Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Làm ăn

Samuel I - Chương 25 -
2Ở Ma-ôn có một người có cơ sở làm ăn tại Các-men. Người ấy rất giàu: ông có ba ngàn con cừu và một ngàn con dê. Ông đang ở Các-men để xén lông cừu của ông.
Macabê II - Chương 11 -
26Vậy ngươi hãy cho sứ giả đến gặp chúng và bắt tay làm hoà, để một khi biết được ý muốn của ta, chúng an tâm và vui vẻ làm ăn sinh sống."
 
Macabê II - Chương 11 -
29Mê-nê-la-ô đã trình cho ta biết nguyện vọng của các ngươi là trở về quê hương làm ăn sinh sống.
Thánh Vịnh - Chương 127 -
2Bạn có thức khuya hay dậy sớm,
khó nhọc làm ăn cũng hoài công.
Còn kẻ được Chúa thương dầu có ngủ,
Người vẫn ban cho đủ tiêu dùng.
 
Giảng Viên - Chương 5 -
13Của cải mất sạch khi thất bại trong công việc làm ăn, đến lúc sinh con, chỉ còn tay trắng.
Huấn Ca - Chương 36 -
26Ai dám tin một tên trộm chuyên nghề,
làm ăn hết thành này sang thành khác.
 
Êdêkien - Chương 28 -
16Vì làm ăn buôn bán thịnh đạt
nên ngươi chất đầy mình bạo lực và tội lỗi.
Bởi thế, Ta làm cho ngươi ra phàm tục,
không cho ở trên núi của Thiên Chúa.
Hỡi Kê-rúp chở che,
Ta tiêu diệt ngươi khỏi chốn than hồng rực lửa.
 
Mát-thêu - Chương 25 -
16người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác.
Luca - Chương 19 -
13Ông gọi mười người trong các tôi tớ của ông đến, phát cho họ mười nén bạc và nói với họ: "Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến."
Luca - Chương 19 -
15"Sau khi lãnh nhận vương quyền, ông trở về. Bấy giờ ông truyền gọi những đầy tớ ông đã giao bạc cho, để xem mỗi người làm ăn sinh lợi được bao nhiêu.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 19 -
25Ông ta tập hợp họ và những người làm nghề tương tự, và nói: "Thưa các bạn, các bạn thừa biết là nhờ việc làm ăn này mà chúng ta phát tài.
Thư Êphêsô - Chương 4 -
28Ai quen trộm cắp, đừng trộm cắp nữa, trái lại, hãy chịu khó dùng đôi tay của mình mà làm ăn lương thiện để có gì chia sẻ với người túng thiếu.