Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lên đường

Sáng Thế Ký - Chương 22 -
3Sáng hôm sau, ông Áp-ra-ham dậy sớm, thắng lừa, đem theo hai đầy tớ và con ông là I-xa-ác, ông bổ củi dùng để đốt lễ toàn thiêu, rồi lên đường đi tới nơi Thiên Chúa bảo.
Sáng Thế Ký - Chương 24 -
10Người lão bộc lấy mười con lạc đà trong số lạc đà của chủ và ra đi. Ông lên đường đi về miền A-ram Na-ha-ra-gim, về thành của ông Na-kho, đem theo tất cả những gì
 
Sáng Thế Ký - Chương 32 -
1Sáng hôm sau, ông La-ban dậy sớm, hôn các con gái và các cháu ông, chúc phúc cho chúng, rồi lên đường về nhà.
Sáng Thế Ký - Chương 33 -
12Ông Ê-xau nói: "Nào chúng ta lên đường, tôi sẽ đi trước chú."
Sáng Thế Ký - Chương 33 -
17Phần ông Gia-cóp thì lên đường đi Xúc-cốt. Ở đó ông dựng nhà và làm những lều bằng cành cây cho súc vật, bởi thế, ông đặt tên cho nơi này là Xúc-cốt.
 
Sáng Thế Ký - Chương 35 -
5Họ lên đường, và Thiên Chúa gieo kinh hãi xuống các thành chung quanh, khiến người ta không đuổi theo con cái ông Gia-cóp.
 
Sáng Thế Ký - Chương 35 -
16Cả đoàn rời Bết Ên lên đường. Khi họ còn cách Ép-ra-tha một quãng đường, thì bà Ra-khen đến ngày sinh, nhưng lại gặp khó khăn.
Sáng Thế Ký - Chương 35 -
21Ông Ít-ra-en lên đường và cắm lều ở xa hơn Mích-đan Ê-đe.
Sáng Thế Ký - Chương 37 -
17Người đó nói: "Họ đã lên đường đi khỏi đây, vì tôi có nghe họ nói: "Chúng ta đi Đô-than nào! " Giu-se theo các anh và tìm thấy họ ở Đô-than.
 
Sáng Thế Ký - Chương 43 -
8Ông Giu-đa thưa với ông Ít-ra-en, cha mình: "Xin cha sai thằng bé đi với con; chúng con sẽ chỗi dậy lên đường, và chúng ta sẽ sống chứ không chết cả đám, cha cũng như chúng con và lũ trẻ.
Sáng Thế Ký - Chương 43 -
13Hãy đưa em các con đi theo và lên đường trở lại với ông ấy.
Sáng Thế Ký - Chương 45 -
24Rồi ông tiễn anh em đi và họ lên đường; ông bảo họ: "Đừng cãi cọ dọc đường."
 
Sáng Thế Ký - Chương 46 -
1Ông Gia-cóp lên đường đi Ai-cập
Sáng Thế Ký - Chương 46 -
1Ông Ít-ra-en lên đường, đem theo tất cả những gì ông có. Ông đến Bơ-e Se-va và ông dâng những lễ tế lên Thiên Chúa của cha ông là I-xa-ác.
Xuất Hành - Chương 16 -
1Họ nhổ trại rời Ê-lim lên đường, và toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en tới sa mạc Xin, giữa Ê-lim và Xi-nai, vào ngày mười lăm tháng thứ hai kể từ khi họ ra khỏi đất Ai-cập.
Xuất Hành - Chương 33 -
1Lệnh lên đường
Dân Số - Chương 2 -
17Tiếp đó Lều Hội Ngộ sẽ lên đường, cùng với doanh trại Lê-vi, đi giữa các doanh trại khác. Đóng trại theo thứ tự nào thì lên đường cũng theo thứ tự ấy, mỗi người cứ giữ vị trí của mình, tuỳ theo cờ hiệu của mình.
 
Dân Số - Chương 2 -
34Con cái Ít-ra-en đã thi hành tất cả mọi điều y như ĐỨC CHÚA truyền cho ông Mô-sê. Họ đóng trại theo cờ hiệu, và họ lên đường, mỗi người theo thị tộc và gia tộc của mình.
 
Dân Số - Chương 9 -
1IV. LỄ VƯỢT QUA VÀ CUỘC LÊN ĐƯỜNG
Dân Số - Chương 9 -
18Cứ lệnh ĐỨC CHÚA mà con cái Ít-ra-en lên đường, và cứ lệnh ĐỨC CHÚA mà họ đóng trại; bao lâu mây đậu lại trên Nhà Tạm, thì họ tiếp tục đóng trại.
Dân Số - Chương 9 -
19Khi mây đậu trên Nhà Tạm lâu ngày, thì con cái Ít-ra-en giữ y như điều ĐỨC CHÚA truyền và không nhổ trại lên đường.
Dân Số - Chương 9 -
20Có khi mây chỉ đậu ít ngày trên Nhà Tạm, thì họ cũng cứ lệnh ĐỨC CHÚA mà đóng trại, và cứ lệnh ĐỨC CHÚA mà nhổ trại lên đường.
Dân Số - Chương 9 -
21Có khi mây đậu lại từ chiều tối tới sáng, và ban sáng khi mây bốc lên, thì lúc đó họ nhổ trại lên đường.
Dân Số - Chương 9 -
22Nếu mây lưu lại trên Nhà Tạm hai ngày, hoặc một tháng hay mấy ngày thôi, thì con cái Ít-ra-en cũng cứ theo đó mà đóng trại, chứ không nhổ trại lên đường; rồi khi mây bốc lên, họ mới nhổ trại lên đường.
Dân Số - Chương 10 -
5Khi các ngươi thổi kèn báo động, thì các trại nằm ở phía đông sẽ lên đường.
Dân Số - Chương 10 -
6Khi các ngươi thổi kèn báo động lần thứ hai, thì các trại ở phía nam sẽ lên đường. Kèn báo động sẽ nổi lên mỗi khi phải nhổ trại lên đường.
Dân Số - Chương 10 -
1Thứ tự lên đường
Dân Số - Chương 10 -
12và từ sa mạc Xi-nai, con cái Ít-ra-en lên đường theo thứ tự. Rồi cột mây đậu lại trong sa mạc Pa-ran.
 
