo kính mẹ con và đừng bỏ rơi người bao lâu người còn sống. Con hãy ăn ở đẹp lòng người và đừng làm điều chi phiền lòng người cả.
Huấn Ca - Chương 3 -
8Hãy thảo kính cha con bằng lời nói việc làm,
để nhờ người mà con được chúc phúc.
 
Thư Timôthê 1 - Chương 5 -
4Nếu một bà goá có con có cháu, thì trước tiên con cháu phải học cho biết ăn ở hiếu thảo đối với gia đình mình, và đền ơn đáp nghĩa các bậc sinh thành. Đó là điều đẹp lòng Thiên Chúa.


www.thanhlinh.net