Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Loan báo, loan truyền

Xuất Hành - Chương 9 -
16Nhưng sở dĩ Ta còn cho ngươi sống, là để ngươi nhìn thấy sức mạnh của Ta, và để thiên hạ loan truyền danh Ta trên khắp mặt đất.
Các Vua II - Chương 23 -
16Khi quay lại, vua Giô-si-gia nhìn thấy những mồ mả tại đó, ở trên núi. Vua sai người đi quật mả lấy xương cốt ra, đốt trên tế đàn. Như vậy, vua đã làm ô uế tế đàn đó, theo lời của ĐỨC CHÚA mà người của Thiên Chúa đã lớn tiếng loan báo, ông đã lớn tiếng loan báo những điều ấy.
Các Vua II - Chương 23 -
17Vua hỏi: "Lăng mà ta đang thấy đó là lăng nào vậy? " Các người trong thành thưa: "Đó là mộ người của Thiên Chúa đã từ Giu-đa đến và đã lớn tiếng loan báo những điều ấy, những điều mà vua đã thực hiện để phá tế đàn Bết Ên.
Sử Biên Niên I - Chương 16 -
8Hãy tạ ơn ĐỨC CHÚA, cầu khẩn danh Người,
vĩ nghiệp của Người, loan báo giữa muôn dân.
 
Sử Biên Niên I - Chương 16 -
23Hát lên mừng CHÚA, hỡi toàn thể địa cầu!
Ngày lại ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ
 
Nơkhemia - Chương 8 -
15Họ công bố và loan truyền trong khắp các thành của họ và ở Giê-ru-sa-lem rằng: "Anh em hãy lên núi lấy cành ô-liu, ô-liu dại, cành sim, chà là và cây rậm lá, đem về dựng lều như lời đã chép."
Giuđitha - Chương 11 -
8"Thật thế, chúng tôi đã nghe biết ngài là người tài trí mưu lược: khắp cõi đất người ta loan truyền rằng trong toàn vương quốc, ngài là người hoàn hảo độc nhất vô nhị, kiến thức uyên bác, tài thao lược tuyệt vời.
Gióp - Chương 36 -
33Sấm sét rền vang loan báo Người hiện diện,
bão bùng giông tố cho biết Người nổi trận lôi đình.
 
Gióp - Chương 37 -
5Thiên Chúa cho nổi sấm mà loan báo những kỳ công,
Người thực hiện những việc lớn lao ta không hiểu thấu.
 
Thánh Vịnh - Chương 19 -
2Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa,
không trung loan báo việc tay Người làm.
 
Thánh Vịnh - Chương 22 -
23Con nguyện sẽ loan truyền danh Chúa
cho anh em tất cả được hay,
và trong đại hội dân Ngài,
con xin dâng tiến một bài tán dương.
 
Thánh Vịnh - Chương 40 -
10Đức công chính của Ngài,
con loan truyền giữa lòng đại hội;
lạy CHÚA, Ngài từng biết: con đâu có ngậm miệng làm thinh.
 
Thánh Vịnh - Chương 64 -
10Hết thảy mọi người đều kính sợ,
họ sẽ loan truyền hành động của Thiên Chúa
và hiểu ngay những việc Người làm.
 
Thánh Vịnh - Chương 92 -
16để loan truyền rằng: CHÚA thực là ngay thẳng,
là núi đá cho tôi ẩn náu,
nơi Người chẳng có chút bất công.
 
Thánh Vịnh - Chương 96 -
2Hát lên mừng CHÚA, chúc tụng Thánh Danh!
Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ,
 
Thánh Vịnh - Chương 105 -
1Ha-lê-lui-a.
Hãy tạ ơn CHÚA, cầu khẩn danh Người,
vĩ nghiệp của Người, loan báo giữa muôn dân.
 
Thánh Vịnh - Chương 105 -
27đến loan báo những điềm thiêng dấu lạ
trong toàn cõi đất Kham.
 
Thánh Vịnh - Chương 118 -
17Tôi không phải chết, nhưng tôi sẽ sống,
để loan báo những công việc CHÚA làm.
 
Thánh Vịnh - Chương 145 -
6bảo cho nhau: sức mạnh Ngài đáng sợ,
loan truyền rằng: Ngài cao cả lắm thay!
 
Khôn Ngoan - Chương 5 -
9Tất cả đã qua đi như bóng câu vụt mất,
như mẩu tin khẩn cấp loan truyền.
 