Dân Số - Chương 10 -
13Họ đã lên đường lần đầu tiên theo lệnh ĐỨC CHÚA truyền qua ông Mô-sê.
Dân Số - Chương 10 -
14Trước hết là cờ hiệu doanh trại con cháu Giu-đa lên đường theo các đoàn quân của họ, dưới quyền chỉ huy của ông Nác-sôn, con ông Am-mi-na-đáp.
Dân Số - Chương 10 -
17Khi tháo Nhà Tạm xuống, thì con cái Ghéc-sôn sẽ lên đường, và con cái Mơ-ra-ri sẽ khiêng Nhà Tạm.
 
Dân Số - Chương 10 -
18Cờ hiệu doanh trại Rưu-vên đã lên đường theo các đoàn quân của họ và dưới quyền chỉ huy của ông Ê-li-xua, con ông Sơ-đê-ua.
Dân Số - Chương 10 -
21Đến lượt các người Cơ-hát lên đường, mang theo vật dụng thánh, và Nhà Tạm phải được dựng lên trước khi họ tới.
 
Dân Số - Chương 10 -
22Tiếp đó là cờ hiệu doanh trại con cháu Ép-ra-im lên đường theo các đoàn quân của họ dưới quyền chỉ huy của ông Ê-li-sa-ma, con ông Am-mi-hút.
Dân Số - Chương 10 -
25Sau cùng, làm hậu quân cho tất cả các doanh trại, cờ hiệu doanh trại con cháu Đan lên đường, theo các đoàn quân của họ dưới quyền chỉ huy của ông A-khi-e-de, con ông Am-mi-sát-đai.
Dân Số - Chương 10 -
28Đó là thứ tự các đoàn quân con cái Ít-ra-en khi họ lên đường.
 
Dân Số - Chương 10 -
1Cuộc lên đường
Dân Số - Chương 10 -
34Và mây của ĐỨC CHÚA che phủ họ ban ngày, lúc họ nhổ trại lên đường.
 
Dân Số - Chương 11 -
35Từ Kíp-rốt Ha Ta-a-va, dân chúng đã nhổ trại lên đường đi Kha-xê-rốt và ở lại đó.
 
Dân Số - Chương 12 -
15Vậy bà Mi-ri-am đã bị biệt cư ở ngoài trại bảy ngày liền, trong khi đó dân chúng không lên đường cho tới khi bà Mi-ri-am được vào lại.
Dân Số - Chương 12 -
16Sau đó dân chúng lên đường rời Kha-xê-rốt và đóng trại trong sa mạc Pa-ran.
 
Dân Số - Chương 20 -
22Từ Ca-đê, toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en lên đường, đi vào vùng núi Ho.
Dân Số - Chương 21 -
4Từ núi Ho, họ lên đường theo đường Biển Sậy, vòng qua lãnh thổ Ê-đôm; trong cuộc hành trình qua sa mạc, dân Ít-ra-en mất kiên nhẫn.
Dân Số - Chương 21 -
10Con cái Ít-ra-en đã lên đường và đóng trại ở Ô-vốt.
Dân Số - Chương 21 -
11Rồi họ lại rời Ô-vốt lên đường và đóng trại ở I-giê Ha A-va-rim trong sa mạc, đối diện với Mô-áp, ở phía đông.
Dân Số - Chương 21 -
12Từ đó họ lên đường và đóng ở suối De-rét.
Dân Số - Chương 21 -
13Từ đây họ lên đường và đóng trại ở bên kia suối Ác-nôn. Suối này nằm trong sa mạc, khởi từ biên giới E-mô-ri. Vì suối Ác-nôn là biên giới Mô-áp phân ranh Mô-áp với E-mô-ri.
Dân Số - Chương 21 -
33Rồi họ đổi hướng và lên đường đi Ba-san. Vua Ba-san là Ốc, cùng toàn thể dân của ông ra chặn đường, để giao chiến với họ tại Ét-re-i.
Dân Số - Chương 22 -
1Sau đó con cái Ít-ra-en lại lên đường và đóng trại ở thảo nguyên Mô-áp, bên kia sông Gio-đan, đối diện với Giê-ri-khô.
Vua Mô-áp cầu cứu ông Bi-lơ-am
 
Dân Số - Chương 22 -
7Các kỳ mục Mô-áp và các kỳ mục Ma-đi-an đã lên đường, cầm theo tiền thù lao cho lời sấm; họ tới gặp ông Bi-lơ-am và chuyển tới ông lời của vua Ba-lác.
Dân Số - Chương 22 -
21Sáng ngày, ông Bi-lơ-am trỗi dậy, thắng con lừa cái của mình và lên đường với các thủ lãnh Mô-áp.
Con lừa cái của ông Bi-lơ-am
 
Dân Số - Chương 24 -
25Sau đó ông Bi-lơ-am đứng dậy lên đường về xứ, còn vua Ba-lác cũng đường mình mà đi.
 
