Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lòng chai dạ đá

Đệ Nhị Luật - Chương 15 -
7Nếu giữa anh (em), trong một thành nào của anh (em), trên đất mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), ban cho anh (em), có một người anh em nghèo, thì anh (em) đừng có lòng chai dạ đá, cũng đừng bo bo giữ của không giúp người anh em nghèo túng;
Đệ Nhị Luật - Chương 29 -
18Nếu kẻ nào, khi nghe các lời thề nguyền này, lại tự chúc phúc cho mình trong lòng mà nói: "Tôi sẽ được bình an, cho dù tôi cứ sống theo lòng chai dạ đá của tôi"; như thể đất được tưới không khác gì đất khô cằn;
Sử Biên Niên II - Chương 36 -
13Mặc dù vua Na-bu-cô-đô-nô-xo bắt vua phải thề nhân danh Thiên Chúa, nhưng vua vẫn nổi lên chống lại, và còn cứng đầu cứng cổ, lòng chai dạ đá, không chịu trở về cùng ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa Ít-ra-en.
 
Thánh Vịnh - Chương 17 -
10Kẻ thù con lòng chai dạ đá,
mở miệng ra là ngạo mạn khinh đời.
 
Thánh Vịnh - Chương 81 -
13Ta đành mặc họ lòng chai dạ đá,
muốn đi đâu thì cứ việc đi!
 
Huấn Ca - Chương 3 -
26Kẻ lòng chai dạ đá cuối đời sẽ gặp bất hạnh,
người thích nguy hiểm sẽ phải chết vì hiểm nguy.
 
Huấn Ca - Chương 3 -
27Kẻ lòng chai dạ đá sẽ bị ngàn nỗi ưu phiền đè nặng,
người tội lỗi cứ chồng chất tội này lên tội kia.
 
Giêrêmia - Chương 23 -
17Chúng dám nói với những kẻ khinh miệt Ta:
"ĐỨC CHÚA phán: anh em sẽ được bình an! "
Và với những kẻ lòng chai dạ đá:
"Tai hoạ chẳng bao giờ ập xuống anh em! "
 
Êdêkien - Chương 2 -
4Những đứa con mặt dày mày dạn, lòng chai dạ đá, chính Ta sai ngươi đến với chúng: "ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán thế này."
Êdêkien - Chương 3 -
7Nhưng nhà Ít-ra-en không muốn nghe lời ngươi, bởi vì chúng không muốn nghe lời Ta: quả thật cả nhà Ít-ra-en đều mặt dày mày dạn, lòng chai dạ đá.
Mát-thêu - Chương 19 -
8Người bảo họ: "Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu, không có thế đâu.
Mác-cô - Chương 10 -
5Đức Giê-su nói với họ: "Chính vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê mới viết điều răn đó cho các ông.
Thư Rôma - Chương 2 -
5Thế nhưng bạn lòng chai dạ đá không chịu hối cải, và như vậy bạn càng làm cho cơn thịnh nộ của Thiên Chúa chồng chất trên đầu bạn, trong ngày Thiên Chúa nổi cơn thịnh nộ và biểu lộ phán quyết công minh.
Thư Êphêsô - Chương 4 -
18Tâm trí họ đã ra tối tăm, họ xa lạ với sự sống Thiên Chúa ban, vì lòng chai dạ đá khiến họ trở nên dốt nát.