Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Vui Học Thánh Kinh Lễ Đức Mẹ Sầu Bi

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
ĐỨC MẸ SẦU BI

Tin Mừng thánh Gioan 19,25-27
Ngày 15 tháng 9

 

Tin Mừng

25 Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la.26 Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: "Thưa Bà, đây là con của Bà."27 Rồi Người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.

 

 

25 Standing by the cross of Jesus were his mother and his mother's sister, Mary the wife of Clopas, and Mary of Magdala.

 

26 When Jesus saw his mother and the disciple there whom he loved, he said to his mother, "Woman, behold, your son."

 

27 Then he said to the disciple, "Behold, your mother." And from that hour the disciple took her into his home.

 

 

 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?
………………………………………………
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Gioan 19,25
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

 

 

II. TRẮC NGHIỆM

 

 

A.
a1. Dưới chân thập giá có những ai? (Ga 19,25)
a. Bà Maria, thân mẫu Đức Giêsu
b. Bà Maria Mácđala
c. Bà Maria vợ ông Cơlôpát
d. Cả a, b và c đúng

 

a2. Dưới chân thập giá có 1 bà Maria, bà này là vợ của ai? (Ga 19,25)
a. Ông Simon
b. Ông Dacaria
c. Ông Cơlôpát
d. Ông Giôxếp

 

a3. Người môn đệ của Đức Giêsu hiện diện dưới chân thập giá tên là gì? (Ga 19,25)
a. Phêrô
b. Tôma
c. Gioan
d. Giacôbê

 

a4. Đức Giêsu trao phó thân mẫu mình cho ai? (Ga 19, 26-27)
a. Ông Phêrô
b. Người môn đệ thương mến
c. Tổng trấn Philatô
d. Ông Nicôđêmô

 

a5. Khi được trao phó thân mẫu cho mình, người môn đệ đã làm gì? (Ga 19,27)
a. Rước bà về nhà mình
b. Yêu mến bà
c. Cùng bà cầu nguyện
d. Che chở cho bà

 


B.
b1. Dòng nào được phép Toà Thánh cho mừng lễ Đức Mẹ Sầu Bi lần đầu tiên vào năm 1668?
a. Đức Maria Nữ vương Hòa Bình
b. Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ
c. Dòng Đa Minh
d. Dòng Anh Em Hèn Mọn

 

b2. Đức Giáo Hoàng nào đã thiết lập lễ Đức Mẹ Sầu Bi trong khắp Giáo Hội vào năm 1814?
a. Đức Giáo Hoàng Lêô XIII
b. Đức Giáo Hoàng Piô VII
c. Đức Giáo Hoàng Grêgôriô I
d. Đức Giáo Hoàng Piô X

 

b3. Đức giáo hoàng nào quyết định chuyển lễ từ Chúa nhật thứ ba tháng Chín sang ngày 15 tháng 9 sau ngày Suy tôn Thánh giá, để liên kết cuộc Đồng thụ nạn của Mẹ Maria với cuộc Khổ nạn của Chúa Giêsu?
a. Đức Giáo Hoàng Lêô XIII
b. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI
c. Đức Giáo Hoàng Grêgôriô I
d. Đức Giáo Hoàng Piô X

 


4b. Khi kính nhớ lễ Đức Mẹ Sầu Bi, Giáo Hội nhớ tới những đau khổ nào của Đức Mẹ?
……………………………………………..
……………………………………………...
……………………………………………..
……………………………………………...
……………………………………………...
……………………………………………..
……………………………………………...

 


b5. Khi ngắm Bảy Sự Thương Khó của Đức Maria thì chúng ta đọc những kinh gì?
……………………………………………..
……………………………………………...
……………………………………………..
……………………………………………...


III. Ô CHỮ 

 

Những gợi ý

 

01. Đức Giêsu thấy ai đứng bên cạnh người môn đệ mình thương mến? (Ga 19,25)

 

02. Khi được trao phó thân mẫu cho mình, người môn đệ đã rước bà về đâu? (Ga 19,27)

 

03. Đức Giêsu nói với người môn đệ: “Đây là mẹ của ai?”  (Ga 19,27)

 

04. Những người phụ nữ đứng gần cái gì của Đức Giêsu? (Ga 19,25)

 

05. Ai trao thân mẫu mình cho người môn đệ mình thương mến? (Ga 19,26)

 

06. Vợ của ông Cơlôpát tên là gì? (Ga 19,25)

 

07. Đây là quê quán của bà Maria. (Ga 19,25)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

"Thưa Bà, đây là con của Bà."
Tin Mừng thánh Gioan 19,26b

 

 

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
ĐỨC MẸ SẦU BI

Tin Mừng thánh Gioan 19,25-27
Ngày 15 tháng 9

 

* Chủ đề :
Đức Maria ôm xác con

 

* Tin Mừng thánh Gioan 19,25

 

“Đứng gần thập giá Đức Giêsu,
có thân mẫu Người”

 

 

II. TRẮC NGHIỆM

 

A.
a1. d. Cả a, b và c đúng (Ga 19,25)
a2. c. Ông Cơlôpát (Ga 19,25)
a3. c. Gioan (Ga 19,25)
a4. b. Người môn đệ thương mến(Ga 19, 26-27)
a5. a. Rước bà về nhà mình (Ga 19,27)

 


B.
b1. b. Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ
b2. b. Đức Giáo Hoàng Piô VII
b3. d. Đức Giáo Hoàng Piô X
4b. Khi kính nhớ lễ Đức Mẹ Sầu Bi, Giáo Hội nhớ tới những đau khổ của Đức Mẹ :

1. Cụ già Simêon nói tiên tri cùng Đức Mẹ (Lc 2,34-35).
2. Đức Mẹ đem Chúa Giêsu trốn sang nước Ai Cập (Mt 2,13-21).
3. Chúa Giêsu ở lại trong đền thờ mà Đức Mẹ tìm kiếm Người ba ngày (Lc 2,41-50).
4. Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá (Ga 19,17).
5. Đức Mẹ đứng kề Thánh giá Đức Chúa Giêsu là Con rất yêu dấu khi trút linh hồn (Ga 19,18-30).
6. Hai môn đệ hạ xác Chúa Giêsu mà trao cho Đức Mẹ ẵm kính (Ga 19,39-40).
7. Môn đệ táng xác Chúa Giêsu vào huyệt đá mới (Ga 19,40-42)

b5. Khi ngắm Bảy Sự Thương Khó của Đức Maria thì chúng ta đọc một kinh Lạy Cha, bảy kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh.

Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được nhớ những sự thương khó Đức Chúa Giêsu như Đức Mẹ thuở xưa. Amen.

 


III. Ô CHỮ 

 

01. Thân mẫu (Ga 19,25)
02. Nhà mình (Ga 19,27)
03. Anh (Ga 19,27)
04. Thập giá (Ga 19,25)
05. Đức Giêsu (Ga 19,26)
06. Maria (Ga 19,25)
07. Mácđala (Ga 19,25)

 

Hàng dọc : Thập Giá

 

NGUYỄN THÁI HÙNG