Dân Số - Chương 33 -
3Họ rời Ram-xết lên đường vào tháng giêng, ngày rằm tháng giêng. Hôm sau lễ Vượt Qua, con cái Ít-ra-en ra đi ngang nhiên trước mắt toàn dân Ai-cập,
Dân Số - Chương 33 -
5Con cái Ít-ra-en lên đường rời Ram-xết và đóng trại ở Xúc-cốt.
Dân Số - Chương 33 -
6Họ lên đường rời Xúc-cốt và đóng trại ở Ê-tham, ven sa mạc.
Dân Số - Chương 33 -
7Họ lên đường rời Ê-tham, nhưng quay trở lại phía Pi Ha-khi-rốt, đối diện với Ba-an Xơ-phôn, rồi đóng trại đằng trước Mích-đôn.
Dân Số - Chương 33 -
8Họ lên đường rời Pi Ha-khi-rốt, đi qua biển mà vào sa mạc; họ đi ba ngày đường trong sa mạc Ê-tham, rồi đóng trại ở Ma-ra.
Dân Số - Chương 33 -
9Họ lên đường rời Ma-la tới Ê-lim. Ở Ê-lim, có mười hai suối nước và bảy mươi cây chà là. Và họ đóng trại ở đó.
Dân Số - Chương 33 -
10Họ lên đường rời Ê-lim và đóng trại gần Biển Sậy.
Dân Số - Chương 33 -
11Họ lên đường rời Biển Sậy và đóng trại gần sa mạc Xin.
Dân Số - Chương 33 -
12Họ lên đường rời sa mạc Xin và đóng trại ở Đốp-ca.
Dân Số - Chương 33 -
13Họ lên đường rời Đốp-ca và đóng trại ở A-lút.
Dân Số - Chương 33 -
14Họ lên đường rời A-lút và đóng trại ở Rơ-phi-đim; tại đó không có nước cho dân uống.
Dân Số - Chương 33 -
15Họ lên đường rời Rơ-phi-đim và đóng trại trong sa mạc Xi-nai.
Dân Số - Chương 33 -
16Họ lên đường rời sa mạc Xi-nai và đóng trại ở Kíp-rốt Ha Ta-a-va.
Dân Số - Chương 33 -
17Họ lên đường rời Kíp-rốt Ha Ta-a-va và đóng trại ở Kha-xê-rốt.
Dân Số - Chương 33 -
18Họ lên đường rời Kha-xê-rốt và đóng trại ở Rít-ma.
Dân Số - Chương 33 -
19Họ lên đường rời Rít-ma và đóng trại ở Rim-môn Pe-rét.
Dân Số - Chương 33 -
20Họ lên đường rời Rim-môn Pe-rét và đóng trại ở Líp-na.
Dân Số - Chương 33 -
21Họ lên đường rời Líp-na và đóng trại ở Rít-xa.
Dân Số - Chương 33 -
22Họ lên đường rời Rít-xa và đóng trại ở Cơ-hê-la-tha.
Dân Số - Chương 33 -
23Họ lên đường rời Cơ-hê-la-tha và đóng trại ở núi Se-phe.
Dân Số - Chương 33 -
24Họ lên đường rời núi Se-phe và đóng trại ở Kha-ra-đa.
Dân Số - Chương 33 -
25Họ lên đường rời Kha-ra-đa và đóng trại ở Mác-hê-lốt.
Dân Số - Chương 33 -
26Họ lên đường rời Mác-hê-lốt và đóng trại ở Ta-khát.
Dân Số - Chương 33 -
27Họ lên đường rời Ta-khát và đóng trại ở Te-rác.
Dân Số - Chương 33 -
28Họ lên đường rời Te-rác và đóng trại ở Mít-ca.
Dân Số - Chương 33 -
29Họ lên đường rời Mít-ca và đóng trại ở Khát-mô-na.
Dân Số - Chương 33 -
30Họ lên đường rời Khát-mô-na và đóng trại ở Mô-xê-rốt.
Dân Số - Chương 33 -
31Họ lên đường rời Mô-xê-rốt và đóng trại ở Bơ-nê Gia-a-can.
Dân Số - Chương 33 -
32Họ lên đường rời Bơ-nê Gia-a-can và đóng trại ở Kho Ha Ghít-gát.
Dân Số - Chương 33 -
33Họ lên đường rời Kho Ha Ghít-gát và đóng trại ở Giót-va-tha.
Dân Số - Chương 33 -
34Họ lên đường rời Giót-va-tha và đóng trại ở Áp-rô-na.
Dân Số - Chương 33 -
35Họ lên đường rời Áp-rô-na và đóng trại ở E-xi-ôn Ghe-ve.
Dân Số - Chương 33 -
36Họ lên đường rời E-xi-ôn Ghe-ve và đóng trại trong sa mạc Xin, nghĩa là Ca-đê.
Dân Số - Chương 33 -
37Họ lên đường rời Ca-đê và đóng trại ở núi Ho, cuối xứ Ê-đôm.
Dân Số - Chương 33 -
41Họ lên đường rời núi Ho và đóng trại ở Xan-mô-na.
Dân Số - Chương 33 -
42Họ lên đường rời Xan-mô-na và đóng trại ở Pu-nôn.
Dân Số - Chương 33 -
43Họ lên đường rời Pu-nôn và đóng trại ở Ô-vốt.
Dân Số - Chương 33 -
44Họ lên đường rời Ô-vốt và đóng trại ở I-giê Ha A-va-rim, giáp giới với Mô-áp.
Dân Số - Chương 33 -
45Họ lên đường rời I-gim và đóng trại ở Đi-vôn Gát.
Dân Số - Chương 33 -
46Họ lên đường rời Đi-vôn Gát và đóng trại ở An-môn Đíp-la-tha-gim.
Dân Số - Chương 33 -
47Họ lên đường rời An-môn Đíp-la-tha-gim và đóng trại ở dãy núi A-va-rim, đối diện với Nơ-vô.
Dân Số - Chương 33 -
48Họ lên đường rời dãy núi A-va-rim và đóng trại ở vùng thảo nguyên Mô-áp, gần sông Gio-đan, đối diện với Giê-ri-khô.
Đệ Nhị Luật - Chương 1 -
7Hãy chuyển hướng và lên đường, đi tới núi người E-mô-ri, và tới các dân chung quanh, ở thung lũng A-ra-va, ở miền núi, miền Sơ-phê-la, miền Ne-ghép, miền duyên hải, tới đất người Ca-na-an, núi Li-băng, cho đến Sông Cả, là sông Êu-phơ-rát.
Đệ Nhị Luật - Chương 1 -
19Chúng ta đã lên đường từ Khô-rếp và đã đi qua sa mạc mênh mông khủng khiếp ấy mà anh em đã thấy, trên đường tới miền núi của người E-mô-ri, như ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng ta, đã truyền cho chúng ta, và chúng ta đã đến Ca-đê Bác-nê-a.
Đệ Nhị Luật - Chương 1 -
40Còn các ngươi hãy chuyển hướng và lên đường đi sa mạc, theo hướng Biển Sậy."
 
