Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Kỳ công

Giô-suê - Chương 3 -
5Ông Giô-suê nói với dân: "Anh em hãy nên thánh, vì ngày mai ĐỨC CHÚA sẽ thực hiện những kỳ công giữa anh em."
Thủ Lãnh - Chương 6 -
13Ông Ghít-ôn đáp: "Ôi, thưa Ngài, nếu ĐỨC CHÚA ở với chúng tôi, thì sao chúng tôi đến nông nỗi này? Đâu cả rồi những kỳ công mà cha ông đã kể lại cho chúng tôi nghe, rằng: chẳng phải ĐỨC CHÚA đã đưa chúng ta lên khỏi Ai-cập sao? Thế mà bây giờ ĐỨC CHÚA đã bỏ rơi chúng tôi, trao chúng tôi vào tay người Ma-đi-an."
 
Thủ Lãnh - Chương 13 -
19Bấy giờ ông Ma-nô-ác bắt một con dê tơ và lấy tế phẩm, để dâng làm lễ toàn thiêu trên tảng đá kính ĐỨC CHÚA, Đấng đã thực hiện những kỳ công, rồi ông Ma-nô-ác và bà vợ đứng nhìn.
Sử Biên Niên I - Chương 16 -
9Hát lên đi, đàn ca mừng Chúa
và suy gẫm mọi kỳ công của Người.
 
Sử Biên Niên I - Chương 16 -
12Hãy nhớ lại những kỳ công Người thực hiện,
những dấu lạ và những quyết định Người phán ra,
 
Sử Biên Niên I - Chương 16 -
24kể cho muôn dân biết Người thật là vinh hiển
cho mọi nước hay những kỳ công của Người.
 
Nơkhemia - Chương 9 -
17Họ giả điếc làm ngơ, cũng chẳng thèm ghi nhớ
những kỳ công Chúa làm.
Họ cứng đầu cứng cổ muốn phản loạn cùng Ngài,
nuôi trong lòng ý định trở lại kiếp làm tôi.
Nhưng Chúa là Thiên Chúa luôn sẵn sàng thứ tha,
Ngài từ bi nhân hậu, chậm giận, giàu tình thương,
đã không bỏ rơi họ.
 
Étte - Chương 4 -
17c) Chính Ngài đã tạo dựng trời đất
và thực hiện mọi kỳ công dưới bầu trời.
Lạy Chúa, Ngài là Chúa vạn vật.
Ai chống lại được Ngài?
 
Gióp - Chương 37 -
5Thiên Chúa cho nổi sấm mà loan báo những kỳ công,
Người thực hiện những việc lớn lao ta không hiểu thấu.
 
Gióp - Chương 37 -
14Này ông Gióp, xin hãy lắng tai nghe,
bao kỳ công của Thiên Chúa,
ông hãy đứng lên và ngắm xem cho kỹ.
 
Gióp - Chương 37 -
16Và liệu ông có biết làm sao mây lơ lửng được giữa trời,
há đó chẳng phải là kỳ công của bậc thầy uyên bác?
 
Thánh Vịnh - Chương 9 -
12Đàn ca lên mừng CHÚA, Đấng ngự giữa Xi-on,
tường thuật cho muôn nước những kỳ công của Người.
 
Thánh Vịnh - Chương 26 -
7để hát bài cảm tạ tri ân
và tường thuật mọi kỳ công của Ngài.
 
Thánh Vịnh - Chương 40 -
6Lạy CHÚA là Thiên Chúa con thờ,
những kỳ công Ngài đã thực hiện
và những điều Ngài dự định cho chúng con:
thật là nhiều vô kể!
Không một ai sánh được như Ngài.
Dầu con muốn loan đi kể lại,
nhưng quá nhiều, đếm nổi làm sao!
 
Thánh Vịnh - Chương 65 -
9Dân cư trên khắp cùng trái đất thấy kỳ công của Ngài, phải khiếp oai.
Ngài làm vang tiếng reo cười,
cửa đông sáng sớm, cửa đoài chiều hôm.
 
Thánh Vịnh - Chương 75 -
2Lạy Thiên Chúa, chúng con xin tạ ơn Ngài,
tạ ơn Ngài và cầu khẩn Thánh Danh,
kỳ công Ngài, chúng con xin kể lại.
 
Thánh Vịnh - Chương 77 -
1Hồi tưởng những kỳ công của Thiên Chúa
Thánh Vịnh - Chương 77 -
12Lạy CHÚA, con tưởng nhớ bao việc Ngài làm,
tưởng nhớ những kỳ công thuở trước.
 
Thánh Vịnh - Chương 77 -
15Chính Ngài là vị Thần thực hiện những kỳ công,
biểu dương sức mạnh giữa muôn vàn dân nước.
 
Thánh Vịnh - Chương 78 -
4chúng tôi chẳng giấu gì con cháu cả,
sẽ tường thuật cho thế hệ mai sau:
sự nghiệp lẫy lừng, quyền uy của CHÚA,
với những kỳ công Chúa đã làm.
 
Thánh Vịnh - Chương 78 -
11đã quên đi những việc Người làm
những kỳ công Người đã cho chứng kiến.
 
Thánh Vịnh - Chương 88 -
13Những kỳ công Chúa, nơi tối tăm ai rõ?
Đức công chính Ngài, chốn quên lãng ai hay?
 