Huấn Ca - Chương 18 -
4Không ai được quyền loan báo các công trình của Người.
Ai sẽ khám phá những việc lớn lao Người thực hiện?
 
Huấn Ca - Chương 44 -
3Có những người cai trị đất nước mình
và là những con người nổi danh về quyền lực;
có những người cố vấn nhờ trí thông minh;
có những người loan báo bằng các lời sấm.
 
Isaia - Chương 12 -
4Các bạn sẽ nói lên trong ngày đó:
Hãy tạ ơn ĐỨC CHÚA, cầu khẩn danh Người,
vĩ nghiệp của Người, loan báo giữa muôn dân,
và nhắc nhở: danh Người siêu việt.
 
Isaia - Chương 40 -
1Loan báo ngày giải thoát
Isaia - Chương 41 -
27Đây rồi, người đầu tiên lên tiếng với Xi-on,
và Ta sẽ gửi đến cho Giê-ru-sa-lem kẻ loan báo tin mừng.
 
Isaia - Chương 42 -
9Chuyện cũ đã qua rồi, nay Ta loan báo những điều mới,
và trước khi những điều này xảy ra,
Ta đã cho các ngươi nghe biết.
 
Isaia - Chương 45 -
19Khi Ta phán, Ta đâu có ẩn mình
ở nơi nào trong vùng đất tối tăm.
Ta không bảo giống nòi Gia-cóp:
Hãy tìm Ta trong cảnh hoang vu.
Chính Ta là ĐỨC CHÚA
phán dạy lẽ công minh, loan báo điều chính trực.
Thiên Chúa làm chủ toàn thể vũ trụ
 
Isaia - Chương 52 -
7Đẹp thay trên đồi núi
bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an,
người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ
và nói với Xi-on rằng: "Thiên Chúa ngươi là Vua hiển trị."
 
Isaia - Chương 60 -
6Lạc đà từng đàn che rợp đất, lạc đà Ma-đi-an và Ê-pha:
tất cả những người từ Sơ-va kéo đến,
đều mang theo vàng với trầm hương,
và loan truyền lời ca tụng ĐỨC CHÚA.
 
Isaia - Chương 62 -
11Đây là lời ĐỨC CHÚA loan truyền cho khắp cùng cõi đất:
Hãy nói với thiếu nữ Xi-on: Kìa ơn cứu độ ngươi đang tới.
Kìa phần thưởng của Người theo sát một bên,
và thành tích đi ngay trước mặt.
 
Isaia - Chương 66 -
19Ta sẽ đặt giữa họ một dấu hiệu và sai những kẻ sống sót của họ đến các dân tộc: Tác-sít, Pút, Lút, là những dân thạo nghề cung nỏ, đến dân Tu-van, Gia-van, đến những hải đảo xa xăm chưa hề được nghe nói đến Ta và chưa hề thấy vinh quang của Ta. Họ sẽ loan báo vinh quang của Ta giữa các dân tộc.
Giêrêmia - Chương 5 -
20Hãy loan báo điều này trong nhà Gia-cóp,
hãy đưa tin tại Giu-đa rằng:
 
Giêrêmia - Chương 16 -
10Khi ngươi loan báo tất cả những lời ấy cho dân này, chúng sẽ nói với ngươi: "Tại sao ĐỨC CHÚA lại giáng một tai hoạ lớn lao như thế để trừng phạt chúng tôi? Chúng tôi đã có lỗi gì, đã phạm tội nào chống lại ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng tôi? "
Giêrêmia - Chương 16 -
15nhưng sẽ nói "có ĐỨC CHÚA hằng sống, Đấng đã đưa con cái Ít-ra-en lên khỏi đất phương Bắc và khỏi mọi miền đất Người đã xua họ đến." Quả thật, Ta sẽ cho chúng trở về đất chúng sở hữu, đất mà xưa kia Ta đã ban cho cha ông chúng.
Loan báo cuộc xâm lược
 
Giêrêmia - Chương 22 -
30ĐỨC CHÚA phán thế này: Hãy viết về con người ấy:
"Đứa tuyệt tự! Đồ vứt đi! "
Vì trong dòng dõi nó, sẽ chẳng có ai thành đạt,
lên ngự trên ngai Đa-vít
và nắm quyền thống trị ở Giu-đa nữa.
Lời sấm loan báo Đấng Cứu Thế
 
Giêrêmia - Chương 46 -
14Hãy loan báo ở Ai-cập, hãy công bố tại Mích-đôn,
hãy công bố ở Nốp và Tác-pan-khết
rằng: Hãy nhập ngũ, hãy chuẩn bị sẵn sàng
vì gươm đang chém giết chung quanh ngươi.
 