Đệ Nhị Luật - Chương 2 -
1Chúng ta đã chuyển hướng và lên đường đi sa mạc, theo hướng Biển Sậy, như ĐỨC CHÚA đã phán với tôi, và chúng ta đã đi vòng quanh miền núi Xê-ia lâu ngày.
Đệ Nhị Luật - Chương 2 -
24Các ngươi hãy đứng dậy, lên đường và qua thung lũng Ác-nôn. Hãy coi: Ta trao Xi-khôn, vua Khét-bôn, người E-mô-ri, và đất vua ấy vào tay (các) ngươi. Hãy bắt đầu chiếm hữu đất ấy và hãy khiêu chiến với chúng.
Đệ Nhị Luật - Chương 10 -
6Từ những giếng Bơ-nê Gia-a-can, con cái Ít-ra-en lên đường đi Mô-xê-ra. Ông A-ha-ron qua đời và được chôn cất tại đó. Ông E-la-da, con ông, thi hành chức vụ tư tế thay ông.
Đệ Nhị Luật - Chương 10 -
7Từ chỗ đó, họ lên đường đi Gút-gô-đa, rồi từ Gút-gô-đa đi Giót-va-tha, một đất có nhiều khe nước.
Đệ Nhị Luật - Chương 10 -
11ĐỨC CHÚA phán với tôi: "Đứng dậy! hãy lên đường và đi phía trước dân, để chúng vào chiếm hữu đất mà Ta đã thề với cha ông chúng rằng Ta sẽ ban cho chúng."
 
Giô-suê - Chương 2 -
22Họ lên đường và tiến về phía núi. Họ ở lại đó ba ngày cho đến khi những kẻ đuổi theo trở về. Những người này đã đi lùng họ trên cả con đường ấy mà không tìm được.
Giô-suê - Chương 9 -
4thì cũng dùng mưu. Chúng lên đường, mang theo lương thực, và cho lừa chở những chiếc bị cũ, những bầu rượu bằng da cũ, thủng và được vá lại,
Giô-suê - Chương 18 -
4Anh em hãy chỉ định ba người trong mỗi chi tộc. Tôi sẽ sai họ đi, họ sẽ lên đường rảo khắp xứ và phác hoạ địa hình để chia phần gia nghiệp, rồi trở lại với tôi.
Giô-suê - Chương 22 -
9Con cái Rưu-vên, con cái Gát và nửa chi tộc Mơ-na-se, từ giã con cái Ít-ra-en ở Si-lô, trong đất Ca-na-an, mà lên đường trở về xứ Ga-la-át trong phần đất thuộc quyền sở hữu của họ, đất họ đã chiếm làm của riêng, theo lệnh của ĐỨC CHÚA mà ông Mô-sê đã truyền lại.
Thủ Lãnh - Chương 5 -
2"Trong Ít-ra-en thuở chiến binh xoã tóc xung phong,
thuở toàn dân tình nguyện lên đường,
các bạn ơi, nào chúc tụng ĐỨC CHÚA!
 
Thủ Lãnh - Chương 5 -
9Lòng tôi ngưỡng mộ các nhà chỉ huy Ít-ra-en,
những kẻ trong dân tình nguyện lên đường.
Các bạn ơi, nào chúc tụng ĐỨC CHÚA!
 
Thủ Lãnh - Chương 6 -
14Bấy giờ ĐỨC CHÚA quay lại nhìn ông và nói: "Hãy mạnh bạo lên đường cứu Ít-ra-en khỏi tay quân Ma-đi-an. Không phải chính Ta sai ngươi sao? "
Thủ Lãnh - Chương 8 -
1Những người Ép-ra-im nói với ông: "Ông đối xử với chúng tôi như vậy nghĩa là thế nào? Ông đã không thèm gọi chúng tôi, khi ông lên đường đánh quân Ma-đi-an." Họ đã công kích ông dữ dội.
Thủ Lãnh - Chương 9 -
8Cây cối đã lên đường đi xức dầu phong một vua cai trị chúng. Chúng nói với cây ô-liu: "Hãy làm vua cai trị chúng tôi!
 
Thủ Lãnh - Chương 19 -
3Chồng nàng lên đường đi tìm nàng để năn nỉ, mong đưa nàng về với mình. Cùng đi với chàng, có một người đầy tớ và hai con lừa. Nàng dẫn chàng vào nhà cha mình. Khi thấy chàng, người cha của thiếu phụ vui mừng ra đón chàng.
Thủ Lãnh - Chương 19 -
5Ngày thứ tư, chàng dậy sớm và chuẩn bị lên đường, thì cha của thiếu phụ nói với con rể: "Anh dùng chút bánh lót dạ đã, rồi hãy đi."
Thủ Lãnh - Chương 19 -
8Ngày thứ năm chàng dậy sớm để lên đường, nhưng cha của thiếu phụ nói: "Mời anh ăn lót dạ đã." Thế là họ lại kéo dài tới xế chiều và cả hai cùng ăn với nhau.
Thủ Lãnh - Chương 19 -
9Khi người ấy đứng lên đi cùng với người tỳ thiếp và tên đầy tớ, thì bố vợ, cha của thiếu phụ, nói với chàng: "Này trời đã về chiều, hãy qua đêm đã! Đây ngày sắp tàn, hãy qua đêm tại đây cho thoải mái. Ngày mai các người sẽ dậy sớm lên đường và anh sẽ về lều của anh."
Thủ Lãnh - Chương 19 -
27Sáng ngày ra chồng nàng dậy, mở cửa và chuẩn bị lên đường, thì này người đàn bà, tỳ thiếp của chàng nằm bên cửa nhà, hai tay vắt trên ngưỡng cửa.
Thủ Lãnh - Chương 19 -
28Chàng gọi nàng: "Dậy đi! Chúng ta lên đường", nhưng không một tiếng trả lời. Bấy giờ chàng xốc nàng lên lừa, rồi khởi hành về nhà.
Rút - Chương 1 -
6Bà lên đường cùng với hai người con dâu, bỏ cánh đồng Mô-áp mà trở về quê hương, vì tại cánh đồng Mô-áp, bà nghe nói là ĐỨC CHÚA đã viếng thăm dân Người và cho họ có bánh ăn.
Rút - Chương 1 -
7Vậy bà cùng với hai con dâu ra khỏi nơi họ đã ở mà lên đường trở về xứ Giu-đa.
 
