Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Phản phúc

Thánh Vịnh - Chương 25 -
3Chẳng ai trông cậy Chúa,
mà lại phải nhục nhằn tủi hổ,
chỉ người nào tự dưng phản phúc
mới nhục nhằn tủi hổ mà thôi.
 
Thánh Vịnh - Chương 55 -
21tên phản phúc ra tay hại người thân nghĩa,
lại lỗi ước quên thề;
 
Thánh Vịnh - Chương 59 -
6Lạy CHÚA là Chúa Tể càn khôn,
là Thiên Chúa nhà Ít-ra-en,
xin đứng lên trừng trị chư dân,
đừng thương hại một kẻ nào dã tâm phản phúc.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
158Con nhìn quân phản phúc mà ghê tởm,
lời hứa của Ngài, chúng chẳng quan tâm.
 
Isaia - Chương 48 -
8Đúng vậy, ngươi đâu đã nghe, đúng vậy, ngươi đâu đã hiểu,
đúng vậy, trước đây ngươi đâu đã mở tai nghe!
Vì Ta biết ngươi là tên phản bội
đáng gọi là phản phúc tự bẩm sinh.
 
Ai Ca - Chương 3 -
42Chúng con đắc tội, chúng con phản phúc,
Ngài thì Ngài chẳng dung tha.