Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mátthêu

TIN MỪNG theo Thánh Mátthêu

(Bản dịch của Ban Biên Tập Công Giáo Việt Nam)

 

I. Thời thơ ấu (1:1–2:23)

 

Chương 1

Gia phả Chúa Giêsu.

 1 Sách gia phả§ Chúa Giêsu Kitô con Ðavít, con Abraham. 2Abraham sinh Isaác, Isaác sinh Giacóp, Giacóp sinh Giuđa và các anh em ông, 3Giuđa sinh Pharê và Dara do bà Thamar, Pharê sinh Esrom, Esrom sinh Aram, 4Aram sinh Aminađáp, Aminađáp sinh Naasson, Naasson sinh Salmon, 5Salmon sinh Boốt do bà Rahab, Boốt sinh Obết do bà Rút, Obết sinh Giêsê, 6Giêsê sinh vua Ðavít.

 

Ðavít sinh Salômon do bà vợ của Uria, 7Salômon sinh Rôbôam. Rôbôam sinh Abia, Abia sinh Asa, 8Asa sinh Giôsaphát, Giôsaphát sinh Giôram, Giôram sinh Ôdia, 9Ôdia sinh Giôatham, Giôatham sinh Akát, Akát sinh Êdêkia, 10Êdêkia sinh Manassê, Manassê sinh Amôn, Amôn sinh Giôsia, 11Giôsia sinh Giêcônia, và các anh em ông thời lưu đày ở Babylon.

 

12Sau thời lưu đày ở Babylon, Giêcônia sinh Salathiel, Salathiel sinh Dôrôbabel, 13Dôrôbabel sinh Abiud, Abiud sinh Êliakim. Êliakim sinh Adô, 14Adô sinh Sađốc. Sađốc sinh Akim. Akim sinh Êliud, 15Êliud sinh Elêda. Elêda sinh Mathan. Mathan sinh Giacóp, 16Giacóp sinh Giuse, bạn của Maria, người sinh ra Chúa Giêsu, gọi là Đấng Kitô.

 

17Như vậy tổng cộng từ Abraham đến Ðavít là mười bốn đời; từ Ðavít đến thời lưu đày ở Babylon là mười bốn đời; và từ thời lưu đày ở Babylon đến Đấng Kitô cũng mười bốn đời.

 

Chúa Giêsu Giáng Sinh.

18Chúa Giêsu Kitô giáng sinh như sau: Maria mẹ Ngài đã đính hôn§ với Giuse, trước khi chung sống với nhau, bà đã mang thai bởi phép Chúa Thánh Thần. 19Nhưng Giuse chồng bà, vì là người công chính§ và không muốn tố cáo bà, nên muốn lìa bỏ bà cách kín đáo§. 20Đang khi suy tính điều ấy, thì này đây thiên thần Chúa hiện ra trong giấc mơ và bảo: “Hỡi Giuse, con Ðavít, đừng ngại nhận Maria làm vợ mình. Vì bà thụ thai là bởi phép Chúa Thánh Thần; 21bà sẽ sinh hạ con trai, và ông sẽ đặt tên con trẻ là Giêsu:§ vì chính Ngài sẽ cứu dân Ngài khỏi tội”. 22Tất cả đã xảy ra, để ứng nghiệm Lời Chúa đã phán qua vị Ngôn Sứ§ rằng:

 

23"Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ con trai, và người ta sẽ gọi tên Ngài là Emmanuel”,  nghĩa là Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta.

24 Khi tỉnh giấc, Giuse đã làm như thiên thần Chúa truyền, ông đón nhận vợ mình; 25và không ăn ở với bà; khi bà sinh con trai, ông gọi tên con trẻ là Giêsu.

 

=============

§ Mt 1, 1 Chúa Giêsu là Thiên Chúa nên Ngài đã hiện hữu từ thuở đời đời; đồng thời vì yêu thương nhân loại Ngài đã nhập thể (làm người) và nhập thế (đi vào trần gian), do đó Ngài cũng có một gia phả (dòng tộc) như mọi người chúng ta.

§ Mt 1, 18 Cuộc hôn nhân của Giuse và Maria ở thời điểm này có thể hiểu là đã thành hôn xét về mặt pháp lý, vì đã xong mọi thủ tục; song họ chưa rước dâu, nên cũng có thể gọi là đính hôn. (đã đăng ký kết hôn nhưng chưa có đám cưới, chưa chung sống).

§ Mt 1, 19 “Người công chính”: là người sống theo Thánh Ý Thiên Chúa bằng cách luôn tôn trọng lề luật, theo luật Do Thái thì ông Giuse có trách nhiệm công khai (tố cáo) việc thai nhi này không phải là con của mình.

+ Theo luật Do Thái, người chồng chỉ cần trao cho vợ một chứng thư là có thể bỏ (rẫy) vợ.

§ Mt 1, 21 Ý nghĩa của tên Giêsu: Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ.

§ Mt 1, 22 “Ngôn Sứ”: là người nói Lời Thiên Chúa.