Samuel I - Chương 9 -
3Các con lừa cái của ông Kít, cha ông Sa-un, bị lạc; ông Kít bảo ông Sa-un, con ông: "Con hãy đem một trong các người đầy tớ đi với con và lên đường đi tìm lừa."
Samuel I - Chương 15 -
18ĐỨC CHÚA đã sai ngài lên đường và phán: "Hãy đi, ngươi phải tru hiến quân tội lỗi là bọn A-ma-lếch ấy, và phải giao chiến với chúng cho đến khi tận diệt chúng.
Samuel I - Chương 16 -
1ĐỨC CHÚA phán với ông Sa-mu-en: "Ngươi còn khóc thương Sa-un cho đến bao giờ, khi ta đã gạt bỏ nó, không cho làm vua cai trị Ít-ra-en nữa? Ngươi hãy lấy dầu đổ đầy sừng và lên đường. Ta sai ngươi đến gặp Gie-sê người Bê-lem, vì Ta đã thấy trong các con trai nó một người Ta muốn đặt làm vua."
Samuel I - Chương 17 -
20Sáng hôm sau, Đa-vít dậy sớm, để chiên dê lại cho một người giữ, rồi khăn gói lên đường như ông Gie-sê đã dạy. Cậu đến trại binh lúc quân đội đang ra trận và reo hò giao chiến.
Samuel I - Chương 18 -
27ông Đa-vít đã lên đường, đi với người của ông. Ông hạ hai trăm người Phi-li-tinh, rồi đem bao quy đầu của chúng về, đếm đủ cho vua, để làm rể vua. Bấy giờ vua Sa-un gả cô Mi-khan, con gái vua, cho ông Đa-vít.
 
Samuel I - Chương 21 -
11Ông Đa-vít lên đường và ngày hôm đó trốn vua Sa-un. Ông đến gặp A-khít, vua thành Gát.
Samuel I - Chương 23 -
16Ông Giô-na-than, con vua Sa-un, lên đường, đến gặp ông Đa-vít tại Khoóc-sa và khuyến khích ông nhân danh Thiên Chúa.
Samuel I - Chương 23 -
24Họ lên đường và đi Díp trước vua Sa-un. Ông Đa-vít và người của ông thì ở trong sa mạc Ma-ôn, trong thung lũng phía nam hoang địa.
Samuel I - Chương 24 -
3Vua Sa-un lấy trong toàn thể Ít-ra-en ba ngàn quân tinh nhuệ, và lên đường để tìm bắt ông Đa-vít và người của ông, ở phía đông các Mỏm Đá Sơn Dương.
Samuel I - Chương 25 -
1Ông Đa-vít lên đường và xuống sa mạc Pa-ran.
Samuel I - Chương 26 -
2Vua Sa-un lên đường và xuống sa mạc Díp, cùng với ba ngàn quân tinh nhuệ của Ít-ra-en, để tìm bắt ông Đa-vít trong sa mạc Díp.
Samuel I - Chương 26 -
5Ông Đa-vít lên đường và đến nơi vua Sa-un đóng trại. Ông Đa-vít trông thấy chỗ vua Sa-un và ông Áp-ne, con ông Ne, tướng chỉ huy quân đội của vua, đang nằm. Vua Sa-un nằm trong trại binh; còn quân binh thì đóng trại chung quanh ông.
 
Samuel I - Chương 27 -
2Ông Đa-vít lên đường và cùng với sáu trăm người theo ông, sang với vua thành Gát là A-khít, con ông Ma-ốc.
Samuel I - Chương 28 -
22Vậy bây giờ, xin ngài cũng vui lòng nghe theo nữ tỳ ngài: tôi xin dọn cho ngài miếng bánh, và xin ngài ăn để có sức tiếp tục lên đường."
Samuel I - Chương 30 -
2Chúng bắt đàn bà và mọi người trong thành, từ nhỏ đến lớn, làm tù, nhưng không giết ai. Chúng dẫn họ đi và tiếp tục lên đường.
Samuel I - Chương 31 -
12thì tất cả các người can đảm đã lên đường, đi suốt đêm, lấy thi hài vua và thi hài các con vua khỏi tường thành Bết San, rồi trở về Gia-vết và thiêu tại đó.
Samuel II - Chương 3 -
21Ông Áp-ne nói với ông Đa-vít: "Tôi sẽ lên đường đi tập hợp toàn thể Ít-ra-en về cho đức vua là chúa thượng tôi. Họ sẽ lập giao ước với ngài và ngài sẽ làm vua cai trị mọi nơi lòng ngài ao ước." Vua Đa-vít cho ông Áp-ne về, và ông ra đi bình an.
 
Samuel II - Chương 4 -
5Các con ông Rim-môn người Bơ-ê-rốt, là Rê-kháp và Ba-a-na, đã lên đường và đã đến nhà vua Ít-bô-sét vào lúc nóng nực nhất trong ngày. Vua đang nằm ngủ trưa.
Samuel II - Chương 6 -
2Từ Ba-a-lê Giu-đa, vua Đa-vít lên đường và cùng đi với toàn dân đang ở với vua, để đưa Hòm Bia Thiên Chúa từ đó lên, Hòm Bia mang danh ĐỨC CHÚA các đạo binh, Đấng ngự trên các thần hộ giá.
Samuel II - Chương 14 -
23Ông Giô-áp lên đường đi Gơ-sua và đưa Áp-sa-lôm về Giê-ru-sa-lem.
Samuel II - Chương 15 -
9Vua bảo y: "Con đi bình an." Y lên đường đi Khép-rôn.
 
Samuel II - Chương 17 -
1A-khi-thô-phen nói với Áp-sa-lôm: "Xin để tôi tuyển mười hai ngàn người, tôi sẽ lên đường đuổi theo Đa-vít ngay đêm nay.
Samuel II - Chương 17 -
21Sau khi chúng đi rồi, thì hai người lên khỏi giếng và đi báo tin cho vua Đa-vít. Họ nói với vua Đa-vít: "Xin các ngài lên đường và mau mau qua sông, bởi vì A-khi-thô-phen đã bàn thế này để hại các ngài."
Samuel II - Chương 17 -
22Vua Đa-vít và tất cả quân binh theo vua đã lên đường qua sông Gio-đan. Khi trời sáng, mọi người đã qua sông, không sót một ai.
 