Giêrêmia - Chương 50 -
2Hãy loan báo giữa chư dân và công bố,
nào phất cờ hiệu và công bố.
Đừng giấu giếm, nói lên đi: Ba-by-lon đã thất thủ,
Ben phải nhục nhã, Mơ-rô-đác tan tành.
(Các tượng thần của nó phải nhục nhã,
các đồ gớm ghiếc của nó bị tan tành.)
 
Giêrêmia - Chương 50 -
20Trong những ngày ấy và vào lúc ấy - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA -
người ta sẽ tìm lỗi lầm của Ít-ra-en mà chẳng thấy,
sẽ tìm tội lỗi của Giu-đa mà đâu có gặp,
bởi vì Ta đã thứ tha cho những người Ta còn để sót lại.
Tại Giê-ru-sa-lem, loan báo Ba-by-lon sụp đổ
 
Đanien - Chương 9 -
23Khi ngươi vừa bắt đầu khẩn nguyện, thì lời đã ban ra và ta đến đây để loan báo, vì ngươi là người được quý mến. Hãy thấu triệt lời ấy, hãy am hiểu thị kiến:
 
Đanien - Chương 10 -
1Năm thứ ba đời vua Ky-rô nước Ba-tư, có lời mặc khải cho ông Đa-ni-en cũng gọi là Bên-tơ-sát-xa: đó là lời chân thật loan báo một cuộc chiến lớn. Ông đã hiểu lời ấy; ông đã được ơn am hiểu như vậy là nhờ thị kiến.
 
Hôsê - Chương 5 -
9Trong ngày bị đánh bị phạt, Ép-ra-im sẽ nên hoang tàn:
Đây là tin chắc chắn Ta loan báo cho các chi tộc Ít-ra-en.
 
Hôsê - Chương 9 -
1Ngôn sứ bị khủng bố vì loan báo cuộc trừng phạt
Giôen - Chương 4 -
9Giữa các dân các nước, hãy cao giọng loan báo điều sau đây:
Hãy thánh hoá mình để sẵn sàng ứng chiến,
hãy động viên tinh thần các dũng sĩ.
Hết mọi người lính chiến, cứ tiến tới, cứ xông lên!
 
Mikha - Chương 2 -
5Vì vậy, trong đại hội của ĐỨC CHÚA
sẽ chẳng ai chăng dây chia phần cho ngươi.
Ngôn sứ loan báo điều bất hạnh
 
Mikha - Chương 3 -
8Phần tôi, trái lại, nhờ thần khí của ĐỨC CHÚA,
tôi được đầy sức mạnh, công lý và can trường
để loan báo cho nhà Gia-cóp biết tội phản nghịch,
cho nhà Ít-ra-en biết tội lỗi của nó.
 
Nakhum - Chương 2 -
1Kìa, trên các đồi núi
xuất hiện người đi loan báo Tin Mừng, và công bố bình an.
Này hỡi Giu-đa, hãy mừng lễ, hãy giữ trọn các lời khấn hứa,
vì kẻ thừa hành của Xa-tan không còn qua lại nơi ngươi nữa;
nó đã bị tiêu diệt hoàn toàn.
NI-NI-VÊ BỊ SỤP ĐỔ
 
Dacaria - Chương 9 -
2Lời ấy cũng loan truyền tới Kha-mát, giáp ranh với Ít-ra-en,
tới cả Tia và Xi-đôn là những thành khôn ngoan có tiếng.
 
Mát-thêu - Chương 12 -
18"Đây là người Tôi Trung Ta đã tuyển chọn, đây là người Ta yêu dấu: Ta hài lòng về Người. Ta cho Thần Khí Ta ngự trên Người. Người sẽ loan báo công lý trước muôn dân.
Mát-thêu - Chương 24 -
14"Tin Mừng này về Vương Quốc sẽ được loan báo trên khắp thế giới, để làm chứng cho mọi dân tộc được biết. Và bấy giờ sẽ là tận cùng."
 
Mát-thêu - Chương 26 -
13Thầy bảo thật anh em: Tin Mừng này được loan báo bất cứ nơi nào trong khắp thiên hạ, thì người ta cũng sẽ kể lại việc cô vừa làm mà nhớ tới cô."
 
