Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lẽ phải

Các Vua II - Chương 13 -
19Người của Thiên Chúa nổi giận với vua, ông nói: "Đáng lẽ phải đập năm sáu lần, thì bấy giờ vua mới đánh A-ram cho tới mức tận diệt chúng. Nhưng bây giờ, vua chỉ đánh được A-ram ba lần thôi."
 
Gióp - Chương 17 -
4Quả thật, Ngài làm cho lòng chúng ra mù tối,
chẳng còn nhận ra điều hay lẽ phải.
Vì vậy, Ngài không chịu để cho chúng đắc thắng.
 
Gióp - Chương 34 -
34Những người biết điều hay lẽ phải
cũng như các bậc khôn ngoan đang nghe tôi,
tất cả đều sẽ nói:
 
Thánh Vịnh - Chương 17 -
1Kinh nguyện của vua Đa-vít
Lạy CHÚA, xin nghe con giãi bày lẽ phải,
lời con than vãn, xin Ngài để ý;
xin lắng tai nghe tiếng nguyện cầu
thốt ra từ miệng lưỡi chẳng điêu ngoa.
 
Thánh Vịnh - Chương 49 -
4Miệng tôi nói lời hay lẽ phải,
lòng gẫm suy câu khéo điều khôn,
 
Thánh Vịnh - Chương 99 -
4Ngài là vua uy dũng yêu chuộng công bình,
chính Ngài ấn định đường ngay lẽ phải;
trong nhà Gia-cóp, Ngài thực hiện điều chính trực công minh.
 
Thánh Vịnh - Chương 112 -
5Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn,
biết theo lẽ phải mà thu xếp công việc mình.
 
Châm Ngôn - Chương 8 -
5Hỡi những kẻ ngây thơ, hãy học cho biết điều khôn khéo ;
hỡi những người ngu xuẩn, hãy học cho biết lẽ phải chăng.
 
Giảng Viên - Chương 10 -
2Lòng người khôn hướng theo lẽ phải,
tâm người dại ngả về đường trái.
 
Huấn Ca - Chương 19 -
25Có cái khôn khéo tinh vi mà lại bất công,
có kẻ tráo trở nhân nghĩa để đem lẽ phải về mình.
 
Huấn Ca - Chương 20 -
4Kẻ dùng bạo lực mà thi hành lẽ phải,
chẳng khác nào hoạn quan muốn hại đời con gái.
 
Huấn Ca - Chương 32 -
16Ai kính sợ Đức Chúa sẽ nhận ra lẽ phải;
việc tốt họ làm sẽ rực rỡ như ánh quang.
 
Huấn Ca - Chương 33 -
30Nhưng đừng nghiệt ngã với bất cứ người nào,
và đừng làm gì trái lẽ phải.
 
Amốt - Chương 5 -
7Khốn cho những ai biến lẽ phải thành ngải đắng
và vứt bỏ công lý xuống đất đen.
 
Amốt - Chương 5 -
24Ta chỉ muốn cho lẽ phải như nước tuôn trào,
cho công lý như dòng suối không bao giờ cạn.
 
Amốt - Chương 6 -
12Ngựa có phi được trên đá lởm chởm không?
Người ta đem trâu bò đi cày ngoài biển sao?
Thế mà các ngươi đã biến lẽ phải thành thuốc độc,
đổi công lý nên ngải đắng!
 
Tông Đồ Công Vụ - Chương 26 -
25Ông Phao-lô đáp: "Thưa ngài Phét-tô đáng kính, tôi không điên đâu, nhưng tôi nói lên những điều hợp với sự thật và lẽ phải.
Thư Rôma - Chương 2 -
18bạn được biết ý Người, được Lề Luật dạy cho điều hay lẽ phải;
Thư Côrintô 2 - Chương 2 -
3Tôi đã viết trong thư như vậy là để khi đến, tôi khỏi phải ưu phiền vì chính những người đáng lẽ phải làm cho tôi vui, bởi vì đối với tất cả anh em, tôi xác tín rằng niềm vui của tôi cũng là niềm vui của tất cả anh em.
Thư Titô - Chương 2 -
8lời lẽ phải lành mạnh, không ai bắt bẻ được, khiến đối phương phải bẽ mặt, vì không thể nói xấu chúng ta được điều gì.
Thư Gioan 3 - Chương 1 -
13Tôi còn có nhiều điều đáng lẽ phải viết cho anh, nhưng tôi không muốn dùng bút mực mà viết cho anh.