Samuel II - Chương 17 -
23A-khi-thô-phen thấy người ta không làm theo lời bàn của mình thì thắng lừa, lên đường đi về nhà, trong thành mình. Y thu xếp việc nhà, rồi thắt cổ tự tử. Y được chôn cất trong phần mộ của cha y.
 
Các Vua I - Chương 20 -
27Con cái Ít-ra-en cũng được kiểm tra và được tiếp tế lương thực; họ đã lên đường nghênh chiến. Con cái Ít-ra-en như hai bầy dê cái đóng trại đối diện với chúng, trong khi người A-ram tràn ngập khắp xứ.
 
Các Vua II - Chương 3 -
9Vua Ít-ra-en, vua Giu-đa và vua Ê-đôm lên đường. Họ đi vòng quanh bảy ngày đường; không còn nước cho quân lính và thú vật đi theo nữa.
Các Vua II - Chương 4 -
24Rồi bà cho thắng lừa và nói với anh đầy tớ: "Hãy đưa tôi đi và lên đường! Chỉ dừng xe lại khi tôi bảo."
Các Vua II - Chương 4 -
25Bà lên đường và đi đến với người của Thiên Chúa ở núi Các-men. Vừa thấy bà đằng xa, người của Thiên Chúa nói với Giê-kha-di, tiểu đồng của ông: "Kìa bà Su-nêm.
Các Vua II - Chương 5 -
5Vua A-ram bảo: "Ngươi cứ lên đường và trẩy đi. Ta sẽ gửi thư cho vua Ít-ra-en." Ông Na-a-man lên đường, mang theo ba trăm ký bạc, sáu mươi ký vàng và mười bộ quần áo để thay đổi.
Các Vua II - Chương 7 -
5Lúc chập tối, những người phung hủi lên đường đi đến trại quân A-ram. Nhưng khi tới đầu trại quân A-ram, thì họ chẳng thấy có ai!
Các Vua II - Chương 7 -
7Vậy chúng đã lên đường, chạy trốn lúc chập tối, bỏ lại lều, ngựa, lừa; tóm lại, chúng để cả trại y nguyên mà chạy thục mạng.
Các Vua II - Chương 8 -
1Ông Ê-li-sa nói với người phụ nữ có đứa con trai ông đã làm cho sống lại: "Bà hãy trỗi dậy, lên đường, đem theo gia đình của bà. Hãy ra nước ngoài, ở tạm nơi nào ở được, vì ĐỨC CHÚA đã khiến nạn đói xảy ra, hơn nữa nạn đói còn xảy ra trong xứ suốt bảy năm."
Các Vua II - Chương 10 -
12Rồi ông Giê-hu lên đường đi Sa-ma-ri. Trên đường đi, lúc ở Bết E-két Ha-rô-im,
Các Vua II - Chương 19 -
36Vua Át-sua là Xan-khê-ríp nhổ trại và lên đường. Ông rút về Ni-ni-vê và ở lại đó.
Các Vua II - Chương 25 -
26Toàn dân từ nhỏ đến lớn, cũng như những tướng lãnh chỉ huy các toán quân, lên đường sang Ai-cập vì sợ người Can-đê.
 
Sử Biên Niên I - Chương 10 -
12thì tất cả các dũng sĩ lên đường, lấy xác vua Sa-un và xác các con vua đưa về Gia-vết; họ chôn hài cốt dưới cây tùng tại Gia-vết, rồi ăn chay bảy ngày.
 
Sử Biên Niên II - Chương 20 -
27Sau đó, vua Giơ-hô-sa-phát dẫn đầu mọi người Giu-đa và Giê-ru-sa-lem vui sướng lên đường trở về Giê-ru-sa-lem, vì ĐỨC CHÚA đã ban cho họ niềm vui thoát khỏi quân thù.
Tôbia - Chương 12 -
5Vậy Tô-bi-a gọi thiên sứ lại và nói: "Xin anh lấy một nửa tất cả những gì anh đã mang về, làm tiền công của anh. Chúc anh lên đường mạnh khoẻ! "
 
Tôbia - Chương 12 -
5Vậy Tô-bi-a gọi thiên sứ lại và nói: "Xin anh lấy một nửa tất cả những gì anh đã mang về, làm tiền công của anh. Chúc anh lên đường mạnh khoẻ! "
 
Étte - Chương 3 -
15Theo lệnh vua, phu trạm tức tốc lên đường. Sắc chỉ được công bố tại thành Su-san.
Trong khi vua cùng quan Ha-man ngồi chè chén say sưa, thì cả thành Su-san đều xôn xao náo động.
 
Étte - Chương 8 -
14Theo lệnh vua, phu trạm cỡi ngựa nhanh nhất nuôi trong chuồng nhà vua tức tốc lên đường. Sắc chỉ được công bố tại thành Su-san.
Macabê I - Chương 3 -
15Vậy ông ta đã lên đường giao chiến ; cùng đi với ông, có một đoàn quân hùng mạnh gồm những kẻ vô đạo để tiếp tay với ông trả thù con cái Ít-ra-en.
Macabê I - Chương 3 -
37Vua đem theo một nửa số quân còn lại và năm một trăm bốn mươi bảy, vua rời kinh đô An-ti-ô-khi-a lên đường. Vua vượt sông Êu-phơ-rát và băng qua các miền thượng du.
 