Mác-cô - Chương 8 -
1Đức Giê-su loan báo lần thứ nhất cuộc Thương Khó và Phục Sinh (Mt 16: 21 -23; Lc 9:22 )
Mác-cô - Chương 9 -
1Đức Giê-su loan báo lần thứ hai cuộc Thương Khó và Phục Sinh (Mt 17: 22 -23; Lc 9:43 b-45 )
Mác-cô - Chương 10 -
1Đức Giê-su loan báo lần thứ ba cuộc Thương Khó và Phục Sinh (Mt 20: 17 -19; Lc 18: 31 -34 )
Mác-cô - Chương 14 -
9Tôi bảo thật các ông: Hễ Tin Mừng được loan báo đến đâu trong khắp thiên hạ, thì nơi đó việc cô vừa làm cũng sẽ được kể lại để nhớ tới cô."
 
Mác-cô - Chương 16 -
15Người nói với các ông: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.
Luca - Chương 1 -
19Sứ thần đáp: "Tôi là Gáp-ri-en, hằng đứng chầu trước mặt Thiên Chúa, tôi được sai đến nói với ông và loan báo tin mừng ấy cho ông.
Luca - Chương 3 -
18Ngoài ra, ông còn khuyên dân nhiều điều khác nữa, mà loan báo Tin Mừng cho họ.
 
Luca - Chương 4 -
18Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức,
Luca - Chương 4 -
43Nhưng Người nói với họ: "Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó."
Luca - Chương 7 -
17Lời này về Đức Giê-su được loan truyền khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận.
 
Luca - Chương 8 -
1Sau đó, Đức Giê-su rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai
Luca - Chương 8 -
47Người đàn bà thấy mình không giữ kín được nữa, thì run rẩy đến phủ phục trước mặt Người, và loan báo trước mặt toàn dân lý do tại sao bà đã đụng vào Đức Giê-su, và bà đã được khỏi bệnh tức khắc như thế nào.
Luca - Chương 9 -
6Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi.
 
Luca - Chương 9 -
60Đức Giê-su bảo: "Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa."
 
Luca - Chương 16 -
16"Cho đến thời ông Gio-an, thì có Lề Luật và các ngôn sứ; còn từ thời đó, thì Tin Mừng Nước Thiên Chúa được loan báo, và ai cũng dùng sức mạnh mà vào.
 
Luca - Chương 20 -
1Một hôm, đang khi Đức Giê-su giảng dạy cho dân trong Đền Thờ và loan báo Tin Mừng, thì các thượng tế và kinh sư cùng các kỳ mục kéo đến
Gioan - Chương 1 -
11. LOAN BÁO NHIỆM CỤC MỚI
A. TUẦN LỄ KHAI MẠC
 
Gioan - Chương 4 -
25Người phụ nữ thưa: "Tôi biết Đấng Mê-si-a, gọi là Đức Ki-tô, sẽ đến. Khi Người đến, Người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự."
Gioan - Chương 7 -
1Đức Giê-su loan báo Người sắp ra đi
Gioan - Chương 12 -
1Đức Giê-su loan báo Người sẽ được tôn vinh nhờ cái chết của Người
Gioan - Chương 13 -
1Đức Giê-su loan báo Giu-đa sẽ phản bội (Mt 26: 20 -25; Mc 14: 17 -21; Lc 22: 21 -23 )
Gioan - Chương 16 -
13Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến.
Gioan - Chương 16 -
14Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.
Gioan - Chương 16 -
15Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.
 
Gioan - Chương 16 -
1Đức Giê-su loan báo Người sẽ mau trở lại
Tông Đồ Công Vụ - Chương 2 -
11nào là người Do-thái cũng như người đạo theo; nào là người đảo Cơ-rê-ta hay người Ả-rập, vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa! "
Tông Đồ Công Vụ - Chương 2 -
31nên người đã thấy trước và loan báo sự phục sinh của Đức Ki-tô khi nói: Người đã không bị bỏ mặc trong cõi âm ty và thân xác Người không phải hư nát.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 3 -
21Đức Giê-su còn phải được giữ lại trên trời, cho đến thời phục hồi vạn vật, thời mà Thiên Chúa đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ của Người mà loan báo tự ngàn xưa.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 3 -
24Sau đó, mọi ngôn sứ, kể từ ông Sa-mu-en đến các vị kế tiếp, khi lên tiếng thì cũng đã loan báo những ngày chúng ta đang sống.
 
Tông Đồ Công Vụ - Chương 4 -
2Họ bực tức vì các ông giảng dạy cho dân và dựa vào trường hợp Đức Giê-su mà loan báo kẻ chết sẽ sống lại.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 5 -
42Mỗi ngày, trong Đền Thờ và tại tư gia, các ông không ngừng giảng dạy và loan báo Tin Mừng về Đức Ki-tô Giê-su.
 