Thánh Vịnh - Chương 89 -
6Lạy CHÚA, thiên đình xưng tụng những kỳ công của Chúa,
cộng đoàn chư thánh ca ngợi lòng thành tín của Ngài.
 
Thánh Vịnh - Chương 96 -
3kể cho muôn dân biết Người thật là vinh hiển,
cho mọi nước hay những kỳ công của Người.
 
Thánh Vịnh - Chương 98 -
1Thánh vịnh.
Hát lên mừng CHÚA một bài ca mới,
vì Người đã thực hiện bao kỳ công.
Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh,
nhờ cánh tay chí thánh của Người.
 
Thánh Vịnh - Chương 103 -
7mặc khải cho Mô-sê biết đường lối của Người,
cho con cái nhà Ít-ra-en
thấy những kỳ công Người thực hiện.
 
Thánh Vịnh - Chương 105 -
2Hát lên đi, đàn ca mừng Chúa,
và suy gẫm mọi kỳ công của Người.
 
Thánh Vịnh - Chương 105 -
5Hãy nhớ lại những kỳ công Người thực hiện,
những dấu lạ và những quyết định Người phán ra,
 
Thánh Vịnh - Chương 106 -
7Xưa bên Ai-cập, tổ tiên chúng con
đã không hiểu những kỳ công của Chúa,
đã chẳng nhớ ân huệ vô vàn,
và phản loạn ở nơi Biển Đỏ.
 
Thánh Vịnh - Chương 107 -
8Ước chi họ dâng lời cảm tạ vì tình thương của Chúa,
và vì những kỳ công Chúa đã thực hiện cho người trần.
 
Thánh Vịnh - Chương 107 -
15Ước chi họ dâng lời cảm tạ vì tình thương của Chúa,
và vì những kỳ công Chúa đã thực hiện cho người trần.
 
Thánh Vịnh - Chương 107 -
21Ước chi họ dâng lời cảm tạ vì tình thương của Chúa,
và vì những kỳ công Chúa đã thực hiện cho người trần.
 
Thánh Vịnh - Chương 107 -
24mắt đã tường việc CHÚA làm nên
và kỳ công Người thực hiện giữa dòng nước lũ.
 
Thánh Vịnh - Chương 107 -
31Ước chi họ dâng lời cảm tạ vì tình thương của Chúa,
và vì những kỳ công Chúa đã thực hiện cho người trần.
 
Thánh Vịnh - Chương 111 -
4Chúa đã truyền tưởng niệm những kỳ công của Người.
CHÚA là Đấng từ bi nhân hậu.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
27Đường lối huấn lệnh Ngài, xin cho con hiểu rõ,
để con suy gẫm những kỳ công của Ngài.
 
Thánh Vịnh - Chương 135 -
1Ca tụng Chúa đã thực hiện bao kỳ công
Thánh Vịnh - Chương 136 -
4Chỉ có Người làm nên những kỳ công vĩ đại,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,
 
Thánh Vịnh - Chương 145 -
5tuyên bố Ngài oai phong vinh hiển,
kể lại rằng: Ngài thực hiện những kỳ công,
 
Huấn Ca - Chương 36 -
13Xin làm cho khắp cả Xi-on
vang lời tường thuật những kỳ công của Chúa,
và làm cho thánh điện
được rực rỡ ánh vinh quang của Ngài.
 
Huấn Ca - Chương 42 -
17các thánh của Đức Chúa
không tài nào kể lại mọi kỳ công của Người.
Đó là những kỳ công Đức Chúa toàn năng đã thực hiện
cho vũ trụ được bền vững
(trước tôn nhan) vinh hiển của Người.
 
Isaia - Chương 12 -
5Đàn ca lên mừng ĐỨC CHÚA,
vì Người đã thực hiện bao kỳ công;
điều đó, phải cho toàn cõi đất được tường.
 
Isaia - Chương 25 -
1Lạy ĐỨC CHÚA, Ngài là Thiên Chúa của con,
con suy tôn Ngài, con xưng tụng danh Ngài,
vì Ngài thực hiện những kỳ công,
những chương trình tự ngàn xưa thật là bền vững.
 
Giêrêmia - Chương 10 -
6Không một ai sánh được như Ngài, lạy ĐỨC CHÚA,
Ngài cao cả, danh Ngài thật cao cả nơi những kỳ công của Ngài.
 
Giêrêmia - Chương 21 -
2"Xin ông thỉnh ý ĐỨC CHÚA giúp chúng tôi, vì vua Ba-by-lon là Na-bu-cô-đô-nô-xo đến đánh chúng tôi; may ra ĐỨC CHÚA sẽ lại thực hiện mọi kỳ công như Người đã làm để giúp chúng ta, khiến vua ấy phải bỏ chúng ta mà rút lui."
Giêrêmia - Chương 32 -
19Ý định Ngài cao cả, quyền năng Ngài mạnh mẽ để thực hiện những kỳ công. Ngài là Đấng để mắt theo dõi mọi đường lối của con cái loài người, để ban cho ai nấy tuỳ theo cách nó sống và việc nó làm.
Mikha - Chương 7 -
15Như thời Ngài ra khỏi đất Ai-cập,
xin Ngài cho chúng con thấy những kỳ công.
 
Tông Đồ Công Vụ - Chương 2 -
11nào là người Do-thái cũng như người đạo theo; nào là người đảo Cơ-rê-ta hay người Ả-rập, vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa! "
Thư Phêrô 1 - Chương 2 -
9Còn anh em, anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.


www.thanhlinh.net