Macabê I - Chương 3 -
57Bấy giờ đoàn quân lên đường và đến đóng trại ở phía nam Em-mau.
Macabê I - Chương 4 -
1Goóc-ghi-át đem theo năm ngàn bộ binh và một ngàn kỵ binh tinh nhuệ. Đoàn quân lên đường trong đêm tối
Macabê I - Chương 4 -
3Hay tin, chính ông Giu-đa và những người lính dũng cảm đã lên đường để đánh quân của vua đóng trại ở Em-mau,
Macabê I - Chương 6 -
57Tướng Ly-xi-a vội vàng ra lệnh lên đường. Ông nói với vua, với tướng lãnh và dân quân : "Mỗi ngày chúng ta một suy yếu, lương thực thì ít ỏi, địa điểm chúng ta vây hãm thì kiên cố. Vả lại còn bao nhiêu việc nước đang đè nặng trên vai.
Macabê I - Chương 6 -
63Rồi vua vội vã lên đường trở về An-ti-ô-khi-a. Thấy ông Phi-líp-phê đang làm chủ thành, vua đã giao chiến với ông và dùng võ lực chiếm lại thành.
 
Macabê I - Chương 7 -
10Cùng với đông đảo quân sĩ, chúng lên đường và đến miền Giu-đa. Chúng phái các sứ giả đến gặp ông Giu-đa và các anh em ông, giả bộ cầu hoà.
Macabê I - Chương 9 -
2Chúng lên đường đi tới Ga-li-lê và đóng trại gần Mai-xa-lốt thuộc miền Ác-bê-lê. Chúng tiến chiếm thành ấy và đã giết hại nhiều người.
Macabê I - Chương 10 -
1Năm một trăm sáu mươi, A-lê-xan-đê con vua An-ti-ô-khô Ê-pi-pha-nê lên đường đi đánh chiếm thành Pơ-tô-lê-mai. Người ta nghênh đón ông và ông đã xưng vương tại đó.
Macabê I - Chương 11 -
15Nghe biết những việc đã xảy ra, vua A-lê-xan-đê liền đi giao chiến với vua Pơ-tô-lê-mai. Vua này lên đường nghênh chiến cùng với một lực lượng hùng hậu, khiến vua A-lê-xan-đê phải bỏ chạy.
Macabê I - Chương 11 -
22Thoạt nghe, vua nổi giận ; rồi khi vừa hay biết, vua lập tức lên đường đến Pơ-tô-lê-mai. Vua viết thư cho ông Giô-na-than, yêu cầu ông ngưng vây hãm đồn quân và đến Pơ-tô-lê-mai gặp vua để thương nghị càng sớm càng tốt.
Macabê I - Chương 11 -
24Ông lên đường đi gặp vua ở Pơ-tô-lê-mai, mang theo vàng bạc, quần áo và nhiều thứ quà khác khiến vua rất hài lòng.
Macabê I - Chương 12 -
32Rồi ông nhổ trại, lên đường đi Đa-mát và rảo qua khắp miền ấy.
Macabê I - Chương 12 -
40Vì sợ ông Giô-na-than không để cho mình hành động, lại còn tấn công mình nữa, nên ông ta tìm cách bắt giết ông Giô-na-than. Vì thế ông ta lên đường đi Bết San.
 
Macabê I - Chương 13 -
20Sau đó, Try-phôn lên đường đi chiếm và tiêu diệt đất Giu-đa, theo đường vòng qua ngã A-đô-ra. Nhưng ông Si-môn và đoàn quân của ông bám sát Try-phôn trên đường di chuyển.
Macabê I - Chương 14 -
1Năm một trăm bảy mươi hai, vua Đê-mết-ri-ô tập hợp quân đội và lên đường đến Mê-đi xin cầu viện để giao chiến với Try-phôn.
Macabê I - Chương 14 -
3Vị tướng này đã lên đường và đánh bại đoàn quân của vua Đê-mết-ri-ô, bắt được vua và giải về trình diện vua Ác-xa-kê. Vua này đã tống giam vua Đê-mết-ri-ô.
 
Macabê I - Chương 16 -
4Ông Gio-an đã tuyển trong xứ một đạo quân gồm hai mươi ngàn người có khả năng chiến đấu và các kỵ binh, rồi lên đường đi chống lại Ken-đê-bai-ô ; họ đã ngủ đêm ở Mô-đin.
Macabê I - Chương 16 -
5Rồi họ dậy sớm, lên đường đi tới đồng bằng và kìa, một đạo quân đông đảo gồm bộ binh và kỵ binh ra nghênh chiến với họ. Ở giữa đôi bên có con suối.
Macabê II - Chương 3 -
8Lập tức ông Hê-li-ô-đô-rô lên đường, bề ngoài là đi thanh tra các thành thuộc vùng Coi-lê Xy-ri và Phê-ni-xi, nhưng kỳ thực là thi hành ý định của vua.
Macabê II - Chương 11 -
2Ông tập hợp chừng tám chục ngàn bộ binh và toàn thể kỵ binh, rồi lên đường tiến đánh người Do-thái. Mục đích của ông là biến Giê-ru-sa-lem thành nơi cư trú cho người Hy-lạp,
Macabê II - Chương 11 -
30Vậy tất cả những ai lên đường trước ngày ba mươi tháng Xan-ti-cô sẽ được đảm bảo không bị trừng phạt.
Macabê II - Chương 12 -
10Lúc đó ông Giu-đa đem quân lên đường đi đánh tướng Ti-mô-thê. Vừa rời khỏi thành được hai cây số, ông đã bị người Ả-rập tấn công. Bọn này có ít nhất năm ngàn bộ binh và năm trăm kỵ mã.
Thánh Vịnh - Chương 19 -
6thái dương xuất hiện như tân lang rời khỏi loan phòng,
và vui sướng lên đường như tráng sĩ.
 
Châm Ngôn - Chương 7 -
19Vì chồng em vắng nhà, anh ấy đã lên đường đi xa,
 
Khôn Ngoan - Chương 19 -
2là sau khi cho phép họ lên đường,
thúc ép họ vội vã ra đi, chúng lại đổi ý mà truy nã.
 
Huấn Ca - Chương 43 -
5Cao cả thay Đức Chúa, Đấng làm ra mặt trời!
Theo lệnh Người, nó lên đường mau lẹ.
 