Tông Đồ Công Vụ - Chương 8 -
4Vậy những người phải tản mác này đi khắp nơi loan báo lời Chúa.
 
Tông Đồ Công Vụ - Chương 8 -
12Nhưng khi họ tin lời ông Phi-líp-phê loan báo Tin Mừng về Nước Thiên Chúa và về danh Đức Giê-su Ki-tô, thì họ đã chịu phép rửa, có cả đàn ông lẫn đàn bà.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 8 -
35Ông Phi-líp-phê lên tiếng, và khởi từ đoạn Kinh Thánh ấy mà loan báo Tin Mừng Đức Giê-su cho ông.
 
Tông Đồ Công Vụ - Chương 8 -
40Còn ông Phi-líp-phê thì người ta gặp thấy ở Át-đốt. Ông loan báo Tin Mừng cho mọi thành thị ông đi qua, cho tới khi đến Xê-da-rê.
 
Tông Đồ Công Vụ - Chương 10 -
36"Người đã gửi đến cho con cái nhà Ít-ra-en lời loan báo Tin Mừng bình an, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, là Chúa của mọi người.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 13 -
5Đến Xa-la-min, hai ông loan báo lời Thiên Chúa trong các hội đường người Do-thái. Có ông Gio-an giúp hai ông.
 
Tông Đồ Công Vụ - Chương 13 -
32"Còn chúng tôi, chúng tôi xin loan báo cho anh em Tin Mừng này: điều Thiên Chúa hứa với cha ông chúng ta,
Tông Đồ Công Vụ - Chương 13 -
38"Vậy thưa anh em, xin biết cho điều này: chính nhờ Đấng ấy mà ơn tha tội được loan báo cho anh em; và trong khi anh em không thể được giải thoát khỏi tội lỗi mà trở nên công chính nhờ tuân giữ Luật Mô-sê,
Tông Đồ Công Vụ - Chương 14 -
1Loan báo Tin Mừng tại I-cô-ni-ô
Tông Đồ Công Vụ - Chương 14 -
7và tại đó các ông tiếp tục loan báo Tin Mừng.
 
Tông Đồ Công Vụ - Chương 15 -
35Còn ông Phao-lô và ông Ba-na-ba thì ở lại An-ti-ô-khi-a. Cùng với nhiều người khác, hai ông giảng dạy và loan báo Tin Mừng lời Chúa.
 
Tông Đồ Công Vụ - Chương 15 -
36Ít ngày sau, ông Phao-lô nói với ông Ba-na-ba: "Ta hãy trở lại thăm các anh em trong mỗi thành ta đã loan báo lời Chúa, xem họ ra sao."
Tông Đồ Công Vụ - Chương 16 -
10Sau khi ông thấy thị kiến đó, lập tức chúng tôi tìm cách đi Ma-kê-đô-ni-a, vì hiểu ra rằng Thiên Chúa kêu gọi chúng tôi loan báo Tin Mừng cho họ.
 
Tông Đồ Công Vụ - Chương 16 -
17Cô lẽo đẽo theo ông Phao-lô và chúng tôi mà kêu: "Các ông này là tôi tớ Thiên Chúa Tối Cao; họ loan báo cho các người con đường cứu độ."
Tông Đồ Công Vụ - Chương 17 -
13Nhưng khi người Do-thái ở Thê-xa-lô-ni-ca biết là ông Phao-lô cũng loan báo lời Thiên Chúa ở Bê-roi-a nữa, thì họ lại đến đấy sách động và gây xôn xao trong dân chúng.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 17 -
18Có mấy triết gia thuộc phái Khoái Lạc và phái Khắc Kỷ cũng trao đổi với ông. Kẻ thì nói: "Con vẹt đó muốn nói gì vậy? " Người khác lại bảo: "Hình như ông ta rao giảng về những thần xa lạ", vì ông Phao-lô loan báo Tin Mừng về Đức Giê-su và về sự Phục Sinh.
 
Tông Đồ Công Vụ - Chương 21 -
8Hôm sau chúng tôi lên đường và đến Xê-da-rê. Chúng tôi vào nhà ông Phi-líp-phê, người loan báo Tin Mừng, thuộc nhóm Bảy người, và ở lại với ông.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 21 -
26Bấy giờ ông Phao-lô đem bốn người kia theo, và ngày hôm sau ông cùng làm nghi lễ tẩy uế với họ. Rồi ông vào Đền Thờ và loan báo ngày kết thúc thời gian tẩy uế, là ngày phải dâng lễ vật cầu cho mỗi người trong nhóm họ.
 
