Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Nao núng

Các Vua II - Chương 6 -
11Lòng vua A-ram rất nao núng vì chuyện này. Vua gọi các thuộc hạ lại và bảo: "Chẳng lẽ các ngươi không báo cho ta biết ai trong chúng ta đã bỏ theo vua Ít-ra-en sao? "
Sử Biên Niên I - Chương 22 -
13Chắc chắn con sẽ thành công, miễn là con để tâm thi hành các quy tắc và lề luật mà ĐỨC CHÚA đã chỉ thị cho ông Mô-sê truyền lại cho Ít-ra-en. Phải can đảm và cương quyết! Đừng sợ hãi, đừng nao núng!
Macabê I - Chương 9 -
8Dù nao núng, ông vẫn nói với những người ở lại : "Đứng lên nào ! Chúng ta cùng tiến lên chống lại quân thù ; may ra có thể đương đầu với chúng !"
Gióp - Chương 40 -
23Này, sông có tràn bờ, nó cũng không nao núng,
sông Gio-đan có dâng lên tới mõm, nó vẫn cứ thản nhiên.
 
Thánh Vịnh - Chương 10 -
6lại còn tự nhủ: "Ta không hề nao núng,
chẳng đời nào phải hoạn nạn đâu! "
 
Thánh Vịnh - Chương 15 -
5cho vay không đặt lãi, chẳng nhận quà hối lộ
mà hại đến người ngay.
Phàm ai làm những điều này
không hề nao núng chuyển lay bao giờ.
 
Thánh Vịnh - Chương 16 -
8Con luôn nhớ có Ngài trước mặt,
được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ.
 
Thánh Vịnh - Chương 30 -
7Thuở được yên vui, có lần tôi tự nhủ:
mình sẽ chẳng bao giờ nao núng!
 
Thánh Vịnh - Chương 62 -
3duy Người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi,
là thành luỹ chở che: tôi chẳng hề nao núng.
 
Thánh Vịnh - Chương 62 -
7duy Người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi,
là thành luỹ chở che: tôi chẳng hề nao núng.
 
Châm Ngôn - Chương 10 -
30Muôn đời người ngay không nao núng,
còn ác nhân sẽ chẳng được sống ở quê hương.
 
Huấn Ca - Chương 2 -
13Khốn thay quả tim nao núng vì không tin tưởng:
chính vì vậy nó không được chở che.
 
Huấn Ca - Chương 22 -
16Như cột kèo chắc chắn trong toà nhà,
dù động đất cũng chẳng lung lay;
một tâm hồn cương quyết theo kế hoạch đã định,
gặp thời vận hạn cũng không nao núng.
 
Isaia - Chương 28 -
16Bởi thế, ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa phán như sau:
"Này đây Ta sẽ đặt ở Xi-on một phiến đá, phiến đá hoa cương,
phiến đá góc vô giá làm nền móng vững bền,
ai tin tưởng sẽ không hề nao núng.
 
Thư Rôma - Chương 4 -
19Ông đã gần một trăm tuổi, nhưng ông vẫn vững tin không nao núng, khi nghĩ rằng thân xác ông cũng như dạ bà Xa-ra đều đã chết.
Thư Côrintô 1 - Chương 7 -
37Còn ai đứng vững, lòng không nao núng, cũng chẳng miễn cưỡng, lại làm chủ được ý chí của mình, và quyết tâm tôn trọng người trinh nữ, thì người ấy làm một việc tốt.
Thư Côlôxê - Chương 1 -
23Anh em chỉ cần giữ vững đức tin, cần được xây dựng vững chắc, kiên quyết và đừng vì nao núng mà lìa bỏ niềm hy vọng anh em đã nhận được khi nghe loan báo Tin Mừng. Tin Mừng này đã được rao giảng cho khắp thiên hạ, và tôi, Phao-lô, tôi đã được trở nên người phục vụ Tin Mừng.
Ông Phao-lô vất vả phục vụ dân ngoại
 
Thư Thêxalônica 1 - Chương 3 -
3khiến không ai bị nao núng vì các nỗi gian truân ấy. Hẳn anh em biết đó là số phận dành cho chúng ta.
Thư Do Thái - Chương 11 -
27Nhờ đức tin, ông bỏ Ai-cập mà không sợ cơn thịnh nộ của nhà vua; ông vững vàng không nao núng, như thể xem thấy Đấng vô hình.


www.thanhlinh.net