Isaia - Chương 18 -
2ngươi phái các sứ giả vượt biển khơi
trong những chiếc thuyền nan bồng bềnh trên mặt nước.
Hãy lên đường, hỡi những sứ giả nhanh nhẹn,
tới một dân tộc có thân hình to lớn và nước da bóng nhẫy,
đến với một dân xa gần ai cũng sợ,
đến một dân tộc hùng cường nắm quyền bá chủ,
một miền đất sông ngòi chảy dọc ngang.
 
Isaia - Chương 30 -
2Chúng đâu thỉnh ý Ta khi lên đường đi xuống Ai-cập
tìm sự che chở của Pha-ra-ô, và núp bóng Ai-cập.
 
Isaia - Chương 37 -
37Vua Át-sua là Xan-khê-ríp nhổ trại và lên đường. Ông rút về Ni-ni-vê và ở lại đó.
Giêrêmia - Chương 4 -
7Sư tử đã chồm lên từ bụi rậm, kẻ sát hại chư dân đã lên đường
rời khỏi nơi nó ở, để biến xứ sở ngươi thành chốn hoang tàn.
Các thành trì của ngươi sẽ đổ nát, chẳng còn ai trú ngụ.
 
Giêrêmia - Chương 37 -
5Nhưng, đạo quân của Pha-ra-ô đã từ Ai-cập lên đường xuất chinh. Quân Can-đê đang vây hãm Giê-ru-sa-lem nghe tin ấy, đã phải rút lui khỏi Giê-ru-sa-lem.
 
Giêrêmia - Chương 37 -
7"ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán thế này: Các ngươi sẽ nói như sau với vua Giu-đa, người đã sai các ngươi đến thỉnh vấn Ta. Này đạo quân của Pha-ra-ô lên đường xuất chinh để trợ giúp các ngươi, sẽ phải rút về đất Ai-cập của chúng.
Giêrêmia - Chương 41 -
10Rồi Gít-ma-ên đã bắt tất cả số người còn lại trong dân ở Mít-pa làm tù binh: các con gái của vua và tất cả dân còn lại ở Mít-pa, thuộc quyền ông Gơ-đan-gia con ông A-khi-cam, người được quan chỉ huy thị vệ Nơ-vu-dác-a-đan, đặt lên trông coi; Gít-ma-ên con Nơ-than-gia đã bắt họ làm tù binh và lên đường sang chỗ dân Am-mon.
 
Giêrêmia - Chương 41 -
17Họ lên đường và dừng lại ở Bi-ghe-rút Kim-ham gần Bê-lem, rồi đi đến Ai-cập để
Giêrêmia - Chương 42 -
15thì, hãy nghe lời ĐỨC CHÚA, hỡi những người Giu-đa còn sót lại: ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán thế này: Nếu các ngươi cứ nhất định lên đường đi tới Ai-cập và trú ngụ tại đó,
Giêrêmia - Chương 42 -
17Tất cả những người cứ nhất định lên đường đi tới Ai-cập và trú ngụ tại đó, sẽ phải chết vì gươm đao, đói kém và ôn dịch: sẽ chẳng có người nào trong bọn chúng còn sống sót hoặc thoát khỏi nạn đói mà chính Ta cho ập xuống trên chúng!
Giêrêmia - Chương 44 -
12Ta sẽ đem đi những người Giu-đa còn sót lại, những kẻ đã lên đường sang Ai-cập và trú ngụ tại đó; tất cả sẽ bị tận diệt trên đất Ai-cập, và sẽ ngã gục vì gươm đao, sẽ bị tận diệt vì đói kém; từ bé chí lớn, tất cả sẽ phải chết vì gươm đao, đói kém, sẽ nên lời nguyền rủa, nên đồ kinh tởm, nên lời chúc dữ và trò ô nhục.
Đanien - Chương 11 -
44Nhưng các tin đồn từ phương Đông và phương Bắc sẽ làm y khiếp sợ. Y giận dữ lên đường để tàn sát, huỷ diệt nhiều sinh mạng.
Hôsê - Chương 7 -
12Chúng lên đường là Ta bủa lưới bắt chúng.
Ta sẽ làm cho chúng sa lưới tựa chim trời.
Khi hay tin chúng cùng nhau hội họp, Ta liền sửa trị chúng.
Ít-ra-en bị trừng phạt vì vô ơn
 
Mikha - Chương 2 -
10Hãy trỗi dậy lên đường!
Đây không phải là chốn nghỉ ngơi,
vì ngươi ra ô uế, nên sẽ bị tiêu diệt,
một cuộc tiêu diệt vô cùng thảm khốc.
 
Mác-cô - Chương 10 -
17Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: "Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? "
Luca - Chương 1 -
39Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa.
Luca - Chương 9 -
52Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Sa-ma-ri để chuẩn bị cho Người đến.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 9 -
30Các anh em biết thế, liền dẫn ông xuống Xê-da-rê và tiễn ông lên đường về Tác-xô.
 
Tông Đồ Công Vụ - Chương 15 -
40Còn ông Phao-lô thì chọn ông Xi-la và lên đường, sau khi đã được các anh em giao phó cho ân sủng Chúa.
 
Tông Đồ Công Vụ - Chương 16 -
3Ông Phao-lô muốn ông ấy cùng lên đường với mình, nên đã đem ông đi làm phép cắt bì, vì nể các người Do-thái ở những nơi ấy; thật vậy, ai cũng biết cha ông là người Hy-lạp.
 
Tông Đồ Công Vụ - Chương 20 -
1Sau khi cuộc náo động chấm dứt, ông Phao-lô mời các môn đệ tới, khuyên nhủ họ, rồi chào từ biệt và lên đường đi Ma-kê-đô-ni-a.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 21 -
5Nhưng khi hết thời gian ở đó, chúng tôi ra đi và lên đường, có tất cả các môn đệ cùng với vợ con họ tiễn chân đến tận ngoại thành. Chúng tôi quỳ xuống trên bãi biển mà cầu nguyện.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 21 -
8Hôm sau chúng tôi lên đường và đến Xê-da-rê. Chúng tôi vào nhà ông Phi-líp-phê, người loan báo Tin Mừng, thuộc nhóm Bảy người, và ở lại với ông.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 26 -
12"Thế là sau khi được các thượng tế trao quyền và uỷ nhiệm, tôi lên đường đi Đa-mát.


www.thanhlinh.net