Tông Đồ Công Vụ - Chương 26 -
23đó là: Đấng Ki-tô sẽ chịu đau khổ và là người đầu tiên sống lại từ cõi chết, để loan báo ánh sáng cho dân Do-thái cũng như cho các dân ngoại."
 
Thư Rôma - Chương 1 -
1Tôi là Phao-lô, tôi tớ của Đức Ki-tô Giê-su; tôi được gọi làm Tông Đồ, và dành riêng để loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa.
Thư Rôma - Chương 1 -
9Thiên Chúa là Đấng tôi hết lòng thờ phượng khi loan báo Tin Mừng về Con của Người, chính Người làm chứng cho tôi là tôi hằng nhắc nhở đến anh em:
Thư Rôma - Chương 1 -
15Bởi vậy, tôi nóng lòng loan báo Tin Mừng cho cả anh em nữa, những người đang sống ở Rô-ma.
CON NGƯỜI ĐƯỢC CỨU ĐỘ NHỜ ĐỨC TIN
 
Thư Rôma - Chương 10 -
15Làm sao mà rao giảng, nếu không được sai đi? Như có lời chép: Đẹp thay bước chân những sứ giả loan báo tin mừng!
Thư Rôma - Chương 15 -
19bằng sức mạnh của những dấu lạ điềm thiêng, bằng quyền năng của Thánh Thần. Như vậy, từ Giê-ru-sa-lem, đi vòng đến tận miền I-ly-ri, tôi đã làm tròn sứ mạng loan báo Tin Mừng Đức Ki-tô.
Thư Rôma - Chương 15 -
20Nhưng tôi chỉ có tham vọng là loan báo Tin Mừng ở những nơi người ta chưa được nghe nói đến danh Đức Ki-tô. Tôi làm thế vì không muốn xây dựng trên nền móng người khác đã đặt.
Thư Rôma - Chương 15 -
21Trái lại, như có lời chép: Những kẻ đã không được loan báo về Người, sẽ thấy, những kẻ đã không được nghe nói về Người, sẽ hiểu.
 
Thư Rôma - Chương 16 -
25Vinh danh Thiên Chúa, Đấng có quyền năng làm cho anh em được vững mạnh theo Tin Mừng tôi loan báo, khi rao giảng Đức Giê-su Ki-tô. Tin Mừng đó mặc khải mầu nhiệm vốn được giữ kín tự ngàn xưa
Thư Côrintô 1 - Chương 2 -
1Thưa anh em, khi tôi đến với anh em, tôi đã không dùng lời lẽ hùng hồn hoặc triết lý cao siêu mà loan báo mầu nhiệm của Thiên Chúa.
Thư Côrintô 1 - Chương 11 -
26Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết.
Thư Côrintô 1 - Chương 15 -
1Thưa anh em, tôi xin nhắc lại cho anh em Tin Mừng tôi đã loan báo và anh em đã lãnh nhận cùng đang nắm vững.
Thư Côrintô 1 - Chương 15 -
2Nhờ Tin Mừng đó, anh em được cứu thoát, nếu anh em giữ đúng như tôi đã loan báo, bằng không thì anh em có tin cũng vô ích.
 
