Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Phản nghịch

Lê Vi - Chương 16 -
16Nó sẽ cử hành lễ xá tội cho thánh điện, vì những điều ô uế của con cái Ít-ra-en và những việc phản nghịch của chúng, nghĩa là mọi tội lỗi chúng.
 
Lê Vi - Chương 16 -
21A-ha-ron sẽ đặt hai tay lên đầu con dê còn sống, sẽ xưng thú trên con vật mọi lỗi lầm của con cái Ít-ra-en, mọi việc phản nghịch của chúng, nghĩa là mọi tội lỗi chúng; nó sẽ trút cả lên đầu con dê, rồi sẽ dùng tay một người đang chờ sẵn mà thả vào sa mạc.
Dân Số - Chương 20 -
10Ông Mô-sê và ông A-ha-ron triệu tập đại hội trước tảng đá; ông Mô-sê nói với họ: "Nghe đây, hỡi quân phản nghịch! Từ tảng đá này, chúng tôi có thể làm cho nước chảy ra cho các người được không? "
Đệ Nhị Luật - Chương 9 -
7Anh (em) phải nhớ, đừng quên rằng anh (em) đã chọc giận ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), trong sa mạc. Từ ngày anh (em) ra khỏi đất Ai-cập cho đến khi tới đây, anh em đã phản nghịch chống lại ĐỨC CHÚA.
Đệ Nhị Luật - Chương 9 -
24Anh em đã phản nghịch chống lại ĐỨC CHÚA từ ngày tôi biết anh em.
 
Đệ Nhị Luật - Chương 31 -
27Vì tôi biết anh (em) hay phản nghịch và cứng cổ: hôm nay tôi còn sống với anh em, mà anh em đã phản nghịch chống lại ĐỨC CHÚA, huống chi là sau khi tôi chết!
 
Giô-suê - Chương 24 -
19Ông Giô-suê nói với dân: "Anh em sẽ không thể phụng thờ ĐỨC CHÚA, vì Người là Thiên Chúa thánh thiện, Thiên Chúa ghen tương; Người sẽ không dung thứ tội phản nghịch cũng như tội lỗi của anh em đâu.
Samuel I - Chương 15 -
23Phản nghịch cũng có tội như bói toán,
ngoan cố là tội ác giống như thờ ngẫu tượng.
Bởi vì ngài đã gạt bỏ lời của ĐỨC CHÚA,
nên Người đã gạt bỏ ngài, không cho làm vua nữa."
 
Các Vua II - Chương 14 -
26Vì ĐỨC CHÚA đã nhìn thấy cảnh bần cùng của Ít-ra-en phản nghịch; chẳng có một ai, nô lệ hay tự do, đến cứu giúp Ít-ra-en.
Sử Biên Niên II - Chương 26 -
18Họ đứng lên chống lại vua Út-di-gia-hu mà nói: "Này vua Út-di-gia-hu! Vua không có quyền đốt hương kính ĐỨC CHÚA. Chỉ các tư tế thuộc dòng dõi A-ha-ron là những người được thánh hiến mới có quyền này. Vua hãy lui ra khỏi Nơi Thánh, vì vua đã phản nghịch! Vua không còn đáng tham dự vào vinh quang của ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa nữa! "
Macabê II - Chương 5 -
11Nghe biết các biến cố ấy, vua An-ti-ô-khô kết luận là xứ Giu-đê đã phản nghịch. Bởi thế vua rời Ai-cập, lòng đầy căm phẫn, dùng bạo lực đánh chiếm thành Giê-ru-sa-lem.
Macabê II - Chương 10 -
13Do đó ông đã bị các bạn hữu của vua Êu-pa-to tố cáo với vua. Người ta không bỏ lỡ một cơ hội nào mà không nói thẳng vào tai ông rằng ông là đồ phản nghịch. Lý do là vì vua Phi-lô-mê-tô đã trao đảo Sýp cho ông cai trị mà ông lại bỏ về quy thuận vua An-ti-ô-khô Ê-pi-pha-nê. Rồi, vì không có khả năng chu toàn chức vụ, ông đã uống thuốc độc từ giã cuộc đời.
 
Gióp - Chương 13 -
23Con đã phạm bao nhiêu tội lỗi?
Bao nhiêu lần con đã phản nghịch,
đã đắc tội với Ngài, xin cho con được biết.
 
