Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lầm lỗi

Sáng Thế Ký - Chương 41 -
9Bấy giờ quan chánh chước tửu mới thưa Pha-ra-ô rằng: "Hôm nay tôi xin nhắc lại những lầm lỗi của tôi.
Dân Số - Chương 15 -
1Tẩy xoá những lầm lỗi vì vô ý
Dân Số - Chương 18 -
23Chính các thầy Lê-vi sẽ phục dịch Lều Hội Ngộ và phải mang lấy trách nhiệm về lầm lỗi của mình. Đây là quy tắc vĩnh viễn cho dòng dõi các ngươi; giữa con cái Ít-ra-en, các thầy Lê-vi sẽ không có gia nghiệp,
Samuel II - Chương 6 -
7ĐỨC CHÚA nổi cơn thịnh nộ với ông Út-da, và Thiên Chúa đánh phạt ông tại chỗ vì lầm lỗi đó. Ông chết tại đó, bên Hòm Bia Thiên Chúa.
Giuđitha - Chương 5 -
20Vậy bây giờ, thưa tướng quân, thưa chủ tướng, giả như dân ấy có lầm lỗi và đắc tội với Thiên Chúa của chúng, thì ta cứ để ý xem chúng có thực sự làm gì nên cớ vấp ngã, lúc ấy ta hãy tiến lên và đánh chúng;
Giuđitha - Chương 7 -
28Chúng tôi xin thề nhân danh trời đất và Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa của cha ông chúng ta, Đấng trừng phạt chúng ta tuỳ theo tội ác chúng ta và lầm lỗi của cha ông chúng ta: các ông cứ thực hiện các điều ấy ngay ngày hôm nay."
Macabê I - Chương 13 -
39Chúng tôi miễn thứ cho anh em tất cả những sơ suất và lầm lỗi đã mắc phải từ trước đến nay, kể cả chiếc triều thiên mà anh em còn thiếu nợ ; và nếu có thu khoản thuế nào khác ở Giê-ru-sa-lem, thì nay không thu nữa.
Thánh Vịnh - Chương 19 -
13Nhưng nào ai thấy rõ các lầm lỗi của mình?
Xin Ngài tha các tội con phạm mà chẳng hay.
 
Thánh Vịnh - Chương 32 -
5Bởi thế, con đã xưng tội ra với Ngài,
chẳng giấu Ngài lầm lỗi của con.
Con tự nhủ: "Nào ta đi thú tội với Chúa,"
và chính Ngài đã tha thứ tội vạ cho con.
 
Huấn Ca - Chương 19 -
16Có kẻ ngã mà đâu cố ý,
và ai lại không lầm lỗi trong lời nói của mình?
 
Huấn Ca - Chương 23 -
2Tư tưởng con, ai sẽ lấy roi sửa trị,
tâm can con, ai sẽ dùng khôn ngoan dạy dỗ,
để đừng dung thứ những lầm lỗi của con,
cũng đừng làm ngơ trước tội con đã phạm?
 
Isaia - Chương 43 -
24Ngươi đã không bỏ tiền mua hương liệu dâng Ta,
cũng không dâng mỡ béo cho Ta được thoả dạ no lòng.
Ngươi lại còn làm cho Ta cực khổ vì lầm lỗi của ngươi,
làm cho Ta chán chường vì tội ác ngươi phạm.
 
Isaia - Chương 50 -
1ĐỨC CHÚA phán thế này:
Đâu là tờ ly hôn mà Ta đã viết để rẫy mẹ các ngươi,
hoặc trong số chủ nợ của Ta,
Ta đã bán đứt các ngươi cho ai nào?
Này đây: chính vì lầm lỗi của các ngươi
mà các ngươi đã bị đem đi bán,
chính bởi tội lỗi của các ngươi
mà mẹ các ngươi đã bị rẫy.