Thư Galát - Chương 1 -
8Nhưng nếu có ai, kể cả chúng tôi, hoặc một thiên thần nào từ trời xuống, loan báo cho anh em Tin Mừng khác với Tin Mừng chúng tôi đã loan báo cho anh em, thì xin Thiên Chúa loại trừ kẻ ấy đi!
Thư Galát - Chương 1 -
9Như tôi đã nói, và nay tôi xin nói lại: nếu có ai loan báo cho anh em một Tin Mừng khác với Tin Mừng anh em đã lãnh nhận, thì xin Thiên Chúa loại trừ kẻ ấy đi!
Thư Galát - Chương 1 -
11Thật vậy, thưa anh em, tôi xin nói cho anh em biết: Tin Mừng tôi loan báo không phải là do loài người.
Thư Galát - Chương 1 -
16Người đã đoái thương mặc khải Con của Người cho tôi, để tôi loan báo Tin Mừng về Con của Người cho các dân ngoại. Tôi đã chẳng thuận theo các lý do tự nhiên,
Thư Galát - Chương 1 -
23Họ chỉ nghe nói rằng: "Người trước đây bắt bớ chúng ta, bây giờ lại loan báo đức tin mà xưa kia ông những muốn tiêu diệt",
Thư Galát - Chương 2 -
7Trái lại, các ngài thấy rằng tôi đã được uỷ thác nhiệm vụ loan báo Tin Mừng cho những người không được cắt bì, cũng như ông Phê-rô được uỷ thác nhiệm vụ loan báo Tin Mừng cho những người được cắt bì.
Thư Galát - Chương 4 -
13Anh em biết: nhân khi thân xác bị đau ốm, tôi đã loan báo Tin Mừng cho anh em lần đầu tiên.
Thư Êphêsô - Chương 3 -
8Tôi là kẻ rốt hết trong toàn thể dân thánh, thế mà Thiên Chúa đã ban cho tôi ân sủng này là loan báo cho các dân ngoại Tin Mừng về sự phong phú khôn lường của Đức Ki-tô,
Thư Êphêsô - Chương 4 -
11Và chính Người đã ban ơn cho kẻ này làm Tông Đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo Tin Mừng, kẻ khác nữa làm người coi sóc và dạy dỗ.
Thư Êphêsô - Chương 6 -
15chân đi giày là lòng hăng say loan báo tin mừng bình an;
Thư Êphêsô - Chương 6 -
19Anh em cũng hãy cầu xin cho tôi nữa, để khi tôi mở miệng nói, thì Thiên Chúa ban lời cho tôi, hầu tôi mạnh dạn loan báo mầu nhiệm của Tin Mừng;
Thư Philípphê - Chương 1 -
17Còn những người kia thì loan báo Đức Ki-tô vì tính ưa tranh giành, họ không có lòng ngay, tưởng làm như thế là gây thêm khổ cho tôi, trong lúc tôi bị xiềng xích.
Thư Côlôxê - Chương 1 -
5lòng tin và lòng mến đó phát xuất từ niềm trông cậy dành cho anh em trên trời, niềm trông cậy anh em đã được nghe loan báo khi lời chân lý là Tin Mừng
Thư Côlôxê - Chương 1 -
23Anh em chỉ cần giữ vững đức tin, cần được xây dựng vững chắc, kiên quyết và đừng vì nao núng mà lìa bỏ niềm hy vọng anh em đã nhận được khi nghe loan báo Tin Mừng. Tin Mừng này đã được rao giảng cho khắp thiên hạ, và tôi, Phao-lô, tôi đã được trở nên người phục vụ Tin Mừng.
Ông Phao-lô vất vả phục vụ dân ngoại
 
Thư Côlôxê - Chương 4 -
3Đồng thời, cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi nữa, xin Thiên Chúa mở cửa cho chúng tôi rao giảng lời Người, để chúng tôi loan báo mầu nhiệm Đức Ki-tô; chính vì mầu nhiệm này mà tôi bị giam giữ.
Thư Côlôxê - Chương 4 -
4Xin cho tôi biết công bố rõ ràng mầu nhiệm ấy, như bổn phận tôi phải loan báo.
 
Thư Thêxalônica 1 - Chương 1 -
5vì khi chúng tôi loan báo Tin Mừng cho anh em, thì không phải chỉ có lời chúng tôi nói, mà còn có quyền năng, có Thánh Thần, và một niềm xác tín sâu xa. Anh em biết, khi ở với anh em, chúng tôi đã sống thế nào để mưu ích cho anh em;
Thư Thêxalônica 1 - Chương 2 -
9Thưa anh em, hẳn anh em còn nhớ nỗi khó nhọc vất vả của chúng tôi: đêm ngày chúng tôi đã làm việc để khỏi thành gánh nặng cho một người nào trong anh em, suốt thời gian chúng tôi loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa cho anh em.
Thư Thêxalônica 1 - Chương 3 -
2và chúng tôi đã phái anh Ti-mô-thê, người anh em của chúng tôi và cộng sự viên của Thiên Chúa trong việc loan báo Tin Mừng Đức Ki-tô; anh đến để làm cho anh em được vững mạnh, và khích lệ đức tin của anh em,
Thư Thêxalônica 2 - Chương 2 -
14Chính vì thế mà Người đã dùng Tin Mừng chúng tôi loan báo mà kêu gọi anh em, để anh em được hưởng vinh quang của Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô.
Thư Timôthê 1 - Chương 3 -
16Phải công nhận rằng: mầu nhiệm của đạo thánh thật là cao cả, đó là:
Đức Ki-tô xuất hiện trong thân phận người phàm,
được Chúa Thánh Thần chứng thực là công chính;
Người được các thiên thần chiêm ngưỡng,
và được loan truyền giữa muôn dân;
Người được cả hoàn cầu tin kính,
được siêu thăng cõi trời vinh hiển.
 