Thánh Vịnh - Chương 5 -
11Lạy Chúa Trời, xin bắt chúng đền tội,
chúng đã mưu mô thì xin cho chúng té nhào.
Chúng quá nhiều tội lỗi, xin đuổi chúng đi,
vì chúng đã phản nghịch cùng Chúa.
 
Thánh Vịnh - Chương 68 -
7Kẻ cô thân, Thiên Chúa cho nhà cửa,
hạng tù đày, Người trả lại tự do hạnh phúc,
còn quân phản nghịch phải ở nơi khô cằn.
 
Thánh Vịnh - Chương 68 -
19Ngài đã lên cao, dẫn theo một đám tù,
nhận đám người này làm lễ vật triều cống;
cả những quân phản nghịch
cũng phải ở bên cạnh CHÚA TRỜI
 
Thánh Vịnh - Chương 78 -
17Nhưng dân lại càng phạm tội mất lòng Chúa,
phản nghịch cùng Đấng Tối Cao tại miền hoang địa;
 
Thánh Vịnh - Chương 106 -
43Đã bao lần Chúa thương giải cứu,
nhưng họ vẫn cố tình phản nghịch,
đắm chìm trong tội ác của mình.
 
Isaia - Chương 1 -
2Trời hãy nghe đây, đất lắng tai nào, vì ĐỨC CHÚA phán:
"Ta đã nuôi nấng đàn con, cho chúng nên khôn lớn,
nhưng chúng đã phản nghịch cùng Ta.
 
Isaia - Chương 1 -
20Còn nếu các ngươi từ chối mà phản nghịch,
các ngươi sẽ phải ăn gươm ăn giáo."
Miệng ĐỨC CHÚA đã phán như vậy.
 
Isaia - Chương 1 -
23Các thủ lãnh của ngươi là những kẻ phản nghịch,
đồng loã cùng trộm cướp.
Tất cả bọn chúng đều thích ăn hối lộ, và chạy theo quà cáp.
Chúng không phân xử công minh cho cô nhi,
cũng chẳng quan tâm đến quyền lợi quả phụ.
 
Isaia - Chương 30 -
1Khốn thay những đứa con phản nghịch
- sấm ngôn của ĐỨC CHÚA!
Chúng thực hiện kế hoạch, nhưng không phải của Ta,
chúng ký kết thoả hiệp, nhưng không theo thần khí của Ta,
cứ chồng chất tội này lên tội khác.
 
Isaia - Chương 30 -
9Vì chúng là một dân phản nghịch, là những đứa con gian dối,
những đứa con không muốn nghe luật của ĐỨC CHÚA.
 
Isaia - Chương 43 -
25Nhưng chính Ta đây, vì danh dự của Ta,
Ta sẽ xoá bỏ các tội phản nghịch của ngươi,
và không còn nhớ đến lỗi lầm của ngươi nữa.
 
Isaia - Chương 43 -
27Tổ phụ đầu tiên của ngươi đã phạm tội,
và những người lãnh đạo ngươi đã phản nghịch cùng Ta.
 
Êdêkien - Chương 2 -
3Người phán với tôi: "Hỡi con người, chính Ta sai ngươi đến với con cái Ít-ra-en, đến với dân phản nghịch đang nổi loạn chống lại Ta; chúng cũng như cha ông đã nổi lên chống lại Ta mãi cho đến ngày nay.
Êdêkien - Chương 18 -
22Mọi tội phản nghịch nó phạm, người ta sẽ không còn nhớ đến; nó sẽ được sống vì đã thi hành lẽ công minh.
Êdêkien - Chương 18 -
28Nó đã thấy và từ bỏ mọi tội phản nghịch nó phạm, thì chắc chắn nó sẽ sống, nó không phải chết.
Êdêkien - Chương 18 -
30Vì thế, hỡi nhà Ít-ra-en, Ta sẽ xét xử các ngươi: ai nấy theo đường lối của mình - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng. Hãy trở lại, hãy từ bỏ mọi tội phản nghịch của các ngươi, chẳng còn chướng ngại nào làm các ngươi phạm tội nữa.
Êdêkien - Chương 18 -
31Hãy quẳng khỏi các ngươi mọi tội phản nghịch các ngươi đã phạm. Hãy tạo cho mình một trái tim mới và một thần khí mới. Hỡi nhà Ít-ra-en, tại sao các ngươi lại muốn chết?
Êdêkien - Chương 20 -
38Ta sẽ loại khỏi các ngươi những kẻ nổi loạn và phản nghịch chống lại Ta. Ta sẽ đưa chúng ra khỏi xứ chúng đang trú ngụ, nhưng chúng sẽ không được vào đất Ít-ra-en. Bấy giờ các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là ĐỨC CHÚA.
Êdêkien - Chương 21 -
29Bởi thế, ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán thế này: Vì các ngươi nhớ lại các tội đã phạm, khi tội phản nghịch của các ngươi bị lột trần, để các ngươi nhìn rõ tội lỗi mình trong mọi hành động, và vì người ta nhớ đến tội các ngươi, nên các ngươi sẽ bị bắt.
Êdêkien - Chương 33 -
10Phần ngươi, hỡi con người, hãy nói với nhà Ít-ra-en: Các ngươi nói rằng: "Các tội phản nghịch và tội lỗi chúng tôi đã phạm đè nặng trên chúng tôi; chính vì vậy mà chúng tôi phải chết. Chúng tôi còn sống làm sao được? "
Êdêkien - Chương 33 -
12Phần ngươi, hỡi con người, hãy nói với con cái dân ngươi: Sự công chính của người công chính sẽ không cứu được nó vào ngày nó phản nghịch; và sự gian ác của người gian ác sẽ không làm cho nó nghiêng ngửa vào ngày nó từ bỏ sự gian ác mà trở lại. Người công chính không thể sống nhờ sự công chính của mình vào ngày nó phạm tội.
Êdêkien - Chương 44 -
6Ngươi hãy nói với quân phản nghịch, với nhà Ít-ra-en: ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán thế này: Hỡi nhà Ít-ra-en, các ngươi đã làm biết bao điều ghê tởm,
Đanien - Chương 9 -
5chúng con đã phạm tội, đã lỗi lầm, đã làm điều gian ác, chúng con đã phản nghịch và lìa xa các mệnh lệnh, phán quyết của Ngài.
Đanien - Chương 9 -
9Chúa Thượng là Thiên Chúa chúng con có lòng xót thương và hay tha thứ, vì chúng con đã phản nghịch cùng Ngài.
Mikha - Chương 1 -
5Tất cả những điều ấy đều vì tội phản nghịch của Gia-cóp,
vì tội lỗi của nhà Ít-ra-en.
Ai đã khiến Gia-cóp phản nghịch,
há chẳng phải Sa-ma-ri sao?
Ai đã xúi Giu-đa thờ ngẫu tượng,
há chẳng phải Giê-ru-sa-lem sao?
 
Mikha - Chương 1 -
13Hỡi dân cư ở La-khít, hãy thắng ngựa vào xe.
Chính ngươi mở đường cho con gái Xi-on phạm tội,
vì nơi ngươi, người ta đã thấy các tội phản nghịch của Ít-ra-en.
 
Mikha - Chương 2 -
4Ngày ấy, người ta sẽ ngâm thơ chế giễu các ngươi,
sẽ cất lên bài ca than vãn: "Chúng tôi đã bị huỷ diệt hoàn toàn,
phần đất của dân tôi đã vào tay kẻ khác.
Than ôi, người ta lại tước đoạt của tôi,
và chia đồng ruộng của chúng tôi cho quân phản nghịch! "
 
Mikha - Chương 3 -
8Phần tôi, trái lại, nhờ thần khí của ĐỨC CHÚA,
tôi được đầy sức mạnh, công lý và can trường
để loan báo cho nhà Gia-cóp biết tội phản nghịch,
cho nhà Ít-ra-en biết tội lỗi của nó.
 
Dacaria - Chương 7 -
11Thế nhưng chúng chẳng thèm lưu ý; chúng đã quay lưng phản nghịch; chúng đã làm cho tai chúng ra nặng để khỏi phải nghe;
Thư Rôma - Chương 8 -
7Thật vậy, hướng đi của tính xác thịt là sự phản nghịch cùng Thiên Chúa, vì tính xác thịt không phục tùng luật của Thiên Chúa, mà cũng không thể phục tùng được.
Thư Do Thái - Chương 11 -
31Nhờ đức tin, cô kỹ nữ Ra-kháp đã không phải chết cùng với quân phản nghịch, vì cô đã hoà nhã tiếp đón những người do thám.
 


www.thanhlinh.net