Thư Timôthê 2 - Chương 1 -
8Vậy anh đừng hổ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng hổ thẹn vì tôi, người tù của Chúa; nhưng dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, anh hãy đồng lao cộng khổ với tôi để loan báo Tin Mừng.
Thư Timôthê 2 - Chương 4 -
5Phần anh, hãy thận trọng trong mọi sự, hãy chịu đựng đau khổ, làm công việc của người loan báo Tin Mừng và chu toàn chức vụ của anh.
 
Thư Do Thái - Chương 2 -
2Quả vậy, nếu lời được các thiên thần loan báo đã có hiệu lực, và nếu mọi vi phạm cũng như bất tuân đều bị phạt đích đáng,
Thư Do Thái - Chương 2 -
12khi nói: Con nguyện sẽ loan truyền danh Chúa cho anh em tất cả được hay, và trong đại hội Dân Ngài, con xin dâng tiến một bài tán dương.
 
Thư Do Thái - Chương 4 -
2Quả thế, chúng ta đã được nghe loan báo Tin Mừng như những người kia. Nhưng lời họ đã nghe không sinh ích gì cho họ, bởi vì những kẻ đã nghe không lấy đức tin đáp lại lời giảng.
Thư Do Thái - Chương 4 -
6Vậy vì phải có một số người được vào chốn yên nghỉ, và vì những người đầu tiên được nghe loan báo Tin Mừng đã không được vào bởi họ bất tuân,
Thư Phêrô 1 - Chương 1 -
12Thiên Chúa đã mặc khải cho các ngài biết là các ngài có phận sự truyền đạt thông điệp ấy, không phải cho chính mình, mà là cho anh em. Đó là thông điệp mà nay các người giảng Tin Mừng đã loan báo cho anh em, nhờ tác động của Thánh Thần là Đấng đã được cử đến từ trời. Chính các thiên thần cũng ước mong được tìm hiểu kỹ lưỡng thông điệp ấy.
 
Thư Phêrô 1 - Chương 1 -
25Lời Chúa vẫn tồn tại đến muôn thuở muôn đời. Đó chính là Lời đã được loan báo cho anh em như một Tin Mừng.
 
Thư Phêrô 1 - Chương 2 -
9Còn anh em, anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.
Thư Phêrô 1 - Chương 4 -
6Quả thật, chính vì thế mà Tin Mừng đã được loan báo ngay cho cả những kẻ chết, để tuy bị phán xét về phần xác theo cách nhìn của loài người, họ được sống về phần hồn theo ý định của Thiên Chúa.
 
Thư Gioan 1 - Chương 1 -
2Quả vậy, sự sống đã được tỏ bày,
chúng tôi đã thấy và làm chứng,
chúng tôi loan báo cho anh em sự sống đời đời:
sự sống ấy vẫn hướng về Chúa Cha
và nay đã được tỏ bày cho chúng tôi.
 
Thư Gioan 1 - Chương 1 -
3Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe,
chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa,
để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi,
mà chúng tôi thì hiệp thông với Chúa Cha
và với Đức Giê-su Ki-tô, Con của Người.
 
Thư Gioan 1 - Chương 1 -
5Đây là lời loan báo của Đức Giê-su Ki-tô mà chúng tôi đã nghe,
và nay chúng tôi loan báo cho anh em: Thiên Chúa là ánh sáng;
nơi Người, không có một chút bóng tối nào.
 
Thư Gioan 1 - Chương 3 -
11Quả thế, đây là lời loan báo
anh em đã nghe từ lúc khởi đầu:
chúng ta hãy yêu thương nhau;
 
Khải Huyền - Chương 10 -
7Nhưng trong những ngày tiếng kèn của thiên thần thứ bảy bắt đầu nổi lên, thì mầu nhiệm của Thiên Chúa sẽ hoàn tất, như Người đã loan báo cho các tôi tớ của Người là các ngôn sứ."
 
Khải Huyền - Chương 14 -
6Rồi tôi thấy một thiên thần khác bay trên đỉnh vòm trời, mang một tin mừng vĩnh cửu để loan báo cho các người ở trên mặt đất, cho mọi dân, mọi chi tộc, mọi ngôn ngữ và mọi nước.